Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

 

Викладач: Білоока Т.П.

 

2015 рік

ЗМІСТ

ВСТУП
   
Практична робота№1 Розв’язування задач економічного характеру за допомогою електронних таблиць Exсel.    
   
Практична робота№2 Використання логічних функцій при маркетингових дослідженнях. Розрахунок вартості послуг по перевезенню.    
   
Практична робота№3 Розрахунок податкових платежів та чистої заробітної плати з використанням логічних функцій та майстра збору даних „Консолідація”  
   
Практична робота№4 Microsoft Excel – створення та редагування зведених таблиць.  
   
Практична робота№5 Розрахунок вартості замовлення з використанням елементів управління  
   
Практична робота№6 Сервіс Microsoft Excel “Пошук рішення.  
   
Практична робота№7 Складання оптимального графіку роботи персоналу підприємства з використанням процедури “Пошук розв’язання”    
   
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Вступ.

Одним із головних напрямків розвитку країн світу є створення інформаційного суспільства.

У вищій школі насамперед увагу потрібно приділяти фундаментальним основам інформатики та комп’ютерної техніки, розв’язуванню економічних завдань за допомогою електронних таблиць, СУБД, а також спілкування в комп’ютерних мережах.

В цьому блоці розглядається розв’язування економічних завдань за допомогою електронних таблиць.

Microsoft Excel є програмою з пакету Microsoft Office, призначеною для створення і обробки електронних таблиць. За допомогою табличного процесора Microsoft Excel автоматизується введення даних в таблиці, прискорюються і спрощуються розрахунки, надається можливість додаткової обробки даних. Під додатковою обробкою мається на увазі графічний аналіз даних, статистичний аналіз, використання елементів управління, можливість пошуку оптимального рішення задач і багато що інше.Зміст роботи складається в побудові таблиці, яка відповідає електронному документу. У процесі виконання практичних робіт студенти повинні реалізувати наступні завдання:

· визначити тип і формати полів таблиці, що створюється;

· побудувати таблицю. Пусті елементи таблиці заповнити умовними початковими даними. При заповненні, там, де це доцільне, використати різні засоби авто заповнення;

· створити формули для полів таблиці, що обчислюються. Такими є поля, які позначені символом *. Використати при створенні формул логічні та статистичні функції (там де це потрібно). Використати копіювання формул;

· відформатувати таблицю, використовуючи різні варіанти обрамлення, вирівнювання, колірного оформлення і інші можливості. Роздрукувати готову таблицю;

· побудувати діаграми за допомогою Майстра діаграм. Тип діаграми повинен відповідати меті аналізу даних. Отформатувати діаграму. Роздрукувати діаграму.

· навчитись групувати дані, обробляти економічну інформацію з використанням зведених таблиць.

· вміти використовувати консолідацію, елементи управління, пошук рішення, тощо.

Далі наведено рекомендації щодо застосування інтегрованого пакету прикладних програм табличного процесора Microsoft Excel для вирішення економічних задач на сучасних персональних комп’ютерах. Ці рекомендації будуть корисні студентам у процесі самостійного вивчення розділу “Електронні таблиці” та у виконанні практичних і лабораторних робіт.


Практична робота№1

Тема: Розв’язування задач економічного характеру за допомогою електронних таблиць Exсel.

Мета:Вдосконаленняроботи з електронними таблицями Exсel.

Хід роботи:

Завдання 1.

1. Створити електронну таблицю.

Найменування тканини Поступило (м.) Собівартість (грн./м.) Продано (м.) Відпускна ціна (грн./м.)
Льон - меланж 120,00 24,00 грн. 87,00 28,00 грн.
Кристалон 170,00 28,00 грн. 93,00 33,00 грн.
Льон "Веселка" 130,00 26,00 грн. 98,00 31,00 грн.
Болонья 130,00 24,00 грн. 57,00 28,00 грн.
Поплин 190,00 13,00 грн. 142,00 15,00 грн.
Пальтова 120,00 89,00 грн. 68,00 105,00 грн.
Титаник - стрейч 210,00 37,00 грн. 180,00 43,00 грн.
Штапель 210,00 10,00 грн. 160,00 12,00 грн.
Кристалон 170,00 28,00 грн. 93,00 33,00 грн.
Букле 190,00 30,00 грн. 97,00 35,00 грн.

Установити наступний формат чарунок для стовпців:

“№ п/п ” – Числовой ;"Дата" – Дата;

"Найменування тканини" – Текстовый; "Поступило" – Числовой;

"Собівартість" – Денежный; “Продано” – Числовой;

"Відпускна ціна" – Денежный

Перейменувати робочий лист Лист1 на Ваше прізвище.

2. Додати перший стовпець, і ввести заголовок "№ п/п" ( розташування тексту – вертикальне (ориентация +90о), вирівнювання по вертикалі - по центру).

Після стовпця № п/п добавте стовпець Дата надходження (дати надходження введете за своїм розсудом).

Додати вгору шість рядки. У 3 та 4 рядках уведіть назву таблиці (назву вибрати самостійно), наприклад, у першому рядку “Рахунок - фактура”, у другому – “на реалізацію товарів магазина “Флекс”. Колір шрифту для тексту установити - червоний, фон – голубий.

Об'єднати чарунки з назвою таблиці спочатку першого, потім другого рядків окремо.

Третій рядок залишити порожнім для відділення заголовка таблиці від самої таблиці.

3. Помістити в комірки другого та третього стовпців над заголовком таблиці поточну дату й час за допомогою функції СЕГОДНЯ() і ТДАТА().

4. Зробити форматування таблиці.

Встановити ширину стовпців таблиці відповідно кількості символів.

5. Додати в кінець таблиці нове поле Залишки, де визначити залишки кожного товару , як різницю полів Поступило та Продано.

6. Додати в кінець таблиці ще два поля Ціна1 та Ціна2. Значення поля Ціна1 визначити як добуток між Собівартість та Продано, значення поля Ціна2 визначити як добуток між Відпускна ціна та Продано .

7. Додати в кінець таблиці поле Податок. Підрахувати податок як різницю від значень полів Ціна1 та Ціна2 поділену на шість. (Ціна2-Ціна1)/6

8. Додати в кінець таблиці поле Прибуток. Визначити отриманий прибуток від реалізації по кожному найменуванню товару, як різницю між значеннями полів Ціна2 та Ціна1 та Податок.

9. Додати в кінець таблиці поле ЗАКАЗ. Якщо значення залишків по кожному найменуванню товару у полі Залишки менше п’ятдесяти метрів, то напроти цього товару написати слово “Заказати”, а якщо більше - написати слово “Ні”. Це здійснити за допомогою функції ЕСЛИ. У вікні функції ЕСЛИ правильно записати потрібну умову та значення істини та неправди. Рядок формул при цьому має набути, наприклад, такий вигляд: =ЕСЛИ(H7<=50;”Заказать”;”Нет”). Це у тому випадку, коли поле Остатки знаходиться у стовпці H, а перше значення цього поля у 7-му рядку.

10. Визначити товар, від реалізації якого отриманий максимальний прибуток, використовуючи умовне форматування. Для цього попередньо виділити потрібний діапазон (тобто діапазон значень поля Прибуток) і вибрати в меню Формат – Условное форматирование. У вікні Условное форматирование з першого списку вибрати значение, з другого - равно, а у третьому полі ввести =МАКС(діапазон) і виділити необхідний діапазон комірок, який після виділення автоматично запишеться в дужках. Потім клацнути кнопку Формат…і у вікні Формат Ячеек вибрати вкладку Вид, де задати колір заливання комірки з максимальним значенням прибутку.

11. Визначити сумарні витрати на виробництво всієї продукції, що надійшла, використовуючи функцію СУММПРОИЗВ. Значення помістити над назвою таблиці над полем Собівартість й додати відповідну примітку. Для проведення обчислень у діалоговому вікні Майстер функций у полі Категория вибрати Математические, у полі Функция - СУММПРОИЗВ і правильно заповнити діапазони комірок Массив1 (поле Поступило) і Массив2 ( поле Собівартість).

Додати примітку для комірки “Сумарні витрати”.

Аналогічно визначити сумарні витрати на виробництво продукції, що продалася, використовуючи функцію СУММПРОИЗВ для полів Продано й Собівартість. Значення помістити над назвою таблиці над полем Продано, додати відповідну примітку.

Визначити суму, що надійшла від реалізації продукції, використовуючи функцію СУММПРОИЗВ для полів Продано й Відпускна ціна. Значення помістити над назвою таблиці над полем Відпускна ціна, додати відповідну примітку.

12. Додати в кінець таблиці новий рядок, де визначити підсумкові значення полів (Поступило, Собівартість, Продано, Відпускна ціна і далі).

13. Порівняти сумарне значення поля Ціна1 з сумарними витратами на виробництво продукції, що продалася, які ви підрахували раніше, використовуючи функцію СУММПРОИЗВ для полів Продано й Собівартість. Також порівняти сумарне значення поля Ціна2 зі значенням суми, що надійшла від реалізації продукції, яке ви отримали раніше, використовуючи функцію СУММПРОИЗВ для полів Продано й Відпускна ціна. (значення повинні бути однакові). Зробити заливання комірок з однаковими значеннями одним і тим кольором.

14. Визначити середні значення полів Собівартість і Відпускна ціна. Використати функцію СРЗНАЧ. Значення помістити в таблиці під полями Собівартість і Відпускна ціна, додавши ще один рядок у кінець таблиці.

15. Задати границі таблиці.

Після виконаних дій та розрахунків ваша таблиця має набути наступного вигляду:

Завдання 2.

1. Скопіювати тільки саму таблицю (без добавлених рядків з підрахованою сумою та середніми значеннями) і вставити її на другому листі. Відформатувати скопійовану таблицю , використовуючи один з видів автоформатів у діалоговому вікні Автоформат (меню Формат – Автоформат…).

Перейменувати другий лист, давши ім'я –“Таблиця”.

2. Виконати сортування записів у таблиці одним зі способів.

Сортування даних у списках

1 спосіб

Для проведення простого сортування по одному стовпці в списку потрібно:

· Виділити будь-яку комірку у стовпці, по якому варто провести сортування

· Вибрати кнопку Сортировка по возрастанию чи Сортировка по убыванию на панелі інструментів Стандартна

· Excel автоматично виділить весь список і здійснить сортування записів. Рядки будуть упорядковані на основі даних того стовпця, за яким відбувається сортування.

Спосіб

Щоб записи відсортувати по декількох стовпцях, виконаєте наступні дії:

· Виберіть будь-яку комірку у списку

· Виберіть Данные-Сортировка. З'явиться діалогове вікно Сортировка диапазона.

· Із списку Сортировать по виберіть заголовок стовпця, за яким буде виконуватися перший етап сортування. Виберіть перемикач по возрастанию чи по убыванию

· Якщо ви хочете продовжити сортування даних за значеннями з іншого стовпця, виберіть його заголовок у списку, що розкривається Затем по. Установіть опцію по возрастанию чи по убыванию

· Якщо двох етапів сортування недостатньо, виберіть наступний стовбчик у списку, що розкривається В последнюю очередь по. Установіть порядок сортування.

 

 

3. Виконайте фільтрацію даних у таблиці.

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.