Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарактеристики та параметри транзисторів.

Статичною називається характеристика транзистора, що описує взаємозв'язок між вхідними та вихідними струмами та напругами, коли у вихідному колі немає навантаження.

Застосовуються такі статичні характеристики біполярних транзисторів:

а) вхідні;

б) вихідні;

в) перехідні.

Вхідна характеристика — це залежність Івх=f(Uвх) при сталій напрузі на виході (Uвих=const).

Вихідна характеристика — це залежність Івих=f(Uвих) при сталому вхідному струмі вх=const).

Перехідна характеристика (характеристика підсилення) — це залежність Івих=f(Івх) сталій напрузі на виході (Uвих=const).

Вхідні і вихідні характеристики будують експериментально, а перехідні можна побудувати за допомогою сім'ї вихідних характеристик.

При розрахунках схем з біполярними транзисторами застосовують h-параметри транзистора. Ці параметри характеризують властивості транзистора при малих змінах струмів і напруг.

 


Польові транзистори.

 

У польових (уніполярних) транзисторах електричний струм створюється рухом носіїв заряду тільки одного знака. Керування струмом здійснюється електричним полем, що створюється вхідним сигналом, а не струмом бази. Тому у керуючому електроді (затворі) струм практично не протікає. Отже, польовий транзистор має дуже великий вхідний опір.

Польові транзистори використовують у підсилювачах потужності та перетворювачах електричних коливань.

Є два типи польових транзисторів:

— із керуючим р-n-переходом;

— з ізольованим затвором.

Транзистор із керуючим р-n-переходом являє собою напівпровідникову пластину. На грані цієї пластини нанесено напівпровідник іншого типу. Транзистор має три електроди: стік с, витік в та затвор з. Електрод, від якого рухаються основні заряди (електрони), називається витоком. Електрод, до якого рухаються заряди, називаєтьсястоком.
При зниженні потенціалу назатворі зменшується пе­реріз n-каналу, тобто збільшується його опір (зменшується струм стоку). Затвор завжди вмикається зворотно до витоку. На рис. 2.7. наведено умовні позначення транзистора з керуючим р-n-переходом (а - із n-каналом, б - із р-каналом).

 

 
 

Польові транзистори, як і біполярні, мають три схеми вмикання:

— із спільним витоком;

— із спільним стоком;

— із спільним затвором.

У транзисторі з керуючим р-n-переходом є діодне з'єднання, тому існує струм витоку. При позитивному заряді на затворі спостерігається звичайна діодна провідність. У транзисторах зізольованим затвором між матеріалами із різними провідностями знаходиться плівка окислу SiO. Затвор дійсно ізольований від витоку та стоку й діє на струм тільки своїм електричним полем. Конструктивно транзистор виконується на напівпровідниковій підніжці, що має провідність, протилежну провідності каналу. Підніжка позначається на схемах стрілкою.

 

 

G Запам’ятайте:

- Пряме увімкнення діода ха­рактеризується дуже малим опором р-n-переходу. Зворотне увімкнення харак­теризується великим опором переходу.

- В біполярних транзисторах емітерний перехід вмикається прямо, то він має малий опір. Колекторний перехід умикається зворотно і має дуже великий опір. До емітера прикладається невелика напруга, а до колектора дуже велика (десятки вольт). Малою зміною струму емітерного переходу можна керувати великими змінами струму у колі колектора, тобто навантаження. Таким чином, транзистор підсилює потужність.

- Є три обмеження використання транзистора.

Обмеження за потужністю, що виділяється на колекторному переході, не дає змоги перегріву переходу.

Обмеження за напругою між колектором і емітером забезпечує відсутність пробою колекторного переходу.

Обмеженість за колекторним струмом також зберігає роботоспроможність переходу.

sПитання для самоконтролю:

1. Що є носіями електричних зарядів у напівпровідниках?

2. У чому проявляється основна властивість p-nпереходу?

3. Що називається напівпровідниковим діодом?

4. Будова тиристора

5. Поясніть підсилювальну властивість біполярного транзистора.

6. Поясніть будову польового транзистора.

7. Як позначається біполярний транзистор?

8. Які електроди має польовий транзистор?

 

œ Тести:

 

1. Який матеріал має електропровідність n-типу?

А. Атом якого нейтральний.

В. Атом якого має вільний електрон.

Б. Атом якого має вільний протон.

2. Який матеріал має електропровідність p-типу?

А. Атом якого нейтральний.

В. Атом якого має вільний електрон.

Б. Атом якого має вільний протон.

3. Яку провідність має діод n-p типу?

А. Двобічну.

В. Однобічну.

Б. Немає провідності.

4. Яку провідність має діод n-p типу?

А. Двобічну.

В. Однобічну.

Б. Немає провідності.

5. Напівпровідниковий прилад із двома стійкими станами?

А. Діод.

В. Транзистор.

Б. Тиристор.

6. Напівпровідниковий прилад, що має два із двома p-n-переходи та три електроди?

А. Діод.

В. Транзистор.

Б. Тиристор.

7. В якому напівпровідниковому приладі електричний струм створюється родом носіїв заряду тільки одного знака?

А. Діод.

В. Польовий транзистор.

Б. Тиристор.

Фотоелектричні прилади

& Прочитайте і опрацюйте:

Л11, с. 31…33; Л3, с. 91…104.

¨ Короткі теоретичні відомості та методичні вказівки:

 

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.