Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОснови. Хімічні властивості основ. Добування.

1. Випишіть формули гідроксидів серед переліку :

Fe(OH)3, CO, Сa(NO3)2, ZnCl2, AlPO4, H2SO4, Cl2O7, Mg(OH)2, Ca(OH)2,

SO2, HNO3, K3PO4, ZnSO3, MnO2, HCl, NO, H2S, KМnO4.

2. Визначте заряди катіонів металічних елементів у формулах основ:

FrOH, Fe(OH)3, Ni(OH)2, Ge(OH)4, Mn(OH)2, Cr(OH)3, CuOH.

3. Напишіть формули речовин: ферум (ІІ) гідроксид, алюміній гідроксид, барій гідроксид, натрій гідроксид, кальцій гідроксид, ферум (ІІІ) гідроксид, цинк гідроксид.

4. Назвіть речовини з такими формулами, вказавши у назві валентність металічного елемента у підкреслених формулах:

Ba(OH)2, NaOH, Fe(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Cu(OH)2,Fe(OH)3, KOH,

Са(OH)2. Серед даного переліку виберіть формули лугів.

5. Обчисліть відносні формульні маси: натрій гідроксиду, барій гідроксиду, кальцій гідроксиду, нітратної кислоти, сульфатної кислоти, ортофосфатної кислоти.

6. Закінчіть рівняння реакцій:

а) KOH + HCl →

б) Cu(OH)2 + H2SO4

в) Ba(OH)2 + Н3РO4

г) NaOH + P2O5

д) Ca(OH)2 + SiO2

е) КОH + SO3

є) Cr(OH)3

ж) Fe(OH)2

7. Допишіть рівняння реакцій:

а) ? + Na2O → NaOH

б) CaO + ? → Ca(OH)2

в) Cu(OH)2 + ? → CuCl2 + H2O

г) Al(NO3)3 + ?→ Al(OH)3 +KNO3

д) HNO3 + ? → KNO3 + H2O

е) CO2 + ? → K2CO3 + H2O

є) NaOH + ZnCl2 → ? + NaCl

ж) Fe(OH)3 → Fe2O3 + ?

8. Яке забарвлення матиме лакмус у сумішах з водою таких речовин:

NaOH, Fe(OH)2, Zn(OH)2, Ca(OH)2, H3PO4, Ba(OH)2, HCl, Cu(OH)2, HNO3, KOH ?

9. Виберіть з перелічених речовин ті, які беруть участь у реакції нейтралізації з сульфатною кислотою, і напишіть можливі рівняння реакцій:

Na2CO3, KOH, CaO, Pb(OH)2 Cu, BaCl2, Cu(OH)2, NaCl, Al(OH)3, H2O, SO2.

10. Які рівняння ілюструють лабораторні способи добування лугів:

а) Ba + H2O →

б) CaO + H2O →

в) CuCl2 + NaOH →

г) MgSO4 + KOH →

д) Na + H2O →

е) K2O +H2O →

є) Са + О2

ж) K + HCl →

11. Складіть рівняння реакцій:

а) натрій гідроксид + сульфатна кислота →

б) ферум (ІІІ) гідроксид + нітратна кислота →в) фосфор (V) оксид + кальцій гідроксид →

г) сульфур (VI) оксид + калій гідроксид →

д) барій гідроксид + натрій карбонат →

е) цинк нітрат + калій гідроксид →

є) розклад під час нагрівання хром (ІІІ) гідроксиду →

ж) розклад під час нагрівання цинк гідроксиду →

12. Завершіть рівняння реакцій і зазначте, які з добутих речовин забарвлюють метилоранж в жовтий колір:

а) BaO + H2O →

б) K2O + H2O →

в) SO2 + H2O →

г) P2O5 + H2O →

д) Cl2O7 + H2O →

е) Li2O + H2O →

13. Яку масу кальцій гідроксиду можна добути при взаємодії з водою кальцій оксиду масою 2,8 г ?


Кислоти. Хімічні властивості кислот. Добування.

1. Метиловий оранжевий забарвиться у рожевий колір у розчині:

а)NaNO3 б)Ca(OH)2 в)НCl г)К2SiO3

2. Лакмус забарвиться у червоний колір у розчині:

а)Na2SO4 б) Ca(OH)2 в)KCl г)H2SO4

3. Укажіть колір фенолфталеїну у розчині сульфатної кислоти:

а) жовтий; б) синій; в) рожевий; г) безбарвний.

4. Укажіть колір універсального індикаторного паперу у розчині нітратної кислоти:

а) червоний; б) жовтий; в) фіолетовий; г) безбарвний.

5. Укажіть, з яким металом буде взаємодіяти хлоридна кислота:

а)Cu; б)Al; в)Нg; г)Au.

6. Укажіть, з яким металом не взаємодіє хлоридна кислота:

а)Cа; б)Mg; в)Ag; г)Zn.

7. Із запропонованих речовин з розведеною сульфатною кислотою взаємодіє:

а)Cu ; б)CO2 ; в)MgO ; г)Al.

8. Із запропонованих речовин з хлоридною кислотою взаємодіє:

а)CuО; б)Ag ; в)Р2О5 ; г)Са.

9. Закінчіть рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів:

а)Al2O3 + HNO3 = д) Na2O + H3PO4 =

б) Ва + Н3РО4 = е) BaO + H2S =

в) CuO + HNO3 = є) LiOH + H2SO4 =

г)Fe(OH)3 + HCl = ж) Ca(OH)2 + HBr =

10. Вкажіть речовини, з якими взаємодіє розведена сульфатна кислота:

а) магній оксид; б) натрій гідроксид; в) ртуть; г) калій .

Напишіть рівняння відповідних реакцій.

11. Вкажіть речовини, з якими взаємодіє хлоридна кислота:

а) ферум(ІІІ) оксид; б) карбон (ІІ)оксид; в) барій гідроксид; г) срібло.

Напишіть рівняння відповідних реакцій.

12. Допишіть рівняння можливих реакцій:

а) Mg + H2SO4 =

б) Na + HCl =

в) Ca + H3PO4 =

г) Hg + HBr =

д) Cu + HCl =

е) Al + HBr =

13. Напишіть рівняння реакцій:

а) K2O + H2SO4 =

б) Al2O3 + HCl =

в) Fe2O3 + H2SO4 =

г) Mg(OH)2 + HCl =

д) Fe(OH)3 + HNO3 =

ж) MgO + H2S =

з) Li2O + HBr =

е) KOH + H2S =

є) ZnO + HNO3 =

и) NaOH + H2SO4 =

і) Ca(OH)2 + H3PO4 =

ї) LiOH + HBr =

14. Напишіть рівняння, вкажіть типи хімічних реакцій

а) P à P2O5 à H3PO4 à Mg3(PO4)2

б) Ba à BaO à Ba(OH)2 à Ba(NO3)2

в) K à K2O à KOH à K2SO4

г) S à SO2 à H2SO3 àNa2SO3

15. Визначити масу хлоридної кислоти, необхідну для нейтралізації кальцій гідроксиду кількістю речовини 5 моль.

16. Який об’єм водню (н.у.) виділиться при взаємодії цинку масою 19,5 г із ортофосфатною кислотою?

17. Яка маса солі утвориться, якщо на магній оксид масою 6,4 г подіяти розчином нітратної кислоти ?

18. У розчині міститься 25,2 г нітратної кислоти. Яка маса кальцій гідроксиду витратиться на нейтралізацію цієї кислоти ?

19. На 20 г суміші цинку та міді подіяли розчином хлоридної кислоти. При цьому виділилось 4,48 л водню (за н.у.). Обчисліть масову частку міді у суміші.

20. На 24 г суміші магнію та магній оксиду подіяли розчином сульфатноїкислоти. При цьому виділилось 11,2 л газу (за н.у.). Обчисліть масову частку магній оксиду у суміші.


Солі. Хімічні властивості середніх солей. Добування.

1. Випишіть формули солей.

KOH, Na2O, PbCO3, NaBr, HNO3, Ag2O, HCl, Na2CO3, CuI2, SO3,

Zn(OH)2, H2O, K2S, Fe2(SO4)3, NO2, CaSiO3, Ba3(PO4)2, Hg(NO3)2,

CO, MgF2, CuSO3, Fe(OH)3, CO, Сa(NO3)2, ZnCl2, AlPO4, H2SO4, Cl2O7,

Mg(OH)2, Ca (OH)2, SO2, HNO3, K3PO4, ZnSO3, MnO2, HCl, NO,

H2S, KМnO4.

2. Вкажіть заряди йонів у формулах солей:

NaNO3, K2S, Na3PO4, CaSO4, BaI2, AlCl3, FeBr2, Na2CO3.

3. Визначте заряди катіонів металічних елементів у формулах солей:

FeCl3, Cu2SO4, Pb3(PO4)2, Cr(NO3)3, MnCl2, CrPO4, Sn(NO3)4.

4. Напишіть формули речовин: алюміній хлорид, барій нітрат, натрій сульфiт, кальцій сульфат, ферум (ІІІ) сульфат, цинк нітрат, алюміній сульфiд.

5. Назвіть речовини, формули яких : СаCl2, Ba3(PO4)2, KNO3, Mg3(PO4)2, Al2(SO4)3, Na2SO4, ZnSO4, BaSO4, MgCl2, K3PO4, K2S, Al(NO3)3, Ca3(PO4)2.

6. Напишіть по 5 формул :

а) карбонатів; б) бромідів; в) сульфітів; г) нітратів; д) сульфідів; е) силікатів; є) хлоридів; ж) ортофосфатів.

7. Складіть формули солей, до складу яких входять:

а) однозарядний катіон металічного елемента;

б) двозарядний катіон металічного елемента;

в) тризарядний катіон металічного елемента.

Відповідь запишіть у таблицю:

Назва групи солей Формули солей
а б в
Хлорид Сульфід Нітрат Сульфат Ортофосфат Карбонат      

8. Щоб добути сіль безпосередньо взаємодією металу з кислотою, кислота повинна добре розчинятися у воді, метал витісняти водень з кислоти, утворена сіль добре розчинятись, інакше вона осяде на поверхні металу й ізолює його від кислоти. Враховуючи це, назвіть способи добування солей: купрум (ІІ) сульфату, меркурій (ІІ) хлориду, магній сульфату.

9. Які солі можна добути, використовуючи: цинк, калій гідроксид, сульфатну кислоту, сульфур (ІV) оксид, хлоридну кислоту. Назвіть продукти реакцій.

10. Які з наведених солей реагують з сульфатною кислотою:

а) K2S; б) KNO3; в) K2SіО3; г) КСl.

11. Які з металів реагуватимуть з розчином плюмбум (ІІ) нітрату:

а) Cu; б) Na; в) Zn; г) Sn; д) Ag; е) Hg ?

Напишіть можливі рівняння реакцій.

12. Напишіть можливі рівняння реакцій натрій гідроксиду з розчинами солей:

а) калій сульфіду ; б) купрум (ІІ) хлориду;

в) ферум (ІІІ) сульфату; г) цинк броміду .

13. Які з солей реагуватимуть з розчином аргентум нітрату:

а) NaI; б) СаСО3; в) ZnCl2; г) К2S ?

14. Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

а) натрій гідроксидом і алюміній сульфатом;

б) натрій карбонатом і кальцій гідроксидом;

в) купрум (ІІ) сульфатом і магнієм;

г) калій метасилікатом і хлоридною кислотою;

д) хром (ІІІ) йодидом і аргентум нітратом.

15. Напишіть хімічні рівняння. Назвіть речовини, зазначте типи реакцій:

а) AlBr3 + K3PO4

б) Mg + H2SO4

в) Fe(NO3)3 + Ba(OH)2

г) Cr2O3 + HCl →

16. Здійсніть перетворення за схемами:

а) K → KOH → K2CO3 → KCl → KNO3

б) S → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → MgSO3

в) Ba → BaO → Ba(OH)2 → Ba3(PO4)2 → H3PO4

г) Mn → MnCl2 → Mn(OH)2 → MnO → MnSO4

17. Який об’єм (н.у.) сульфур (IV) оксиду може прореагувати з кальцій гідроксидом до утворення середньої солі?

18. Яка маса калій гідроксиду здатна прореагувати з карбон (IV) оксидом об’ємом 4,48 л (н.у.) до утворення середньої солі?

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.