Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗалежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

1. Вкажіть тип хімічного зв’язку і тип кристалічної ґратки для речовин:

а) вуглець і вода;

б) натрій хлорид (NaCl) і метан (СН4);

в) гідроген сульфід (H2S) і кисень;

г) алмаз (С) і магній сульфід (MgS);

д) азот (N2) і амоніак (NH3).

2. Охарактеризуйте фізичні властивості речовин за типом кристалічної ґратки і типом хімічного зв’язку:

а) чадний газ (СО) і калій бромід (КBr);

б) графіт (С) і хлор (Сl2);

в) залізо і озон;

г) гідроген хлорид (НСl) і алмаз (С);

д) барій оксид і кисень.

3. Сполука складається з одного атома Сульфуру і двох атомів Оксигену. Складіть формулу сполуки і вкажіть:

а) тип хімічного зв’язку;

б) тип кристалічної ґратки;

в) ступені окиснення кожного елемента;

г) фізичні властивості речовини;

д) відносну молекулярну масу сполуки;

е) масові частки кожного елемента.

4. Сполука складається з катіона Цинку і хлорид-аніонів. Складіть формулу сполуки і вкажіть:

а) тип хімічного зв’язку;

б) тип кристалічної ґратки;

в) ступені окиснення кожного елемента;

г) фізичні властивості речовини;

д) відносну формульну масу сполуки;

е) масові частки кожного елемента.

5. Сполука складається з одного атома Карбону і двох атомів Оксигену. Складіть формулу сполуки і вкажіть:


а) тип хімічного зв’язку;

б) тип кристалічної ґратки;

в) ступені окиснення кожного елемента;

г) фізичні властивості речовини;

д) відносну молекулярну масу сполуки;

е) масові частки кожного елемента.


 

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ.

Кількість речовини. Число Авогадро.

1. Визначте яка кількість молекул міститься у

а) кисні кількістю речовини 3 моль;

б) водні кількістю речовини 5 моль;

в) бромі кількістю речовини 0,2 моль;г) карбон ( IV ) оксиді кількістю речовини 0,4 моль;

д) хлор ( І ) оксиді кількістю речовини 10 моль ?

2. Визначте, яка кількість атомів і яких елементів міститься у

а) кисні кількістю речовини 3 моль;

б) водні кількістю речовини 5 моль;

в) бромі кількістю речовини 0,2 моль;

г) карбон ( IV ) оксиді кількістю речовини 0,4 моль;

д) хлор ( І ) оксиді кількістю речовини 10 моль ?

3. Визначте, у якій кількості речовини містяться:

а ) 24,08.1023 атомів Феруму

б) 1,806.1023 молекул нітроген ( ІІ) оксиду;

в) 0,301.1023 молекул сульфур ( IV ) оксиду;

г) 120,4.1023 молекул хлору;

д) 36,12.1023 атомів Магнію ?

4. Визначте кількість речовини кальцію у суміші, що містить 3 моль кальцій оксиду і 5 моль кальцій фосфіду ( Ca3P2) .

5. Визначте кількість речовини Оксигену у суміші, що містить 2 моль фосфор (V) оксиду і 4 моль алюміній оксиду.

6. Визначте, у якому випадку кількість атомів Гідрогену більша: у 10 моль води чи у 15 моль водню.

7. Знайдіть, у якій кількості речовини силіцій ( ІV ) оксиду міститься 6 моль атомів Оксигену?

8. Встановіть відповідність між кількістю речовини сполуки і кількістю атомів Оксигену у ній:

А. 3 моль H2SO4 1. 30,1 .1023

Б. 2 моль HNO3 2. 126,42 .1023

В. 5 моль HClO 3. 72,24 .1023

Г. 7 моль Н2CO3 4. 48,18 .1023

5. 36,12.1023

Молярна маса

1. Складіть формули оксидів за назвами, порахуйте їх молярні маси. Розташуйте формули речовин у порядку зростання їх молярних мас:фосфор (V) оксид, барій оксид, ферум (ІІІ) оксид, купрум (І) оксид , алюміній оксид.

2. Знайдіть відповідність між формулами речовин та їх молярними масами:

А. CrCl3 1. 78

Б.Al(OH)3 2. 158,5

В.Ca3(PO4)2 3. 138

Г.Mg(NO3)2 4. 160

Д.K2CO3 5.310

6.148

3. Визначте масу

а) кисню кількістю речовини 5 моль;

б) водню кількістю речовини 0,4 моль;

в) кальцій оксиду кількістю речовини 0,01 моль;

г) води кількістю речовини 20 моль;

д) сульфур (IV) оксиду кількістю речовини 8 моль.

4. На одну з чаш терезів лаборант поклав порцію міді, що містить 42,14.1023 атомів. Яку кількість речовини (моль) заліза лаборант повинен покласти на іншу чашу терезів, щоб вони перебували у стані рівноваги?

5. Обчисліть число молекул у воді масою 72 г .

6. Визначте масу суміші, що складається з 5 моль азоту і 36,12.1023 молекул вуглекислого газу.

У якому випадку кількість речовини Оксигену більша: у 30,4 г хром (ІІІ) оксиду чи у 46,4 аргентум (І) оксиду ?

7. На одну чашу терезів поклали силіцій (IV) оксид кількістю речовини 0,8 моль. Яку кількість речовини магній оксиду потрібно покласти на іншу чашу терезів, щоб вони перебували у стані рівноваги?

8. Скільки моль заліза у кілограмовій гирі, яка зроблена з чавуну, масова частка заліза у якому 95% ?

9. Визначте, у якій масі води міститься стільки молекул, скільки атомів міститься у 19,5 г калію.

10. У якій кількості речовини сульфур (VІ ) оксиду міститься стільки атомів Оксигену, скільки їх у сульфур (IV) оксиді масою 32 г ?

11. Змішано однакові маси наступних газів: O2 , H2 , CH4 за однакових умов.

Співвідношення їх кількостей речовин дорівнює:

А) 16:1:8; Б) 16:1:2; В) 1:16:2; Г) 1:16:4.
Молярний об’єм. Закон Авогадро.

1. Визначити кількість речовини і об’єм, який займає

а) кисень масою 4,8 г ;

б) азот масою 11,2 г ;

в) нітроген ( ІІ) оксид масою 12 г ;

г) карбон (IV) оксид масою 220 г;

д) хлор масою 58,6 г.

2. Визначити кількість речовини і кількість молекул для

а) водню об’ємом 5,6 л;

б) кисню об’ємом 112 л ;

в) сульфур (IV) оксиду об’ємом 6,72 л;

г) азоту об’ємом 448 л;

д) нітроген ( І ) оксиду об’ємом 224 мл.

3. Знайдіть об’єм суміші, що складається із 4 моль азоту; 64 г кисню і 24,08.1023 молекул вуглекислого газу.

4. Укажіть, де міститься найбільше число молекул

а) у 2 моль кисню;

б) у 16,8 л кисню;

в) у 20 г води;

г) у 20 г водню.

5. Визначте масу газової суміші об’ємом 112 л ( н.у.), що містить 40% карбон ( ІІ ) оксиду, а решта – водень.

6. Визначити масу суміші, що містить за нормальних умов 672 см3 карбон (IV) оксиду і 0,112 м3 азоту.

7. Невідомий газ, об’єм якого 1 л має масу 1,96 г ( за н.у.). Знайдіть молярну масу газу.

8. Невідомий газ, об’єм якого 3 л має масу 4,29 г ( за н.у.). Знайдіть молярну масу газу.

9. Серед поданих тверджень справедливе:

I. 5 моль SO2 містять 5 атомів Сульфуру і 10 атомів Оксигену;

II. 5 моль SO2 містять 5 моль Сульфуру і 10 моль Оксигену;

III. 5 моль SO2 містять 5х6,02х1023 частинок сульфур (IV) оксиду;

IV. 5 моль SO2 містять 5х6,02х1023 атомів Оксигену і Сульфуру;

V. 5 моль SO2 займають за н.у. 112 дм3.

А) I, II, IV; Б) II, III, V; В) I, IV, V; Г)усі.


Відносна густина газу

1. Обчисліть відносну густину

а) кисню за воднем;

б) кисню за повітрям;

в) кисню за карбон (IV) оксидом;

г) сульфур (IV) оксиду за азотом;

д) сульфур (IV) оксиду за воднем;

е) сульфур (IV) оксиду за гелієм.

2. Відносна густина невідомого газу Х за воднем дорівнює 17.

Знайдіть відносну молекулярну масу газу і визначте його відносну густину за повітрям.

3. Відносна густина невідомого газу Х за повітрям дорівнює 1,52.

Знайдіть молярну масу газу.

Який об’єм займе цей газ ( за н.у.), якщо його маса дорівнює 11 г ?

4. Маса 2 л газу (за н.у.) становить 4,286 г.

Розрахуйте його молярну масу та відносну густину за киснем.

5. Маса посудини, з якої видалено повітря, становить 30 г. Ця ж посудина, заповнена азотом (за н.у.) , має масу 37 г, а заповнена невідомим газом Х – 47,75 г.

Знайдіть молярну масу невідомого газу.

6. Укажіть формули газів, якими можна наповнити повітряні кульки, щоб вони у повітрі піднялися вгору, якщо їх відпустити :

O2, He, H2S, CO2, CH4, C4H10.

7. Приготували суміш, що складається з 5,6 л вуглекислого газу і 5,6 л азоту (за н.у.). Обчисліть масу цієї суміші.

 

 


ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК.

Класифікація оксидів.

1. Напишіть хімічні формули:

а) купрум (ІІ) оксиду; б) натрій оксиду

в) алюміній оксиду; г) хлор(VII)оксиду.

2. Вкажіть хімічну формулу найпоширенішого у природі оксиду:

а) К2O; б) А12O3; в) SiO2; г) Н2O.

3. Вкажіть групу речовин, у якій є лише оксиди:

а) SO2 , K2O, CO2, P2O5; б) P2O5 ,CuO, H2O, CuS;

в) CuCl2, CuO, Na2O, CO2; г) MgO, FeS, Fe2O3, K2O.

4. Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди:

а) СO2, CaO, SO2; б) Н2O, СO2, SO3;

в) SO2, SO3, Р2O5; г) SO2, Р2O5, ВаО.

5. Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:

а) SiО2, К2О, СаО; б) СО2, К2О, MgO;

в) К2О, ВаО, Cu2О; г) FeO, СО2, SО3.

6. Вкажіть групу речовин, яка містить лише несолетворні оксиди:

а) SiО2, К2О, СаО; б) СО2, К2О, MgO;

в) СО, N 2O5, SіО2 ; г) СО, N2O, NO.

7. Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксиди неметалів:

а) К2O, SO2, SіО2; б) Р2О5, NО2, SO3;

в) МgO, СO2, SO2; г) Na2O, К2O, MgO.

8. Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксиди металів:

a) SO2, SiO2, ZnO; б) SO3, CaO, Fe2O3;

в) MgO, K2O, FeO; г) Na2O, P2O5, SiO2.

9. Вкажіть формулу амфотерного оксиду:

а) Cu2O; б) ZnO; в) K2O; г) CaO.

10. Обчисліть масу:

а) цинк оксиду кількістю речовини 2 моль;

б) карбон (IV) оксиду об’ємом 44,8 л ;

11. Запишіть формули оксидів, яким відповідають кислоти в першому стовбчику, основи – в другому, амфотерні гідроксиди – в третьому: хром (ІІІ) оксид, фосфор (V) оксид, кальцій оксид, алюміній оксид, натрій оксид, нітроген (V) оксид, сульфур (IV) оксид, ферум (ІІ) оксид, цинк оксид, сульфур (VI) оксид, хром (VI) оксид, манган (ІІ) оксид.


Класифікація кислот

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.