Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДопущених до державної атестації

навчальної групи _______________,

(шифр групи)

Зазначені нижче студенти-випускники повністю виконали навчальний план

освітньо-кваліфікаційного рівня _______________________,

(назва ОКР)

за напрямом підготовки (спеціальністю) ________________________________

(код і назва напряму, спеціальності)

і отримали оцінки:

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Кількість (частка) отриманих оцінок
за національною шкалою* за шкалою ECTS
«відмінно» «добре» «задовільно» «A» «B» «C» «D» «E»
1 Іваненко Петро Григорович 20 (36,4%) 15 (27,3%) 20 (36,4%) 25 (31,3%) 20 (25%) 15 (18,7%) 15 (18,7%) 5 (6,3%)
2 Петренко Оксана Анатоліївна 44 (80%) 11 (20%) 0 (0%) 50 (62,5%) 20 (25%) 10 (12,5%) 0 (0%) 0 (0%)
... ... ... ... ... ... ... ... ...
25 Карпенко Іван Миколайович 12 (21,8%) 25 (45,4%) 18 (32,8%) 15 (18,7%) 15 (18,8%) 20 (25%) 15 (18,8%) 15 (18,7%)

 

Директор інституту (декан факультету)

(заступник з навчально-виховної роботи) _____________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»____________ 20___ р.

Додаток 7

Рекомендації щодо розроблення Комплексу екзаменаційних матеріалів
до державного екзамену

 

Комплекс екзаменаційних матеріалів призначений для проведення державних екзаменів за окремими дисциплінами професійно-практичної підготовки, або комплексного екзамену із декількох дисциплін навчального плану. Перелік та кількість дисциплін, що виносяться на державну атестацію, визначаються галузевими стандартами освіти і навчальними планами відповідних напрямів підготовки (спеціальностей).

Комплекс екзаменаційних матеріалів містить:

– навчальні програми відповідних дисциплін, або програму комплексного державного екзамену, ухвалені вченою радою і затверджені деканом факультету (директором інституту);– пакет екзаменаційних білетів, або контрольних завдань для письмових екзаменаційних робіт, або тести, ухвалені відповідною випусковою кафедрою і затверджені її завідувачем;

– критерії оцінювання усних відповідей та екзаменаційних робіт;

– еталонні рішення тестових завдань та критерії оцінювання;

– перелік довідкових матеріалів, обладнання, приладів, матеріалів, комп’ю­терних програм тощо, користування якими дозволяється студентам під час підготовки та відповідей на запитання державного екзамену.

Пакет екзаменаційних білетів (завдань) з навчальної дисципліни повинен мати не менш ніж 30 варіантів завдань рівнозначної складності, що охоплюють програмні вимоги (так звана групова валідність) та на 5 білетів (завдань) перевищувати кількість студентів на екзамені. Пакет екзаменаційних білетів (завдань) має забезпечити перевірку компетентностей (здатностей і умінь), що зазначені як мета і завдання засвоєння навчальної дисципліни. Усі запитання (завдання) повинні мати фахове спрямування і вимагати від студентів не відтворення знань окремих тем і розділів навчальної дисципліни, а їх інтегрованого застосування для вирішення завдань.

Кожне завдання (запитання) має розпочинатися словами: «визначити…», «обґрунтувати...», «проаналізувати…», «провести порівняння…», «дати оцінку…» тощо. У відповідях на запитання (завдання) студент повинен продемонструвати не репродуктивні знання, а уміння використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих завдань.

Трудомісткість контрольних завдань для письмового екзамену повинна відповідати відведеному часу контролю (звичайно 80 хвилин). Виконання контрольних завдань не повинно вимагати окладних пояснень, складних розрахунків та креслень. Необхідно передбачити зведення до мінімуму непродуктивні витрати часу на допоміжні операції, проміжні розрахунки та інше. При формулюванні завдань необхідно використати відомі студенту терміни, назви, позначення.

Система оцінювання має оцінити здатність студента:

– узагальнювати отримані знання для вирішення конкретних завдань, проблем;

– застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

– аналізувати і оцінювати факти, події та робити обґрунтовані висновки;

– інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

– викладати матеріал логічно, послідовно, з дотриманням вимог стандартів.

При розробленні критеріїв оцінювання необхідно врахувати наступне:

– відповідь студента оцінюється за 100-бальною шкалою;

– максимальна кількість балів (qi max), яка нараховується за виконання окремого завдання (запитання, етапу рішення) повинна враховувати рівень його важливості та складності ( );

– шкала знижок має врахувати найбільш типові помилки студентів при виконанні певних завдань;

– оцінювання результатів кожного завдання (запитання, етапу) доцільно здійснювати у чотирирівневій системі балів. При цьому, необхідно використовувати співвідношення балів за системою 0,9 – 0,75 – 0,6 – 0. Незалежно від кількості рівнів оцінювання нижня межа позитивного оцінювання має бути 0,6 qi max, а негативний результат оцінюється 0 балів.

Приклад оцінювання відповіді на певне завдання (запитання):

Оцінка відповіді на запитання Розподіл балів відносно значення «ваги» запитання qmax Бали оцінки відповіді (приклад: qmax = 30)
«відмінно» q ≥ 0,9 qmax 30…27
«добре» 0,75 qmaxq < 0,9 qmax 26…22
«задовільно» 0,6 qmaxq <0,75 qmax 21…18
«незадовільно» q < 0,6 qmax

 

Загальна кількість балів за відповідь студента визначається шляхом підсумовування балів (qi) за виконання окремих його частин (запитань, етапів).

Після цього здійснюється перерахування цих балів у чотирибальну оцінку згідно з таблицею:

Бали Q ECTS шкала Національна шкала
90…100 A відмінно
82…89 B добре
74…81 C
64…73 D задовільно
60…63 E
Менше 60 Fx незадовільно

Рекомендації щодо розроблення закритих тестів
та критеріїв оцінювання результатів

При розробленні закритих тестів насамперед необхідно визначити довжину тесту М(кількість контрольних запитань) та кількість варіантів відповідей n.

Вибір значення М залежить від двох факторів. По-перше, кожний блок тестів має відповідати вимогам змістової валідності. Це означає, що комплекс запитань блоку тестів має повністю охоплювати зміст навчання (навчальну інформацію, володіння якою заплановано перевірити). По друге, значення М залежить від тривалості контрольного заходу. Як правило, тривалість державного екзамену у тестовій формі становить 90-120 хвилин. З досвіду застосування закритих тестів відомо, що на відповідь з кожного запитання, залежно від складності запитань тесту, необхідно надати від однієї до двох хвилин. Виходячи з цього, довжина блоку тестів для проведення державного екзамену має дорівнювати М = 60-90.

Для закритих тестів з однозначним вибором рекомендується мати n = 3…7 варіантів відповідей. За меншої кількості варіантів зростає ймовірність угадування правильної відповіді, а коли їх багато, то, по-перше, тест стає громіздким, а по-друге, достатньо складно знайти й сформулювати багато дистракторів (неправильних відповідей), які мають відповідати певним вимогам: бути правдоподібними, цілком переконливими, викликати довіру. Оптимальним варіантом є n = 4.

На графіку надані залежності частки знань (D) від кількості помилкових відповідей (m) для блоків тестів різної довжини (М) і кількості варіантів відповідей n = 4. Графіки розраховані з урахуванням можливості випадкового вгадування правильної відповіді за умови довірчої ймовірності Pд = 0,8. На підставі цих графіків можна визначити кількість допустимих помилок, а значить і необхідну кількість правильних відповідей, для заданих межових рівнів частки знань. Наприклад, для тесту М = 60 межею оцінки «добре» (частка знань D = 0,74) відповідає не більше 9 помилок. Таким чином, на «добре» можна оцінити результат тестування, у якому не менше ніж 51 правильна відповідь.0

У таблиці надані критерії оцінювання за національною та ECTS шкалами блоками тестів М = 60 та М = 90 з довірчою ймовірністю Pд = 0,8.

Кількість правильних відповідей Оцінка за шкалою Кількість балів
М = 60 М = 90 національною ECTS
60-58 90-86 Відмінно A 100-90
57-56 85-81 Добре B 94-85
55-51 80-76 C 84-75
50-48 75-69 Задовільно D 74-65
47-46 68-67 E 64-60
Менше ніж 46 Менше ніж 67 Незадовільно Fx Менше 60

 


Зразок оформлення Комплексу екзаменаційних матеріалів
для державного екзамену

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень____________________________________

(назва ОКР)

Напрям підготовки_______________________________________________

(код і назва напряму підготовки)

Спеціальність___________________________________________________

(код і назва спеціальності)

КОМПЛЕКС
екзаменаменаційних матеріалів
для державного екзамену
(комплексного державного екзамену)

з дисципліни (-ін)_______________________________________________

(назва)

_______________________________________________________________

 

Розробник(и):___________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

______________________________________

(назва кафедри)

Протокол № ____ від «___»_________ 20__ р.

 

Завідувач кафедри

__________ ________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Київ – 20__

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ

 

1. Програма навчальної дисципліни (програма комплексного державного екзамену).

2. Пакет екзаменаційних білетів (завдань) або тестів.

3. Еталонні рішення (відповіді для тестового контролю).

4. Критерії оцінки відповідей (контрольних робіт, результатів тестування).

5. Перелік довідкових матеріалів, обладнання, приладів, матеріалів, комп’ю­терних програм тощо, користування якими дозволяється студентам під час підготовки та відповідей на запитання державного екзамену.


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

ПАКЕТ
екзаменаменаційних білетів (завдань)

з дисципліни (-ін)_______________________________________________

(назва)

_______________________________________________________________

 

 

Білет № 1

(зміст завдання)

Білет № 2

(зміст завдання)

........................................................................................................

Білет № 30

(зміст завдання)


Форма окремого екзаменаційного білету (форма № Н-5.05)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень____________________________________

(назва ОКР)

Напрям підготовки_______________________________________________

(код і назва напряму підготовки)

Спеціальність___________________________________________________

(код і назва спеціальності)

Навчальна дисципліна____________________________________________

(назва)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____

1. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Затверджено на засіданні кафедри

______________________________________

(назва кафедри)

Протокол № ____ від «___»_________ 20__ р.

 

Завідувач кафедри

__________ ________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

Примітка: формат бланка А5 (148 210 мм), 1 сторінка.

 

Додаток 8

Подання голові ДЕК щодо захисту дипломного проекту
(дипломної роботи, магістерської дисертації) (форма № Н-9.03)

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.