Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИкерівника (наукового керівника) дипломного проекту

( дипломної роботи, магістерської дисертації)

освітньо-кваліфікаційного рівня «_______________»

(назва ОКР)

виконаного (-ої) на тему: ______________________________________

___________________________________________________________

 

студентом (-кою)_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Керівник (науковий керівник)
дипломного проекту (роботи)
(магістерської дисертації)

_______________________ ___________ ___________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (ініціали, прізвище)


Пам’ятка керівнику

 

Відгук складається у довільній формі (використання бланків-шаблонів неприпустимо) із зазначенням: актуальності теми, в інтересах або на замовлення якої організації робота виконана (в рамках науково-дослідної роботи кафедри, підприємства, НДІ тощо); відповідності виконаної роботи виданому завданню; короткого критичного огляду змісту окремих частин роботи із зазначенням найбільш важливих і значущих питань, у яких виявилася самостійність студента, його рівень теоретичної та практичної підготовки, ерудиція, знання фахової літератури; підготовленість студента до прийняття сучасних рішень, умінь аналізувати необхідні літературні джерела, приймати правильні (інженерні, наукові) рішення, застосовувати сучасні системні та інформаційні технології, проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та аналізувати результати експерименту; найбільш важливих теоретичних і практичних результатів, їх апробації (участь у конференціях, семінарах, оформлення патентів, публікація в наукових журналах тощо); своєчасність виконання календарного плану, недоліки роботи та тих, що виявилися у роботі магістранта інші питання, які характеризують професійні якості студента. Висновки щодо відповідності якості підготовки студента вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації. 

Додаток 15

Направлення на рецензію

 

    НАПРАВЛЕННЯ НА РЕЦЕНЗІЮ   Шановний __________________________________________________________ (вчене звання, прізвище та ініціали рецензента) Прошу Вас до «___»_______________ 20___ р. підготувати й надати рецензію (дата надання рецензії) на дипломний проект (дипломну роботу, магістерську дисертацію) студента (-ки) ___________________________________________________________ (прізвище, ініціали) на тему ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (повна назва теми ДП (ДР, МД))   Завідувач кафедри _______________________ _________ ___________________ (назва кафедри) (підпис) (ініціали, прізвище) «___»__________ 20___ р.  

 

Додаток 16

Рецензія на дипломний проект (дипломну роботу,
магістерську дисертацію)

Рецензія

На дипломний проект (дипломну роботу, магістерську дисертацію)

освітньо-кваліфікаційного рівня «_______________»

(назва ОКР)

виконаний (-у) на тему: _______________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(повна назва теми ДП (ДР, МД)

студентом (-кою)_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Рецензент

_______________________ ___________ ____________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

 

Печатка установи, організації рецензента (тільки для зовнішнього рецензента)


Пам’ятка рецензенту

 

Рецензія складається у довільній формі (використання бланків-шаблонів неприпустимо) із зазначенням: відповідності дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської дисертації) затвердженій темі та завданню; актуальності теми; реальності роботи (виконання на замовлення підприємств, організацій, за науковою тематикою кафедри, НДІ тощо); загальний огляд змісту роботи, при цьому рецензент оцінює кожний розділ роботи, глибину техніко-економічного обґрунтування прийняття рішень (для проекту); ступеня використання сучасних досягнень науки, техніки, виробництва, інформаційних та інженерних технологій; оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів; правильності проведених розрахунків і конструкторсько-технологічних рішень; наявності і повноти експериментального (математичного моделювання) підтвердження прийнятих рішень; якості виконання пояснювальної записки, відповідності креслень вимогам стандартів; можливості впровадження результатів; недоліків; загальна оцінка («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку, на думку рецензента заслуговує робота та її відповідність вимогам, можливості присвоєння студенту-випускнику відповідної кваліфікації (формулювання згідно з навчальним планом напряму підготовки або спеціальності).

Додаток 17

Титульний аркуш дипломного проекту (форма № Н-9.02)

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

___________________________________________________________

(повна назва інституту/факультету)

___________________________________________________________

(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_____________20__ р.

Дипломний проект

освітньо-кваліфікаційного рівня «______________»

(назва ОКР)

з напряму підготовки (спеціальності)___________________________________

(код та назва напряму підготовки або спеціальності)

__________________________________________________________________

на тему:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Виконав (-ла): студент (-ка) ____ курсу, групи _________

(шифр групи)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Керівник__________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант ___________

(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензент_________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

 

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 20__ року

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

№ з/п Формат Позначення Найменування Кількість листів Примітка
А4   Завдання на дипломний проект  
А4 ДП ХХХХ. 00.000 ПЗ Пояснювальна записка  
А1 ДП ХХХХ. 01.000 ТК    
А1 ДП ХХХХ. 02.000 ТК    
А1 ДП ХХХХ. 03.000 ТК    
А1 ДП ХХХХ. 04.000 ТК    
А1 ДП ХХХХ. 05.000 ТК    
А1 ДП ХХХХ. 06.000 ТК    
А1 ДП ХХХХ. 07.000 ТК    
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

        ДП ХХХХ 00.000.00
  ПІБ Підп. Дата
Розробн.       Відомість дипломного проекту Лист Листів
Керівн.      
Консульт.       НТУУ «КПІ» Каф. _______ Гр. _______
Н/контр.      
Зав.каф.      

 


 

 

Пояснювальна записка
до дипломного проекту

 

 

на тему:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Київ – 20__ року

Додаток 18

Титульний аркуш дипломної роботи (форма № Н-9.02)

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

___________________________________________________________

(повна назва інституту/факультету)

___________________________________________________________

(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_____________20__ р.

Дипломна робота

освітньо-кваліфікаційного рівня «______________»

(назва ОКР)

з напряму підготовки (спеціальності)___________________________________

(код та назва напряму підготовки або спеціальності)

__________________________________________________________________

на тему:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Виконав (-ла): студент (-ка) ____ курсу, групи _________

(шифр групи)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Керівник__________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант ___________

(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензент_________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

 

Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 20__ року

Додаток 19

Титульний аркуш магістерської дисертації

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

___________________________________________________________

(повна назва інституту/факультету)

___________________________________________________________

(повна назва кафедри)

«На правах рукопису» УДК ______________ «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ _____________ (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________20__ р.  

Магістерська дисертація

 

зі спеціальності____________________________________________________

(код і назва спеціальності)

__________________________________________________________________

на тему:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Виконав (-ла): студент (-ка) ____ курсу, групи _________

(шифр групи)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Науковий керівник__________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант ___________

(назва розділу) (науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензент_________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

 

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 20__ року


[1] Негативна рецензія або відгук керівника не є підставою для недопущення студента до захисту атестаційної роботи.

[2] Якщо з певної дисципліни було декілька семестрових екзаменів (диференційованих заліків), до зведеної відомості заноситься середньозважена (відносно розподілу навчальних годин за кредитними модулями) оцінка з її округлення до цілого значення.

* Якщо з певної дисципліни було декілька семестрових екзаменів (диференційованих заліків), до зведеної відомості заноситься середньозважена (відносно розподілу навчальних годин за кредитними модулями) оцінка з округленням її до найближчого цілого значення.

Наприклад, навчальна дисципліна «А» обсягом 8,5 кр. ECTS містить три кредитних модулі:

– «А-1» обсягом 3 кр. ECTS;

– «А-2» обсягом 4 кр. ECTS;

– «А-курсовий проект» обсягом 1,5 кр. ECTS.

Студент отримав оцінки, відповідно: «добре», «відмінно» та «задовільно». Середньозважена оцінка (СВО) у даному випадку розраховується за формулою:

.

У зведеній відомості враховується дві оцінки: «відмінно» та «задовільно».

* Надається у разі проведення захисту іноземною (регіональною) мовою.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.