Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОРГАНІЗАЦІЯ Державної атестації випускників

ПОЛОЖЕННЯ

про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ»

Ухвалено Методичною радою НТУУ «КПІ»,
протокол № 8 від 25.04.2013 р.

(зі змінами, ухваленими Методичною радою НТУУ «КПІ»,
протокол № 9 від 16.05.2013 р.)

 

 

Київ

НТУУ «КПІ»


Положення про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ» / Уклад.: В. П. Головенкін, В. Ю. Угольніков. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 98 с.

 

 

Мережне електронне навчальне видання

 

положення

про державнУ атестаціЮ студентів НТУУ «КПІ»

 

 

Укладачі: Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.

Угольніков Володимир Юхимович, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний

за випуск Мікульонок Ігор Олегович, д-р. техн. наук, проф.

 

Рецензенти: Сулема Євгенія Станіславівна, канд. техн. наук, доц.

Лемешко Анатолій Дмитрович, канд. техн. наук, доц.

 


ЗМІСТ

ЗМІСТ.. 3

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА.. 6

2. ОРГАНІЗАЦІЯ Державної атестації випускників.. 7

2.1. Загальні відомості 7

2.2. Функції структурних підрозділів університету. 8

Навчальний відділ університету: 8

Навчально-методичний відділ університету: 9

Відділ кадрів і архівної справи університету (студентський сектор): 9

Відділ кадрів і архівної справи університету (сектор контролю, обліку та перевірки дипломів): 9

Деканати інститутів та факультетів: 10

Випускові кафедри: 12

2.3. Комплектування державної екзаменаційної комісії та обов’язки її членів. 14

Голови державних екзаменаційних комісій. 15

Члени державних екзаменаційних комісій. 16

Секретарі державних екзаменаційних комісій. 17

2.4. Організація роботи державної екзаменаційної комісії 18

2.5. Порядок проведення державної атестації 20

2.6. Підведення підсумків роботи ДЕК.. 27

3. АТЕСТАЦІЙНі РОБОТИ.. 293.1. Завдання та види атестаційних робіт. 29

3.3. Обов’язки керівників, консультантів і рецензентів атестаційних робіт та студентів-випускників. 33

Керівник дипломного проекту (ДР, МД): 33

Консультант дипломного проекту (ДР, МД): 34

Рецензент дипломного проекту (ДР, МД): 35

Студент-випускник. 36

3.4. Теми атестаційних робіт. 38

3.5. Завдання на атестаційну роботу. 40

3.6. Вимоги до структури та змісту дипломного проекту (роботи). 42

3.7. Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації 45

3.8. Порядок допуску до захисту. 51

ДОДАТКИ

Додаток 1. 52

Договір на проведення практики (форма № Н-7.01)

Додаток 2. 54

Подання до затвердження голів ДЕК (форма № Н-9.06)

Додаток 3. 55

Наказ про затвердження складу ДЕК та підготовку до проведення державної атестації випускників

Додаток 4А.. 57

Наказ про допуск студентів до державної атестації та затвердження тем і керівників дипломних проектів (дипломних робіт, магістерських дисертацій) випускників

Додаток 4Б.. 59

Наказ про допуск до державної атестації студентів-випускників

Додаток 5А.. 61

Довідка-виклик для виконання дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської дисертації) (форма Н-8.03)

Додаток 5Б.. 62

Довідка-виклик для складання державних екзаменів (форма Н-8.09)

Додаток 6. 63

Зведена відомість про результати навчання студентів, допущених до державної атестації (форма і приклад заповнення)

Додаток 7. 64

Рекомендації щодо розроблення Комплексу екзаменаційних матеріалів до державного екзамену

Рекомендації щодо розроблення закритих тестів та критеріїв оцінювання результатів

Зразок оформлення Комплексу екзаменаційних матеріалів для державного екзамену

Форма окремого екзаменаційного білету (форма № Н-5.05)

Додаток 8. 72

Подання голові ДЕК щодо захисту дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської дисертації) (форма № Н-9.03)

Додаток 9. 74

Протокол засідання ДЕК з розгляду дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської дисертації) (форма № Н-9.04)

Додаток 10А.. 76

Протокол засідання ДЕК щодо приймання (комплексного) державного екзамену (форма № Н-9.05)

Додаток 10Б.. 80

Протокол засідання ДЕК щодо приймання державного екзамену (форма № Н-9.05)

Додаток 11. 82

Вимоги до структури звіту ДЕК

Додаток 12. 85

Завдання на дипломний проект (роботу) (форма № Н-9.01)

Додаток 13. 87

Завдання на магістерську дисертацію (форма № Н-9.01)

Додаток 14. 89

Відгук керівника (наукового керівника) дипломного проекту (роботи) (магістерської дисертації)

Пам’ятка керівнику

Додаток 15. 91

Направлення на рецензію

Додаток 16. 92

Рецензія на дипломний проект (дипломну роботу, магістерську дисертацію)

Пам’ятка рецензенту

Додаток 17. 94

Титульний аркуш дипломного проекту (форма № Н-9.02)

Додаток 18. 97

Титульний аркуш дипломної роботи (форма № Н-9.02)

Додаток 19. 98

Титульний аркуш магістерської дисертації

 

 

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Положення розроблено на підставі:

– Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»;

– Статуту НТУУ «КПІ» (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від «30» січня 2012 р. № 167);

– Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161);

– «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації», наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 р. № 384;

– «Про Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток», наказ Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 р. № 737;

– «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLE-MENT) та його опису», наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2010 р. № 365;

– Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України (проект), 2013 р.;

– Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ», 2004 р.;

– Положення про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ», 2006 р.;

– Положення про магістратуру НТУУ «КПІ», 2007 р.;

– Рекомендації щодо змісту і структури магістерських дисертацій, НТУУ «КПІ», 2010 р.;

– Положення про планування та облік педагогічного навантаження викладачів НТУУ «КПІ», 2003 р.

Положення є нормативним документом НТУУ «КПІ», який визначає вимоги до організації державної атестації випускників усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, підготовка яких здійснюється в університеті.

Положення регламентує діяльність департаментів університету, деканатів інститутів і факультетів, випускових кафедр та їхніх керівників з організації та проведення державної атестації випускників, а також обов’язки студентів-випускників, науково-педагогічних працівників, рецензентів, голів та членів державних екзаменаційних комісій.

На підставі цього Положення випускові кафедри розробляють комплекти документів щодо проведення державної атестації та методичні рекомендації, які конкретизують вимоги до відповідних атестаційних робіт випускників з урахуванням специфіки певного напряму підготовки (спеціальності).

ОРГАНІЗАЦІЯ Державної атестації випускників

Загальні відомості

Державна атестація випускників–визначення фактичної відповідності рівня освітньої та професійної підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) відповідного напряму підготовки (спеціальності). Державна атестація здійснюється державними екзаменаційними комісіями (ДЕК) після завершення теоретичного та практичного навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР). Державна атестація випускників вищого навчального закладу завершується видачею диплома встановленого зразка.

Загальне керівництво організацією державної атестації студентів університету здійснює ректор згідно з законами «Про освіту» та «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України та нормативними документами Міністерства освіти і науки України (МОН). Він ставить завдання щодо забезпечення якості державної атестації, видає накази, які регламентують організацію роботи ректорату, деканатів факультетів (інститутів), випускових кафедр щодо державної атестації, здійснює контроль за їх виконанням через першого проректора, проректора з навчально-виховної роботи і підпорядковані ним структури університету (навчально-організаційне управління, навчально-методичне управління, відділи департаменту навчально-виховної роботи тощо), деканів факультетів (директорів інститутів), організує регулярне обговорення стану підготовки та проведення державної атестації студентів-випускників та її результатів на засіданні Вченої ради університету.

На факультеті (в інституті) за організацію та якість державної атестації відповідає декан (директор). Він здійснює керівництво й контроль з питань підготовки та проведення державної атестації студентів через своїх заступників (з навчально-методичної та навчально-виховної роботи), деканат та завідувачів випускових кафедр.

На випусковій кафедрі відповідальність за організацію і якість підготовки та проведення державної атестації студентів-випускників несе завідувач кафедри. Він безпосередньо здійснює керівництво і контроль підготовки та проведення державної атестації студентів. Для вирішення організаційних питань призначається відповідальний зі складу науково-педагогічних працівників кафедри.

Строки проведення державної атестації визначаються відповідними навчальними та робочими навчальними планами.

Державна атестація проводиться у формі державного (-них) екзамену (-нів) або/та захисту атестаційної роботи. Форма проведення державної атестації визначається галузевим стандартом вищої освіти та навчальним планом відповідного напряму (спеціальності).

У випадку, якщо стандартом та навчальним планом напряму підготовки (спеціальності) передбачені обидві форми державної атестації, захисту атестаційної роботи передує (-ють) державний (-ні) екзамен (ни).

Державні екзамени можуть проводитись або за окремими дисциплінами циклу професійно-практичної підготовки, або як один комплексний екзамен із декількох дисциплін навчального плану. Перелік та кількість дисциплін, що виносяться на державну атестацію, визначаються галузевими стандартами вищої освіти та навчальними планами відповідних напрямів підготовки (спеціальностей).

АТЕСТАЦІЙНі РОБОТИ

Студент-випускник

Студент має право:

– вибирати тему атестаційної роботи з числа запропонованих випусковою кафедрою або запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки і можливості виконання. У разі необхідності може ініціювати питання про зміну теми, керівника та консультантів, але не пізніше одного тижня з початку виконання атестаційних робіт (за графіком навчального процесу). У всіх випадках він звертається з відповідною заявою на ім’я завідувача випускової кафедри;

– отримати окреме робоче місце для роботи над атестаційною роботою у спеціальній аудиторії, обладнаній комп’ютерною технікою, необхідним наочним приладдям, довідковою літературою та стандартами, зразками фрагментів атестаційної роботи та графічного матеріалу, методичними рекомендаціями щодо виконання та оформлення складових роботи та ін.;

– користуватися лабораторною та інформаційною базою кафедри, приладами, вимірювальною технікою тощо для проведення натурного експерименту, математичного моделювання або наукових досліджень за темою роботи;

– отримувати консультації керівника та консультантів;

– самостійно вибирати варіанти вирішення завдань на атестаційну роботу;

– попереднього (на кафедрі), первісного або повторного (у ДЕК) захисту дипломного проекту (ДР, МД);

– звертатися (в усній або письмовій формі) до голови ДЕК, керівництва факультету (інституту), університету та МОН зі скаргами або апеляціями щодо порушення його прав. Оцінка, яка за результатами складання державного екзамену або захисту атестаційної роботи виставлена ДЕК, оскарженню не підлягає.

Студент зобов’язаний:

– своєчасно вибрати тему атестаційної роботи та отримати попереднє завдання на ДП (ДР, МД) та рекомендації від керівника на підбирання та опрацювання матеріалів під час проведення переддипломної практики;

– на переддипломній практиці, крім виконання її програми, ознайомитися з практичною реалізацією питань організації та управління виробництвом (підприємством, фірмою тощо), охороною праці, вирішенням питань екології, безпеки життєдіяльності, техніко-економічних і спеціальних питань за темою атестаційної роботи;

– після складання та захисту звіту про переддипломну практику отримати у керівника остаточне завдання на ДП (ДР, МД) за встановленою формою (додатки 12, 13) та затверджене завідувачем випускової кафедри, з’ясувати зміст, особливості та вимоги до виконання його окремих питань;

– регулярно, не менше одного разу на два тижні, інформувати керівника про стан виконання роботи відповідно до календарного плану, надавати на його вимогу необхідні матеріали для перевірки;

– самостійно виконувати індивідуальну атестаційну роботу або індивідуальну частину комплексної роботи;

– при розробленні питань враховувати сучасні досягнення науки і техніки, використовувати передові методики наукових та експериментальних досліджень, приймати обґрунтовані й оптимальні рішення із застосуванням системного підходу;

– при виконанні роботи використовувати сучасні комп’ютерні технології;

– відповідати за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, якість оформлення текстового та графічного матеріалу, їх відповідність методичним рекомендаціям випускової кафедри щодо виконання атестаційних робіт випускової кафедри, існуючим нормативним документам та державним стандартам;

– дотримуватися календарного плану виконання роботи, встановлених правил поведінки в лабораторіях і аудиторіях, своєчасно та адекватно реагувати на зауваження та рекомендації керівника і консультантів ДП (ДР, МД);

– у встановлений термін подати атестаційну роботу для перевірки керівнику та консультантам і після усунення їх зауважень повернути керівнику для отримання його відгуку;

– отримати всі необхідні підписи на титульному листі роботи та кресленнях, а також резолюцію завідувача випускової кафедри про допуск до захисту;

– особисто подати атестаційну роботу, допущену до захисту, рецензенту; на його вимогу надати необхідні пояснення з питань, які розроблялися;

– ознайомитися зі змістом відгуку керівника і рецензії та підготувати (у разі необхідності) аргументовані відповіді на їх зауваження при захисті роботи у ДЕК. Вносити будь-які зміни або виправлення в атестаційну роботу після отримання відгуку керівника та рецензії забороняється;

– за рішенням факультету (інституту), випускової кафедри або з власної ініціативи та за згодою керівника проекту пройти попередній захист на кафедрі або в організації, де виконувалася робота;

– надати на кафедру підготовлену та допущену до захисту атестаційну роботу з відгуком керівника і рецензією не менш ніж за тиждень до її захисту в ДЕК;

– своєчасно прибути на захист атестаційної роботи або попередити завідувача випускової кафедри та голову ДЕК (через секретаря ДЕК) про неможливість присутності на захисті із зазначенням причин цього та наступним наданням документів, які засвідчують поважність причин. У разі відсутності таких документів ДЕК може бути прийнято рішення про неатестацію його як такого, що не з’явився на захист атестаційної роботи без поважних причин, з подальшим відрахуванням з університету. Якщо студент не мав змоги заздалегідь попередити про неможливість своєї присутності на захисті, але в період роботи ДЕК надав необхідні виправдні документи, ДЕК може перенести дату захисту.

Теми атестаційних робіт

Теми атестаційних робіт мають бути актуальними, відповідати сучасному рівню науки, техніки і технологій, спрямовані на вирішення національних і регіональних потреб та проблем розвитку певної галузі економічної діяльності. Назва теми повинна бути, за можливості, короткою, чітко і конкретно відображати мету та основний зміст роботи і бути однаковою в наказі ректора про закріплення тем і керівників за студентами, завданні на атестаційну роботу, титульному аркуші, кресленнях, документах ДЕК та в додатку до диплома. Як правило, вона повинна починатися з назви загального об’єкта проектування (системи, процесу), або предмета дослідження (для ДР та МД), а закінчуватися назвою його складової (вузла, елемента, технологічної операції), яка докладно розробляється і розраховується у спеціальній частині проекту (роботи), або предмета дослідження (для ДР та МД).

Назва теми комплексної атестаційної роботи складається з назви загальної частини і, через крапку, з назви конкретної частини, яку відповідно до індивідуального завдання розробляє кожний студент.

Необхідно, за можливості, уникати початку формулювання назви теми дипломного проекту зі слів «Розробка...», «Проект...», «Проектування...», а дипломної роботи (магістерської дисертації) – зі слова «Дослідження...» тому, що саме це передбачає їх визначення, надане у п. 3.1. У назві мають бути відсутні також будь-які кількісні дані.

Наприклад, назва теми дипломного проекту «Проект ливарного комплексу ювелірного підприємства на випуск 1500 кг придатного литва на рік» не відповідає цим вимогам і має бути сформульована так: «Ливарний комплекс ювелірного підприємства з розробкою технології виробництва литва», а такі характеристики, як його потужність (1500 кг), марка сплаву, тип виливка, спосіб лиття та інші, які потрібні для розробки технології виробництва литва, повинні зазначатися в розділі «Вхідні дані» завдання на дипломне проектування (див. п. 3.5 Положення).

У назві ДП (ДР, МД), яка зазначається у бланку завдання, наказі про закріплення теми, протоколі ДЕК, заліковій книжці студента та в додатку до диплома не дозволяється використовувати скорочення (абревіатури), крім загальноприйнятих.

Для того, щоб студенти могли обрати тему відповідно до їх уподобань, власних можливостей, максимального використання матеріалів курсового проектування, результатів НДРС, практичного досвіду роботи за фахом (для студентів, які поєднують навчання з роботою на підприємствах, в установах, фірмах тощо) кількість тем не менше ніж на 20-50% повинна перевищувати кількість студентів-випускників, а переважна більшість присвячуватися розробці реальних атестаційних робіт. Формування тематики атестаційних робіт завершується за 1,5-2 місяці до початку переддипломної практики. Вона розглядається та ухвалюється на засіданні випускової кафедри та затверджується відповідним наказом ректора (проректора з навчально-виховної роботи).

Випускова кафедра має створити всі умови для своєчасного ознайомлення студентів-випускників з тематикою ДП (ДР, МД), надати необхідну допомогу у виборі теми, яка відповідає інтересам та можливостям кожного з них. Особливо це стосується тих студентів, які з різних причин не змогли заздалегідь визначитися щодо теми майбутньої атестаційної роботи. Поряд із наданням інформації про тематику необхідно провести з ними бесіди та консультації керівників стосовно мети, змісту, проблематики, обсягу певного ДП (ДР, МД) із тим, щоб кожний студент повністю з’ясував особливості його розробки.

Вибір теми атестаційної роботи здійснюється за заявою студента за довільною формою на ім’я завідувача випускової кафедри та узгодженою з керівником роботи. Після підписування зазначеними особами, вона передається секретарю кафедри або відповідальному за організацію дипломного проектування на кафедрі для підготовки документів, необхідних для використання на кафедрі та надання у деканат факультету (інституту). Допускається варіант вибору теми атестаційної роботи зі списку тем та керівників, наданого кафедрою, шляхом попередньої бесіди з керівником, його згоди та подальшим підписом студента, зазначенням його прізвища, ім’я, по батькові та дати обрання теми у цьому списку, який зберігається на кафедрі. Корекція або зміна теми ДП (ДР, МД) допускається, як виняток, після проходження студентом переддипломної практики та захисту звіту за її результатами, упродовж одного тижня, а юридично закріплення за студентом теми атестаційної роботи та призначення керівника здійснюється наказом по університету протягом двох тижнів.

Порядок допуску до захисту

До захисту в ДЕК допускаються дипломні проекти (ДР, МД), теми яких затверджені наказом ректора університету, а структура, зміст та якість викладення матеріалу та оформлення відповідають вимогам методичних рекомендацій випускових кафедр і цього Положення, що підтверджено підписами керівника та консультантів проекту (роботи) та наявністю відгуку керівника.

Негативна рецензія або відгук керівника не є підставою для недопущення студента до захисту атестаційної роботи.

Допуск до захисту ДП (ДР, МД) у ДЕК здійснюється завідувачем випускової кафедри, який приймає позитивне рішення на підставі викладеного вище або підсумків попереднього захисту атестаційної роботи на кафедрі, що має бути оформлено відповідним протоколом засідання кафедри. Допуск підтверджується візою завідувача кафедри на титульному аркуші атестаційної роботи.

Дипломний проект (ДР, МД), в якому виявлені принципові недоліки у прийнятих рішеннях, обґрунтуваннях, розрахунках та висновках, суттєві відхилення від вимог державних стандартів, до захисту в ДЕК не допускаються. Рішення про це приймається на засіданні випускової кафедри, витяг з протоколу якого разом зі службовою завідувача кафедри подаються декану факультету (директору інституту) для підготовки матеріалів до наказу ректора про відрахування студента.

Дипломний проект (ДР, МД), допущений до захисту в ДЕК, направляється завідувачем кафедри на рецензування.


Додаток 1

Договір на проведення практики (форма № Н-7.01)

ДОГОВІР №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

місто __________________ «___» _____________20__ р.

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет» (далі – вищий навчальний заклад), в особі ____________ ,

(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі__________________________________________________________ ,

(статут або доручення)

і, з другої сторони,__________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі ________________________________________________

(посада,

__________________________________________________________ , що діє на підставі

прізвище та ініціали)

__________________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

 

1. База практики зобов‘язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№ з/п Шифр і назва напряму підготовки, спеціальності Курс Вид практики Кількість студентів Строки практики
початок закінчення
             
             
             
             
             
             
             
             

 

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (-ів).

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.9. Додаткові умови ____________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

Бази практики _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Підписи та печатки:

 

Вищий навчальний заклад: ___________ ____________________ (підпис) (прізвище та ініціали)   М.П. «___» __________ 20___ року База практики: ___________ ____________________ (підпис) (прізвище та ініціали)   М.П. «___» __________ 20___ року

 

Примітки:

1) Форму призначено для юридичного оформлення зобов’язань підприємства, установи та вищого навчального закладу про проведення практики студентів.

2) Формат бланка А4 (210 297 мм), 2 сторінки.


Додаток 2

Подання до затвердження голів ДЕК (форма № Н-9.06)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор департаменту вищої освіти

Міністерства освіти і науки України

____________ Ю.М. Коровайченко

«____»______________ 20__ року

 

ПОДАННЯ

до затвердження голів державних екзаменаційних комісій
зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми
та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем __________________________

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

в Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут» на 20__ рік

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Найменування установи, посада Науковий ступінь, вчене звання Який навчальний заклад закінчив і коли Присвоєна кваліфікація і спеціальність за дипломом Строк роботи за фахом Строк роботи в ДЕК
*
               
*
               

 

* – вказується код і назва напряму підготовки або спеціальності відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

 

М.П. Ректор М.З. Згуровський

Примітка: формат бланка А4 (210 297 мм), 1 сторінка.


Додаток 3

Наказ про затвердження складу ДЕК та підготовку до проведення
державної атестації випускників

 

УКРАЇНА

Ректор М.З. Згуровський


Додаток № ____

до наказу №_____ від __.__.20__ р.

 

Інженерно-фізичний факультет

(повна назва інституту/факультету)

6.050401 «Металургія»

(код і назва напряму підготовки або спеціальності)

ДЕК № ... Голова комісії ___________________________________________________

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)

Члени комісії ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)

ДЕК № ... Голова комісії ___________________________________________________

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)

Члени комісії ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)

6.050402 «Ливарне виробництво»

(шифр і назва напряму підготовки або спеціальності)

ДЕК № ... Голова комісії ___________________________________________________

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)

Члени комісії ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)

ДЕК № ... Голова комісії ___________________________________________________

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)

Члени комісії ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)

Директор інституту

(декан факультету) ______________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

Додаток 4А

Наказ про допуск студентів до державної атестації та затвердження
тем і керівників дипломних проектів (дипломних робіт, магістерських
дисертацій) випускників

 

УКРАЇНА

Ректор М.З. Згуровський


Додаток № ____

до наказу №_____ від __.__.20__ р.

 

Інженерно-фізичний факультет

(повна назва факультету (інституту)

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Назва дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської дисертації) Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника ДП (ДР, МД)
  6.050401 «Металургія»  
(код і назва напряму підготовки або спеціальності)
Навчальна група____________ (шифр)
     
     
       
     
Навчальна група____________ (шифр)
     
     
       
     
    6.050402 «Ливарне виробництво»  
    (код і назва напряму підготовки або спеціальності)  
.................................................. ........................................................................ .......................................................................

Директор інституту

(декан факультету) ______________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Додаток 4Б

Наказ про допуск до державної атестації студентів-випускників

 

УКРАЇНА

Ректор М.З. Згуровський


Додаток № ____

до наказу №_____ від __.__.20__ р.

 

 

Фізико-математичний факультет

(повна назва факультету (інституту)

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента
6.040201 «Математика»
(код і назва напряму підготовки або спеціальності)
Навчальна група____________ (шифр)
 
 
   
Навчальна група____________ (шифр)
 
 
   
6.040203 «Фізика»
(код і назва напряму підготовки або спеціальності)
Навчальна група____________ (шифр)
 

Директор інституту

(декан факультету) ______________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

Додаток 5А

Довідка-виклик для виконання дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської дисертації) (форма Н-8.03)

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ

 

1. Програма навчальної дисципліни (програма комплексного державного екзамену).

2. Пакет екзаменаційних білетів (завдань) або тестів.

3. Еталонні рішення (відповіді для тестового контролю).

4. Критерії оцінки відповідей (контрольних робіт, результатів тестування).

5. Перелік довідкових матеріалів, обладнання, приладів, матеріалів, комп’ю­терних програм тощо, користування якими дозволяється студентам під час підготовки та відповідей на запитання державного екзамену.


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

ПАКЕТ
екзаменаменаційних білетів (завдань)

з дисципліни (-ін)_______________________________________________

(назва)

_______________________________________________________________

 

 

Білет № 1

(зміст завдання)

Білет № 2

(зміст завдання)

........................................................................................................

Білет № 30

(зміст завдання)


Форма окремого екзаменаційного білету (форма № Н-5.05)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень____________________________________

(назва ОКР)

Напрям підготовки_______________________________________________

(код і назва напряму підготовки)

Спеціальність___________________________________________________

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.