Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСистематичний огляд та мета-аналіз

Як видно з піраміди доказовості на її найвищому рівні розташовані систематичні огляди і мета-аналізи. Систематизований чи систематичний огляд є найвищого ґатунку за інформаційною цінністю науковим інформаційним документом. Йому немає рівних у технології підготовки, обсягу аналізу інформаційного матеріалу, в аналітичній технології обробки окремих науково-інформаційних джерел, професійної підготовки виконавців аналізу та застосування такого методичного підходу, коли фактографічні дані окремих наукових джерел піддаються мета-аналізу (італ. meta - «половина», що означає проміжне становище). Загалом у термін «мета-аналіз» потрібно вкладати факт аналізу фактографічних, а не семантичних матеріалів викладу результатів досліджень.

Метою оцінки медичної технології є формування медичних (клінічних) рекомендацій на основі проведених досліджень. Для цього не достатньо тільки оцінки клінічних аспектів ефективності певного засобу та способу надання медичної допомоги, що завжди так здійснювалась, а потрібно провести аналіз усієї палітри наукових документів, які віддзеркалюють економічні, соціальні, етичні та клінічні аспекти як результати багатьох досліджень стосовно, наприклад, лікарського засобу та його застосовується, враховуючи специфіку та окремі особливості організації охорони здоров'я та структури надання медичної допомоги.

Одне дослідження рідко дає однозначну відповідь на поставлене питання. У той же час за багатьма лікарськими засобами проводиться велика кількість досліджень, і їхні результати найчастіше не тільки різняться за оцінкою величини ефекту, але й виявляються суперечливими. З урахуванням цього і був розроблений метод підготовки вторинної інформації - систематичного огляду результатів.Систематичний огляд (systematic review, systematic overview) - особливий вид наукового дослідження, виконаний за спеціально розробленою методикою, об'єктом якого є результати інших, оригінальних наукових досліджень.

У систематичному огляді, як правило, відображаються такі основні параметри:

1) популяція і клінічна база (наприклад, амбулаторні хворі літнього віку);

2) захворювання, що вивчається (приміром, артеріальна гіпертензія);

3) метод дослідження чи лікування (наприклад, медикаментозна терапія);

4) один чи більше клінічних наслідків (наприклад, серцево-судинна і цереброваскулярна патологія або летальність).

Систематичні огляди присвячуються найрізноманітнішим проблемам медицини: профілактиці, діагностиці, алгоритмам прийняття клінічних рішень, ефективності лікарських засобів чи методів лікування і т.д.

У систематичному огляді про лікувальні процеси відображається

- ефективність лікування;

- зіставлення ефективності, досягнутої в оцінюваному дослідженні, порівняно з дослідженнями, у яких отримували плацебо, або відсутній ефект лікування чи необхідність застосування інших видів лікування;

- безпека медичного втручання для конкретного хворого.

Систематичні огляди дають змогу провести адекватне узагальнення результатів наукових досліджень. Метою систематичного огляду є зважене й неупереджене вивчення результатів раніше проведених досліджень. Часто в систематичному огляді проводиться кількісна оцінка сумарного ефекту, встановленого на підставі результатів усіх вивчених досліджень.

На відміну від огляду літератури, присвяченого певній загальній проблемі, без її глибокого аналізу, систематичні огляди допомагають виявити протиріччя між результатами різних досліджень. Мета-аналіз дає більш точний, різнобічний і переконливий висновок. Огляди літератури необхідні для отримання широкого уявлення з теми, допускають аналогії, об’єднання дослідження в двох незалежних галузях. Зв’язок між клінічними рекомендаціями і фактами дуже слабкий, неповний і заснований на упередженому цитуванні оригінальних джерел. Ознайомлення з оглядовими статтями дозволяє лікарям залишатися на рівні сучасних знань. Високоякісні систематичні огляди допомагають визначити досягнення в певній галузі і довідуватися про всі науково-доведені факти. Систематичний огляд кількох досліджень чітко демонструє, для яких підгруп хворих ця закономірність справджується.

Характеристика систематичних оглядів:

1. У систематичних оглядах збирають, критично оцінюють і узагальнюють результати первинних досліджень з визначеної теми чи проблеми.

2. У процесі підготовки систематичних оглядів використовують підходи, які зменшують можливість виникнення помилок при проведенні фармакотерапії.

3. Систематичні огляди є аналітико-синтетичними статтями; до них відносять також економічні аналізи, клінічні рекомендації, аналізи алгоритмів прийняття клінічних рішень.

4. Систематичні огляди допомагають лікарям постійно набувати знань щодо нових наукових розробок, сучасних інформаційних повідомлень з приводу фармакотерапії та напрямів лікування різних нозологічних одиниць, незважаючи на велику кількість медичних публікацій.

5. Систематичні огляди дають змогу обґрунтувати клінічні та фармакотерапевтичні рішення, хоча така література не дозволяє приймати рішення і не замінює клінічного досвіду.

 

Основою систематичного огляду є мета-аналіз, який дозволив вирішити основну клінічну проблему — проблему порівняння стандарту для оцінки результатів лікування.

Мета-аналіз – систематизований аналіз зі статистичними узагальненнями (зіставленням доказів), який включає в себе визначення основної мети аналізу, вибір способів оцінки результатів, систематизований пошук інформації, узагальнення кількісної інформації, аналіз інформації з використанням статистичних методів, інтерпретацію результатів. Мета-аналіз - статистичний метод, що дає можливість об'єднати результати незалежних досліджень. Навіть якщо мета-аналізу були піддані деякі результати статистично недостовірні, то при аналізі багатьох даних фактографічних результатів статистична недостовірність суттєво трансформується в статистично вагомі дані.

Мета-аналіз є складовою загальної технології підготовки систематичного огляду і має декілька різновидів:

- Кумулятивний мета-аналіз – прагне завжди побудувати кумулятивну криву накопичення даних при появі їх у літературі.

- Проспективний мета-аналіз – спроба розробити мета-аналіз досліджень, що плануються.

- Мета-аналіз індивідуальних даних – ґрунтується на аналізі окремих досліджень на окремих пацієнтах.

Мета-аналіз має ряд переваг над іншими видами аналітичної обробки інформаційного масиву. По-перше, мета-аналіз дозволяє узагальнити інформацію, одержану із різних джерел і різного (за ступенем стандартизації обробки) ґатунку, навіть статистично не достовірних. У цьому випадку мета-аналіз може дати статистично достовірні дані як сумарний результат, незважаючи на неоднорідні дані і різновікові особливості осіб, що досліджувались. При здійсненні досліджень мета-аналіз вимагає постійного спілкування з колегами, які проводять дослідження, для визначення їх думок про публікації, що аналізуються. Загалом мета-аналіз формує інформаційні зв'язки між публікаціями та дослідниками, що в загальному плані допомагає зробити якісний мета-аналіз.

Мета-аналіз дозволяє включати для узагальнення не тільки ті роботи, що опубліковані, а й ті, що не публікуються. Хоча останні частіше методологічно недосконалі, проте якісна оцінка таких робіт часто компенсує цей недолік. Грамотно виконана технологія мета-аналізу дозволяє усунути дефект неоднорідності досліджень, адже існують строгі критерії відбору публікацій та ретельний аналіз згаданої неоднорідності даних. Мета-аналіз: формує термін використаного «золотого стандарту» і дозволяє одержати дані, які будуть покладені у створення найновішої, найефективнішої, найбезпечнішої та економічно вигідної медичної технології.

Найчастіше мета-аналіз використовують для оцінки клінічної ефективності терапевтичних втручань. Інформативність і валідність мета-аналізу залежить від якості систематичного огляду, на підставі якого він проводиться. Якісний мета-аналіз припускає вивчення всіх досліджень, присвячених відповідній проблемі, всебічну математичну оцінку зібраної інформації: валідність досліджень (передусім, чутливість і специфічність), їхню релевантність, неоднорідність досліджуваного статистичного матеріалу, визначення інформативності основних результатів.

Отже, підготовляється ще один вторинний інформаційний продукт, що звільняє лікаря від необхідності критичної оцінки великої кількості публікацій і такий, що надає вже "відфільтровані" дослідження.

Систематичний огляд дозволяє зробити висновок про те, що:

- втручання без сумніву ефективне і його слід застосовувати;

- втручання неефективне і його не слід застосовувати;

- втручання наносить шкоду і його слід заборонити;

- користь чи шкода не доведені і потрібні подальші дослідження.

Були випадки заборони втручань на підставі негативних результатів (наприклад, використання альбуміну в разі деяких невідкладних станів).

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.