Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема: «Філософська антропологія»

Форма заняття: семінарське (2 год).

Мета заняття:означити сутність філософської проблеми людини, інтегрувати крізь призму філософської інтерпретації спеціальні та галузеві філософські теорії, показати проблематичність людського буття та водночас його складність, багато­вимірність, невичерпність, окреслити найперші визначення людини та прояви її буття, продемонструвати їх суперечливість та відкритість історичній перспективі; виявити принципову відмінність людини та людського буття від усіх інших форм буття у Всесвіті: ознайомити із концепціями походження людини.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Людина як предмет філософського осмислення:

- філософська антропологія як наука, її відмінності від інших людинознавчих наук;

- людина – універсальний і найвищий предмет філософії;

- розуміння сутності людини давньогрецькими філософами (Протагор, Сократ, Платон, Аристотель);

- проблема відношення душі і тіла в релігійній (середньовічній) філософії;

- Новий час і погляд на людину;

- німецька філософія у вирішенні антропологічної проблематики;

- сучасна філософія і її переорієнтація поглядів на людину;

- проблема людського начала, гіпотези походження людини (міфологічно-релігійна модель появи людини, наукові гіпотези походження людини).

2. Структура людської діяльності та сутнісні сили людини:

- сутнісні ознаки людини;

- співвідношення і характеристика біологічного, соціального й духовного в людині;

- визначення і співвідношення понять «людина-індивід-особа-особистість-індивідуальність»;

- основні види людської діяльності;

3. Сенс життя людини:

- позиції щодо визначення сенсу людського життя;

- вихідні цінності людського буття;- види свободи, прояв свободи волі;

- проблема смерті, безсмертя і евтаназії у філософсько-світоглядному окресленні.

4. Біоетика - філософія майбутнього:

- етика життя чи біоетика – аксіологічні альтернативи;

- ґенеза біоетичних вчень;

- етичні вимоги щодо проведення клінічних досліджень і медико-біологічних експериментів на людині;

- вихідні цінності людського буття.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. З допомогою словника дайте визначення поняттям: людина, індивід, особа, індивідуальність, особистість, персона, істота, цінність, вартість.

Завдання 2. Прокоментуйте вислів: «Живучи – помираємо, помираючи - живемо» (П.Флоренський). Чи не вбачаєте ви суперечність у такому виразі? Чи має вона сенс і які онтологічні підстави для цього?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1.У запропонованому оповіданні визначте, в чому ж полягає місія (призначення) кожної людини?

«Один багатий чоловік роздав своїм рабам кілька талантів, так тоді називалися золоті монети. Один раб закопав монети, інший пустив їх в обіг. Раб, який пустив свої таланти в обіг, заробив ще більше, ніж мав. А той, який закопав свої таланти, так і залишився з тим, що йому дали, не отримавши ніякої вигоди і прибутку через свій страх ».

Завдання 2. Подумайте над запропонованими питаннями:
1) життя це ... ...
2) чим для Вас є життя?
3) навіщо воно Вам дано і ким?
4) хто відповідальний за Ваше життя?
5) яка мета Вашого життя, і що повинна пізнати людина за своє життя?
6) чого Ви хотіли б отримати від життя найбільше?
7) чи задоволені Ви своїм життям зараз? Якщо так, то чому, якщо ні – чому?
8) що у Вашому житті цікавого. Що Вам подобається робити більше всього?
9) якби Ви почали жити зараз, якби знали, що Вам залишилося жити один день?
10) кому Ви вдячні за своє життя?
11) чи можете Ви зараз жити так, як Вам хочеться?

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ

Які основні атрибути людини?

У чому полягає специфіка людської діяльності?

Чи є людина лише соціальною істотою? Яке місце в людській сутності займає біологічний фактор?

Чому виникає проблема сенсу людського буття?

Як співвідносяться поняття «знайти себе» і «бути собою».

Проаналізуйте проблеми та перспективи розвитку біоетики.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К., 1993. – Т. 1-2.

2. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990.

3. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. – Л., 1990.

4. Гуревич П.С. Социальная мифология. – М., 1983.

5. Етнонаціональний розвиток України: терміни, визначення, персоналії /Під. Ред. Ю. І. Римаренка. – К., 1990.

6. Князев В.Н. Человек и технология: соціально-философский аналіз. – К., 1990.

7. Манхйм К. Человек и общество в век преобразования. – М., 1990.

8. Надольний І.Ф. Філософія: Курс лекцій. – К., 2000. – С.371-389.

9. Онтологічні проблеми культури. – К., 1994.

10. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – К., Львів, 2001. – С.278-299.

11. Причепій Є.М. Філософія: посібник. – К., 2001. – С.336-355.

12. Подольська Є.А Кредитно-модульний курс з філософії: Підручник. – К., 2006. – С.480-509.

13. Сілаєва Т.О. Філософія: Курс лекцій. – Тернопіль, 2003. – С. 156-165.

14. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010. – C.-324-369.

15. Філософія. Навчальний посібник/За ред.. Ю.В. Осічнюка. – К., 2003. – С.163-213.

 


Тема: «Соціальна філософія»

Форма заняття: семінарське (2 год).

Мета заняття: осмислення суспільства, як якісно особливого прояву реаль­ності, виявлення сутності соціальності, ключових функцій суспільного життя; знайомство із провідними категоріями та проблемами соціальної філософії; до­слідження основних сфер суспільного життя та докладний аналіз ключових аспектів співвідношення людини і суспільства; вивчення феномену суспільства як якісно особливого вияву реальності; знайомство із категоріями та проблемами соціальної філософії.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Предмет і специфіка соціальної філософії;

- предмет соціальної філософії;

- соціальна філософія в системі суспільних наук;

- соціальні проблеми в контексті співвідношення «людина-світ»;

- методологічні засади, принципи і категорії соціальної філософії;

- специфіка соціального пізнання.

2. Соціально-філософські проблеми в руслі історії філософії;

- соціально-філософські погляди мислителів Стародавнього Сходу;

- соціально-філософські проблеми європейської Античності;

- теоцентричний характер соціально-філософських проблем в епоху Середньовіччя;

- антропоцентризм соціальної проблематики епохи Відродження;

- вплив науки на розвиток уявлення про суспільство в Новий Час;

- Просвітництво та теорії суспільного договору;

- соціально-філософські погляди І. Канта та Г. Гегеля;

- соціальна філософія марксизму: здобутки і втрати;

- суспільствознавчі ідеї в контексті «філософії життя»;

- суспільство в сучасній світовій філософії.

3. Суспільство, як соціальна система. Основні сфери суспільного життя

- поняття «суспільство»;

- структура суспільства; види структур суспільства;

- форми самоорганізації суспільства;

- соціальний інститут, як регулюючий компонент соціальної системи. Види і функції соціальних інститутів у суспільстві;

- ідея громадянського суспільства.

4. Процес глобалізації та доля людини. Сучасні глобальні проблеми:

- глобалізація світу та ідеологія глобалізму;

- класифікація та вплив глобальних проблем (екологічні, соціально-економічні, політичні, духовно-релігійні) на розвиток суспільства;

- соціальне прогнозування та передбачення майбутнього.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. З допомогою словника дайте визначення поняттям: соціум, суспільство, громадянське суспільство, соціальна система, соціалізація, конформізм, інтеракціонізм.

Завдання 2. Заповніть таблицю:

 

№ п/п Назва методу прогнозування Представники Сутність методу Способи досягнення
Екстраполяція      
Моделювання      
Аналогія      
Імітація      
Планування      
Програмування      
Проектування      

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.