Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

З дисципліни

Ф І Л О С О Ф І Я

для студентів вищих медичних закладів освіти

ІІІ-IV рівнів акредитації

 

Спеціальності:

Фармація»

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК


УДК

ББК

Рекомендовано до друку:

Ухвала кафедри від 29.06. 2011 Протокол №

Ухвала циклової комісії ЦМК Івано-Франківського національного медичного університету від 4 січня 2011 р. Протокол № 3.

 

Рецензенти:

Р.О.Пятківський – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Я.С.Гнатюк – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

 

  Сініцина А.В.
М 54 Програма та методичні розробки з філософії для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / А.В. Сініцина, Я.Г. Татарин. – Івано-Франківськ: 2011. –
  ISBN
  Програма та методичні розробки з нормативного курсу «Філософія» складена кандидатом філософських наук, доцентом кафедри україно­знавства з курсом філософії Івано-Франківського національного медичного університету А.В. Сініциною, старшим викладачем Я.Г.Татарином (зав. кафедри доктор філол. наук, проф., акад. АН Вищої школи В.А. Качкан) При складанні методичних розробок використано Програму з філософії для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації для спеціальностей «Фармація» 7.110201 у відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) і освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України від 16.04.03 №239, навчальним експериментальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТ5), затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 №52.
  ББК: 88. 5
  УДК 159. 923
   
ISBN © Сініцина А.В., Та­­тарин Я.Г., 2011
     

 
ЗМІСТ

 

Пояснювальна записка ................................................................................. 4

Опис навчального плану з «Філософії» ...................................................... 6

Тематичне планування ................................................................................. 6

Форми контролю .......................................................................................... 7

Зміст програми ............................................................................................. 9

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Модуль 1. Філософія.

Змістовий модуль 1. Філософія – форма духовного засвоєння світу.

1. Предмет філософії, коло філософських проблем. Філософія і світогляд

Змістовий модуль 2. Історія філософії.

2. Філософія стародавнього Сходу

3. Антична філософія

4. Філософія Середніх віків

5. Філософія Відродження

6. Філософія Нового часу

7. Німецька класична філософія

8. Сучасна світова філософія

9. Філософська думка в Україні

Змістовий модуль 3. Основні філософські проблеми.

10. Філософська проблема буття

11. Гносеологія – теорія пізнання

12. Діалектика як вчення про розвиток

13. Філософська антропологія

14. Соціальна філософія

Перелік тем рефератів для виконання самостійної роботи студента .. 59

Перелік підсумкових запитань для студентів ....................................... 59

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ .............................................................. 61

 


I. пояснювальна записка

 

Програма та методичні розробки з філософії для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, «Медико-профілактична справа» 7.110105, «Стоматологія» 7.110106 відповідно до освітньо-кваліфі­ка­ційних характеристик (ОКХ) і освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими Наказом МОН України №749 та №750 від 19.10.2009 р.; № 929 від 07.12.2009 р., навчальним експериментальним планом, розробленим на принципах Європейсько-кредитної системи (ECTS), затвер­дженим Наказом МОЗ України від 31.01.2005 р. № 52.

Термін навчання за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» здійснюється протягом 6 років, а «Стомато­логія» – протягом 5 років. Згідно з навчальним планом вивчення філософії здійснюється на ІІ році навчання (у ІІІ та ІV семестрі).

Головною метою викладання курсу філософії є систематичне та практично зорієнтоване вивчення людини і суспільства, формування філо­софського світогляду майбутнього лікаря, виховання його як соціально-активного громадянина демократичного суспільства.

Завдання: підготувати медичного спеціаліста, здатного аналізувати філософсько-значущі проблеми та процеси, навчити розуміти сутність та філософське значення своєї майбутньої професії, допомогти йому адекватно реагувати на навколишнє середовище.

Філософія як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами фундаментальних дисциплін І курсу і предметно інтегрується з ними;

б) закладає основи філософського розуміння відношення людини та світу і формує світогляд майбутнього лікаря, виробляє ціннісний підхід до людини та її здоров’я;

в) формує філософське мислення та професійні навички застосування філософсько-наукової методології у професійній лікарській діяльності.

Кінцеві цілі дисципліни:

- Діяти відповідно до принципів моралі та враховувати національні та релігійні особливості хворих при виконанні професійних обов’язків лікаря.

- Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії.

- Враховувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і психологічний стан людини.

- Використовувати у професійній та науковій діяльності категорії та закони діалектики.

- Користуватися критеріями істини при постановці діагнозу.

- Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання природи і суспільства та їх взаємодії.

- Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря.

- Демонструвати володіння загальнонауковими та конкретно-науковими методами пізнання та практичної діяльності.

- Застосовувати філософські знання для розуміння культурних традицій та їх вплив на розвиток медицини.

Професійна спрямованістьпредмету полягає у формуванні в студента:

- стійкої системи гуманістичних моральних цінностей;

- совісті, як виразу моральної самосвідомості особи;

- адекватної самооцінки та суспільної свідомості;

- гармонійної суспільної поведінки;

- вмінь аналізувати суспільні явища і формувати власну думку;

- почуття гідності і національного самоусвідомлення;

- вмінь прилучати себе до розв’язання філософських проблем сучасності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Дисципліна структурована на 3 модулі, що містять 7 змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними предмету.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) семінарські заняття, в) самостійна робота студентів (СРС).

3апропонована тематика для вивчення спрямована на знайомство і усвідомлення студентами загальнолюдських проблем. У всіх темах головна увага приділяється розкриттю сутності, своєрідності філософської науки, створюються необхідні методологічні передумови для сприйняття всієї проблематики курсу, для одержання навичок осмислення емпіричного матеріалу та практичної участі студентів у філософському формуванні світогляду кожного.

 


ІІ. ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ З «ФІЛОСОФІЇ»

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них СРС Рік нав­чання Вид контролю
Всього Аудиторних
Лекції Семінари
     
Кредитів ECTS 3,0        
МОДУЛЬ 1 Змістових модулів - 2 38 год.- 1,3 кредитів ECTS.   Підсумко­вий мо­дульний
МОДУЛЬ 2 Змістових модулів - 2 30 год.- 1,0 кредитів ECTS.   Підсумко­вий мо­дульний
МОДУЛЬ 3 Змістових модулів - 4 22 год.- 0,7 кредитів ECTS.   Підсумко­вий мо­дульний
В тому числі підсумковий контроль засвоєння 3-х модулів 10 год. 0,3 кредитів ECTS       Підсумко­вий мо­дульний
Тижневе навантаження загальне 2,25 год. 0,075 кредитів ECTS.          

Примітка: 1 кредит ЕСТS- 30 год.

Аудиторне навантаження – 55,5%, СРС – 44,5%

 

ІІІ. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ п/п Назва теми Кількість годин
лк сем срс
Модуль 1 Філософія: сутність та історія
Предмет філософії, коло філософських проблем.  
Філософія стародавнього Сходу.  
Антична філософія.
Філософія Середніх віків та Відродження.  
Філософія Нового часу.
Німецька класична філософія.  
Сучасна світова філософія.  
Філософська думка в Україні.
ПМК №1    
Разом
Модуль 2 Основні філософські проблеми
Онтологія – проблема буття.
Діалектика – вчення про розвиток.
Гносеологія – проблема пізнання.
Людина, природа і суспільство в філософії.
ПМК №2    
Разом
Модуль 3 Філософія релігії
Поняття релігії, релігієзнавства, філософії релігії. Основні релігієзнавчі концепції.  
Первісні форми релігійних вірувань. Національні релігії.  
Світові релігії: буддизм, іслам, християнство.  
Основний зміст християнського віровчення та культу. Католицизм, православ’я, протестантизм.  
Сучасні нетрадиційні релігії.  
Історія релігій в Україні. Конституційно-правові акти про свободу совісті та релігійні організації в Україні.  
ПМК №3    
Разом
ВСЬОГО

ІV. Форми контролю

Оцінювання дисципліни.Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі семінарські заняття і успішно зданий поточний модульний контроль з дисципліни.

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як сума балів за поточну успішність плюс сума балів за індивідуальну роботу та результати підсумкового модульного контролю.

Заохочувальні бали за публікації наукових робіт, отримання призових місць на олімпіадах за профілем дисципліни додаються до кінцевого результату лише за рішенням Вченої ради ВНЗ.

Кількість балів за підсумковий модульний контроль –80.

Підсумковий тестовий контрользараховуєтьсястуденту,якщо він набрав при підсумковому тестовому контролі не менше 50 балів.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Підсумковий модульний контроль (ПМК) предмету здійснюється на останньому аудиторному занятті.

Оцінювання самостійної роботи студентів.Самостійна робота студентів, яка передбачена в програмі контролюється і оцінюється як під час поточної навчальної діяльності, так і при підсумковому модульному контролі.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.