Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема: «Філософія Античності»

Форма заняття: семінарське (2 год).

Мета заняття: вивчаючи вихідні ідеї античної філософії, простежити розвиток людського мислення від простої єдності до диференційованої багатоманітності та свідомої деталізації.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Філософія Античності:

- поняття античної філософії, передумови та духовні джерела античної філософії;

- основні етапи та проблематика античної філософії.

2. Космогонізм ранньої грецької філософії:

- натурфілософські ідеї представників Мілетської школи (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр);позитивні здобутки мілетських філософів;

- вчення Геракліта про першооснову буття, логос; зародження діалектичних ідей;

- проблема людини і душі за Гераклітом;

- ідеалістичне трактування першооснови світу Піфагором;

- трактування буття і мислення в філософії Парменіда, Анаксагора, Ксенофана;

- апорії Зенона;

- атомістичне трактування буття і теорія пізнання за Демокрітом;

- вчення Емпедокла про рушійну сили космотворення.

2. Особливості класичного періоду античної філософії:

- проблематика класичного періоду античної філософії;

- антропологізм античної філософії; вчення софістів; суб’єктивізм і релятивізм софістів;

- філософія Сократа; «етичний раціоналізм» Сократа; метод «сократичного діалогу»;

- проблема буття («теорія ідей») Платона; об’єктивний ідеалізм Платона;

- пізнання, проблема людини і держави в філософії Платона;

- критика «теорії ідей» Платона Аристотелем; проблема буття (форма і матерія);

- вчення про людину і суспільство; етичні погляди Аристотеля;

- закони формальної логіки, що визначив Аристотель.

3. Елліністичний період античної філософії:

- особливість і проблематика елліністичної філософії:а) філософія стоїцизму:

- основи світобудови,

- морально-життєва позиція стоїцизму;

б) епікуреїзм:

- атомістично-етичні погляди філософії Епікура її евдемоністичний характер;

в) скептицизм і його світоглядні питання визначальна позиція у проблемі щастя;

- значення ідей античної філософії для сучасності.

4. Римська філософія:

- особливість і проблематика римської філософії;

- неоплатонізм і вчення про Єдине; процес розвитку, творення та його ступені;

- антропологічна проблема, мета людського життя; шлях єднання людини з Єдиним.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. З допомогою словника дайте визначення поняттям: евдемонізм, гедонізм, егоїзм, фаталізм, доля, провіденціалізм, атараксія, еманація, екстаз.

Завдання 2. За наведеною таблицею дайте характеристику напрямам пізньоантичної філософії

Школи Основи світобудови і значення для людини Висновки для людини,спрямування їхнього життя Основні завдання і позиції людини
Скептицизм Епікуреїзм Стоїцизм Неоплатонізм      

Завдання 3. Яку роль у досягненні щасливого життя Епікур відводить розуму?

«…коли ми говоримо, що задоволення (насолода) є кінцева мета, то розуміємо це не як розпусту, плотську насолоду, як думає дехто, ... ми розуміємо як свободу від тілесних страждань і душевного неспокою. Початком всього цього і найвище благо є розсудливість. Від розсудливості виникли всі інші доброчесності; вона вчить, що не можна жити приємно, не живучи розумно, морально і справедливо, і навпаки…».

(Епікур)

Завдання 4. Зі словом «стоїцизм» ми пов’язуємо певну позицію, яка визнача­єть­ся, як мужність, випробування в життєвих ситуаціях, здатність протистояти спо­кусі. З наведеного уривку виберіть цитати, що підтверджують правильність цього визначення.

«При баченні смерті і повідомленні про неї я буду зберігати спокій і витриманий вираз обличчя; я буду переносити тяжкі випробовування, підкріплюючи тілесні сили духовними; я буду ставитися з презирством до розкоші; я не буду сумним, якщо воно буде належати іншому; я буду байдужим до своєї долі, чи буде вона мене карати, чи жаліти; я буду жити в переконанні того, що я народився для інших і буду за це вдячний природі…».

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Прокоментуйте вислів античного мислителя: «Людина є мірою всіх речей». Кому належало це висловлювання. Яку філософську позицію воно виражає?

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ

1. На основі яких джерел формувалася стародавня грецька філософія?

2. В чому полягають здобутки представників Мілетської школи?

3. В чому зміст Гераклітівської діалектики?

4. Яку проблему вирішували піфагорійці? Яке вчення вони започатковують?

5. Чи може об’єктивний ідеалізм визнавати існування матеріального світу?

6. Як пов’язані у філософії Платона вчення про душу і соціальна структура суспільства?

7. У чому зміст критики Аристотеля «теорії ідей» Платона?

8. В чому мета і сенс людського життя за Аристотелем?

9. В чому мета людського життя за епікуреїзмом?

10. В чому актуальність поглядів стоїків, епікурейців?

11. Яким чином для досягнення щастя людина може позбавитися страху перед богами, смертю і долею?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1969. – Т. 1. – Ч.1. – 575с.

2. Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4 т. – М., 1976. – Т.1.

3. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: Навчальний посіб­ник. - К., 1999. – С.21-38

4. Історія філософії: Підручник/Ярошовець В.І., Бичко І.В. – К., 2002. – С.53-94

5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Львів, 2001. – С.54-70.

6. Подольська Є.А., Парафійник Н.І. Філософія. – Х.: Основа, 1997. – С.21-46.

7. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник /За ред. М.А. Скринника, З.Є. Скринник. - Львів, 2001. – С.54-65

8. Причепій Є.М. Філософія: посібник для студентів. – К., 2001. – С.56-74

9. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010. – С.151-175.

10. Філософія. Навчальний посібник/За ред. Ю.В. Осічнюка. – К., 2003. – С.70-80.

 


Тема: «Філософія Середньовіччя»

Форма заняття: семінарське (2 год).

Мета заняття: переконати, що філософія Середньовіччя привносить нове ба­чення в європейський світогляд, в якому відбуваються радикальні зміни. Тепер зусилля людства спрямовуються на засвоєння внутрішнього і осмислення духовного.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Зміни у світогляді, причини переходу від античності до Середньовіччя:

- соціально-політичні та економічні передумови змін у світогляді середньовічної філософії;

- відмінності між античним світоглядом і середньовічним;

- особливості середньовічної філософії і її проблематика;

- основні етапи розвитку та проблематика середньовічної філософії.

2. Вчення апологетів та патристів:

- апологетика, її призначення. Тертуліан, Юстин Мученик – представники схід­ної та західної апологетики: співвідношення віри і розуму;

- головні проблеми і принципи патристики;

- Августин Аврелій (Бла­женний) і його філософія:

- вчення про Бога, ідея креаціонізму;

- проблема визначеності часу;

- вчення про добро і зло;

- проблема людини і душі.

3. Схоластика:

- основні проблеми схоластики; співвідношення віри і розуму;

- Тома Аквінський – представник західної схоластики, його вчення про раціональне обґрунтування буття Бога (5доказів);

- теорія «подвійної істини», співвідношення віри і розуму, науки і релігійного вчення;

-полеміка реалізму і номіналізму.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. З допомогою словника дайте визначення поняттям: теоцентризм, томізм, номіналізм, реалізм, універсалії, апологетика, пат­ристика, схоластика, креаціонізм, сотерологія, ревеляціонізм.

Завдання 2. Дайте пояснення, що таке Град Земний і Град Божий, за Августином? Який зв’язок між двома Градами? Хто є громадянами кожного з Градів?

«Не дивлячись на багаточисельність народів, які живуть за своїми звичаями, розмежовуються між собою мовою, одягом, завжди існувало два роди людського спілкування, яке ми, за Писанням, справедливо можемо назвати двома Градами. Один з них складається з людей, бажаючих жити у світі за плоттю; інші – жити за духом. Громадян Земного Града народжує зіпсована гріхом природа, громадян Града Небесного народжує благодать, звільнюючи природу від гріха. До одного з них належить товпа людей, нечестивих в образі людини. До іншого – людей, які віддані єдиному Богу…»

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.