Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема: «Філософія Нового часу»

Форма заняття: семінарське.(2 год)

Мета заняття: довести, що філософія Нового Часу – це принципово новий рівень у розвитку європейської філософії: вона розвивається в діалозі з експери­ментальною наукою, досягає нового рівня деталізації власної проблематики.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Філософії Нового Часу і її особливість:

- соціокультурні умови, що призвели до змін у світогляді і переорієнтації проблематики;

- визначальні риси філософії Нового Часу;

- відмінність розуміння цінності знання в епоху Античності, Середньовіччя, Відродження і Нового Часу.

2. Проблема методу пізнання в філософії Ф.Бекона та Р.Декарта:

- емпіризм і шляхи пізнання та способи отримання знання за Ф.Беконом;

- метод індукції Ф.Бекона;

- метод раціональної дедукції Р.Декарта, процес пізнання;

- сутність теорії «вроджених ідей»;

- відмінності в підходах до процесу пізнання між Ф.Беконом і Р.Декартом.

3. Вчення про субстанцію:

- розуміння субстанції Р.Декартом;

- поняття субстанції в філософії Б.Спінози;

- «монадологія» Г.Лейбніца;

4. Сенсуалізм:

- сенсуалізм як напрям у пізнанні;

- Дж.Локк і його погляди на пізнання;

- Дж.Берклі і його позиція радикального сенсуалізму;

- основне кредо емпіризму Д.Юма та його об’єктивно-ідеалістична концепція сенсуалізму.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. З допомогою словника дайте визначення поняттям: механіцизм, сенсуалізм, індукція, дедукція, детермінізм, емпіризм, раціоналізм, деїзм, метод, субстанція, монада.

Завдання 2. Порівняйте думки Ф.Бекона та Р.Декарта та обґрунтуйте їх з позицій гносеології:

«Індукцію ми вважаємо тою формою доведення, яка зважає на дані чуттів, схоплює природу та мчить до практики, майже зливаючись із нею». (Ф.Бекон)«…Досвідні дані про речі часто бувають помилковими, дедукція ж, або чисте виведення одного із іншого, хоча і може бути залишена поза увагою, якщо вона не очевидна, ніколи не може бути неправильно здійснена розумом, навіть вкрай нерозсудливим…». (Р.Декарт)

Завдання 3. Як розуміти декартівську аксіому: «У всьому належить сумніватися» і висновок: «Я мислю, отже, існую» («Cogito ergo sum»)?

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Прокоментуйте висловлювання Ф. Бекона і Р. Декарта.
• «Ліки бувають гірше хвороби».
• «Читання робить людину знаючою, бесіда - спритною, а звичка записувати - точною».
• «Чим менша заслуга, тим голосніша похвала».
• «Для того, щоб удосконалювати розум, треба більше розмірковувати, ніж заучувати».

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ

1. Характерні риси, емпіризму та раціоналізму.

2. В чому значення раціоналістичної методології?

3. Яким чином наукова революція позначилась на філософії Нового Часу?

4. Чому проблеми теорії пізнання вийшли на перший план у філософії Нового Часу?

5. В чому суть принципу індукції за Ф.Беконом?

6. Розкрийте позицію Р.Декарта в його твердженні: «Я мислю – отже, я існую».

7. Чи можна рахувати метод дедукції Декарта строго науковим?

Рекомендована література

1. Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1969. – Т. 2.

2. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І.: Курс лекцій з філософії: Навчальний посібник. – К., 1999. – С.52-94.

3. Захара І. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997. – С.328-358

4. Історія філософії: Підручник/Ярошовець В.І., Бичко І.В. – К., 2002. – С.237-306.

5. Ларіонова В.К. Історія етичних учень. Посібник. – Івано-Франківськ, 2004. – С.96-124.

6. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Львів, 2001. – С.108-154.

7. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. – К., 2007.

8. Подольська Є.А., Парафійник Н.І. Філософія. – Х.: Основа, 1997. – С.80-131.

9. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник /За ред. М.А.Скринника, З.Є. Скринник. – Львів, 2001. – С.133-170.

10. Причепій Є.М. Філософія: Посібник для студентів. – К., 2001. – С.108-118.

11. Сілаєва Т.О. Курс лекцій. – Тернопіль, 2000. – С.26-78.

12. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010. – C.197-225.

13. Сморж Я.О. Філософія: Навчальний посібник – К., 2004.- С.36-85.

14. Татаркевич В. Історія філософії. – Львів, 1997. – Т.2.

15. Філософія. Навчальний посібник / За ред.. Ю.В.Осічнюка. – К., 2003. – С.88-109.

 


Тема: «Німецька класична філософія»

Форма заняття: семінарське (2 год).

Мета заняття:довести, що німецька класична філософія постала як вищий етап у розвитку європейської філософії, з’ясувати, чим збагатила німецька класич­на філософія європейську культуру, без якої неможливо уявити собі сучасну інте­лектуальну ситуацію в суспільстві.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії:

- ідейні джерела німецької філософії;

- особливості німецької класичної філософії.

2. Філософське вчення І. Канта:

- «доктричний» період і теорія «Канта-Лапласа» у філософії І.Канта;

- філософія критичного періоду І.Канта; «коперниканський переворот» І. Канта;

- процес пізнання і значення відчуття, розсудку і розуму у формуванні довершеного знання; «апріорі» та «апостеріорі» і їх роль у процесі пізнання;

- кантівський «категоріальний імператив».

3. Ідеалістичні системи Й.Фіхте та Ф.Шеллінга:

- суб’єктивний ідеалізм Й.Фіхте, поняття «Я» та його прояви;

- натурфілософія Ф.Шеллінга, мистецтво і філософія.

4. Філософська система і метод Г.Гегеля:

- об’єктивний ідеалізм Г.Гегеля;

- основні стадії саморозвитку Абсолютної ідеї за Г.Гегелем;

- діалектика гегелівської системи;

- основні закони діалектичного розвитку Г.Гегеля.

5. Антропологічний матеріалізм філософії Л.Фейєрбаха:

- антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха; розуміння сутності людини;

- відношення Л.Фейєрбаха до релігії;

- основні ідеї німецької класичної філософії, і їх прогресивність.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1.Складіть словник понять: апостеріорі і апріорі, антиномії, абсолютна ідея, ідеалізм, «річ у собі», імператив.

Завдання 2.І.Кант писав: «Дій так, щоб ти завжди ставився до людства і в своїй особі, і в особі будь-кого іншого лишень як до мети, і ніколи б не ставився до нього як до засобу». Як Ви вважаєте, в чому полягає гуманістичний зміст даного висловлювання Канта?

Завдання 3. Дайте відповідь на запитання.
Чи буде моральним торговець, чесність якого обумовлена його інтересом - з точки зору І. Канта. Яким законом має керуватися людина?

Завдання 4. За таблицею дайте характеристику філософам.

№ п/п   Ім’я філософа Період до якого належить Напрям, течія до якого належить Проблема, яка була у центрі уваги філософа Назвіть філософські поняття, введені філософом

Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, Д.Дідро, Ж.Ламетрі, Ш.Монтеск’є, П.Гольбах.

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Прокоментуйте висловлювання І. Канта.
• «Тільки радісне серце здатне знаходити задоволення в добрі»;
• «Людина може стати людиною тільки шляхом виховання. Вона - те, що робить з неї виховання»;
• «Роби тільки відповідно до такої максими, керуючись якою ти в той же час можеш побажати, щоб вона стала загальним законом».

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ

1. Основні характерні риси німецької класичної філософії. Чим вони зумовлені?

2. Назвіть основні періоди у філософії І.Канта, як вони співвідносяться?

3. У чому зміст морального імперативу І.Канта?

4. Чим можна обгрунтувати ідеалістичні погляди Гегеля.

5. В чому суть антропологізму Фейєрбаха?

6. Які ідеї німецької класичної філософії знайшли своє втілення у сучасній філософії?

 

Рекомендована література

1. Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1969. – Т. 2.

2. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І.: Курс лекцій з філософії: Навчальний посібник. – К., 1999. – С.52-94.

3. Захара І. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997. – С.328-358

4. Історія філософії: Підручник/Ярошовець В.І., Бичко І.В. – К., 2002. – С.237-306.

5. Ларіонова В.К. Історія етичних учень. Посібник. – Івано-Франківськ, 2004. – С.96-124.

6. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Львів, 2001. – С.108-154.

7. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. – К., 2007.

8. Подольська Є.А., Парафійник Н.І. Філософія. – Х.: Основа, 1997. – С.80-131.

9. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник /За ред. М.А.Скринника, З.Є. Скринник. – Львів, 2001. – С.133-170.

10. Причепій Є.М. Філософія: Посібник для студентів. – К., 2001. – С.108-118.

11. Сілаєва Т.О. Курс лекцій. – Тернопіль, 2000. – С.26-78.

12. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010. – C.197-225.

13. Сморж Я.О. Філософія: Навчальний посібник – К., 2004.- С.36-85.

14. Татаркевич В. Історія філософії. – Львів, 1997. – Т.2.

15. Філософія. Навчальний посібник / За ред.. Ю.В.Осічнюка. – К., 2003. – С.88-109.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.