Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПОДАННЯ ДО ЗАХИСТУ ВИПУСКОВОЇ РОБОТИ МАГІСТРА ТА її ЗАХИСТ

 

Виконану випускову роботу у незброшурованому вигляді студент подає науковому керівникові не пізніше ніж за 4 тижні до початку захисту та проходить попередній захист. Після її прочитання керівник складає на неї письмовий відгук. У відгуку слід відображаються позитивні і негативні сторони випускової кваліфікаційної роботи приблизно за такою схемою: актуальність, новизна, теоретична і практична значущість проведеного дослідження; правильність побудови плану; повнота висвітлення питань теми, використання літератури і практичного матеріалу (опублікованої і (чи) неопублікованої практики); ступінь самостійності автора в розкритті теми; обґрунтованість висновків, логічність аргументів; наявність пропозицій і рекомендацій з удосконалення законодавства і практики його застосування; практична значущість отриманих результатів, можливість їхнього впровадження в навчальний процес чи юридичну практику; відповідність оформлення роботи встановленим правилам; неточності, помилки, спірні положення, зауваження щодо змісту роботи і її оформлення (із указівкою сторінок, на яких вони містяться); відповідність роботи методичним вказівкам і висновок про допуск роботи до захисту. Науковий керівник може дати попередню оцінку випускової кваліфікаційної роботи в загальному вигляді (наприклад, «робота заслуговує високої (позитивної) оцінки»), оскільки остаточно оцінює комісія, що враховує результати прилюдного захисту.

Рецензент випускової кваліфікаційної роботи магістра призначається кафедрою галузевих юридичних наук за вибором студента і наукового керівника до моменту проходження випусковими роботами процедури попереднього захисту. Попередній захист проводиться комісією, сформованою із фахівців кафедри. Дата попереднього захисту визначається рішенням кафедри галузевих юридичних наук не пізніше, ніж за 20 днів до захисту випускових робіт магістра. Секретар випускової кафедри перевіряє наявність всіх необхідних документів – відсутність документа чи неправильне його оформлення може бути причиною для повернення комплекту документів на доопрацювання.Метою попереднього розгляду є експертиза відповідності рівня випускової роботи магістра встановленим вимогам, апробація доповіді студента, його готовність відповідати на можливі запитання членів екзаменаційної комісії. Під час розгляду випускової робити магістра викладачі кафедри (члени комісії):

– уважно вивчають структуру, зміст роботи, звертають увагу на її оформлення, відповідність вимогам до випускових робіт магістра;

– заслуховують доповідь студента (з обов’язковим використанням ілюстративних матеріалів);

– визначають рівень професійного вишкілу студента.

За результатами відкритого голосування простою більшістю голосів членів кафедри та присутніх наукових керівників приймається рішення про допуск випускової роботи магістра до захисту на засіданні екзаменаційної комісії (якщо випускова робота магістра виконана на відповідному науковому та професійному рівнях) чи недопуску (якщо робота не відповідає встановленим вимогам до випускових робіт магістра).

Завершальною процедурою допуску випускової роботи магістра до захисту є розгляд супровідних матеріалів завідувачем кафедри. До супровідних матеріалів до випускової роботи магістра належать:

– письмовий відгук наукового керівника випускової роботи;

– письмова рецензія на випускову роботу;

– інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної випускової роботи (довідки про впровадження пропозицій студента у практику діяльності підприємств, установ або організацій, друковані праці студента за темою випускової роботи і т. ін.).

Наявність письмового відгуку наукового керівника та письмової рецензії на випускову роботу магістра є обов’язковою. Допуск до захисту здійснюється шляхом відповідного запису завідувачем кафедри галузевих юридичних наук на титульній сторінці випускової роботи магістра. Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити випускову роботу магістра до захисту через її незадовільну якість, це питання має бути заслухано на засіданні кафедри за участю наукового керівника. Обговорення оформлюється протоколом і подається на затвердження ректору КрНУ імені Михайла Остроградського.

Випускова робота не може бути допущена до захисту за таких обставин:

– вона містить плагіат чи є компіляцією;

– виконана тільки на основі підручників, однієї монографії чи одного навчального посібника без використання іншої спеціальної літератури;

– у ній відсутні матеріали судової та іншої практики або приклади з практики запозичені з підручника, навчального посібника, монографії чи наукової статті;

– її зміст не відповідає темі, або тема в основному не розкрита;

– вона містить безліч юридичних і граматичних помилок, посилання на джерела і список використаних джерел оформлені неправильно.

Готуючись до захисту випускової роботи, студенту доцільно підготувати текст виступу. У ньому необхідно обґрунтувати актуальність, теоретичну і практичну значущість проведеного дослідження, сформулювати його мету і задачі, указати методи їхнього розв’язання, коротко викласти основні положення, висновки і отримані результати, особливо виділивши нові дані, пропозиції щодо удосконалення законодавства і практичні рекомендації.

Орієнтований час для доповіді на захисті – 10–15 хвилин, тому доповідь необхідно прочитати вголос розміряним темпом і скорегувати його обсяг з урахуванням часу виступу. Якщо виступаючий не укладається в регламент, то головуючий може перервати його і він не встигне сказати щось важливе, необхідне. Якщо в процесі виступу студенту необхідно показати ілюстративний матеріал (схеми, таблиці, слайди і т.д.), то його варто заздалегідь оформити і продумати процедуру демонстрації.

Після ознайомлення з відгуком наукового керівника і рецензією доцільно підготувати письмові відповіді на зауваження і питання, що містяться в них, щоб на захисті правильно і упевнено висловити свою думку щодо них.

Захист випускової роботи магістра проходить на відкритому засіданні ЕК за участю не менш двох третин її складу при обов’язковій присутності її голови чи його заступника. На цьому засіданні має бути присутнім науковий керівник. Захист розпочинається з доповіді студента. Щоб зробити краще враження на членів комісії, не рекомендується читати текст, не відриваючись від папера. По закінченні доповіді члени комісії і присутні можуть задати студенту питання за темою випускової кваліфікаційної роботи. Питання можна записати, обміркувати і висловити відповіді на кожне з них. Відповіді повинні бути по суті заданих питань, короткими і аргументованими.

Потім зачитуються відгук керівника і рецензія (зауваження і основні висновки з них) чи надається слово керівнику і рецензенту, що повідомляють свою думку про випускову кваліфікаційну роботу. Студенту надається можливість у коректній формі відповісти на зауваження, захистити ті положення, які є дискусійними. Разом з тим зі справедливими зауваженнями слід погодитися.

Рішення комісії про оцінку випускових робіт і підсумки захисту приймаються на закритому засіданні простою більшістю голосів членів комісії. При рівній кількості голосів голос голови (при його відсутності – заступника) є вирішальним. Результати визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «не задовільно» і оголошуються в той же день після оформлення у встановленому порядку протоколу засідання комісії.

При визначенні оцінки за результатами захисту враховуються: актуальність і новизна теми, якість і обсяг виконаної роботи, самостійність дослідження, теоретична і практична значущість його результатів, використання матеріалів практики, науковий апарат і оформлення роботи, відповіді на питання, захист положень, що містяться в роботі, висновків і пропозицій, оцінки, запропоновані науковим керівником і рецензентом. Заохочується самостійне проведення студентами соціологічних, кримінологічних, криміналістичних досліджень, використання літератури на іноземних мовах, комп’ютерної техніки, упровадження результатів у практику, підтверджене довідкою (актом) про впровадження.

За підсумками захисту ЕК може рекомендувати кращі випускові роботи для використання в навчальному процесі, практичній діяльності правоохоронних органів чи інших зацікавлених організацій, а їх авторів – для навчання в аспірантурі.

Якщо студент не вдоволений отриманою оцінкою, то він вправі в день захисту подати апеляцію. ЕК розглядає апеляцію і повідомляє своє рішення в день її надходження.

У випадку неявки студента на захист роботи з поважної причини голова ЕК вправі призначити захист іншим часом, але не пізніше дати закінчення роботи комісії. У випадку неявки на засідання ЕК з неповажної причини студенту виставляється оцінка «незадовільно».

Студентам, що за період навчання склали іспити і заліки, виконали заплановані індивідуальні завдання (курсові роботи, проекти та ін.) з оцінкою «відмінно» не менш ніж із 75 % усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін – з оцінкою «добре», а також склали держіспит за фахом з оцінкою «відмінно» та захистили випускову роботу магістра з оцінкою «відмінно», видається диплом із відзнакою.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.