Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВипускна робота як завершальний етап державної атестації МАГІСТРА ПРАВА

Зміст

Вступ ..................................................................……………….....................................4

1 Випускова робота як завершальний етап державної атестації магістра права…..........................................................................................................................6

2 Строки затвердження тем випускових робіт магістра та видачі завдання на випускову роботу............................................……………................................…….8

3 Календарний план виконання випускової роботи магістра та контроль за

її виконанням.……………………………............................………………..…….....9

4 Подання до захисту випускової роботи магістра та її захист…………………....10

5 Вимоги до обсягу та змісту випускової роботи магістра.......................................14

5.1 Структура випускової роботи магістра……..………………………......……….14

5.2 Основні вимоги щодо випускової роботи магістра………………...…………..21

6 Орієнтовна тематика випускових робіт магістра..….……............………….........39

7 Оцінювання випускової роботи магістра………….................................................43

Додаток А Форма завдання на випускову кваліфікаційну роботу магістра……....48

Додаток Б Зразок оформлення титульної сторінки випускової кваліфікаційної роботи магістра...........................................................................................................50

Додаток В Зразок оформлення анотацій до випускової роботи магістра…..….....51

Додаток Г Зразок написання вступу випускової роботи магістра...........................53

Додаток Д Технічні вимоги щодо розміщення тексту випускової роботи магістра..………………………………………..……………………………………59

Додаток Е Правила оформлення посилань на інші джерела……...….……………60

 


ВСТУП

 

Сучасний стан правового регулювання реформування всіх сфер життєдіяльності суспільства в Україні потребує наявності висококваліфікованих фахівців, у першу чергу, магістрів права. У зв’язку з цим виконання випускової кваліфікаційної роботи магістра права (випускова робота магістра) є важливим етапом підготовки фахівців зі спеціальності 8.03040101 – «Правознавство».Мета виконання кваліфікаційної роботи – систематизація, закріплення, розширення та застосування теоретичних та практичних знань для розв’язання наукових, технологічних, конструкторських, економічних і виробничих завдань за оптимального використання сучасного прикладного програмного забезпечення та комп’ютерної техніки для їх вирішення; широке самостійне використання довідкової літератури, державних і галузевих стандартів, нормалей; розвиток навичок ведення самостійної роботи й опанування основними методиками досліджень при виконанні технологічних завдань сучасного виробництва.

Випускова кваліфікаційна робота, що представляє собою теоретичне або експериментальне дослідження однієї з актуальних тем в галузі правознавства, у якій випускник демонструє рівень оволодіння необхідними теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками, що дозволяють йому самостійно виконувати професійні завдання. Її виконання передбачено освітньо-професійною програмою у сфері вищої освіти з підготовки фахів освітньо-кваліфікаційного ступеня магістр зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство». Випускова кваліфікаційна робота – це завершальний етап теоретичного навчання студентів у КрНУ імені Михайла Остроградського.

Випускова кваліфікаційна робота повинна бути науково-практичним дослідженням, у якому теоретичні положення і висновки поєднуються з аналізом і узагальненням практичного досвіду, розробкою науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій з удосконалення законодавства, діяльності органів державної влади та управління і місцевого самоврядування, судів, правоохоронних органів, а також юридичних служб різних організацій. Науковість роботи виражається в аналізі різних концепцій, поглядів з тієї чи іншої проблеми, їх зіставленні, аргументації власної точки зору, у розв’язанні теоретичних і практичних задач, висуванні нових ідей тощо.

Випускова кваліфікаційна робота – самостійне, творче дослідження, внаслідок проведення якого студент повинен: показати знання основних теоретичних положень і наукових проблем за темою, рівень засвоєння методів наукового аналізу складних соціальних явищ, уміння робити теоретичні узагальнення і практичні висновки; вільно орієнтуватися в нормативних актах і літературі; вивчити як позитивний, так і негативний практичний досвід; сформулювати обґрунтовані пропозиції і рекомендації з удосконалення законодавства і практики його застосування.

Загальним спрямуванням тематики випускових робіт магістра є проведення дослідження актуальних проблем з цивільного, адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права, а також загальноправових проблем.

Випускова кваліфікаційна робота повинна бути оформлена згідно з діючими стандартами (ДСТУ 3008-95«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») та іншими нормативними документами (ЄСКД та ЄСТД). З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій, а також правил оформлення анотації випускової роботи.

 

За всі відомості, викладені у випусковій роботі магістра, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її виконання, обґрунтованість висновків і положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо автор роботи.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ випускОВої роботи МАГІСТра ТА КОНТРОЛЬ ЗА її ВИКОНАННЯМ

 

Загальне керівництво випусковою роботою магістра здійснює завідувач кафедри галузевих юридичних наук, а безпосереднє – керівник випускової роботи.

Завідувач кафедри галузевих юридичних наук і керівник контролюють хід виконання випускної роботи. Завідувач кафедри галузевих юридичних наук перевіряє хід виконання випускної роботи періодично, а керівники – систематично, за графіком.

Керівник на стадії підготовки завдання на виконання випускової роботи визначає структуру роботи, її зміст та обсяг, а також напрям роботи.

Протягом усього періоду виконання випускової роботи магістра керівник проводить консультації, на яких уточнюються та узгоджуються окремі питання роботи.

Календарний план виконання випускової роботи магістра передбачає систематичну роботу студента та його періодичну звітність перед керівником випускової роботи і завідувачем кафедри галузевих юридичних наук у встановлені календарним планом строки (не менше разу на тиждень).

Календарний план є складовою завдання на випускову роботу і є обов’язковим до виконання.


Вимоги до ОбСЯГу ТА ЗМІСТу ВИПУСКОВОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

Основнi вимоги щодо випускової роботи магістра

Випускова робота магістра виконується українською мовою. У виняткових випадках, за погодженням із завідувачем кафедри та з письмового дозволу декана факультету, випускова робота магістра може бути виконана іншою мовою.

Випускова робота магістра має бути чітко структурованою із виділеннямокремих її частин, абзаців, нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, цитат, висновків і списку використаної сучасної літератури; оформлення випускової роботи магістра має відповідати естетичним і орфографічним нормам. Рекомендованим є використання літератури іноземними мовами.

Форма виконання

1. Оформленнявипускової роботи магістра має відповідатизагальним вимогам, що висуваються до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфери науки та техніки. Структура і правила оформлення».

Набір тексту випускової роботи магістра здійснюється на комп’ютері через 1,5 міжрядкових інтервали (29–30 рядків на сторінці), друк – на принтері з одного боку аркуша білого паперу формату A4 (210x297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word Times New Roman. Висота шрифту – 14 мм. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою, стрічка – чорного кольору середньої жирності (див. додаток Д).

Кожну структурну частину роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) починають з нової сторінки; підрозділи у межах розділу на окрему сторінку не переносять. Заголовки структурних частин роботи: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки).

2. Сторінки роботи нумеруютьсяарабськими цифрами (без знака №)у правому верхньому куті сторінки.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш (див. додаток Б), який включається до нумерації, але номер сторінки не ставиться. На титульному аркуші зазначають повну назву навчального закладу та його відомчу підпорядкованість, факультет, кафедру, на якій виконано роботу, назву роботи, дані про студента, наукового керівника, місто та рік подання роботи до захисту. Скорочення в назвах навчального закладу та теми роботи не допускаються.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати одному інтервалу. До загального обсягу випускової роботи магістра, не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів випускової роботи магістра підлягають суцільній нумерації. Першою сторінкою випускової роботи магістра є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини випускової роботи магістра, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини випускової роботи магістра, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ».

3. Змістмає відповідати плану роботи, який затверджено разом ізтемою. На сторінці зі змістом зазначається номер початкової сторінки кожної складової випускової роботи магістра.

Якщо у роботі наводяться маловідомі скорочення, нові символи,позначення, то їх перелік надається перед вступом і відображається у змісті як «Перелік умовних позначень».

Текст основної частини випускової роботи магістра поділяють на розділи, підрозділи (можливо пункти). Кожен розділ починають з нової сторінки.

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують.

Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, без крапки, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

 

Розділ 2

Опис книги з одним автором

Фіцула М. М. Педагогіка [Текст] : навчальний посібник / М. М. Фіцула. – Вид. 3-тє, стереотипне. – К. : Академвидав, 2009. – 560 с.

Опис книги з двома авторами

Кузьмінський А. І. Педагогіка [Текст] : підручник / А. І. Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К. : Знання, 2007. – 447 с.

Авторський колектив

Інформаційне законодавство України : науково-практичний коментар [Текст] / В. О. Горобцов [та ін.]; за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ Вид. «Юридична думка», 2006. – 232 с.

Багатотомне видання

Українка Леся. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст] / ред. кол. Є.С.Шабліовський гол. [та ін.]. – К. : Наукова думка, 1978. – Т.11. – Листи (1898-1902). – 477 с.

Дисертації

Валецький Ю. М. Ефективність ліпостабілу на тлі антимікобактеріальної терапії хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.26 / Валецький Юрій Миколайович. – К., 1999. – 148 с.

Автореферати дисертацій

Базелюк О. М. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / Базелюк Олег Михалович ; Національний медичний ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2008. – 22 с.

Аналітичний опис

Аналітичний опис документа є двох видів:

1) частина, глава, параграф;

2) стаття газети чи журнала).

Схема аналітичного опису періодичних видань

Відомості про складову частину документа (Автор. Заголовок: відомості що відносяться до заголовку / відомості про відповідальність // Відомості про документ, в якому поміщена складова частина (Заголовок: відомості, що відносяться до заголовку / відомості про відповідальність. – Відомості про повторність видання. – Вихідні дані). – Відомості про місце розташування складової частини в документі.

Опис частини книги

Посилання [Текст] // Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – Вид. 5-те, стер. – К. : Знання, 2006. – С. 226–228.

Опис газетної статті

Залуцький О. «Мелодії життя» Юрія Гіни [Текст] / О. Залуцький // Українська музична газета. – 2012. – №3(85). – С. 3.

Опис журнальної статті

Юр’єва Н. Навчання рідної мови за творами Василя Сухомлинського [Текст] / Н. Юр’єва // Палітра педагога. – 2012. – №5. – С. 5–10.

ЗАВДАННЯ

НА ВИПУСКОВУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

затверджена наказом по університету від «_____»____________20_ р.№______

2. Термін здачі студентом закінченої роботи______________________________

3. Вихідні дані для роботи______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання________________________________________________

 

Керівник ______________________________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання __________________

(підпис)


Продовження додатка А

 

7. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ ВИПУСКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

№ пор. Назва етапів випускової кваліфікаційної роботи Термін виконання етапів роботи Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Студент-випускник _________________________________________

(підпис)

Керівник роботи ____________________________________________

(підпис)

 


Додаток Б

ВИПУСКОВА РОБОТА МАГІСТРА

 

на тему_____________________________________________________

___________________________________________________________

 

Виконав: студент ___курсу, групи______

Спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

_____________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Керівник ___________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

 

 

кременчук – 2015


Додаток В

Зразок оформлення анотацій до випускової роботи магістра

 

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

Технічні вимоги

Зміст

Вступ ..................................................................……………….....................................4

1 Випускова робота як завершальний етап державної атестації магістра права…..........................................................................................................................6

2 Строки затвердження тем випускових робіт магістра та видачі завдання на випускову роботу............................................……………................................…….8

3 Календарний план виконання випускової роботи магістра та контроль за

її виконанням.……………………………............................………………..…….....9

4 Подання до захисту випускової роботи магістра та її захист…………………....10

5 Вимоги до обсягу та змісту випускової роботи магістра.......................................14

5.1 Структура випускової роботи магістра……..………………………......……….14

5.2 Основні вимоги щодо випускової роботи магістра………………...…………..21

6 Орієнтовна тематика випускових робіт магістра..….……............………….........39

7 Оцінювання випускової роботи магістра………….................................................43

Додаток А Форма завдання на випускову кваліфікаційну роботу магістра……....48

Додаток Б Зразок оформлення титульної сторінки випускової кваліфікаційної роботи магістра...........................................................................................................50

Додаток В Зразок оформлення анотацій до випускової роботи магістра…..….....51

Додаток Г Зразок написання вступу випускової роботи магістра...........................53

Додаток Д Технічні вимоги щодо розміщення тексту випускової роботи магістра..………………………………………..……………………………………59

Додаток Е Правила оформлення посилань на інші джерела……...….……………60

 


ВСТУП

 

Сучасний стан правового регулювання реформування всіх сфер життєдіяльності суспільства в Україні потребує наявності висококваліфікованих фахівців, у першу чергу, магістрів права. У зв’язку з цим виконання випускової кваліфікаційної роботи магістра права (випускова робота магістра) є важливим етапом підготовки фахівців зі спеціальності 8.03040101 – «Правознавство».

Мета виконання кваліфікаційної роботи – систематизація, закріплення, розширення та застосування теоретичних та практичних знань для розв’язання наукових, технологічних, конструкторських, економічних і виробничих завдань за оптимального використання сучасного прикладного програмного забезпечення та комп’ютерної техніки для їх вирішення; широке самостійне використання довідкової літератури, державних і галузевих стандартів, нормалей; розвиток навичок ведення самостійної роботи й опанування основними методиками досліджень при виконанні технологічних завдань сучасного виробництва.

Випускова кваліфікаційна робота, що представляє собою теоретичне або експериментальне дослідження однієї з актуальних тем в галузі правознавства, у якій випускник демонструє рівень оволодіння необхідними теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками, що дозволяють йому самостійно виконувати професійні завдання. Її виконання передбачено освітньо-професійною програмою у сфері вищої освіти з підготовки фахів освітньо-кваліфікаційного ступеня магістр зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство». Випускова кваліфікаційна робота – це завершальний етап теоретичного навчання студентів у КрНУ імені Михайла Остроградського.

Випускова кваліфікаційна робота повинна бути науково-практичним дослідженням, у якому теоретичні положення і висновки поєднуються з аналізом і узагальненням практичного досвіду, розробкою науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій з удосконалення законодавства, діяльності органів державної влади та управління і місцевого самоврядування, судів, правоохоронних органів, а також юридичних служб різних організацій. Науковість роботи виражається в аналізі різних концепцій, поглядів з тієї чи іншої проблеми, їх зіставленні, аргументації власної точки зору, у розв’язанні теоретичних і практичних задач, висуванні нових ідей тощо.

Випускова кваліфікаційна робота – самостійне, творче дослідження, внаслідок проведення якого студент повинен: показати знання основних теоретичних положень і наукових проблем за темою, рівень засвоєння методів наукового аналізу складних соціальних явищ, уміння робити теоретичні узагальнення і практичні висновки; вільно орієнтуватися в нормативних актах і літературі; вивчити як позитивний, так і негативний практичний досвід; сформулювати обґрунтовані пропозиції і рекомендації з удосконалення законодавства і практики його застосування.

Загальним спрямуванням тематики випускових робіт магістра є проведення дослідження актуальних проблем з цивільного, адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права, а також загальноправових проблем.

Випускова кваліфікаційна робота повинна бути оформлена згідно з діючими стандартами (ДСТУ 3008-95«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») та іншими нормативними документами (ЄСКД та ЄСТД). З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій, а також правил оформлення анотації випускової роботи.

 

Випускна робота як завершальний етап державної атестації МАГІСТРА ПРАВА

Державна атестація магістра права передбачає складання студентом усного державного іспиту та виконання випускової кваліфікаційної роботи.

Виконання випускової роботи магістра дозволяє підвищити рівень засвоєння методів наукового аналізу складних соціальних явищ, закріпити уміння робити теоретичні узагальнення і практичні висновки; вільно орієнтуватися в нормативних актах і літературних джерелах; вивчити як позитивний, так і негативний практичний досвід; сформулювати обґрунтовані пропозиції і рекомендації з удосконалення законодавства і практики його застосування. Це зумовлює й тематику випускових робіт щодо одержання випускником кваліфікації магістра права.

Випускова кваліфікаційна робота є теоретичним або експериментальним дослідженням однієї з актуальних тем у галузі правознавства, в межах якої випускник демонструє рівень оволодіння необхідними теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками, що дозволяють йому самостійно виконувати професійні завдання. Її виконання передбачено освітньо-професійною програмою у сфері вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного ступеня «магістр» зі спеціальності 8.03040101 – «Правознавство».

Випускова робота магістра є кваліфікаційною фаховою роботою, яка виконується студентом самостійно під керівництвом досвідчених викладачів із числа професорсько-викладацького складу випускової кафедри – кафедри галузевих юридичних наук.

Виконання випускної роботи має на меті:

– систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних знань і практичних умінь за відповідним напрямом вищої освіти та формування навичок застосування цих знань під час розв’язання конкретних задач науково-практичного характеру;

– оволодіння методами наукових досліджень і розвиток навичок організації та виконання науково-дослідних робіт юридичного спрямування;

– набуття досвіду здійснення аналізу результатів власних досліджень, формулювання висновків і положень і їх прилюдного захисту.

Випускова робота магістра є закінченою науково-практичною роботою, що має внутрішню єдність і свідчить про підготовленість автора до виконання конкретних завдань із застосуванням набутих теоретичних знань і практичних умінь у майбутній професійній діяльності.

Випускова робота повинна продемонструвати вміння автора стисло, логічно, аргументовано і філологічно коректно викладати матеріал власних досліджень.

У процесі підготовки і захисту випускової роботи магістр повинен продемонструвати:

– здатністьтворчо мислити, формулюватимету та задачі дослідження, складати юридико-економічне обґрунтування проведення досліджень;

– уміння працювати з джерелами інформації;

– знання сучасних методів і методик досліджень;

– здатність до наукового аналізу отриманих результатів, формулювання висновків і розроблених положень, уміння аргументовано їх захищати;

– уміння оцінювати можливості використання отриманих результатів у практичній діяльності.

Захист випускової роботи здійснюється у вигляді прилюдного виступу студента на засіданні екзаменаційної комісії (ЕК).

За всі відомості, викладені у випусковій роботі магістра, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її виконання, обґрунтованість висновків і положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо автор роботи.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.