Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетоди та форми оцінювання СП при вивченні економіки.

Як вважають спеціалісти, в амер школах поряд із системою відбору та відсіву тих, хто не хоче або не може вчитись, існує ефективна система перевірки знань.

Замість малопродуктивного опитування або стандартизованих к/р - широкий комплекс творчих завдань (доповідь, проект, есе, огляд).

Ці завдання ставлять учня в роль дослідника, оскільки охоплюють широкий ліапазон від огляду преси до власних роздумів на політ-ні й моральні теми, а також еоконмічні та мистецтвознавчі.

З порівняно нових форм організації СП учнів і контролю за якістю їхніх знань потрібно виділити модульно-рейтингову систему. Доцільним являєтьмя звернення уваги і на так звану адаптивну систему навчання, що базується на оптимальній моделі уроку і на безперервному управлінні навч-м процесом за допомогою сіткового плану і графіка самообліку.

Система оцінювання СП учня проходить за допомогою наступних методів контролю:

традиційний (2-3 к/р на семестр)

традиційний зі збільшеною частотою (5-8)

програмований зі звичайною частотою

програмований зі збільшеною частотою

традиційний без орієнтації викладача на СП студентів

з використанням такої орієнтації

програмований коригуючий з орієнтацією на СП

Форми оцінювання (оцінки) – виявлення позитивного або негативного ставлення викладача до результатів діяльності учнів. Вони можуть бути найрізноманітніші (від схвальної посмішки до догани і покарання, від “одиниці” до “п”ятірки”). Тобто д-ть учня оцінюється не тільки кількісно, а й якісно.


Основні види засобів наочності при викладанні економічних дисциплін.

Наочність навчання використовувалась ще з часів Давньої Греції. На сучасному етапі дидактика трактує наочність як принцип навчання, який грунтується на на показуванні конкретних предметів, явищ, процесів, моделей або їх образних відтворень.Ідея наочності навчання реалізується через використання наочних посібників. Залежно від органів почуттів на які розраховані ці посібники їх поділяють на такі групи:

1)фонічні - сприймаються слухом

2)візуальні - сприймаються зором (майже всі економічні дисципліни при своєму вивченні потребують саме візуальних посібників - карти, схеми, таблиці, візуальне відображення розрахунків і т.д.)

3)змішані (до них можна віднести комп’ютерні симулятори, які розроблені до певних тем економічних дисциплін, симулятори відображають певні схеми, малюнки, таблиці та коментують їх генеруючи голос людини)

Наочні посібники поділяються також на:

1) статичні (в економіці це можуть бути певні слайди, діафільми з складними графіками і т.д.)

2) динамічні (для екон. дисциплін це можуть бути кінофільми, комп’ютерні симулятори та інші).

 

 

Структурно-логічні схеми. Їх функції та види.

Значение метода: раскрывает содержание каждого раздела, повышает уровень преподавания, развивает познавательный интерес и творческое отношение, призывает к поисковой и исследовательской работе учащихся.

Структурирование - процесс выявления логико-смысловой структуры с целью дальнейшего углубления знаний.

Этапы структурирования: определение целей учебного материала, выбор основных элементов и определение связей м/д ними.

Схематические пособия наглядности: отражающие связи м/д предметами и явлениями, отражающие отношение целого к его составным частям, отображающие количественные соотношения (диаграммы), пособия изобр-е последовательность и одновременность

протекания экономич-х процессов, пособия раскрывающие системы различных словесных определений, пособия наглядности пространственных и временных отношений, пособия для материальной опоры тех умственных действий которые помогают понять те или иные природные явления, пособия движения опред. тел (предметов, процессов), пособия раскрывающие структуру.

Система приемов: создание ситуаций в форме схематизированных изображений, установление взаимосвязей м/д явлениями в схеме или таблице (выявление причины и следствия, разбиение на части, сравнение, выявление главного), установление групп элмнтов знаний.

Структурно-лог-я схема - это графическая система логически-дидактических связей м/д элементами учебного материала с указанием направления взаимосвязей (используя методические пояснительные тексты).

В СЛС информация представляется емко.

Функции СЛС: установочная, контролирующая.

Группы наглядных пособий: объемного отображения мира, в символьном виде (карты, схемы).

Этапы: анализ и обобщение, определения внутренних взаимосвязей, установление логических связей зависимости, определение наиболее наглядного изображения схемы.

СЛС может быть: понятийного аппарата, учебной литературы, меж предметных связей (описывают единство экономических дисциплин).

 

 


Особливості розробки і використання наочності в різних освітньо-вікових групах при вивченні економічних дисциплін.

Средства наглядности: объекты природы, рисунки, муляжи, вещи.

Виды пособий наглядности: натуральные, художественно-изобразительные, символическое.

Типы наглядности: иллюстрация дополнительной информации, для создания проблемных ситуаций, средства решения проблемы, средства проверки правильности решения проблемы.

Функции наглядности: информационная, развивающая, создания и решения проблемных ситуаций, опора мыслительных действий.

Классификация: схемы - модели категорий, центричные схемы ( обобщающие понятия, пояснительные элементы), схемы - сравнения, структурные схемы, последовательно-логические схемы, условно-цифровые и словесные таблицы, математические модели, тезисы (лекции, формулировки).

Виды диаграмм: линейные, столбиковые (динамические, сравнительные), фигурные, плоскостные, объемные, структурные, секторные и круговые.

Характеристика різних методів активізації процесу вивчення економічних дисциплін.

До методів акт-ї навчально-пізнавальної діяльності студентів відносять:

метод випадків

метод ситуацій

інсценізації

дидактичні ігри

симуляційні

управлінські

психологічні

метод дидактичних дискусій

пов”язані з поясненням матеріалу

групові

круглого столу

мозковий штурм

панельні “

Репродуктивный метод обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный.

Продуктивный метод обучения: частично-поисковый, исследовательский, игровой

Основа активизации знаний - процесс усвоения.

Основные формы активизации обучения: логические конспекты - схемы, конспекты - схемы преподавателя, тетради самоподготовки, конспекты - схемы учащихся, реферат, проблемные занятия, ролевые игры.

Методы активизации обучения: анализ конкретной ситуации, анализ инцидента, мозговой атаки, игровое проектирование, имитационные игры, ролевые игры, деловые игры.

Лекционные формы занятий с применением: лекция - дискуссия, групповая консультация, лекция в виде конспекта-схемы.

Проблемное обучение - система методов получения знаний в результате мыслительной работы по решению проблемных задач материала (вычленение основных проблем темы).

Проблемный метод обучения - создание проблемных ситуаций.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.