Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДослід 1. Розгляньте процеси плазмолізу і деплазмолізу в епітеліальній частині листа

Таблиця 2- Схема плазмолізу

У нормальних умовах протоплазма заповнює простір, обмежений клітинною стінкою
Якщо клітину помістити до концентрованого розчину сахарози, вода починає виходити з клітини в гіпертонічне середовище, а плазматична стінка скорочується
Переміщена в більш концентрований розчин сахарози клітина втрачає більше води і її протопласт стискається сильніше

Підготуйте мікроскоп до роботи.

Приготуйте препарат клітин епідерми цибулі, помістить його у краплину води на предметне скло та вкрийте покривним.

Розгляньте препарат, Спостерігайте рух цитоплазми , вводячи під скло теплу воду. Замалюйте побачене.

Замініть воду розчином натрій хлориду. Для цього з одного боку капніть розчин натрій хлориду, а з другого приложить фільтрувальний папір. Спостерігайте плазмоліз. Замалюйте побачене.

Замініть розчин натрій хлориду на дистильовану воду. Спостерігайте деплазмоліз. Замалюйте побачене. Зробить висновок.

 

Вам подано висновок, у якому пропущені ключові слова. Прочитайте його уважно і знайдіть пропуски. Виберіть правильний варіант серед наданих і запишіть висновок.

ВИСНОВОК:В основі процесів плазмолізу та деплазмолізу лежить така властивість мембран і оболонок рослинних клітин, як вибірковість проникнення. Якщо концентрація розчину в навколишньому середовищі вища, ніж у клітині, то вода виходить з клітини намагаючись зрівняти концентрації, внутрішньоклітинний тиск зростає. У результаті цього процесу об’єм протопласту зменшується і він відокремлюється від щільної рослинної оболонки. Процес такого відокремлення називається…

Варіанти: фагоцитозом, плазмолізом, піноцитозом,деплазмолізом..Якщо концентрація розчину у навколишньому середовищі нижча, ніж у клітині, то вода поступає в клітину, намагаючись зрівняти концентрації, внутрішньоклітинний тиск падає. У результаті цього процесу об’єм протопласту збільшується, такий процес називається …

Варіанти: фагоцитозом, плазмолізом, піноцитозом,деплазмолізом.

додаткові питання

- Що таке цитоплазма?

- У чому полягає просторовий і функціональний зв’язок між основними мембранними компонентами клітини?

ЛІТЕРАТУРА

[1(47-58), 2(86-102), 4 (61-64)]

 

Лабораторна робота № 5

Тема: Будова хромосом. Мітотичний поділ клітин.

МЕТА РОБОТИ: навчитися розпізнавати різні фази мітозу, визначати його біологічну роль; вивчити зовнішню будову хромосом рослин, тварин і людини

обладнання та матеріали:світовий мікроскоп, постійні препарати клітин на різних стадіях мітозу, електронно-мікроскопічні фотографії бактерій, тваринних і рослинних клітин в різних фазах мітозу

Порядок виконання роботи

Мітоз – це складний процес непрямого поділу клітин при якому відбувається точний розподіл комплексу хромосом з наявною в них ДНК між дочірніми клітинами. Мітоз забезпечує збільшення числа клітин багатоклітинних організмів і чисельності одноклітинних організмів.

Процес мітозу поділяється на чотири послідовні фази з читкою морфологічною картиною (профаза, метафаза, анафаза, телофаза). Між фазами поділу клітина перебуває у спокої – інтерфазі, протягом якої в клітині здійснюються всі основні процеси обміну речовин і енергії , протікає підготовка до поділу.

Таблиця 3-Схема мітозу

Інтерфаза Між фазами поділу клітина перебуває в спокої – інтерфазі, протягом якої проходить підготовка до поділу
   
Продовження табл.3  
 
Пізня профаза - рання метафаза ядерна оболонка зникла і у цитоплазмі видно кінці хромосом
Пізня профаза - рання метафаза ядерна оболонка зникла і у цитоплазмі видно кінці хромосом
Метафаза Хромосоми розташувались так, що центромери лежать в екваторіальній області
Середня анафаза Сестринські хроматини ( дочірні хромосоми) відділились одне від одного і рухаються до протилежних полюсів веретена
Телофаза Дочірні хромосоми досягли протилежних полюсів , починається формування двох дочірніх ядер. Утворення клітинної пластинки майже завершене
Дочірні клітини Клітина перебуває в спокої – інтерфазі, протягом якої проходить підготовка до поділу

Хромосоми відіграють важливу роль у процесі клітинного поділу, вони забезпечують передачу спадкової інформації від одного покоління до іншого. В клітинах, які не діляться хромосоми мають вигляд тонких ниток , які називаються хроматином. Це є ДНК, зв’язана з білками-гістонами. Будова одних і тих самих хромосом дуже відрізняється в інтерфаз них клітинах і в клітинах, які діляться.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.