Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПоняття та предмет правового регулювання

Держава забезпечує життєдіяльність суспільства як системи через використання влади, а право – через нормативне регулювання. Останнє споконвічно покликано бути стабілізуючим і заспокійливим фактором завдяки принципам волі і справедливості, які містяться у ньому [10, с.488].

Серед структурних елементів правової системи важливе місце належить правовому регулюванню. У юридичній літературі сформувалось певне розуміння сутності правового регулювання, незважаючи на різні підходи щодо його визначення (табл. 1).

Таблиця 1

Розкриття поняття «правове регулювання» в літературних джерелах

Джерело Визначення
     
  Федоренко Г.О. [12, с.126] Правове регулювання як одна з форм правового впливу – це система всіх державно-правових засобів, за допомогою яких держава здійснює владний вплив на суспільні відносини для їх упорядкування та охорони; воно пов'язано в будь-якому випадку з безпосередніми правовими приписами про належне і можливе, з встановленням конкретних прав та обов'язків як реалізація норм права через правовідносини.
  Волинка К.Г. [4, с.103] Правове регулювання – це цілеспрямований вплив права на суспільні відносини і поведінку осіб з метою їх впорядкування за допомогою системи спеціальних юридичних засобів.
  Скакун О.Ф. [10, с.488] Правове регулювання – це здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
  Бабкіна О.В., Волинка К.Г. [3, с.81] Правове регулювання – це цілеспрямований вплив права на суспільні відносини і поведінку осіб з метою їх упорядкування за допомогою системи спеціальних юридичних (правових) засобів.
  Кельман М.С., Мурашин О.Г. [6,с.369] Правове регулювання – форма владного юридичного впливу на суспільні відносини, що здійснюється державою за допомогою всіх правових засобів з метою їх упорядкування, закріплення і забезпечення.

 

Єдиного чіткого визначення у авторів немає, але існує загальна думка відносно поняття «правове регулювання», котре можна згрупувати за критеріями (табл. 2).

Таблиця 2

Аналіз дефініцій поняття «правове регулювання»

    Джерело
Критерій групування Федоренко Г.О. [12, с.126] Волинка К.Г. [4, с.103] Скакун О.Ф. [10, с.488] Бабкіна О.В., Волинка К.Г. [3, с.81] Кельман М.С., Мурашин О.Г. [6, с.369]
             
  Як форма юридичного (правового) впливу + - - - +
  Як цілеспрямований вплив - + - + -
  Як вплив на суспільні відносин + + + + +
  Як вплив, котрий має мету - + - + +
  Як система засобів + + + + +

 

 

Автори однозначно вказують на форму цілеспрямованого впливу на суспільні відносини; що реалізується через систему засобів.

Таким чином, в юридичній літературі сформувалося майже єдине розуміння правового регулювання як сукупності різноманітних форм та засобів юридичного впливу держави на поведінку учасників суспільних відносин, що здійснюються в інтересах всього суспільства або певного колективу чи особистості, з метою підпорядкувати поведінку окремих суб'єктів встановленому в суспільстві правопорядку.

Правове регулювання – це певний процес, обумовлений об'єктивними та суб'єктивними чинниками (мал. 1).

Чинники правового регулювання Ø Рівень економічного розвитку суспільства; Ø Його соціальну структуру; Ø Рівень зрілості, стійкості суспільних відносин; Ø Рівень правової культури громадян і посадових осіб; Ø Рівень визначеності предмета, засобів і методів правового регулювання

 

Мал. 1 Чинники правового регулювання [6, с. 370]

Предметом правового регулювання є найважливіші, з точки зору держави, суспільні відносини, що об'єктивно потребують і піддаються юридичному регулюванню, і сторони яких виступають їх свідомими та вольовими учасниками [6, с. 370]. Слід зауважити, що з розвитком суспільства змінюється і предмет правового регулювання.

Одні відносини відмирають і тому виходять зі сфери правового регулювання (наприклад відносини, пов'язані з існуванням спадкової монархії), інші – починають активно впливати на життя суспільства, і тому виникає потреба в їх правовому врегулюванні (взаємовідносини з навколишнім середовищем та ін.).

Об'єктом правового регулювання є головним чином відносини – вольові акти поведінки особи.

Отже, сферою правового регулювання є різні види відносин, а саме: економічні, політичні, духовно-культурні, національні, релігійні тощо, які відрізняються своєю цілеспрямованістю, змістом та формою. При встановленні сфери правового регулювання варто враховувати певні моменти (мал. 2).


 

 

   
Ø Економічні Ø Політичні Ø Духовно-культурні Ø Національні Ø Релігійні Ø Правом повинні бути врегульовані найбільш суттєві суспільні відносини, які періодично виникають, мають принципове значення для держави, об’єднань громадян, окремих осіб; Ø Зміни, що відбулися в існуючих суспільних відносинах, повинні бути відображені в праві; Ø Розвиток існуючих суспільних відносин повинен стимулюватися за допомогою права; Ø Право впливає на виникнення нових відносин та здійснює їх регулювання, якщо вони потребують і піддаються юридичній регламентації; Ø Суспільні відносини потребують регламентування, якщо вони відображаються у свідомій вольовій поведінці суб’єктів; Ø Правом регулюються тільки ті відносини, які виникають між суб’єктами, об1єднаннями громадян тощо. Не є предметом правового регулювання явища об’єктивної дійсності (фізичні, біологічні, природні процеси), за умови, що вони не перетворюються у конкретні юридичні факти.

Мал. 2. Сфера правового регулювання

При встановленні сфери правового регулювання слід виходити не стільки із класифікації суспільних відносин (економічних, політичних тощо), скільки із матерії самого права як нормативного регулятора, цілеспрямованість якого – порядок у суспільстві. Є різні класифікації сфер правового регулювання (табл. 3).


 

Таблиця 3

Класифікація сфер правового регулювання [10,с.491]

Класифікаційна ознака Види сфер
     
  За принципом співвідношення можливого і необхідного Ø сфера можливого правового регулювання – галузь суспільних відносин, яка може бути врегульована правом; Ø сфера необхідного правового регулювання – галузь суспільних відносин, яка повинна бути врегульована правом
  За характером юридичної діяльності Ø сфера законодавчого регулювання – галузь суспільних відносин, фактично регламентована правовими нормами (законодавча діяльність); Ø сфера регулювання, що реалізує право – галузь громадського життя, в якій фактично здійснюються правові норми (діяльність, що реалізує право)
  За певними блоками суспільних відносин Ø сфера економічних відносин; Ø сфера політичних відносин; Ø сфера соціально-культурних відносин; Ø сфера судових і правоохоронних відносин.

Ознаки правового регулювання:

1) правове регулювання – різновид соціального регулювання;

2) правове регулювання має конкретний характер, тому що завжди пов'язане з реальними відносинами;

3) за допомогою правового регулювання відносини між суб'єктами набувають певної правової форми, яка має споконвічно державно-владний характер, тобто в юридичних нормах держава вказує міру можливої та належної поведінки;

4) правове регулювання має цілеспрямований характер - спрямоване на задоволення законних інтересів суб'єктів права;

5) правове регулювання здійснюється за допомогою правових засобів, які забезпечують його ефективність;

6) правове регулювання гарантує доведення норм права до їх виконання [10, с. 489].

Не слід плутати два явища: правове регулювання і правовий вплив. Термін «регулювання» походить від латинського слова «regulo» (правило) і означає впорядкування, налагодження, приведення чого-небудь у відповідність з чим-небудь. Термін «вплив» означає вплив на що-небудь за допомогою системи дій. Смислове навантаження у цих двох категорій є близьким, частково збігається, але не є однозначним (табл. 4).

Таблиця 4

Відмінності між правовим регулюванням та правовим впливом

Характеристика Правове регулювання Правовий вплив
       
  За обсягом (предмет) є найважливіші, з точки зору держави, суспільні відносини, що об'єктивно потребують і піддаються юридичному регулюванню, і сторони яких виступають їх свідомими та вольовими учасниками об'ємніше (ширше) предмета правового регулювання – його складають відносини, які не регулюються правом, але на які поширюється дія права
  За змістом обов'язковий юридичний захід (регулювання відбувається за допомогою певної правової норми) не завжди є точний юридичний захід (крім норм права, він містить у собі інші соціальні засоби і форми впливу на поведінку людей)
  За механізмом реалізації права   право реалізується через його механізм - систему правових засобів і форм (норми права, правовідносини, акти реалізації і застосування норм права та ін.) вплив здійснюється за допомогою системи неюридичних засобів – ідеологічних, психологічних, інформаційних та інших механізмів

Види правового регулювання:

1) за способом сполучення дозволів і заборон розрізняють загальнодозволений і спеціально-дозволений види;

2) за територіальним статусом правотворчого суб'єкта розрізняють централізоване і децентралізоване правове регулювання;

3) за обсягом суспільних відносин, на які поширюється правове регулювання, розрізняють загальне (нормативне) та індивідуальне правове регулювання.

Таким чином, правове регулювання – це сукупність різноманітних форм та засобів юридичного впливу держави на поведінку учасників суспільних відносин, що здійснюється в інтересах всього суспільства або певного колективу чи особистості, з метою підпорядкувати поведінку окремих суб'єктів встановленому в суспільстві правопорядку. Предметом правового регулювання є найважливіші, з точки зору держави, суспільні відносини, що об'єктивно потребують і піддаються юридичному регулюванню, і сторони яких виступають їх свідомими та вольовими учасниками.ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.