Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПравила написання курсової роботи

Курсова робота є однією із форм самостійної наукової роботи з елементами дослідження, що виконується здобувачами вищої освіти (курсанти, слухачі, студенти) Національної академії внутрішніх справ (далі – НАВС) протягом семестру відповідно до навчального плану підготовки фахівців з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних за час освітньої діяльності та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Метою підготовки курсової роботи є:

- закріплення, узагальнення, систематизація, поглиблення та вдосконалення знань, отриманих у результаті вивчення відповідної навчальної дисципліни;

- вироблення творчого мислення, набуття вмінь самостійно працювати з літературними джерелами та нормативно-правовими актами, правильно аналізувати та узагальнювати матеріал;

- поглиблене вивчення літературних джерел – аналіз та узагальнення їхнього основного змісту, розширення обсягу знань за темою, співставлення різних точок зору на одні й ті ж питання;

- прищеплення навичок наукового дослідження, стимулювання до самостійного наукового пошуку.

Перед виконанням письмової роботи курсант (слухач, студент) має уважно ознайомитися з тематикою робіт (Додаток 2 або Додаток 3) і рекомендованим планом, запропонованим кафедрою для її розкриття.

Обрання теми курсової роботи для здобувачів вищої освіти які навчаються на денній формі відбувається шляхом погодження відповідної теми з науково-педагогічним працівником кафедри теорії держави та права який проводить заняття у відповідній групі де навчається курсант (слухач, студент). Обрання теми курсової роботи для здобувачів вищої освіти які навчаються на заочній формі відбувається шляхом самостійного визначення теми в залежності від останньої цифри номера студентського квитка для студентів та останньої цифри номера залікової книжки для слухачів (наприклад, остання цифра 4, відповідно може бути обрана тема № 4 або № 14 або № 24 або № 34…).

Після обрання теми необхідно уважно вивчити методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи, нормативний матеріал і джерела з питань обраної теми. Використання матеріалів практики та емпіричних досліджень є однією з передумов позитивної оцінки виконаної роботи.

За структурою письмова робота складається з: титульного аркуша, змісту, переліку умовних позначень (при необхідності), вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків (при необхідності).

Титульний аркуш письмової роботи повинен складатися з таких реквізитів (Додаток 1):

· найменування міністерства (Міністерство внутрішніх справ України), назви вищого навчального закладу (Національна академія внутрішніх справ) та назви кафедри (Кафедра теорії держави та права);

· назва письмової роботи (Курсова робота);

· назва навчальної дисципліни (теорія держави та права), з якої виконується робота та назва теми (Додаток 2 або Додаток 3);

· прізвище, ім’я та по батькові курсанта, номер навчальної групи та курсу, напрям підготовки та навчальний підрозділ;

· місце знаходження НАВС (Київ) і рік підготовки роботи.

Після титульного аркуша розташовується:

· зміст письмової роботи, який містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів, що мають заголовок, зокрема вступу, основної частини, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків;

· перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності), який розміщується перед вступом і складається з двох колонок: у лівій колонці за абеткою наводяться умовні позначення, скорочення тощо, у правій – їх детальна розшифровка. Якщо в роботі умовні позначення повторюються менше ніж тричі, перелік не складається, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

У вступі письмової роботи розкривається значення теми, сутність і стан розробки наукової проблеми (завдання), автори, які займались дослідженням з обраної теми, її теоретична та практична значущість, актуальність на сучасному етапі, підстави і вихідні дані для розробки теми, рівень теоретичного дослідження, аналіз проблеми та попереднього досвіду її вивчення, здійснюється методологічне обґрунтування, зокрема:

• актуальність теми, яка розкривається шляхом аналізу та порівняння з відомими дослідженнями, присвяченими вибраній проблемі, визначенням необхідності та доцільності дослідження для розвитку відповідної галузі знань;

• мета і завдання дослідження;

• об’єкт і предмет дослідження;

• методи дослідження;

• структура роботи.

Остаточне редагування вступної частини роботи доцільно виконувати на завершальній стадії дослідження, коли досліджувана проблема постає перед автором у повному обсязі.

Основна частина курсової роботи, як правило, складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Розділи (підрозділи, пункти, підпункти) роботи за своєю назвою, структурою, змістом повинні відповідати завданням дослідження поставленої проблеми. Окремі розділи (підрозділи, пункти, підпункти) можуть мати практичну спрямованість і передбачати виконання завдань або розв’язання задач. Кожний розділ починається з нової сторінки його назвою. У розділах основної частини дається:

• огляд джерел за темою і вибір напрямків досліджень: окреслюються основні етапи розвитку наукової думки за проблемою дослідження, висвітлюються нормативні, наукові та навчальні джерела, визначаються невирішені питання, обґрунтовується необхідність проведення досліджень у цій галузі;

• результати досліджень, оцінка повноти виконання поставлених завдань та достовірності одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних досліджень тощо.

Під час роботи над основною частино курсант (слухач, студент) повинен зуміти дати аналіз проаналізованих праць, критично розібрати концепції авторів, відзначивши їх сильні та слабкі сторони. Особливу увагу слід звернути на питання, що не знайшли висвітлення у сучасній літературі чи були лише поставленими в працях дослідників. Якщо з даної проблеми існує декілька точок зору, то автор курсової роботи повинен коротко викласти кожну з них, дати їм критичну оцінку й обґрунтувати, чому він дотримується тієї чи іншої концепції, чи висунути та довести власну точку зору.

Доцільно викладення матеріалу окремого розділу підпорядковувати певній провідній ідеї (положенню, принципу). Кожен розділ роботи завершується формулюванням висновків, у яких узагальнено та стисло викладаються наведені у розділі наукові та практичні результати. При підготовці роботи необхідно звернути увагу і на таке питання, як поділ тексту на абзаци. Кожен абзац повинен містити в собі певну думку, висловлену однією чи кількома фразами або реченнями. При написанні курсової роботи повинні даватися посилання на матеріал з проаналізованих джерел, які наводяться в роботі. Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в роботі. Узагальнені числові дані, які можуть концентруватися в таблицях, діаграмах, графіках, схемах, необхідно наводити точно та аргументовано, з посиланням на відповідні джерела чи власні обчислення.

У висновках письмової роботи описуються найбільш важливі наукові та практичні результати роботи, зокрема, формулювання наукової проблеми (завдання), методи її дослідження, значення для науки і практики, рекомендації щодо практичного використання результатів для вдосконалення наукового знання та практики, обґрунтування їх достовірності тощо. Кількість висновків отриманих по курсовій роботі мають максимально відповідати кількості поставлених завдань вступі.

Список використаних джерел розміщується після основного тексту роботи в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією, його обсяг не перевищує 5% обсягу всієї роботи (але повинен становити не менше 15 використаних джерел). Джерела в списку вказуються мовою оригіналу та оформлюються відповідно до встановлених вимог.

У додатках розміщують допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття теми курсової роботи: статистичні дані, результати аналізу літератури, проекти нормативно-правових актів, описання приватних методик та результатів дослідження, ілюстрації допоміжного характеру тощо.Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.