Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДля підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство»

1. Предмет та методологія теорії держави та права.

2. Система юридичних наук і місце в ній ТДП.

3. Влада і норми поведінки в первісному суспільстві.

4. Загальна характеристика теорій походження держави і права.

5. Сутність та соціальне призначення держави.

6. Держава і політична система суспільства.

7. Функції держави.

8. Механізм держави.

9. Форми держави.

10. Правова держава і громадянське суспільство.

11. Поняття та сутність права.

12. Праворозуміння та його значення для юридичної практики.

13. Право в системі соціальних норм.

14. Система права та її основні елементи.

15. Система права і система законодавства.

16. Норми права та їхня структура.

17. Правоутворення та форми (джерела) права.

18. Нормативно-правові акти та їх систематизація.

19. Дія нормативно-правових актів.

20. Реалізація норм права та їх форми.

21. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

22. Поняття правовідносин та їх види.

23. Юридичні факти.

24. Правова поведінка: поняття та види.

25. Правомірна поведінка: поняття, структура, види.

26. Правопорушення: поняття, склад, види.

27. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види, функції.

28. Прогалини в праві і шляхи їх усунення.

29. Законність: поняття, принципи та система гарантій.

30. Правопорядок як мета і результат правового регулювання суспільних відносин.

31. Правова система України: поняття характеристика елементів.

32. Поняття, структура та види правосвідомості.

33. Правова культура та правове виховання.

34. Механізм правового регулювання та його елементи.

35. Тлумачення норм права.

36. Основні правові сім’ї сучасності.

37. Місце ОВС в механізмі держави.

38. Правовий статус особи в Україні.

39. Характеристика основних сучасних концепцій держави

40. Характеристика основних сучасних концепцій права

РЕКОМЕНДОВАНІ плани написання курсових робіт

Для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство»

Тема 1. Предмет та методологія теорії держави і права

ВСТУП

1. Поняття предмету теорії держави і права.

2. Методологія загальної теорії держави та права.

3. Функції науки загальної теорії держави та права.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 2. Система юридичних наук і місце в ній теорії держави і права

ВСТУП

1. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної науки в Україні.

2. Характеристика предмету і об’єкту науки теорії держави та права.

3. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 3. Влада і норми поведінки в первісному суспільстві

ВСТУП

1. Поняття та риси первісної влади.

2. Характеристика норм поведінки в первісному суспільстві.

3. Відмінність держави та права від влади та норм первісного суспільства.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 4. Загальна характеристика теорій походження держави і права

ВСТУП

1. Загальні закономірності виникнення держави і права.

2. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів.

3. Різноманітні теорії виникнення держави і права.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

Тема 5. Сутність та соціальне призначення держави

ВСТУП

1. Поняття та ознаки держави.

2. Виникнення держави, її сутність.

3. Загальна характеристика і основні ознаки правової держави.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 6. Держава і політична система суспільства

ВСТУП

1. Поняття та ознаки політичної влади.

2. Поняття та елементи політичної системи суспільства.

3. Місце та роль держави у політичній системі суспільства.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 7. Функції держави

ВСТУП

1. Поняття і класифікація функцій держави.

2. Форми та методи здійснення функцій держави.

3. Роль органів внутрішніх справ у здійсненні функцій української держави.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 8. Механізм держави

ВСТУП

1. Механізм держави як система державних організацій.

2. Поняття, структура державного апарату.

3. Органи держави України. Місце та роль ОВС у механізмі держави.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 9. Форми держави

ВСТУП

1. Поняття та структура форми держави.

2. Форма державного правління.

3. Форма державного устрою.

4. Державно-правовий режим.

5. Особливості форми української держави

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 10. Правова держава і громадянське суспільство

ВСТУП

1. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність.

2. Основні ознаки правової держави.

3. Співвідношення правової держави і громадянського суспільства.

4. Шляхи формування правової держави в Україні.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 11. Поняття, суть і зміст права

ВСТУП

1. Поняття права.

2. Сутність права.

3. Зміст права.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 12. Праворозуміння та його значення для юридичної практики

ВСТУП

1. Історичні аспекти праворозуміння.

2. Теоретичний зміст сучасних підходів до праворозуміння.

3. Гуманістичний /цивілізований/ підхід до праворозуміння.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 13. Право в системі соціальних норм

ВСТУП

1. Поняття соціальної норми та її види.

2. Норми права як вихідний елемент права.

3. Співвідношення та взаємодія норм права з іншими соціальними нормами.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 14. Система права та її основні елементи

ВСТУП

1. Поняття системи права, її об’єктивна обумовленість та основні ознаки.

2. Принципи побудови і функціонування системи права.

3. Основні структурні елементи системи права, їх характеристика.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 15. Система права і система законодавства

ВСТУП

1. Поняття системи права та характеристика її елементів.

2. Система законодавства України: поняття структура.

3. Система права та система законодавства: єдність та відмінність.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 16. Норми права та їх структура

ВСТУП

1. Поняття норми права, її основні ознаки.

2. Структура норми права, характеристика елементів.

3. Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових актів.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 17. Правоутворення та форми /джерела/ права

ВСТУП

1. Поняття правоутворення, його етапи.

2. Правотворчість: суб`єкти, принципи та стадії.

3. Поняття і види форм (джерел) права, їхні особливості.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 18. Нормативно-правові акти та їх систематизація

ВСТУП

1. Нормативно-правовий акт: поняття та ознаки.

2. Види нормативно-правових актів.

3. Систематизація нормативно-правових актів, їх види.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 19. Дія нормативно правових актів

ВСТУП

1. Поняття та види нормативно-правових актів.

2. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі та по колу осіб.

3. Види нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ та особливості їх дії.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 20. Реалізація норм права

ВСТУП

1. Поняття, зміст та значення реалізації норм права.

2. Характеристика основних форми реалізації норм права.

3. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності органів внутрішніх справ.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 21. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації

ВСТУП

1. Поняття застосування норм права як специфічної форми їх реалізації.

2. Суб’єкти і стадії застосування норм права.

3. Поняття правозастосовчого акту, його ознаки.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.