Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІСМ – інформаційна системиа маркетингу

ІЗ – інформаційне забезпечення

ЕК – електронна комерція

ОС – операційна система

ПК – персональний комп’ютер

ППП – пакети прикладних програм

СУБД – система управління базами даними

 


 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Закон України «Про інформацію» № 2567// Відомості Верховної Ради № 48, 1992.

2. Закон України «Про захист інформації в інформаціно-телекомунікаційних системах» № 80// Відомості Верховної Ради № 31, 1994.

3. Концепція національної програми інформатизації. Схвалено Законом України «Про Концепцію Національної програми інформаимзації» від 04.02.1998 р. № 75/98ВР.

4. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2008.– 368 с.

5. Гаевский А. Основы работы в Интернете. – СПб: БХВ – Питер, 2003. –227 с.

6. Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2002. – 560 с.

7. Зайцев С.І. Інформаційні системи в економіці і управлінні: Навч. посібн. – Алчевськ: ДонГУ, 2007. – 368 с.

8. Інформаційні технології та системи/ В.Л.Плескач, Ю.В.Рогушина, Н.П.Кустова. – К.: Книга, 2004. – 520 с.

9. Інформаційні системи і технології маркетингу: Навч.посібн. /А.П.Оксанич, В.Р.Петренко, О.П.Костенко. – К.: Професіонал, 2008. – 320 с.

10. Інформаційні системи та їх застосування /Н.В.Касаткіна, Л.А.Пономаренко, В.О.Філатов. – К.: Аверс, 2008. – 142 с.

11. Інформаційні системи на підприємствах: розвиток теорії та практики //С.І.Левицький, Р.М.Лепа, Ю.О.Коваленко. – Донецьк: Юго-Восток. 2007. – 250с.

12. Інформаційні технології у маркетингу і рекламі: Навч.посібн. /В.Л.Пілюшенко, Е.І.Славенко, Л.П.Полякова. – Донецк, ДонДУ, 2005. – 205 с.

13. Інформаційні системи у бізнесі /Г.П.Галузинський, О.О.Денісова, Т.А.Писаревська. – К.: КНЕУ, 2008. – 524 с.

14. Інформаційні системи ітехнології маркетингу. Навч. посібник /Н.С.Пінчук, Г.П.Галузинський, Н.С.Орленко, – К.: КНЕУ, 2004. – 352 с.

15. Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг. Навч.посібн. /І.Л.Литовченко, В.П.Пилипчук. – К.: Центр учбової л-ри, 2008. – 184 с.

Додаткова

16. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник /В.А.Баженов, В.М.Венгерський, В.М.Горлач, О.М.Левченко, 2-ге вид. – К.: Каравела, 2008. – 640 с.

17. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.посібн. /А.Е.Батюк, З.П.Двуліт, К.М.Обельовська, І.М.Огородник. – Л.: Інтелект-Захід, 2004. – 520с.

18. Меджибовська Н.С. Електронна комерція. Навч.посібн. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 384 с.

19. Литовченко І.Л. Методичні аспекти Інтернет-маркетингу: Монографія. – К.: Наукова думка, 2009. – 196 с.

20. Основи інформаційних систем: Навч. посібник /В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С.Краєва; за ред.. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с

21. Проєктування інформаційних систем: Посібник /Ред.В.С.Пономаренко. – К.: Вид. Центр Академія, 2002. – 488 с.

22. Ситник В.Ф. Технологія автоматизованого оброблення економічної інформації. – К.: КНЕУ, 2008. – 203 с.

23. Электронный маркетинг. Учебн. пособие /Ред.Т.П.Данько. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 317 с.

 


ГЛОСАРІЙ

Автоматизована система управління (АСУ) – система, що забезпечує автоматизований збір і обробку інформації, необхідної для автоматизації управління в різних сферах діяльності. Система включає сукупність технічних засобів, інформаційного, програмного забезпечення і організаційних засобів, які використовуються для збору, накопичення та обробки інформації.

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – робоче місце фахівця в автоматизованій системі, обладнане засобами, що забезпечують його участь в реалізації професійних функцій і завдань.

Бізнес-процес – сукупність пов’язаних між собою процедур або операцій (функцій), які реалізують певне бізнес-завдання або мету підприємства, як правило, в межах його організаційної структури.

Браузер (browser) – програма перегляду WWW – сторінок та інших Інтернет-ресурсів.

Банер – рекламний модуль (носій) на сайті, як правило, у вигляді анімованого файлу.

Віртуальні приватні мережі (virtual private network, VPN) – територіально розподілені корпоративні мережі, які використовуються для зв’язку між окремими сегментами Інтернет.

Гіпермедіа, гіперсередовище (hypermedia) – метод надання інформації у вигляді тексту, графіки, звукозаписів, відеозаписів, анімації, з’єднаних з допомогою посилань у WWW-системі.

Гіперпосилання (hyperlink) – засіб зв'язку між різними компонентами інформації у WWW-системі.

Гіпертекст (hypertext) – метод надання інформації у вигляді тексту, окремі фрагменти якого з'єднані з допомогою посилань.

Електронна комерція (Е-комерція) – різновид бізнесової діяльності, в якій взаємодія суб’єктів бізнесу з купівлі-продажу товарів і послуг (як матеріальних, так і інформаційних) здійснюється з допомогою глобальної комп’ютерної мережі Інтернет або будь-якої іншої інформаційної мережі.

Електронна крамниця – спеціалізований Web-сайт, що належить підприємству-виробнику, торговій фірмі та призначений для просування товарів на ринку, збільшення обсягу продажів, залучення нових покупців.

Електронний бізнес (Е-бізнес) – ділова активність, що використовує можливості глобальних інформаційних комп’ютерних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків компанії з метою створення прибутку.

Електронний гаманець – програмне забезпечення, яке дає змогу власнику картки проводити транзакції в режимі on-line, керувати отриманням платежів.

Електронний довідник-каталог – спеціалізований Web-сайт для проведення тендерів для постачальників.

Електронний он-лайновий аукціон – програмно-інформаційна тематична база з пошуковими засобами, в якій містяться описи товарів, допущених до торгів.

Електронний підпис – код (послідовність одного або декількох символів), який є електронним еквівалентом письмового підпису.

Електронний торговельний центр (E-mall, електронний мол) – Web-сайт, що містить безліч електронних крамниць і каталогів, об’єднаних загальним місцем розташування, які спільно виконують додаткові функції, використовують систему здійснення захищених платіжних транзакцій.

Електронні гроші (електронна готівка) – система оплати товарів і послуг шляхом передання числових даних від одного комп’ютера до іншого.

Електронні дошки оголошень (Bulletin Board) – форма колективного спілкування т’ютора і слухачів дистанційних курсів, схожа на традиційну телеконференцію.

Електронні чеки – аналоги звичайних паперових чеків; доручення платника своєму банкові перерахувати гроші зі свого рахунку на рахунок одержувача платежу.

Закон про електронний цифровий підпис (ЕЦП) – закон, за яким ЕЦП принципово визначається як аналог власноручного підпису для широкого кола юридичних дій; встановлюються вимоги, при яких електронний цифровий підпис вважається рівнозначним власноручному підпису особи.

Закон про електронну комерцію – закон, який регулює правові відносини, що виникають у процесі обміну електронними повідомленнями при укладенні угод в сфері підприємництва; має на меті забезпечення юридичного визнання угод, які укладаються шляхом електронних повідомлень; забезпечення гарантій дійсності угод, захисту від несанкціонованого доступу, а також охорони прав споживачів у сфері електронної комерції.

Захист інформації – сукупність організаційно-технічних засобів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи інформаційної системи та особам, які користуються інформацією.

Інформаційна база – сукупність даних, систематизованих за певними ознаками, що використовуються для вирішення планово-економічних і управлінських задач, а також сукупність методів, засобів передачі і перетворення інформації.

Інформаційна система (ІС) – сукупність організаційних і технічних засобів, які використовуються для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Інформаційна система маркетингу (ІСМ) – сукупність інформації, апаратно-програмних і комп’ютерних засобів, засобів телекомунікацій, баз і банків даних, методів і процедур, персоналу, які реалізують функцію збирання, передавання, обробки і накопичення інформації.

Інформаційна технологія (ІТ) – засіб (система дій) перетворення інформації.

Ідентифікація – процес привласнення ідентифікаторів (імені, паролю користувача) суб’єктам системи; процес розпізнання певних компонентів системи за допомогою унікальних імен (ідентифікаторів), які сприймаються системою; різновид автентифікації.

Інформаційне суспільство – постіндустріальне суспільство, яке характеризується розвитком ринку інформації як чинника виробництва в умовах створення глобального інформаційного простору.

Клієнт-сервер (client-server) – технологія роботи програмних засобів в комп’ютерній мережі, за якої обчислювальні задачі розподіляються між програмою-сервером і програмою-клієнтом.

Кінцевий користувач – особа, яка використовує ІС або інформацію з цієї системи.

Мережева операційна система – операційна система з усіма програмними компонентами, необхідними для забезпечення роботи комп’ютерної мережі.

Мережева станція – абонентська система локальної комп’ютерної мережі.

Мережний протокол (IP Internet Protocol) – комунікаційний протокол. Забезпечує зв’язок на мережному рівні між декількома мережами з комутацією пакетів.

Модем – пристрій перетворення сигналів, назва якого є скороченням двох слів “Модуляція-ДЕМодуляція”. Відображає основні функції пристрою – перетворення цифрових сигналів в аналогові і навпаки.

Поштовий сервер (Mail server) – комп’ютер для управління трафіком електронної пошти в мережі.

Протокол – стандартна процедура або сукупність правил, що регламентує функції управління передачею даних між абонентами комп’ютерної мережі.

Сервер – спеціальний комп’ютер, що виконує в комп’ютерній мережі основні сервісні функції, такі як: керування мережею, збір, опрацювання, збереження і надання інформації абонентам комп’ютерної мережі.

E-mail (Electronic mail) – електронна пошта. Мережева комунікаційна система, призначена для передачі електронних повідомлень між користувачами.

FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачі даних, який використовується для оброки складних повідомлень і файлів даних, які пересилаються комп’ютерною мережею, а також для автоматичної обробки повідомлень.

HTML (Hyper Text Markup Language) – мова оформлення гіпертексту.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – протокол передачі гіпертексту. Стандартний протокол для передачі Web сторінок в Інтернет.

Інтернет – всесвітня «мережа мереж». Сукупність технічних засобів, стандартів і домовленостей, яка дає змогу підтримувати зв’язок між різними комп’ютерними мережами у світі.

Інтернет-маркетинг (електронний маркетинг) – технологія маркетингу з допомогою комп’ютерних мереж і систем, а також відповідного програмного забезпечення.

IP-адреса (IP-address) – 32-бітова адреса, яка містить дві складові: номер вузла і номер мережі. За стандартом ІР-протоколу ІР-адреса може мати довжину у 128 біт.

Off-line (оф-лайн, поза лінією, або в автономному режимі) – робота користувача на комп’ютері до початку сеансу зв’язку з іншим комп’ютером в мережі Інтернет.

On-line (он-лайн, на лінії) – сеанс сполучення комп’ютера користувача з віддаленим комп’ютером у режимі реального часу.

Telnet – підключення користувача до віддаленого комп’ютера і виконання певних програм на ньому.

UNIX (Юникс) – найпоширеніша операційна система, що встановлюється на вузлах Інтернет. Має безкоштовні версії Linux, FreeBSD та ін.

Usenet (USEr Network) – розподілена у масштабах Інтернет дошка оголошень, яка використовується як основна група новин.

Web-сервер – комп’ютер у мережі, на якому встановлене сервісне програмне забезпечення для обробки запитів програм-браузерів, що використовує протокол HTTP.

WWW (World Wide Web) – Інтернет-послуга, призначена для гіпертекстового поєднання мультимедійних документів зі всього світу та організації надійних інформаційних зв’язків між ними, незалежно від фізичного розташування документів.


 

Електронний конспект

 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.