Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетоди прогнозування вантажних перевезень

Прогнозування - це передбачення майбутнього розвитку внутрішнього і зовнішнього середовища підприємств на відносно тривалий період, засноване на наукових методах і інтуїції фахівців. Воно істотно відрізняється від планування, що являє собою цілеспрямоване прийняття рішень про передбачуваний розвиток виробництва на відносно короткий період часу (до 1 року).

У сучасних умовах прогнозування вантажних перевезень на залізничному транспорті здійснюють на основі складання прогнозів розвитку основних вантажоутворюючих галузей економіки, динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП), матеріалів маркетингових обстежень районів тяжіння залізниць і економіко-математичних методів прогнозування.

Основними показниками, які прогнозуються, є обсяги відправлення і перевезень вантажів, вантажообіг і середня дальність перевезень. Визначають також потенційну вантажонапруженість окремих напрямків і дільниць залізниць і необхідну інвестиційну потребу для розвитку мережі і рухомого складу. Розрахунки прогнозного попиту проводять у цілому і по найважливішим масовим вантажам обмеженої номенклатури.

У практиці прогнозування попиту на перевезення вантажів застосовуються різні спрощені методи. Так, для визначення майбутнього обсягу перевезень вантажів і вантажообігу використовують прогнозні коефіцієнти перевізності і транспортоємності за родами вантажів:

Для визначення прогнозного вантажообігу можна використовувати також скоректовану з урахуванням змін у розміщенні продуктивних сил величину середньої дальності перевезень і прогноз обсягу перевезень.

Як показали дослідження, існує тісний зв'язок динаміки ВВП і вантажних перевезень на залізничному транспорті. Тому можна рекомендувати для орієнтованих розрахунків такі формули:

де - прогнозний базисний темп приросту ВВП;

- базова величина обсягу перевезень;

- базова величина вантажообігу;

- прогнозований індекс зміни середньої дальності перевезень;

- прогнозований індекс зміни частки залізниць на транспортному ринку.

З огляду на нестабільність економіки і певні допущення при таких розрахунках, прогнози попиту на перевезення вантажів доцільно давати у виді варіантів. Індекс прогнозованої частки залізничного транспорту на транспортному ринку повинний відбивати тенденцію зміни конкурентноздатності залізниць на транспортному ринку. Він визначається на основі маркетингових досліджень з урахуванням передбачуваного розподілу перевезень вантажів між видами транспорту.

Такий розрахунок прогнозу попиту можливий тільки по всій мережі, тому що складно визначити частку ВВП по регіонах, а тим більше по родах вантажів.

План-прогноз вантажних перевезень

В теперішній час річні плани перевезень вантажів формуються на основі маркетингових досліджень транспортного ринку, матеріалів довгострокових договорів і контрактів по перевезеннях з відправниками вантажу, операторами перевезень, транспортно-експедиційними організаціями та іншими споживачами транспортних послуг залізниць. Використовуються балансові й економіко-математичні методи планування і прогнозування перевезень.

Поточні плани перевезень вантажів розробляються на рівні залізниць. На рівні мережі на основі узагальнених матеріалів залізниць і даних про міждержавні і транзитні перевезення вантажів розробляються контрольні цифри плану по перевезеннях і вантажообігу в тарифних тонно-кілометрах для кожної залізниці. Ці показники встановлюють у цілому по усім вантажам з виділенням декількох основних найменувань номенклатури. Крім того, визначається середня дальність перевезень (загальна і по родам вантажів), середньодобове навантаження у вагони, середнє статичне навантаження. Такі ж показники встановлюються і по залізницях. Обсяг відправлення і вантажообіг визначають у цілому на рік з розбивкою по кварталах.

Загальний обсяг перевезень у тоннах по мережі складається із суми відправлення вантажів, представлених усіма залізницями, планованого прийому вантажів із закордонних залізниць і надходження з інших видів транспорту в змішаному сполученні. Обсяг перевезень по залізниці включає плановане відправлення вантажів по станціям залізниці, прийом вантажів із сусідніх залізниць і інших видів транспорту. На основі цих даних визначають показники прийому і здачі вантажів у цілому по дорозі і по кожному стиковому пункту. При цьому загальний обсяг перевезень у тоннах по дорозі розподіляють по видах сполучень.

Вантажообіг по дільниці залізниці визначають по формулі:

по залізниці:

Середню дальність перевезень обчислюють ділення суми вантажообігу на загальну величину обсягу перевезень.

Середнє статичне навантаження вагона визначають як середньозважену величину за структурою потрібного вагонного парку, що склалася:

де - середній добовий обсяг навантаження вантажів, т;

- добовий обсяг навантаження і-го виду вантажів, т;

- відповідна і-му виду вантажів технічна норма завантаження (чи середнє завантаження) у відповідний тип вагонів.

Середньодобове навантаження вантажів у вагонах плануються:

.

Завершальним етапом поточного планування перевезень є розробка зведеного плану перевезень вантажів, у якому підсумовуються перевезення основних масових і інших вантажів, прийом вантажів з інших залізниць, у зіставленні із сумою прибуття і здачі на інші залізниці і види транспорту.

Оперативне планування перевезень вантажів полягає у встановленні більш повної і точної потреби в транспортних послугах користувачів залізниць на квартал (з розбивкою по місяцях) і місяць, виходячи з конкретних умов виробничо-господарської діяльності споживачів транспортних послуг, що складається. Ці плани більш точно враховують ринкову кон'юнктуру попиту та пропозиції на перевезення вантажів. На відміну від річних, оперативні плани перевезень розробляють по певним конкретним видам вантажів (а не по укрупненій номенклатурі), по усіх відправниках вантажу, по станціям і залізницям відправлення і призначення. Оперативне планування перевезень здійснюють залізниці самостійно.

Найбільш повними є місячні розгорнуті плани-прогнози перевезень вантажів, що складаються тільки на залізницях. Вони є основою для розробки технічного плану роботи залізниці, по якому здійснюються безпосереднє перевезення вантажів, передача вантажів по стиках залізниць і управління вагонопотоками. Місячні плани перевезень розробляють по розширеній тарифно-статистичній номенклатурі вантажів по кожному відправнику з указівкою станції відправлення і станції призначення вантажу у місцевому і залізниці призначення у прямому сполученні. Оперативні плани перевезень розробляють на основі наявних договорів (контрактів) на перевезення, заявок відправників вантажу на перевезення. Додаткові вимоги клієнтів до якості транспортного обслуговування оформляються у виді договору на перевезення.

Лекція №8 "Економіка пасажирських перевезень"

План:

1 Показники пасажирських перевезень.

2 Транспортна рухливість населення.

3 Методи прогнозування та планування пасажирських перевезень

Зміст:ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.