Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСобівартість залізничних перевезень

Собівартість продукції - це грошове вираження витрат підприємства на її виробництво і реалізацію. Продукцією залізничного транспорту є перевезення, а видами продукції - вантажні і пасажирські перевезення, перевезення по видах тяги, сполучень, категоріям потягів, операціям перевізного процесу, по типах вагонів, родам вантажів тощо. Собівартість цих видів продукції різна. Вона розраховується діленням витрат, що відносяться до визначеного виду продукції, на кількість одиниць цього виду продукції.

Собівартість продукції залізниць калькулюється по таких основних видах діяльності:

вантажні перевезення;

пасажирські перевезення;

перевезення багажу, вантажобагажу і пошти.

Собівартість перевезень на залізничному транспорті диференціюється по видах повідомлень і по видах тяги.

Калькуляційною одиницею собівартості перевезень вантажів, багажу і вантажобагажу є 10 тонно-кілометрів, пасажирів – 10 пасажиро-кілометрів, пошти – 10 вагоно-кілометрів поштових вагонів. Собівартість визначається у копійках. Середня собівартість залізничних перевезень визначається на 10 приведених тонно-кілометрів (сума тонно-кілометрів і пасажиро-кілометрів).

Собівартість перевезень розраховується по експлуатаційних витратах. Витрати по допоміжному виробництву у собівартість перевезень не включаються. У собівартості перевезень враховуються тільки витрати магістрального залізничного транспорту.

На собівартість перевезень впливає обсяг перевезень, дальність перевезення вантажів і пасажирів, величина якісних показників використання рухомого складу, розходження технічного оснащення і технології виконання окремих операцій технологічного процесу, диференціація перевезених вантажів і типів рухомого складу, різні географічні і кліматичні умови та інше.

Витрати, відносяться на кожен вид продукції, розподіляються такими способами:

частина витрат, що безпосередньо відносяться на визначений вид перевезень, - це прямі витрати. Вони виділяються по статтях витрат;

частина витрат, зв'язаних з визначеними видами перевезень, розподіляються між ними пропорційно величині відповідних показників експлуатаційної роботи рухомого складу. У випадку, коли обсяг роботи на одиницю вимірника при різних видах перевезень, сполучень і тяги мають різну розмірність, використовуються приведені показники, отримані за допомогою коефіцієнтів, що відбивають специфічні особливості роботи, технічного стану основних засобів і ступеня їхнього зносу на підприємствах залізничного транспорту;

інші нерозподілені витрати розподіляються між видами перевезень, видами сполучень і тяги пропорційно раніше розподіленим витратам або витратам на оплату праці.

Для тарифних цілей і рішення окремих техніко-економічних задач визначають собівартість конкретних перевезень (наприклад, по окремих родах вантажів, конкретним маршрутам їхнього проходження, у певних типах вагонів, по видах сполучень тощо). Для цього застосовуються спеціальні методи.

2 Залежність експлуатаційних витрат та собівартості перевезень
від обсягів транспортної роботи

При збільшенні обсягу перевезень загальна сума експлуатаційних витрат збільшується, але повільніше, ніж обсяг перевезень. Залежність експлуатаційних витрат від обсягу перевезень - пряма уповільнена. Ступінь зміни собівартості перевезень від обсягу роботи визначається співвідношенням питомої ваги залежних і умовно-постійних витрат.

Визначення залежності експлуатаційних витрат і собівартості від обсягу перевезень проводиться для трьох варіантів аналізу:

поточний (річний, квартальний) варіант враховує зміну витрат, що відбивається у фінансовій звітності даного періоду;

основний варіант аналізу припускає, що зміна обсягу перевезень відбувається при незмінних величинах пропускної спроможності залізниць, якісних показників використання рухомого складу, норм витрати паливно-енергетичних і інших видів ресурсів. До перемінного в цьому варіанті відноситься весь перелік витрат, безпосередньо зв'язаних з обсягом перевезень і таких, що змінюються, при його зміні прямо пропорційно;

перспективний варіант із розвитком пропускної спроможності і зміною якісних показників використання рухомого складу і враховує зміну частини умовно-постійних витрат, у результаті чого питома вага змінних витрат збільшиться.

У сучасних умовах при інфляції, зростанні цін на споживані залізничним транспортом ресурси, змінах складу витрат, що включаються у собівартість перевезень, питома вага залежних витрат істотно змінюється по окремих статтях номенклатури, елементам витрат, господарствам залізничного транспорту й у цілому по залізницям мережі.

При основному варіанті аналізу залежні від обсягу перевезень витрати змінюються пропорційно обсягу перевезень: , де х – обсяг перевезень, а - постійна для даної залізниці і періоду часу питома величина залежних витрат, коп./10 т-км. При цьому собівартість перевезень у частині залежних витрат не змінюється: Сзав = Езав/х = а.

Величина умовно-постійних витрат при цьому варіанті аналізу залишається незмінної Еу-п=b, а собівартість перевезень у частині умовно-постійних витрат змінюється зворотно-пропорційно обсягу перевезень З = Еу-п /х = b/x.

Таким чином, залежність від обсягу перевезень витрат виражається формулою Е = Езав + Еп = а*х + b, а залежність собівартості перевезень З = Сзав + Сп = а + b/х.

Загальна величина витрат при збільшенні обсягу перевезень збільшується уповільнено. Собівартість перевезень знижується, причому собівартість у частині залежних витрат залишається постійної, а в частині умовно-постійних витрат змінюється зворотно-пропорційно зміні обсягу перевезень.

За своєю суттю витрати не можуть бути виключно постійними чи змінними. У певних умовах роботи і періодах часу змінюються як перемінні, так і постійні витрати.

Лекція №16 "Методи розрахунку собівартості у конкретних умовах"

План:

1 Методи безпосереднього розрахунку собівартості та одиничних витратних ставок.

2 Методи укрупнених витратних ставок та коефіцієнтів пливу.

3 Собівартість перевезень різних видів вантажів, на окремих дільницях і напрямках.

Зміст:Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.