Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПризначення облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

Лабораторна робота №2

Тема: Програма DBridge. Створення облікової картки та ведення бази даних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Створення електронної копії ВМД.

Мета: Навчитися створювати електронні копії облікової картки суб’єкту ЗЕД та ВМД із застосуванням DBridge.Оволодіти навичками заповнення, редагування та пошуку електронної копії облікової картки і ВМД, перевірки та виправлення помилок засобами програма DBridge.

Теоретичні відомості:

Вантажна митна декларація

Вантажна митна декларація (ВМД) – письмова заява встановленої форми, що подається митному органу на паперовому носії або як електронний документ (електронна ВМД) і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування та сплати податків, зборів та інших платежів.

ВМД оформлюється на зброшурованих у комплекти бланках:

· єдиного адміністративного документу форм МД-2;

· додаткових аркушів форми МД-3;

· специфікації форми МД-8

· доповнення форми МД-6.

ВМД не складається на товари митною вартістю до 100 євро (за винятком товарів, що підлягають експортному контролю, імпортних товарів, на які встановлено акцизний збір та ін.).

Регламентуючі документи щодо заповнення та оформлення ВМД:

1. Митний кодекс України.

2. Положення про митні декларації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450.

3. Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.08.2012 за № 1372/21684.

4. Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.08.2012 за № 1360/21672.

Програмне забезпечення DBrіdge є універсальним інформаційно-аналітичним інструментом для створення електронних копій вантажних митних декларацій та інших документів, необхідних при митному оформленні, що забезпечує повну перевірку декларації більш ніж 900 критеріями та виконує друк декларацій, документів, звітів в графічному та текстовому режимах для всіх типів принтерів.

Створити нову ВМД у програмі DBrіdge можна одним із способів:

1. на початковій вкладці в робочій області обрати ;

2. у Навігаторі обрати режим Документи/ВМД/В роботі та виконати команду меню Документ/Створити/З чистого листа;

3. у Навігаторі обрати режим Документи/ВМД/В роботі та натиснути кнопку Створити/З чистого листа на панелі інструментів.

Далі у вікні Типи ВМД у полі Тип необхідно вказати потрібний тип декларації (рис. 1). За необхідності можна виконати пошук типу декларації за кодом типу ВМД, за словами у назві типу декларації та за групою (категорією) типів ВМД. Найпростіше – зазначити відповідний напрямок переміщення товару – ІМ (імпорт – ввезення), ЕК (експорт – вивезення) або ТР (транзит – переміщення через територію України) і натиснути кнопку Шукати. На екран буде виведений перелік можливих митних режимів, серед яких слід обрати потрібний та натиснути кнопку .

Рис. 1. Вікно визначення типу митної декларації

Відповідно до обраного митного режиму на екрані будуть доступними для заповнення графи вантажної митної декларації. Недоступні для заповнення графи на екрані виділені бежевим кольором (рис. 2).

Рис. 2. Екранна форма для заповнення граф ВМД

Завдання для лабораторної роботи

Завдання №2

Індивідуальне завдання

Завдання №1 (облікова картка). Оберіть файл з назвою своєї групи та в ньому оберіть облікову картку з номером, який відповідає Вашому номеру у ЗАГАЛЬНОМУ журналі (1-25).

Інформацію, необхідну для заповнення облікової картки дивись у папці «Інд_завдання до лаб 2».

Завдання №2 (ВМД). За наведеними умовами створити електронну копію ВМД для переміщення товарів через митний кордон України. Номер варіанта відповідає Вашому номеру у ЗАГАЛЬНОМУ журналі (1-25).

Інформацію, необхідну для заповнення вантажної митної декларації дивись у файлі «Інд_завдання до лаб 2 (ВМД)».

Контрольні питання

1. Для чого призначені облікові картки суб’єктів ЗЕД?

2. Де, в яких митних органах підлягають обліку суб’єкти ЗЕД?

3. За якої причини суб’єкту ЗЕД необхідно встати на облік у митних органах?

4. Які нормативно-правові документи регламентують правила заповнення та використання облікової картки?

5. У який порядок відбувається встановлення на облік суб’єкта ЗЕД у митних органах?

6. В яких випадках суб’єкту ЗЕД може бути відмовлено в обліку у митних органах?

7. Які документи необхідні при обліку суб’єкта ЗЕД у митних органах?

8. Яку інформацію містить облікова картка суб’єкта ЗЕД?

9. Чи можна заповнювати облікову картку від руки? Відповідь обґрунтуйте.

10. За якими правилами формується порядковий номер облікової картки?

11. Чи можна виконати митне оформлення без обліку у митної органах? Відповідь обґрунтуйте.

12. Чи можна виконати митне оформлення суб’єкта ЗЕД не за місцем обліку? Відповідь обґрунтуйте.

13. Хто і як може створити електронну копію облікової картки суб’єкта ЗЕД?

14. Як у середовищі програми DBridge створити електронну копію облікової картки?

15. Як завантажити, переглянути, перевірити та записати до БД електронну копію облікової картки суб’єкта ЗЕД?

16. Як у середовищі програми DBridge переглянути інформацію про конкретного суб’єкта ЗЕД?

17. Як можна передати електронну копію облікової картки до митного підрозділу?

18. За яких умов та за яким порядком можна анулювати електронну копію облікової картки?

19. Дайте визначення вантажної митної декларації.

20. З яких бланків може складатися ВМД?

21. Які нормативні акти регулюють порядок заповнення та використання ВМД?

22. Дайте визначення митної вартості. У чому полягає її призначення?

23. Назвіть способи створення нової ВМД у середовищі програми DBridge.

24. На які інформаційні блоки можна умовно поділити графи ВМД?

25. В яких графах зазначається інформація про відправника та одержувача товару?

26. Назвіть функції, які надає програма DBridge для заповнення відомостей про товар та розрахунку фактурної, митної та статистичної вартості.

27. Поясніть різницю між поняттями фактурної, митної та статистичної вартості.

28. Назвіть вимоги до заповнення графи 31.

29. Які фактори можуть впливати на значення митної вартості. Відповідь обґрунтуйте.

30. Дайте визначення статистичної вартості. За якими принципами вона обчислюються?

31. Призначення правил Інкотермс. Вплив умов поставки на визначення митної вартості.

32. Які особливості заповнення граф “транспортного” блоку? Які класифікатори застосовуються для заповнення цих граф?

33. Як у програмі DBridge під час заповнення митної декларації дізнатися про засоби тарифного та нетарифного регулювання, які застосовуються до товару, опис та код якого зазначені у 31 та 33 графах?

34. Назвіть функціональні можливості програми DBridge для автоматизації розрахунків під час заповнення ВМД.

35. Як виконати формато-логічний контроль (перевірку на помилки) ВМД? Які функції програми DBridge допомагають виправити знайдені помилки?

36. Яким чином можна зберегти створену електронну копію ВМД?

37. Які класифікатори застосовують для заповнення граф ВМД?

 

Лабораторна робота №2

Тема: Програма DBridge. Створення облікової картки та ведення бази даних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Створення електронної копії ВМД.

Мета: Навчитися створювати електронні копії облікової картки суб’єкту ЗЕД та ВМД із застосуванням DBridge.Оволодіти навичками заповнення, редагування та пошуку електронної копії облікової картки і ВМД, перевірки та виправлення помилок засобами програма DBridge.

Теоретичні відомості:

Призначення облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

Порядок ведення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в митних органах затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2015 №552 “Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами”.

Взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, проводиться одноразово у відповідному підрозділі будь-якої митниці:

1) за зверненням таких осіб, у тому числі засобами електронного зв’язку, до відповідних підрозділів митниць;

2) при першому здійсненні такими особами операцій з товарами, контроль за якими відповідно до Митного кодексу та інших актів законодавства України покладено на митниці.

Облік осіб, які здійснюють операції з товарами, ведеться автоматизовано в реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами. Реєстр ведеться централізовано у складі Єдиної автоматизованої інформаційної системи органів митної служби (далі – ЄАІС), створеної відповідно до Митного кодексу, а також у результаті взаємодії Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (ДРФО).

Облікова картка засвідчує перебування суб’єкта ЗЕД на обліку в митних органах, містить ідентифікаційні відомості про суб’єкта ЗЕД, що використовуються при митному оформленні, є дійсною на всій митній території України та може бути пред’явлена в будь-якому митному органі.

Формування електронної копії облікової картки суб’єкта ЗЕД
із застосуванням програми DBridge

Для створення електронної копії облікової картки у середовищі програми DBridge необхідно обрати режим Документи/Учасники ЗЕД та виконати команду меню Документ/Створити абона панелі інструментів натиснути кнопку

У вікні Додання учасника ЗЕД, поділеному по тематичних вкладках (рис. 1), слід внести необхідні для заповнення облікової картки дані.

Рис. 1. Вміст облікової картки відображений у вікні Додання учасник ЗЕД

Для роботи з обліковою карткою використовують панель інструментів із такими кнопками:

– збереження облікової картки у БД;

– перевірка на правильність заповнення;

– друк облікової картки;

– скасування або відновлення виправлення;

– переміщення виділеного фрагменту тексту до буферу обміну;

– копіювання виділеного фрагменту тексту до буферу обміну;

– вставлення фрагменту тексту з буферу обміну.

Після заповнення облікова картка перевіряється на помилки та у разі їх відсутності може бути додана (збережена) до БД суб’єктів ЗЕД програми DBridge. В подальшому відомості про учасника ЗЕД можуть використовуватись для автоматичного заповнення відповідних граф ВМД та інших документів, необхідних для митного оформлення, а також для формування файлу облікової картки для передачі у митні органи.

Пошук, перегляд та редагування вже збереженої у базі даних облікової картки суб’єкта ЗЕД виконують за допомогою режиму Документи/Учасники ЗЕД. У поля області пошуку режиму Учасники ЗЕД можна ввести відому про суб’єкта ЗЕД інформацію та натиснути кнопку . У результаті на екран буде виведений перелік облікових карт, що відповідають умовам пошуку (рис.2). Очистити всі поля умов пошуку дозволяє кнопка . Для перегляду та редагування вмісту шуканої облікової картки треба двічі натиснути мишею на потрібний виведений на екран рядок.

Рис. 2. Вікно пошуку облікової картки суб’єкта ЗЕД

Для подання до митних органів електронної копії облікової картки можна зберегти її у вигляді окремого файлу або відправити засобами електронної пошти, попередньо засвідчених електронним цифровим підписом. Для цього достатньо у переліку облікових карток виділити рядок з потрібною та виконати команду меню Вигляд/Вивід на митницю (кнопка Вивід на митницю на панелі інструментів). На екрані з’явиться вікно (рис. 3), в якому слід вибрати режим виведення (зберегти у вигляді файлу у папці чи передати електронною поштою) та натиснути кнопку . Файл із розширенням. imfx буде збережений у вказаній папці чи переданий засобами електронної пошти.

Рис. 3. Режим виведення електронної копії облікової картки на митницю

Вантажна митна декларація

Вантажна митна декларація (ВМД) – письмова заява встановленої форми, що подається митному органу на паперовому носії або як електронний документ (електронна ВМД) і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування та сплати податків, зборів та інших платежів.

ВМД оформлюється на зброшурованих у комплекти бланках:

· єдиного адміністративного документу форм МД-2;

· додаткових аркушів форми МД-3;

· специфікації форми МД-8

· доповнення форми МД-6.

ВМД не складається на товари митною вартістю до 100 євро (за винятком товарів, що підлягають експортному контролю, імпортних товарів, на які встановлено акцизний збір та ін.).

Регламентуючі документи щодо заповнення та оформлення ВМД:

1. Митний кодекс України.

2. Положення про митні декларації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450.

3. Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.08.2012 за № 1372/21684.

4. Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.08.2012 за № 1360/21672.

Програмне забезпечення DBrіdge є універсальним інформаційно-аналітичним інструментом для створення електронних копій вантажних митних декларацій та інших документів, необхідних при митному оформленні, що забезпечує повну перевірку декларації більш ніж 900 критеріями та виконує друк декларацій, документів, звітів в графічному та текстовому режимах для всіх типів принтерів.

Створити нову ВМД у програмі DBrіdge можна одним із способів:

1. на початковій вкладці в робочій області обрати ;

2. у Навігаторі обрати режим Документи/ВМД/В роботі та виконати команду меню Документ/Створити/З чистого листа;

3. у Навігаторі обрати режим Документи/ВМД/В роботі та натиснути кнопку Створити/З чистого листа на панелі інструментів.

Далі у вікні Типи ВМД у полі Тип необхідно вказати потрібний тип декларації (рис. 1). За необхідності можна виконати пошук типу декларації за кодом типу ВМД, за словами у назві типу декларації та за групою (категорією) типів ВМД. Найпростіше – зазначити відповідний напрямок переміщення товару – ІМ (імпорт – ввезення), ЕК (експорт – вивезення) або ТР (транзит – переміщення через територію України) і натиснути кнопку Шукати. На екран буде виведений перелік можливих митних режимів, серед яких слід обрати потрібний та натиснути кнопку .

Рис. 1. Вікно визначення типу митної декларації

Відповідно до обраного митного режиму на екрані будуть доступними для заповнення графи вантажної митної декларації. Недоступні для заповнення графи на екрані виділені бежевим кольором (рис. 2).

Рис. 2. Екранна форма для заповнення граф ВМДСистема охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.