Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДиспетчеризація виробництва.

Система оперативного управління виробництвом виконує роль головного одержувача і джерела інформації для всіх основних служб підприємства. Вона також керує схемою потоків інформації, джерелом і споживачем якої є система оперативного управління виробництвом.

Всю поточну роботу з диспетчерського управління виробництвом на підприємстві виконує диспетчерська служба, організаційна побудова якої залежить від типу, характеру і масштабу виробництва, виробничої структури підприємства. Диспетчерування — невід'ємна частина оперативно­го управління. Головне його завдання — передбачи­ти, виявити та ліквідувати виробничі проблеми і відхилення від графіка.

Основними завданнями диспетчерування є:

керівництво своєчасним забезпеченням робочих місць всіма елементами підготовки виробництва (кресленнями, матеріалами, інструментами, пристосуваннями і т. ін.);

оперативний облік і поточна інформація про фактичний хід робіт з виконання встановленого графіка виробництва і змінно-добових завдань;

виявлення та аналіз причин відхилень від установлених планових завдань і календарних графіків виробництва;

вжиття оперативних заходів для попередження та усунення відхилень від плану і збоїв у виробництві;

координація поточної роботи взаємозалежних ланок виробництва з метою забезпечення ритмічної роботи за встановленим графіком;

оперативне організаційне керівництво роботою виробничих підрозділів і функціональних служб.

Оперативний облік на підприємстві ведеться відповідно до використовуваних форм оперативного планування, що визначаються типом, характером виробництва і системами планування.

Оперативний контроль за ходом виробництва передбачає: контроль виконання планів номенклатурного і реалізації продукції; контроль заділів на міжцехових складах, а також міжцехових передач заготівок, деталей і вузлів; контроль оперативної підготовки виробництва; спостереження за роботою відстаючих ділянок, цехів. Залежно від типу виробництва змінюється склад об'єктів спостережень і диспетчерського контролю.

В одиничному виробництві об’єктом контролю є терміни виконання робіт на замовлення. Диспетчерський контроль циклових гра­фіків виконання замовлення забезпечує перевірку: своєчасності запуску і випуску заготівок, деталей та вузлів за окремими етапами їх виготовлення; своєчасного комплектування деталей і вузлів для остаточного монтажу і випуску готового виробу в установлені терміни.

У серійному виробництві об'єктами контролю є:

1) встановлені терміни запуску і випуску партій заготівок і деталей на всіх ділянках виробництва;

2) стан складських заділів і ступінь комплексної забезпеченості складальних робіт відповідно до графіка (стандартного або плана- графіка).

У масовому виробництві використовують контроль дотримання:

1) встановленого такту роботи потокових ліній;

2) норм заділів на всіх стадіях виробничого процесу. Контроль проводять на основі змінно-добових завдань.

Є і такі об’єкти диспетчерського спостереження, які не залежать від типу виробництва:

контроль наявності необхідних матеріалів;

безперебійна робота устаткування;

виконання позапланових термінових замовлень.

Питання для обговорення

1. Визначити сутність сітьового планування та управління (СПУ) та сфери його застосування в управлінні операціями.

2. Як здійснюється планування проектних робіт за методом критичного шляху?

3. Охарактеризувати основні елементи та часові параметри сітьового графіка.

4. Визначити відмінності між методом ПЕРТ і методом критичного шляху.

5. Охарактеризувати мету, напрями аналізу, способи оптимізації сітьового графіка. Чи завжди можливо оптимізувати сітьовий графік?

6. У чому полягає сутність сучасних підходів до планування виробництва (операцій)?

7. Охарактеризувати систему планування операційної діяльності; визначити сфери, що охоплюються плануванням, і взаємозв'язок між стратегічним, тактичним та оперативним плануванням операцій.

8. Дати загальну характеристику оперативного управління виробництвом (операціями); охарактеризувати види систем оперативного планування.

9. У чому полягає специфіка оперативного планування в одиничному та в дрібносерійному виробництві?

10. Що є характерним для оперативного планування серійного вироб­ництва?

Практичні завдання

Задача 1.

Визначте операції та складіть сітьовий графік випікання хлібу на хлібозаводі, згідно наведеним даним в таблиці.

Таблиця

Дані для складання графіку

Етап Роботи, що виконуються Необхідна кількість часу, годин Попередній етап роботи
Підготовка устаткування -
Закупівля сировини -
Підготовка сировини до замісу теста
Заміс теста
Розподіл теста по формам 0,5
Подача форм до пічки 0,25
Випічка хліба 0,75

Задача 2.

Для термінового ремонту до автомайстерні доставили ав­тобус. Майстер оцінив час, необхідний для ремонту, так:

ремонт двигуна — 4 дні;

ремонт кузова — 5 днів;

ремонт електрообладнання — 2 дні;

ремонт гальмівної системи — 1 день.

Ремонт виконати до 25.06. День початку ремонту — 20.06.

Завдання. Вкажіть порядок виконання робіт у залежно від їх пріоритетності.

Задача 3.

Для термінового ремонту до автомайстерні доставили легковий автомобіль. Майстер оцінив час, необхідний для ремонту, так: ремонт двигуна – 4 дні; ремонт кузова – 5 днів; ремонт електрообладнання – 2 дні; ремонт гальмівної системи – 1 день; фарбування – 1 день; антикорозійне оброблення – 3 дні. Ремонт виконати до 25.06. День початку ремонту – 20.06.

Завдання. Вкажіть порядок виконання робіт залежно від їх пріоритетності.

 

Задача 4.

Монтажна фірма займається виконанням замовлення з облаштування супермаркету обладнання. На 15.10 склалася ситуація, показана в таблиці. Завдання. Визначте пріоритетність виконання робіт (шляхом критичного відношення).

Таблиця

Визначення пріоритетності виконання робіть

Робота Термін завершеності Тривалість робіт, днів
Монтаж холодильників 30.10
Монтаж морозильників 27.10
Монтаж полиць 25.10
Монтаж вентиляції 22.10
Монтаж системи опалювання 24.10

 

Задача 5.

Монтажна фірма займається виконанням замовлення з установлення опалювальної системи. На 21.10 склалась ситуація, показано в таблиці. Завдання: 1.Побудуйте графік Гантта. 2.Визначте пріоритетність виконання робіт (шляхом критичного відношення).

Таблиця

Виробнича ситуація на фірмі

Робота Термін завершення Тривалість робіт, днів
Монтаж котлів 27.10
Монтаж трубопроводів 27.10
Монтаж теплообмінників 25.10
Монтаж газопроводу 22.10
Монтаж вентиляції 24.10
Встановлення автоматики 29.10
Перевірка системи 30.10

Задача 6.

Автотрейлер почергово (з пункту в пункт) повинен виконати три замовлення: до 15.01 заїхати до клієнта в м. Львів (400 км), до 22.01 заїхати в м. Харків (1000 км), до 23.01 заїхати в м. Чернівці (700 км). Сьогодні 13.01. Трейлер проїжджає 200 км за день (з урахуванням часу на відпочинок, техобслуговування тощо). Трейлер рухається за маршрутом Львів — Харків — Чернівці.

 

Задача 7.

На наведеному рисунку зображений сітковий графік, на якому під вузлами вказана тривалість кожної операції у днях (рисунок). Завдання. Визначте критичний шлях проекту. Скільки днів потрібно

для завершення проекту?


Рисунок. Сітковий графік.

Задача 8

Сітковий графік відображає тривалість кожної операції в тижнях (рисунок).Завдання. 1. Визначте критичний шлях. 2. Скільки тижнів треба для завершення проекту? 3. Якщо операцію F можна скоротити на 2 тижні, а операцію В - на 1 тиждень, то як це вплине на завершення всього проекту?

Рисунок. Сітковий графік.

Задача 9.

Необхідно розрахувати швидкість конвеєрної стрічки за таких вихідних даних: такт поточної лінії — 2хв; відстань між суміжними робочими місцями – 1,5 м; період конвеєра — 12; загальна кількість робочих місць — 24; довжина стрічки конвеєра в неробочій частині-0,5м; нормативна швидкість стрічки — 0,4 м/хв.; найменший габарит виробу — 0,3 м.

 

Задача 10.

Неперервний конвеєр автозаводу працює з ритмом 2,6 шт /хв. Крок – 9м. На конвеєрі виконуються 300 операцій. Швидкість по­вернення працівника становить 50 м/хв. Довжина в неробочій ча­стині - 18м. Розрахуйте швидкість конвеєра, довжину робочої ча­стини конвеєра та час повного складання одного автомобіля.

Ситуація 1.

Виходячи із власного життєвого досвіду, а також спираючись на інформацію, отриману від батьків, друзів, знайомих, побудувати календарний графік виконання робіт з підготовки весілля (на вибір — Вашого особисто або когось із родичів чи друзів), проведення якого призначене на останній день цього року, тобто на 31 грудня. При цьому необхідно: розробити 1-ий варіант графіка виходячи із більш-менш реальної тривалості виконання кожної з робіт, та 2-ий варіант, в якому враховано можливості скорочення термінів за рахунок вкладення додаткових коштів.

Ситуація 2.

Дайте відповіді на запитання та обґрунтуйте їх:

А. Менеджер для скорочення часу пролежування виробів У виробничому процесі обрав паралельний вид руху цих ви­робів, яким способом можна запобігти простоям обладнання Що виникають при цьому русі? Які умови при цьому повинні бути виконані?

Б. Щоб поєднати переваги послідовного і паралельного ру­ху виробів, менеджер обрав послідовно-паралельний вид руху виробів. За рахунок тривалості яких операцій можна скороти­ти тривалість виробничого циклу? Як можна змінити три­валість виробничого циклу, не змінюючи тривалості операцій?

 

Ситуація 3.

Важливим показником системи оперативного управління виробництвом є тривалість виробничого циклу. Дайте розгор­нуті відповіді на такі питання:

А. Які складові має виробничий цикл виробу?

Б. У який спосіб можна скоротити тривалість кожної зі складових виробничого циклу і які завдання при цьому пови­нен вирішити менеджер?

В. Який результат очікується при скороченні виробничо­го циклу?

 

Ситуація 4.

Фірма передбачає використовувати агрегатну стратегію "зміна чисельності робітників (приймання — звільнення), щоб забезпечити обсяг виробництва до відповідно змінюваного по­питу протягом усього планового періоду".

При цьому прогноз попиту на продукцію фірми становить: січень — 900 од.; лютий — 700 од.; березень — 800 од.

трудомісткість одиниці продукції становити 1,6 год/од. Оплата години праці - 5 дол./ год.,(40дол/день).

скорочення виробництва (звільнення робітників) збільшує витрати на одиницю продукції у порівнянні з рівнем попереднього місяця на 15 дол. /од.

розширення виробництва (наймання робітників) збільшує витрати на одиницю продукції порівняно з рівнем попереднього місяця на 10 дол/ од.

Володіючи даною інформацією, розрахуйте:

а) базові витрати, фірми при наведеному прогнозному попиті;

б) додаткові витрати, пов'язані з розширенням вироб­ництва (витрати найму, дол.);

в) додаткові витрати, пов'язані зі скороченням вироб­ництва (витрати звільнення, дол.);

г) загальні витрати за місцями і в цілому.

Ситуація 5.

Ви — менеджер і маєте вибрати одну з агрегатних стра­тегій виробництва, опираючись на такі дані:

1. "Стратегія постійної чисельності робітників і постійно­го обсягу виробництва при змінному попиті". При цій стратегії: кількість запасів упродовж прогнозованого періоду скла­дає 1850 од. продукції; витрати на зберігання одиниці продукції дорівнюють 5 дол/од.; постійно зайнято 10 робітників, денна оплата яких скла­дає 40 дол, а впродовж прогнозованого періоду вони пра­цюють 124 дні.

2. Стратегія, при якій постійно зайнята мінімальна кількість робітників, а всі відхилення попиту компенсу­ються за рахунок укладання субконтрактів. При цьому: кількість працюючих становить 7,6 робітників, денна їх оплата 40 дол., у прогнозованому періоді 124 робочих дні; витрати фірми, пов'язані з укладанням субконтракту, складають 14 880 дол.

3."Стратегія, що ґрунтується на приймання-звільненні працівників відповідно до змін попиту". При цьому: постійно зайнято 10 робітників, оплата праці дорівнює 40 дол. / день, робочих днів 124; витрати на розширення виробництва (прийом додаткових працівників) дорівнюють 8000 дол., витрати на звільнення робітників у зв'язку зі скороченням попиту, — 9000 дол.

Розрахуйте загальні витрати за кожною стратегією і прийміть рішення про вибір найефективнішої з них.

Тести.

1. В умовах ринкової економіки основою поточних планів є:

А. Досягнуті показники;

Б. Потреба в матеріалах і комплектуючих;

В. Прогноз збуту продукції.

 

2. Планування виробництва продукції в натуральному виразі передбачає:

А. Номенклатуру й асортимент;

Б. Випуск товарів на експорт;

В. Споживання основних видів сировини.

 

3. Товарна продукція підприємства - це:

А. Запчастини, одержані підприємством в порядку кооперування;

Б. Готові вироби для реалізації на сторону;

В. Вартість матеріалів замовника.

 

4. Що розуміють під рівномірним випуском продукції?

А. Виготовлення продукції чітко за календарним графіком;

Б. Випуск продукції в номенклатурі, кількості й у терміни встановлені планом-графіком;

В. Випуск продукції, що рівномірно збільшується.

 

5. Які показники відносять до календарно-планових нормативів?

А. Витрата сировини і матеріалів;

Б. Коефіцієнт суміжності й продуктивність устаткування;

В. Розмір партії та розмір заділів.

 

6. Забезпечення узгодженої в часі ритмічної роботи суміжних цехів досягається за рахунок календарних випереджень у роботі. Що це?

А. Розмір календарного часу від запланованої дати випуску ви­робів до запуску на певній стадії виробництва;

Б. Інтервал часу від початку виробництва виробу до його завершення;

В. Тривалість виробничого циклу виготовлення деталі.

 

7. До комплектних систем оперативного планування відносять такі системи:

А. позаказна, комплектно-групова;

Б. Складська і «за нормами заділів»;

В. За тактом потоку і термінами міжцехових подач.

 

8. Які і названих календарно-планових нормативів уходять до масового виробництва?

А. Розміри партій і тривалість виробничих циклів;

Б. Такт і ритм потоку і нормативи заділів;

В. Тривалість виробничого циклу і нормативи заділів.

9. Календарно-планові нормативи в одиничному виробництві-це:

А. Розміри партій і розмір заділів;

Б. Випередження запуску і випуску і зведений календарний гра­фік виконання замовлення;

В. Циклові графіки і розмір заділів.

 

10. Які функції управління можна об'єднати у функцію диспетчерування ?

А. Планування і нормування;

Б. Облік, контроль і регулювання;

В. Організація і мотивація.

 

11. У серійному виробництві об'єктами контролю є:

А. Встановлені терміни запуску і випуску партій деталей на всіх ділянках виробництва;

Б. Норми заділів на всіх стадіях виробничого процесу;

В. Своєчасне комплектування деталями для остаточного монтажу.

12. Системний підхід до управління виробництвом являє собою:

А. Підхід, орієнтований на постійне відновлення виробництва продукції;

Б. Сукупність взаємопов'язаних структурних елементів, які мають «вихід», «вхід», зв'язок із зовнішнім середовищем, зворотний зв'язок;

В. Підхід, що враховує технічні, екологічні, економічні, соціальні аспекти управління.

 

13. У виробничій системі елементами виробництва є:

А. Підсистема виробничої інфраструктури;

Б. Можливості виробничої системи;

В. Засоби праці, предмети праці, праця.

 

14. Чинники, які визначають складність та ієрархічність структури підприємства – це:

а) спеціалізація і кооперування виробництва;

б) концентрація виробництва;

в) розвиток інфраструктури регіону.

 

15. Для операційних систем дискретного типу (здійснення робіт за замовленнями) основним інструментом планування та регулювання поточної діяльності є:

А. Розклад;

Б. Графік Гантта;

В. Сітьовий графік.

 

16. Формування виробничої програми здійснюється із застосуванням таких показників, як:

А. Кількісні;

Б. Якісні;

В. Натуральні;

Г. Умовно-натуральні;

Д. Вартісні.

17. Метод ПЕРТ базується на застосуванні:

А. Єдиної однозначної оцінки тривалості кожної операції (роботи);

Б. Кількох (оптимістичної, песимістичної, найбільш вірогідної) оцінок тривалості кожної операції.

 

18. До сфер доцільного використання методів сітьового планування та управління слід віднести:

А. Планування та контроль масового виробництва продукції;

Б. Управління здійсненням підготовки виробництва нової про-
дукції;

В. Управління здійсненням капітального ремонту основних фондів;

Г. Планування та контроль одиничного виробництва.

 

19. Найефективнішім способом визначення тривалості та топології критичного шляху сітьового графіка є:

А. Визначення, механічний розгляд та порівняння між собою усіх повних шляхів сітьового графіка;

Б. Визначення ранішого терміну відбуття кінцевої події сітьового графіка та відбір усіх подій з нульовими резервами часу;

В. Визначення всіх робіт графіка, що мають нульові резерви часу.

 

 

20. Оптимізація сітьового графіка може здійснюватися шляхом:

А. Змін топології сітьової моделі;

Б. Скорочення тривалості робіт некритичних шляхів;

В. Скорочення тривалості робіт критичних шляхів;

Г. Перерозподілу виконавців робіт;

Д. Використання резервів часу виконання робіт некритичних шляхів.Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.