Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСистеми управління запасами.

Управління запасами — це певний вид виробничої діяльності, об’єктом якого є створення й зберігання запасів.

Основна мета управління запасами на підприємстві — знизити загальні щорічні витрати на зміст запасів до мінімуму за умови задовільного обслуговування споживачів.

1. Система з фіксованим обсягом замовлення. Сама назва вказує на головний параметр системи — обсяг замовлення. Він строго зафіксований і не змінюється ні за яких умов. Для оптимізації розмірів замовлень застосовуються спеціальні методики і розрахункові формули (наприклад, формула Вільсона). У цій системі замовлення робляться в строго певні моменти часу через рівні інтервали, наприклад раз на місяць, раз на тиждень і т.п.

Оптимальний розмір замовлення за критерієм мінімізації сукупних витрат на збереження і повторення замовлення розраховується за формулою Вільсона (Wilson formula):

де ЕОQ (Economic Order Quantity) - економічно розумний розмір замовлення;

D - річна потреба в продукті, що замовляється, шт.;

О - витрати на постачання одиниці продукту, що замовляється, грн.;

Н - річні витрати на збереження одиниці продукту, що замов­ляється, грн/шт.

2. Система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями. В цій системі замовлення здійснюються в строго визначені моменти часу через рівні інтервали, наприклад раз в місяць, раз на тиждень і т.п.

Обсяг замовлення розраховують так, що при точній відповідності фактичного споживання за час постачання очікуваному постачання поповнює запас на складі до максимального бажаного рівня. Дійсно, різниця між максимальним бажаним і поточним запасами визначає об'єм замовлення, необхідний для його заповнення до максимального бажаного рівня на момент розрахунку, а очікуване споживання за час постачання забезпечує це заповнення у момент здійснення постачання.

3. Система управління запасами «Канбан». На теорію і практику управління запасами істотно вплинула розроблена на початку 70-х років XX в. фірмою "Тойота" (Японія) внутрішньовиробнича система "Канбан". Вона дозволяє мінімізувати тривалість виробничого циклу, усунути з виробничих підрозділів фірми склади сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, готової продукції і скоротити до мінімально можливих обсяги міжопераційних запасів.

Система "Канбан" працює за принципом прямого поповнення запасу, але при дуже невеликому об'ємі серії запасу. Переваги: виробництво напівфабрикатів безпосередньо пов'язане з реальним споживанням, не приводить до додаткового навантаження на відділ планування й дозволяє зменшити обсяг паперової роботи. До параметрів системи відносяться: розмір партії, час замовлення партії, обсяг запасів на складі, кількість карточок, зміст контейнерів.

 

Питання для обговорення

1. Розкрийте сутність виробничого планування.

2. Назвіть основні параметри системи «Канбан».

3. Розкрийте ключові аспекти системи управління запасами.

4. Яка основна мета управління запасами?

5. Види запасів, назвіть їх та охарактеризуйте.

6. Які бувають форми структурної побудови відділів збуту?

7. В чому сутність збуту продукції?

8. Охарактеризуйте основні шляхи економії матеріалів.

9. Яку роль виконую на підприємстві матеріально-технічне забезпечення виробництва?

10. Розкрийте транзитну і складську форму постачання.

Практичні завдання

Задача1.

Страхова фірма протягом року розміщує замовлення та поповнює запаси різноманітних офісних товарів і канцелярського приладдя, необхідних для забезпечення її діяльності. Відомо, що: річний обсяг використання фірмою паперу — 6000 пачок; вартість однієї пачки — 2,5 грн; середня вартість виконання замовлення (незалежно від його обсягу) — 15 грн; витрати на зберігання однієї пачки паперу на складі фірми — 20 % від вит­рат на її придбання.

Розрахувати обсяг замовлення, витрати фірми на виконання замовлень, на зберігання запасу паперу та сукупні витрати для кількості замовлень на рік від 8 до 12. Результати розрахунків занести в таблицю за наведеною нижче формою; за отриманими даними побудувати графік; у розрахунковий та графічний способи визначити оптимальний розмір замовлення та оптимальну кіль­кість замовлень на рік.

Таблиця

Підсумкові дані

Показник Кількість замовлень на рік
Обсяг замовлення, пачок          
Вартість збереження запасу, грн.          
Вартість виконання замовлення, грн.          
Сукупні витрати, грн          

Задача 2.

Фірма виробляє радіоприймачі. Щорічно вона купує 120000 друкарських плат для використання їх при монтажі продукції. Вартість однієї плати – 0,33 у.о./шт., вартість зберігання – 0,12 у.о./шт. за рік, витрати замовлення - 150 у.о. за одне замовлення. Робочий період – 350 днів. Завдання. Розрахувати оптимальний

Задача 3.

Менеджер магазину роздрібної торгівлі оцінює річний попит на молочну продукцію фірми «Баланс» у 100000 шт. Витрати на замовлення становлять 50 грн. Витрати зберігання – 0,10 грн./рік (шт.). Розрахувати: оптимальне замовлення; кількість замовлень і денну кількість продажу, якщо магазин працює 360 днів на рік; якщо термін виконання замовлення 5 днів, розрахуйте точку відновлення замовлення.

Задача 4.

Магазин – салон, що продає мобільні телефони, прогнозує стійкий попит на телефони «NOKIA» у розмірі 10 тел/ тиждень. У зв’язку з тим, що попит на телефони постійно зростає, фірма – постачальник пропонує магазину зарезервувати певну кількість телефонів. Витрати на зберігання 12 грн./рік, витрати резервування – 10 грн./шт.(за рік), витрати на оформлення замовлення – 150 грн. Усього протягом року магазин має 48 робочих тижнів. Розрахувати: оптимальне замовлення; оптимальну кількість зарезервованих одиниць; кількість замовлень.

Задача 5.

Підприємство виготовляє велосипеди. Виробництво рівномірно і щоденна потреба в рамках становить 25 шт. Як правило, постачальник виконує замовлення протягом двох тижнів. Підприємство працює протягом 280 днів на рік. Кількість замовлень (на рік) становить 12. Розрахувати: розмір оптимального замовлення; час між замовленнями; точку відновлення замовлення.

Задача 6.

Випуск товарної продукції запланований в обсязі 8 млн. гри На початок року залишок товарної продукції на складі становив 0,5 млн. гри. Вартість відвантаженої, але неоплаченої продукції -0,3 млн. грн. Залишок товарної продукції, що планується на кінець року, має становити 0,2 млн. грн. Визначте обсяг запланованої реалізованої продукції.

 

Задача 7.

У звітному періоді підприємство виготовило виробів А -300 од., Б - 180 од., вартість виробу А - 1530 грн., Б - 2350 грн. Вартість послуг промислового характеру, наданих стороннім підприємствам - 21 тис. 600 грн. Залишок спеціалізованого техно­логічного оснащення на початок року - 25 тис. грн., на кінець року -12 тис. грн. Визначте обсяг валової продукції.

 

Задача 8.

Обчисліть величину валової продукції та її зміну в плановому році, якщо у звітному році обсяг валової продукції становив 750 тис. грн. У плановому році підприємство передбачає виготовити продукції на суму 720 тис. грн. Частина її на суму 40 тис. грн піде на внутрішні потреби. Незавершене виробництво за плановий рік змі­ниться на 10 тис. грн. Додатково підприємством буде виготовлено напівфабрикатів для реалізації на сторону на 20 тис. грн..

Задача 9.

Потрібне розрахувати обсяг незавершеного виробництва на кінець планового періоду у вартісному виразі та трудовому вимірі, виходячи з таких даних: за рік завод виготовляє 320 виробів. Трудо­місткість виробу становить 840 нормо-год., тривалість циклу виго­товлення виробу - 25 днів, планова собівартість - 1250 грн, матері­альні витрати в ній становлять - 70%. У незавершеному виробництві знаходиться в середньому 62 вироби.

Задача 10.

Замовлення на виробництво партії двигунів в обсязі 20 од. має бути виконане до 01.08. Вироби виготовляють у заготівельному, ме­ханічному і складальному цехах. Тривалість циклів виробництва (в змінах) за стадіями становить Т ц.збір = 13, Тц.мех = 21, Тц.заг = 16. Виз­начте можливу дату початку виробництва двигунів і значення резерв­них випереджень між цехами. Найбільша можливість зриву терміну виконання замовлення в заготівельному цеху. Режим роботи заводу — без вихідних днів у дві зміни, тривалістю по 8 год.

 

Ситуація 1.

Проаналізуйте наведене «кільце Демінга» ПВПР та дайте відповідь, на що вказує така послідовність дій і які функції менеджера на кожній фазі цього циклу.

 

 
 


 

 
 

 


Рисунок. «Кільце Демінга»

 

Ситуація 2.

Банк реалізує програму підвищення якості і скорочення відповідних витрат на забезпечення якості. Для відділу надання позик він використовує у вигляді критерію ефективності індекс продуктивності: кількість опрацьованих бланків поділену на вартість необхідних для їх опрацювання ресурсів (оплата робочого часу, комп’ютерний час, бланки).

До реалізації програми підвищення якості ситуація була такою:

Кількість опрацьованих бланків – 2080 шт.;

Витрати на оплату праці – 7187,2 дол (11,3 дол х 640 год);

Витрати на 3600 бланків вартістю 0,05 дол – 180 дол;

Витрати комп’ютерного часу – 500 дол;

Після реалізації проекту:підвищення якості робочий час скоротився з 640 год. до 546 год., кількість бланків – з 3600 шт. до 2100 шт. Завдання:

1. Який був індекс продуктивності до реалізації програми, оскільки він змінився після реалізації нового проекту?

2. На скільки відсотків зросла продуктивність праці?

 

Тести.

1.Яке із визначень розкриває сутність матеріально-технічного постачання?

А. МТЗ - це будь-які матеріальні ресурси, необхідні для задоволення поточної чи майбутньої виробничої потреби.

Б. МТЗ - це специфічною складова менеджменту, пов'яза­на з організацією потоку сировинних ресурсів підприємства.

В. МТЗ - це процес постачання на склади підприємства чи відразу на робочі місця, відповідно до виробничих планів, необхідних матеріально - технічних ресурсів.

Г. МТЗ — система переміщення сировини та напівфабри­катів, що формується під впливом виробничої структури підприємства.

 

2. З наведеного переліку виділіть функції, характерні для служби матеріально-технічного постачання.

А. Забезпечення програмних та експлуатаційних потреб підприємства в матеріалах, сировині, паливі.

Б. Забезпечення виробничих підрозділів необхідною технічною документацією.

В. Нормування потреби в необхідних видах ресурсів.

Г. Забезпечення відповідних підрозділів працівниками високої кваліфікації.

Д. Облік, контроль і аналіз ефективності використання ресурсів.

 

3. До системи постачання промислового підприємства можна віднести структурні підрозділи, згруповані за функціональними зв'язками: оперативні(ОП) - пов'язані з організацією зовнішнього постачання, та виробничі(ВП) — пов'язані з внутрішнім забезпеченням структурних підрозділів матеріалами. Необхідно поставити в таблиці відповідну абревіатуру до кожного з перелічених відділів.

Таблиця

Структурні підрозділи фірми

  Відділ комплектації
  Інструментальне господарство
  Складське господарство
  Відділ постачання
  Відділ калібрування
  Відділ зовнішньої кооперації

 

4. Функції служби матеріально-технічного постачання фірми можна згрупувати за трьома основними ознака­ми: нормування і планування (1), управління запасами (2), забезпечення робочих місць необхідними ресурсами (3). Розподіліть нижченаведені функції за групами:

оптимізація запасів за видами ресурсів;

облік, контроль і аналіз використання ресурсів на робо­чих місцях;

аналіз ефективності використання ресурсів;

розрахунок нормативів різних видів запасів;

розрахунок нормативів витрат основних видів ресурсів;

забезпечення оперативного постачання на робочі місця всіх необхідних видів ресурсів;

облік і контроль за використанням ресурсів.

5. Система забезпечення матеріальними ресурсами має два основних рівні — зовнішній, пов'язаний з постачальниками ресурсів та внутрішній, пов'язаний з виробничими підрозділам. З переліку наведених завдань планування матеріально-технічного забезпечення виберіть ті, які властиві постачанню матеріалів виробничим підрозділам.

А. Визначення нормативу цехових запасів.

Б. Визначення оптимального обсягу замовлення.

В. Розрахунок та оформлення ліміту на матеріали.

Г. Визначення постачальника та періодичності поставок матеріалів.

Д. Визначення потреб конкретного цеху в матеріальних ресурсах.

Е. Визначення маршрутів матеріального потоку.

Є. Визначення ймовірних залишків матеріальних ресурсів.

Ж. Розрахунок трудових затрат виробництва готової продукції.

 

6. Управління матеріально-технічними запасами, в якості інструментів планування, може використовувати ви­робничий план-графік та програму планування потреби в матеріалах. Вони входять до системної структури МКР. З наведених компонент необхідно вибрати такі, які властиві для розроблення програми планування потреби в матеріалах.

А. Орієнтовний час закупок матеріалів.

Б. Добова потреба в матеріалах.

В. Інформація про виробничі заділи.

Г. Час виготовлення виробу.

Д. План розміщення замовлень на матеріали.

Е. Відомість структури виробу.

Є. Інформація про відхилення в потребах на матеріали.

 

7. На промислових підприємствах можуть використовува­тись два основні види виробничого постачання: пасивний (П) — отримання матеріалів з складу за мірою необхідності, та активний (А) — передбачає централізо­ване постачання матеріалів у цехи через однакові інтер­вали часу, зі стандартними розмірами партій. Позначте в наведеному переліку певною літерою (А чи П) типи ви­робництв, що використовують ці типи постачання.

1. Індивідуальне виробництво. 2. Поточно-масове виробництво.

3. Дрібносерійне виробництво. 4. Крупносерійне виробництво.

8. Основні функції системи збуту продукції фірми можна віднести до трьох основних груп: планування, організації, контролю та регулювання. Нижче наведено специфічні функції відділу збуту. Розподіліть їх між основними (проставте у таблиці відповідний номер у основних групах.

Таблиця

Основні функції системи збуту

Планування Організація Контроль і регулювання
     

1) розроблення перспективних та оперативних планів продаж;

2) розвиток складського господарства;

3) оцінка результатів збутової діяльності;

4)формування асортиментного плану виробництва за замовленнями покупців;

5) проведення різноманітних рекламних заходів;

6) оцінка та стимулювання діяльності агентів зі збуту;

7) вибір каналів розподілу та руху товарів;

8) підготовка торговельно-збутового персоналу;

9) оперативне керівництво збутовою діяльністю.

 

9. Які з перелічених властивостей характеризують систему організації збуту на підприємстві?

А. Організація підготовки торговельного персоналу та уп­равління діяльністю торговельних представництв.

Б. Організація системи перерозподілу ресурсів між виробничими підрозділами.

В. Організація продажу та доставлення продукції споживачам.

Г. Організація роботи складів матеріальних ресурсів підприємства.

Д. Організація каналів руху товарів і розподільчих мереж.

Е. Організація маркетингу постачальників ресурсів.

Є. Організація передпродажного обслуговування клієнтів.

10. До кожного з наведених у таблиці визначень підберіть відповідний термін, який характеризує один з видів запасів. Види запасів: поточні; підготовчі; гарантійні; перехідні.

Таблиця

Запаси Визначення
  Призначені для забезпечення неперервності виробництва і споживання у звітному періоді (до наступної поставки)
  Призначені для неперервного постачання споживачів у непередбачуваних обставинах
  Забезпечують неперервність постачання виробничого процесу між двома поставками
  Забезпечують додаткову підготовку матеріалів для подальшого оброблення

 

11. Яке з наведених визначень найбільш повно відображає сутність поняття «запаси»?

А. Система матеріальних чинників виробничого процесу; що розробляється в процесі реалізації виробничої програми.

Б. Обсяг напівфабрикатів, задіяних у виробничому процесі, та їх розміщення на робочих місцях.

В. Невикористані у виробництві матеріальні ресурси, що накопичуються на складах підприємства.

Г. Будь-які матеріальні ресурси, необхідні для задоволення поточної чи майбутньої виробничої потреби.

Д. Певні предмети, необхідні для здійснення виробництва, які зберігаються на підприємстві від часу їх замовлення до часу виробничого споживання.

12. З наведеного переліку виділіть функції, властиві матеріально-технічним запасам:

А. Мотивації.

Б. Накопичення.

В. Координації.

Г. Захисту від інфляції.

Д. Управління витратами.

Е. Платежу.

13. З наведеного переліку виберіть такі характеристики системи управління запасами, які дають можливість гарантовано забезпечити ритмічне виробництво з мінімальними витратами:

А. Постійне підтримування максимального рівня запасів;

Б. Відсутність страхового запасу;

В. Замовлення ресурсів у момент досягнення точки перезамовлення;

Г. Постійне підтримування запасів на рівні страхового запасу;

Д. Динаміка зміни поточних запасів не виходить за межі порогового рівня запасів та страхового запасу;

Е. Страховий запас фіксується на рівні максимального запасу;

Ж. Замовлення ресурсів здійснюється при вичерпанні страхового запасу;

З. Розмір оптимального замовлення залежить від витрат на зберігання та оформлення замовлення.

14. В операційному менеджменті прийнято виділяти такі основні системи управління запасами:

А. З фіксованим обсягом замовлення;

Б. З фіксованим інтервалом часу між замовленнями;

В. Система прямого поповнення запасу («КАНБАН»).

 

15. З наведених характеристик виділіть ознаки, властиві кожній із систем управління запасами.

А. Високий рівень максимального запасу.

Б. Відсутність складських приміщень.

В. Постійний контроль за наявністю запасів на складі.

Г. Запаси замовляються під впливом виробничого попиту.

Д. Запаси регулярно поповнюються.

Е. Для визначення необхідності поповнень запасів використовують показник порогового рівня запасу.

 

16. Які причини можуть спричинити відхилення в системі прямого поповнення запасу («Канбан»)?

А. Менеджер не має інформації про попит споживачів.

Б. Зміна ставки оподаткування.

В. Місткість складських приміщень.

Г. Низька якість ресурсів.

Д. Затримка постачання ресурсів.

Е. Швидкість виробничого процесу.

Ж.Помилки в технічній документації.

З. Некомпетентність менеджменту у сфері регулювання виробництва.

 

17. Послідовність дій учасників системи «Канбан» підпорядковується певним правилам. Якщо хоча б одне з них не виконується, то система управління запасами не може функціонувати ефективно. Знайдіть невідповідність правилам системи «Канбан».

А. Наступна дільниця «витягує» вироби.

Б. Бракована продукція надходить на наступну дільницю.

В. Обсяг запасу виробів має бути мінімальним.

Г. Коливання попиту не компенсуються зміною інтенсивності потоку карток «Канбан».

Д. Дисципліна поставок не допускає порушень.

 

18. Вид виробничої потужності що характеризує фактично досягнуту для стійкої роботи підприємства -

А. Середньорічна.

Б. Проектна.

В. Вихідна.

Г. Освоєна.

 

19. Ви розробляєте річний план матеріально-технічного забезпечення виробництва. Які є джерела покриття потреби в матеріальних ресурсах?

А. Закупівля матеріальних ресурсів у постачальників, очікувані залишки на складах, власне виробництво, мобілізація внутрішніх резервів підприємства.

Б. Закупівля матеріальних ресурсів у постачальників, власне виробництво, економія матеріальних ресурсів.

В. Економія матеріальних ресурсів, власне виробництво, закупівля матеріальних ресурсів у постачальників.

Г. Мобілізація внутрішніх резервів.

 

20. Які методи при розрахунку потреби в матеріалах не враховують норму витрати матеріалу?

А. Аналогій.

Б. Типового представника.

В. Подетальний.

Г. Прямого нормування.ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.