Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВиробничий цикл, його поняття і структура.

Проектування технологічного процесу увійшло до числа основних фаз створення нової продукції. Ця галузь діяльності пов'язана з плануванням операцій, тобто з регулярним ухваленням тактичних рішень у виробничому процесі. Вибір процесу відноситься до стратегічних рішень, що визначають, які технології доцільно використовувати на тому або іншому підприємстві.

У загальному вигляді всі виробничі процеси можна розділити на категорії: процеси переробки, процеси виготовлення, складальні процеси, процеси тестування. Структура виробничого процесу визначає тип організації руху матеріального потоку з використанням однієї або декількох вищезгаданих технологій. Виробничий процес є основним змістом діяльності підприєм­ства і являє собою сукупність взаємозалежних процесів праці, в ре­зультаті яких вихідні матеріали і напівфабрикати перетворюються на готову продукцію.

Процеси підрозділяються на основні, допоміжні й обслуговуючі.

Основні процеси - це процеси в результаті яких змінюються форми або розміри предмета праці, його внутрішні властивості, стан поверхні, взаємне розташування складових частин.

Допоміжні процеси - це процеси, які безпосередньо не стика­ються з предметами праці, а покликані забезпечувати нормальний перебіг основних процесів, і виготовлена продукція використовується на самому підприємстві.

Обслуговуючі процеси забезпечують необхідні умови для успі­шного виконання основних і допоміжних операцій.

Основними принципами раціональної організації виробничого процесу є спеціалізація, пропорційність, рівнобіжність, ритмічність, безперервність, прямоточність, автоматичність, гнучкість.

Спеціалізація - звуження номенклатури продукції та обмеження різновидів виконуваних технологічних процесів. Внутрішньозавод­ська спеціалізація підвищує ступінь однорідності виробництва на ро­бочих місцях, спрощує його організацію і створює умови для ефектив­ної механізації й автоматизації праці.

Пропорційність процесів - це узгодженість усіх частин процесу відповідно до пропускної спроможності, яка характеризується тим, що за однаковий відтинок часу в усіх частинах процесу опрацьову­ється однакова кількість виробів. Пропорційність характеризується коефіцієнтом пропорційності:

Кпр=Mmin/Mmax,

де Mmin і Mmax- мінімальний і максимальний параметри робочого місця в технологічному ланцюзі.

Паралельність передбачає одночасне, тобто рівнобіжне вико­нання окремих процесів і операцій, що скорочує час виробництва продукції.

Ритмічність процесіє визначається виконанням рівних обсягів за рівні інтервали часу і характеризується коефіцієнтом ритмічності

Критм - / ,

де - фактичний обсяг виконаної роботи за запланований період у межах плану (понадплановий не враховувати);

- плановий обсяг роботи.

Безперервність процесів - це зведення до мінімуму або повна ліквідація перерв між послідовними технологічними операціями в процесі виготовлення. Безперервність характеризується коефіцієнтом безперервності

= /

де Троб - тривалість робочого часу;

Тп - загальна тривалість процесу, яка об'єднує простої або пролежування предмета праці на робочих місцях.

Прямоточність пронесу передбачає умови, в яких праці проходять найкоротший шлях у процесі виробництва, починаючи з першої операції та закінчуючи випуском готової продукції, і характеризується коефіцієнтом прямо точності:

Кпрям=Lопт /Lф

де Lопт - оптимальна довжина шляху, який проходить предмет праці, крім зайвої ланки;

Lф- фактична довжина шляху, яку проходить предмет праці.

Гнучкість - мобільний перехід до випуску іншої або нової про­дукції при освоєнні виробництва. Основний показник — ступінь гнуч­кості — визначається кількістю часу, що витрачається, і необхідними додатковими витратами при переході до випуску нової продукції.

Виробничим циклом виготовлення називається календарний період часу, протягом якого предмет праці проходить усі стадії виробничого процесу – від першої виробничої операції до здачі готової продукції включно. Скорочення виробничого циклу дає можливість кожному виробничому підрозділу (цеху, відділу) виконати задану програму з меншим обсягом незавершеного виробництва. Отже, підприємство одержує можливість прискорити оборотність коштів, виконати встановлений план з меншими витратами цих засобів, вивільнити частину оборотних коштів. Розрахунок тривалості виробничого циклу виготовлення виробу починається з розрахунку тривалості циклів окремих процесів, в яких той самий предмет праці послідовно проходить такі операції: обробка деталей, складання вузлів, складання виробів. Тривалість виробничого циклу виготовлення деталі або складального процесу:

де Те - час виконання технологічних операцій з урахуванням перерв, партіонності, або операційний цикл, хв.;

- час природних процесів, хв.;

- час контрольних операцій, хв.;

- час транспортних операцій, хв.;

- час міжопераційних перерв (очікування), хв.;

- час міжцехових перерв (очікування), хв.

Тривалість операційного циклу обробки партії деталей за одну операцію:

де n - кількість деталей у партії;

t - час, що витрачається на обробку однієї деталі, хв.;

q - кількість робочих місць, на яких виконується дана операція.

Тривалість операційного циклу залежить і від ступеня паралельності сполучення операцій, яка визначається видом руху деталей. Є три види руху деталей за операціями технологічного процесу: послідовний, паралельний, паралельно-послідовний.

Послідовній вид руху деталей менш ефективний. Однак обробка і передача деталей цілими партіями полегшує оперативне планування.

Паралельний вид руху забезпечує найкоротшу тривалість операційного циклу (ефективний на потокових лініях).

Паралельно-послідовний вид руху доцільний при великій тривалості обробки партії деталей на окремих операціях (велика партія, висока трудомісткість).

Виробничий цикл складається з двох частин: робочий період, час на перерви в цьому процесі.

Робочий період, тобто період, протягом якого предмет праці знаходиться безпосередньо в процесі виготовлення. Цей період складається з часу виконання технологічних і нетехнологічних процесів (контрольні і транспортні процеси з моменту виконання першої виробничої операції і до моменту здачі готової продукції).

Основою операційного менеджменту є управління виробничими системами. Виробнича система (Production System) – це система, що використовує операційні ресурси компанії, для перетворення фактора виробництва, що вводиться («входу») в обрану нею продукцію чи послугу («вихід»). «Вхід» може бути представлений сировиною, замовником або готовою продукцією, отриманою з іншою виробничої системи, а також клієнтом (у сфері послуг), якому необхідне обслуговування (табл. 4).

Таблиця 4

Взаємозв’язок «вхід – перетворення – вихід» у типових виробничих системах

Система Основний «вхід» Ресурси Основна перетворююча функція Типовий Очікуваний «вхід»
Лікарня Пацієнти Лікарі, медсестри, медикаменти, устаткування Медична допомога (фізіологічне перетворення) Здорові люди
Ресторан Голодні відвідувачі Продукти, кухарі, офіціанти, зали Смачні сервіровані блюда (фізіологічне перетворення, обмін) Задоволені відвідувачі
Машино-будівний завод Листова сталь, комплектуючі вироби Верстати, устаткування, робітники Монтаж і збирання машин (фізичне перетворення) Високоякісні автомобілі
ВУЗ Випускники шкіл Викладачі, підручники, аудиторії Передавання знань і навичок (інформаційне перетворення) Освічені фахівці
Універмаг Покупці Вітрини, запаси товарів, продавці Залучення покупців, реклама. продавці Задоволений покупець із товаром
Оптова база Одиниці обліку запасів Складські бункери, вантажно-розвантажува-льні машини Збереження і перерозподіл запасів Швидке доставлення, доступність запасів


Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.