Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

1. Сутність концепції реінжинірингу бізнес-процесів.

2. Підвищення ефективності операційної діяльності за рахунок її постійного вдосконалення або шляхом реінжинірингу:

3. Проблеми управління процесом створення операційної системи та напрями їх розв’язання.

4. Проблеми управління процесами перетворень операційної системи та напрями їх розв’язання.

5. Засоби управління процесами перетворень операційної системи при засвоєнні виробництва нових продуктів.

6. Засоби управління процесами перетворень операційної системи при впровадженні нових технологій.

7. Базові концепції проектування операційної системи як практичне втілення сучасних досягнень менеджменту.

8. Проблеми управління життєвим циклом продукції та напрями їх розв’язання.

9. Проблеми управління життєвим циклом технології та напрями їх розв’язання.

10. Методи та засоби управління диверсифікацією продукції та виробництва.

11. Взаємна адаптація продукції та виробництва: методи оцінювання необхідності та шляхи здійснення.

12. Функціонально-вартісний аналіз: сутність і сфери застосування в процесі розроблення (вдосконалення) продуктів.

13. Проблеми управління підготовкою виробництва нової продукції та напрями їх розв’язання.

14. Проблеми управління освоєнням виробництва нової продукції та напрями їх розв’язання.

15. Проблеми управління постановкою нової продукції на виробництво та напрями їх розв’язання.

16. Проблеми управління технічним переозброєнням виробництва та напрями їх розв’язання.

17. Проблеми управління виробничим потенціалом промислового підприємства та напрями їх розв’язання.

18. Потужність операційної системи: поняття, складові елементи, шляхи підвищення.

19. Стратегія технічного розвитку виробничої системи фірми.

20. Шляхи та методи управління оновленням продукції.

21. Шляхи та методи управління оновленням устаткування.

22. Шляхи та методи управління розвитком виробництва.

23. Ключові етапи розроблення та умови ревізії виробничої стратегії організації.

24. Виробнича та маркетингова стратегія фірми: сутність, різновиди, взаємозв’язок і взаємообумовленість.

25. Управління проектами: сутність і сфери застосування в менеджменті операцій.

ПІДСУМКОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

1. Назвіть основні етапи розвитку операційного менеджменту.

2. У чому полягає роль і місце операційного менеджменту в системі управління підприємством?

3. Дайте визначення поняттям “операція” та “операційна функція”.

4. Охарактеризуйте основні підсистеми операційної системи організації.

5. Дайте визначення продуктивності системи.

6. Як класифікують операційні системи?

7. Назвіть входи та виходи операційної системи підприємства (підприємство студент повинен обрати самостійно).

8. Що являє собою процес управління виробничими системами?

9. У чому полягають особливості процесів виробництва в сфері послуг?

10. Розкрийте поняття “операційна стратегія”.

11. У чому полягає роль операційної стратегії в діяльності підприємства?

12. Розкрийте основні етапи формування операційної стратегії у виробництві.

13. Що являє собою стратегія управління персоналом?

14. Дайте визначення терміну “проект”.

15. Охарактеризуйте основні методи управління проектами. В чому їх основні переваги та недоліки?

16. Які існують форми контролю за ходом виконання проекту?

17. Охарактеризуйте основні форми організаційних структур проекту.

18. Назвіть основні методи оцінювання якості проектної і конструкторської документації та методи прогнозного оцінювання і контролю динаміки розвитку технічних параметрів виробу.

19. Дайте визначення поняттям “вартісний аналіз” і “вартісний інжиніринг”.

20. Наведіть методику проведення вартісного аналізу та вартісного інжинірингу.

21. Які існують основні етапи традиційного проектування виробу.

22. Назвіть основні сучасні методи прискореного проектування продукції.

23. Які існують критерії ефективності створення нових видів продукції.

24. Що являє собою проектування продукції з урахуванням вимог споживачів.

25. Дайте визначення поняттю “виробнича потужність”.

26. Назвіть та охарактеризуйте фактори, що визначають потужність виробництва.

27. На основі чого здійснюється визначення потреб у виробничих потужностях.

28. Охарактеризуйте особливості планування обсягу потужностей у сфері послуг (теорія черг).

29. Які фактори впливають на вибір місця розташування підприємства?

30. Назвіть основні складові технічної політики підприємства.

31. У чому полягає сутність соціальної політики?

32. Які існують обов’язкові показники соціального розвитку підприємства? Охарактеризуйте їх.

33. Що являє собою організаційно-технологічна підготовка виробництва?

34. У чому полягає мета Єдиної системи технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ)?

35. Які існують основні фактори скорочення тривалості організаційно-технологічної підготовки виробництва?

36. Назвіть основні методи організації виробництва в сучасних умовах.

37. В чому полягають основні завдання виробничого планування?

38. Дайте визначення поняття “виробнича програма”. Які існують основні принципи формування виробничої програми?

39. На основі яких методів здійснюється планування завантаження виробничої потужності виробничих підприємств та сфери послу? Охарактеризуйте ці методи.

40. У чому полягає сутність календарного планування випуску продукції?

41. Які існують способи календарного планування.

42. Яку роль у плануванні діяльності підприємства відіграють календарні графіки проведення робіт?

43. Назвіть основні причини, що змушують підприємство створювати матеріальні запаси.

44. Перелічить відомі Вам види запасів, що створюються на підприємстві.

45. Опишіть систему управління запасами з фіксованим обсягом

46. Опишіть систему управління запасами з фіксованим періодом

47. Розкрийте сутність японського підходу до управління запасами.

48. В чому полягає сутність теоретичних аспектів управління виробництвом на стадії реалізації прийнятих рішень.

49. Що являє собою сіткова модель? З яких елементів вона складається?

50. Назвіть основні правила побудови сіткової моделі.

51. Охарактеризуйте параметри сіткової моделі

52. Які існують методи визначення потреб в ресурсах.

53. На основі якої методики здійснюється планування робіт за методом критичного шляху (МКШ).

54. У чому полягає сутність методу оцінки та перегляду планів (“ПЕРТ”).

55. Як здійснюється оперативне управління ходом робіт на основі сіткового планування й управління.

56. Дайте визначення поняттю “якість”. Охарактеризуйте основні групи показників якості продукції.

57. Перелічте основні витрати на забезпечення якості продукції.

58. Що являє собою система якості підприємства.

59. Дайте визначення поняттям “стандартизація” і “сертифікація”.

60. Охарактеризуйте модель управління якістю “п´ять М” (Ф. Котлера).

61. Що являє собою “петля якості” Е. Демінга.

62. Охарактеризуйте методологію TQM (тотальний менеджмент якості).

63. Що являють собою стандарти серії ISO. Охарактеризуйте основні положення Державних стандартів України.

64. У чому сутність статистичних методів при здійсненні контролю якості продукції на виробничих підприємствах.

65. У чому полягають особливості статистичного контролю якості у сфері послуг.

66. Розкрийте суть та загальну характеристику інфраструктурних підрозділів фірми.

67. Охарактеризуйте ремонтне господарство, його зміст, необхідність та основні завдання.

68. Як визначається обсяг ремонтних робіт.

69. Визначте напрями вдосконалення роботи ремонтного господарства.

70. Розкрийте організацію інструментального забезпечення виробництва.

71. З чого складається структура енергогосподарства?

72. Яким чином відбувається удосконалення організації енергетичного обслуговування підприємства.

73. Охарактеризуйте особливості організації транспортного обслуговування та основні напрями підвищення його якості.

74. Визначте завдання та основні функції складського господарства.

75. Назвіть види складів та перелічите їх особливості оснащення.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ECTS

Таблиця

Відповідність шкали оцінювання ЕСТS з національною системою оцінювання в Україні

Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення За національною системою За системою ДонДУУ
  А Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок   (відмінно)   90 - 100
  В Дуже добре (з кількома помилками)     (добре)   82 - 89
  С Добре з певною кількістю значних помилок   75 - 81
Д Задовільно – непогано, але зі значною кількістю помилок     (задовільно)   69 – 74
Е Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії   60 - 68
FX Незадовільно - потрібно попрацювати перед тим, як перескласти   (незадовільно)   35 – 59
F Незадовільно – необхідний обов’язковий курс   1 - 34

ПІСЛЯМОВА

Успішна діяльність українських виробничих підприємств залежить від використання на практиці ефективного менеджменту в операційній системі. Для підвищення ефективності виробництва на рівні підприємства необхідна сучасна система управління, яка забезпечувала б системність функціонування його структурних підрозділів та комплексність розвитку усіх основних та додаткових цехів. Тобто, розвиток виробничої і соціальної інфраструктури в умовах трансформації української економіки набувають актуальності і потребують розв’язання молодими професіоналами в області операційного (виробничого) менеджменту.

Методологічною базою вирішення виробничих проблем підприємства є розширене трактування сутності науки управління, з точки зору операційного менеджменту. Воно передбачає наявність двох вимірів: менеджмент як функціональне поняття, що охоплює процеси і функції на виробничому підприємстві (закупівля, виробництво, збут, фінанси); менеджмент як організаційне поняття, що охоплює процеси управління на різних організаційних рівнях (дільниця, цех, підприємство). Операційний менеджмент охоплює систему принципів, методів, форм і прийомів регулювання ринкового механізму у сфері виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. Аналіз операцій, конкурентного середовища і системи якості продукції дає додаткові поштовхи до ефективної діяльності підприємства.

Зазначимо, що операційний менеджмент є дисципліною, що визначає результат вивчення циклу економічних дисциплін. Побудова комплекса специфічна та розкриває основні методи і принципи стратегії і тактики управління виробництвом та ведення тактики конкурентної боротьби при здійсненні господарської діяльності на підприємствах та організаціях.

Автори комплексу ставили завдання охопити як основні теоретичні, так і практичні питання операційного менеджменту. Наприкінці, висловимо побажання, щоб представлена робота стала корисним для тих, хто дійсно цікавиться проблемами розвитку операційної системи. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері виробничого менеджменту. Рекомендовані джерела є додатковою інформаційною базою для самостійного та поглибленого вивчення навчального матеріалу.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економ. спец. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – 298с.

2. Василенко В. О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посібник. / за ред. В.О.Василенка. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 532 с.

3. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 228с.

4. Джурабаев К.Т. производственный менеджмент: учебное пособие / К.Т. Джурабаев, А.Т.Гришин, Г.К.Джурабаева. – М.: КНОРУС, 2005. – 416с.

5. Дорофиенко В.В., Колосюк В.П. Инновационный менеджмент и научно-техническая деятельность: Учеб. пособие. - Донецк: ДонГАУ, 2001. - 409 с,

6. Комарницький І.Ф., Белінський П.І., Кравець В.І. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 308с.

7. Кузин В.А., Товстик В.А. Организация, управление и экономика производственной инфраструктуры/ Учеб. пособие. – Макеевский эконом.-гуман. инс-т. - Донецк: Издатель Бугайова С.Г., 2002. – 138 с.

8. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 2000. – 144с.

9. Олійник І.А., пасічник В.Г., Романчиков В.І., Акіліна О.В. Операційний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 160с.

10. Онищенко В. Організація виробництва: Навч. посібник. - К.: Лібра, 2003.-336 с.

11. Поважный С.Ф., Смолько А.Д., Кучеба П.К. Комплексное управление трудовыми ресурсами региона: Учеб. пособие. - Донецк: ДонГАУ, 2000.-116 с.

12. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов. - 4-е изд. - Мн.: Новое издание, 2000.-688 с.

13. Сілаєв В.І. Планування у виробничій сфері: Конспект лекцій. - Донецьк: ДонДУУ, 2004. - 1 25 с.

14. Сумець О. Основи операційного менеджменту: Підручник. -К.: Професіонал, 2004. -416с.

15. Управление организацией: Учебник / Под ред. С. Поршнева. -М.: Инфра-М 2002. - 669 с,

16. Управление эффективностью хозяйственной деятельности промышленного предприятия: Монография / ГЕ. Куденко, Н.В. Канарская, В.Н. Беленцов, С.И. Севостьянова. - Севастополь: Вебер. 2003.-239 с.

17. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. - М.: Инфра-М. 2002. -314 с.

18. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова и доц. О.В. Девяткина. - 3-є изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2002.-601 с.

19. Яременко О.Л. Операционний менеджмент: Ученик: Для студентов економ. спец. / О.Л. Яременко, А.М. Сумец; Нар.укр.акад; худож.-оформитель А.С.Юхтман. – Х.: Фолио, 2002. – 231с.

ГЛОСАРІЙ

Валова продукція– це вартість всієї промислової продукції під­приємства незалежно від ступеня її готовності.

Вантажообіг – загальна кількість вантажів, що переміщаються на території за одиницю часу.

Вантажопотік– кількість вантажів, що переміщуються між окремими пунктами за одиницю часу.

Виріб– предмет або набір предметів, що підлягають виготов­ленню на підприємстві.

Виробництво– це процес, за допомогою якого люди, пов'язані певними виробничими відношеннями, використовуючи сили і речо­вини природи, створюють продукти, необхідні для діяльності та розвитку суспільства.

Виробнича інфраструктура– комплекс допоміжних вироб­ництв і обслуговуючих підрозділів, які забезпечують основний виробничий процес інструментом, енергією, підтримують устатку­вання в працездатному стані й здійснюють перевезення міжцехові та внутрішньоцехові.

Виробнича потужність– максимально можливий річний випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі й асортименті при повному використанні виробничого устаткування і площ з урахуванням застосування прогресивної технології, організації виробництва і праці.

Виробнича структура підприємства – сукупність окремих ви­робничих підрозділів розташованих певним чином на території й пов’язаних між собою відношеннями виробничої кооперації.

Виробничий процессукупністьвзаємозалежних процесів пра­ці, у результаті яких вихідні матеріали і напівфабрикати перетворю­ються на готову продукцію.

Виробничий цикл– інтервал часу від початку дозакінчення ви­робничого процесу виготовлення виробу.

Диспетчерування – постійний оперативний облік, контроль і безперервне поточне регулювання ходу виробництва з метою забез­печення своєчасного і повного виконання плану випуска продукції (рівномірного) відповідно до розробленого календарного графіка.

Допоміжне виробництво – підрозділи підприємства, призначе­ні для обслуговування основного виробництва.

Допоміжні процеси – це процеси, які безпосередньо не стика­ються з предметами праці, а мають забезпечувати нормальне проті­кання основних процесів.

Заділ– деталі, що знаходяться на різних стадіях виробничого процесу, складальні одиниці або вироби, тобто незавершене вироб­ництво в натуральному виразі.

Календарне випередженняв роботі– розмір календарного ча­су від запланованої дати випуску серії виробів до запуску деталей або вузлів на визначеній стадії виробництва.

Метод організації виробництва– спосіб здійснення виробни­чого процесу, який являє собою сукупність засобів і прийомів його реалізації та характеризується рядом ознак.

Міжцехове оперативне планування– встановлення цехам взаємопов’язаних виробничих завдань, що випливають з виробничої програми підприємства, і координація їхньої роботи з виконання цієї програми.

Нормування– процес розробки науково обґрунтованих розрахун­кових величин, які встановлюють кількісну та якісну оцінку різних елементів, використовуваних у процесі виробництва й управління.

Обсяг реалізованої продукції– вартість готових виробів і напів­фабрикатів власного виробництва, а також послуг промислового ха­рактеру, оплачених споживачами в плановому періоді.

Операційна діяльність– основний вид діяльності підприєм­ства, з метою виконання якої воно створено.

Основні процеси– це процеси, в результаті яких змінюються форми або розміри предмета праці, його внутрішні властивості, стан поверхні, взаємне розташування складових частин.

Паралельність процесів– одночасне, тобто паралельне вико­нання окремих процесів і операцій, що скорочують час виробництва продукції.

Потенціал підприємства– сукупність показників, чинників, які характеризують його силу, джерела, можливості, засоби, запаси, спроможності, ресурси, що можуть бути використані в економічній діяльності.

Потокова лінія– сукупність робочих місць, розташованих за ходом технологічного процесу.

Предметна структура– виробнича структура, при якій основ­ні цехи спеціалізуються на виготовленні кожним з них визначеного виробу або його частини.

Пропорційність виробничих процесів– оброблення за однаковий відтинок часу в усіх частинах процесу однакової кількості виробів.

Прямоточність процесу– проходження предметами праці найкоротшого шляху в процесі виробництва.

Ритмічний випуск продукції– однаковий або рівномірно збільшуваний випуск відповідної продукції за рівні відтинки часу ділянкою, підрозділом або підприємством у цілому.

Ритмічність процесів– виконання рівних обсягів випуску продукції за рівні інтервали часу.

Рівномірна робота– виготовлення продукції точно за кален­дарним планом-графіком.

Рівномірний випуск продукціївипуск готової продукції в но­менклатурі, кількості й у терміни, встановлені за заздалегідь розроб­леними планами-графіками.

Серія– ряд конструктивно однакових виробів, що запускаються У виробництво партіями, одночасно або послідовно, безупинно про­тягом планового періоду.

Система – це об’єднання окремих самостійних частин, кожна з яких обов'язково мас хоча б одну властивість, що забезпечує досягнення мети системи.

Система попередьо-попереджувальногоремонту сукупність організаційно-технічних заходів щодо нагляду, обслуговування і ре­монту устаткування, які проводяться відповідно до заздалегідь скла­деного плану у визначених обсягах, у визначені терміни з метою за­побігання прогресивно наростаючого зносу, попередження аварій та підтримки устаткування в постійній технічній готовності.

Система циклових маршрутів– сукупність декількох замкне­них кільцевих систем, пов'язаних між собою спеціальним кінцевим маршрутом, на якому є площадки для передачі вантажів з одного кільця на інше.

Такт потокової лінії — інтервал часу між двома предметами, що випускаються один за одним.

Технологічна структура – цехи і ділянки спеціалізуються на виконанні однорідних технологічних процесів з виготовлення різних виробів.

Товарна продукція– вартість вироблених у плановому періоді й призначених до продажу на сторону готових виробів, напівфабрика­тів і робіт промислового характеру.

Тривалість ремонтного циклу – період часу від установки устаткування до капітального ремонту або між двома послідовними капітальними ремонтами.

Трудомісткість– величина витрат живої праці на одиницю продукції, що визначається як відношення величини трудових витрат до обсягу виробленої продукції.

Уніфікація– 1) процес приведення продукції, засобів вироб­ництва або елементів до єдиної форми, розмірів, структури, складу. 2) усунення різноманіття типів і типорозмірів виробів та їх складових частин.

Фондовіддача– виробництво продукції на 1 грн. основних виробничих фондів, тобто відношення загального обсягу виробленої продукції до середньорічної вартості виробничих фондів.

Фондомісткість– величина застосованих виробничих фондів у розрахунку на 1 грн. продукції.

Фонд робочого часу– фактично відпрацьований час працівни­ками підприємства (за зміну, добу, місяць, рік).

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.