Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз рівня та динаміки фінансових результатів.

 

На першому етапі аналізу фінансових результатів необхідно досліджувати їхній рівень і динаміку за даними форми № 2 (див.табл.9.1).

 

 

Таблиця 9.1.

Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів

    Найменeвання статей       ККод рядка   Абсолютні величини (тыс.грн)   Питома вага статей в виручці від реалізації,%     Зміни (+,-)
  п.п   к.п.   п.п.   к.п. в абсолют. величинах в % темпи росту,%
7= 4-3 8=6-5 9=4:3х100
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)     100,0 100,0      
Податок на додану вартість              
Акцизний збір              
               
Інші відрахування з доходу              
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                
В а л о в и й:                
прибуток              
збиток              
Інші операційні доходи              
Адміністративні витрати              
Витрати на збут              
Інші операційні витрати              
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток              
збиток              
Дохід від участі в капіталі              
Інші фінансові доходи              
Інші доходи              
Фінансові витрати              
Втрати від участі в капіталі              
Інші витрати              
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковування:
прибуток              
збиток              
Податок на прибуток від звичайної діяльності              
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток              
збиток              
Надзвичайні:                
доходи              
витрати              
Податки з надзвичайного прибутку              
Чисти й:                
прибуток              
збиток              

п.п. – початок звітного періоду;к.п. – кінець звітного періоду.

 

Вихідним моментом у розрахунках показників прибутку є оборот підприємства по реалізації продукції. Виручка від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) характеризує завершення виробничого циклу підприємства, повернення авансованих на виробництво засобів підприємства в грошову форму і початок нового витку в обороті всіх засобів. Зміни в обсязі реалізації продукції роблять найбільш чуттєвий вплив на фінансові результати діяльності підприємства, тому його фінансовий підрозділ повинен щодня і оперативно контролювати процес відвантаження, реалізації та оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

Аналіз прибутку проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період з фактичними даними за попередній період. В ході аналізу необхідно дати оцінку темпів зростання прибутку в цілому і окремо по кожній її частині; вивчити і розрахувати фактори, що впливають на зміну прибутку і визначити рівень їхнього впливу; виявити резерви збільшення прибутку; дати оцінку рівня рентабельності підприємства. На рис.9.1 представлена класифікація резервів збільшення прибутку.

 

 
 

 


 

Рис.9.1. Класифікація резервів збільшення прибутку

 

Факторний аналіз прибутку.

Факторний аналіз – це методика комплексного системного вивчення та виміру впливу факторів на величину результативних показників.

Одним із прийомів проведення факторного аналізу є прийоми елімінування. Елімінувати – це значить усунути, виключити вплив усіх факторів на величину результативного показника крім одного.

Використовуючи цей прийом, необхідно визначити вплив кожного фактора на чистий прибуток.

 

Таблиця 9.2

Факторний аналіз прибутку

Показники Код рядка Попередній (базісний) період (Х0) Звітний період (Х1) Зміна (+, -)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(В)        
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (С)        
Інші операційні доходи (ІОД)      
Адміністративні витрати (АВ)      
Витрати на збут (ВЗ)      
Інші операційні витрати (ІОВ)      
Дохід від участі в капіталі (ДУК)      
Інші фінансові доходи (ІФД)      
Інші доходи (ІД)      
Фінансові витрати (ФВ)      
Втрати від участі в капіталі (ВУК)      
Інші витрати (ІВ)      
Податок на прибуток (ПП)      
Надзвичайні доходи (НД)      
Надзвичайні витрати (НВ)      
Податки з надзвичайного прибутку (ПНП)      
Чистий прибуток (ЧП)      

 

Згідно «Звіту про фінансові результати» ф.№2 і табл.9.2 вплив факторних показників на чистий прибуток (результативний показник) можна представити у вигляді адитивної моделі:

ЧП =В –С +ІОД – ОВ + ФД – ФВ – ПП +НД – НВ – ПНП, (9.1)

ОВ (операційні витрати)це сума рядків 070, 080 і 090 ф.2;

де ФД (фінансові доходи) – це сума рядків 110, 120, 130 ф.2;

ФВ (фінансові витрати) – це сума рядків 140, 150, 160 ф.2.

Як відомо, розмір виручки від реалізації залежить від таких факторів, як ціна реалізованої продукції (Ц), питома вага кожного виду продукції в загальному обсязі реалізації (ПВ) і кількість реалізованої продукції (N). Таку залежність можна записати у вигляді мультиплікативної моделі:

В = N х ПВ х Ц (9.2)

Факторну модель собівартості реалізованої продукції можна представити у вигляді наступного виразу:

С = N х ПВ х Взмін., (9.3)

де N – обсяг зробленої продукції;

ПВ – показник структури зробленої продукції;

Взмін.змінні витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість одиниці).

Використовуючи дані Звіту про фінансові результати, визначити вплив всіх перелічених факторів на фінансовий результат неможливо, тому що нам не відомі ні питома вага реалізованої і зробленої продукції, ні обсяг випуску і реалізації, ні ціна, ні собівартість одиниці. В той же час, знаючи середній індекс цін, можна визначити вплив на розмір чистого прибутку зміни цін, обсягу реалізованої продукції, обсягу випущеної продукції.

Припустимо, що ціни на продукцію в звітному році зросли на 5%, тобто індекс цін (Iц) склав 1,05.

Визначимо вплив факторів на зміну виручки від реалізації. Загальну зміну виручки від реалізації знаходимо за формулою:

(9.4)

Загальна зміна виручки від реалізації є результатом впливу двох факторів: ціни реалізації і обсягу реалізованої продукції (з урахуванням структури). Розрахунок впливу цих факторів можна визначити таким чином:

(9.5)

(9.6)

Якщо збільшення виручки від реалізації пов'язано зі збільшенням обсягу випуску продукції, це говорить про те, що на підприємстві спостерігається розширення виробництва.

Аналогічно розраховується вплив факторів на зміну собівартості реалізованої продукції:

(9.7)

Припустимо, що собівартість одиниці продукції змінилася лише за рахунок зовнішніх факторів, а саме за рахунок загальної зміни цін, тоді:

(9.8)

(9.9)

Зміна цін впливає на чистий прибуток у складі двох показників: виручки і собівартості. Причому вплив зміни цін на розмір чистого прибутку в складі виручки і собівартості носить різнонаправленний характер: ріст виручки від реалізації сприяє зростанню чистого прибутку, а ріст собівартості сприяє зменшенню прибутку. З огляду на це, вплив зміни цін на розмір чистого прибуткуможна визначити таким чином:

(9.10)

Далі необхідно розрахувати вплив інших факторів на зміну розміру чистого прибутку.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.