Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

9.1. Формування финансових результатів і задачі аналізу прибутку.

9.2. Аналіз рівня та динаміки фінансових результатів.

9.3. Факторний аналіз прибутку.

9.4. Види та оцінка рентабельності.

9.5. Факторний аналіз рентабельності підприємства.

9.6. Система показників ділової активності підприємства.

9.7. Аналіз розподілу і використання прибутку.

 

Формування финансових результатів і задачі аналізу прибутку.

Прибуток є найважливішим узагальнюючим показником, що характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, що отримує підприємство, залежить формування оборотних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи акціонерів і т.д.

Метою складання Звіту про фінансові результати (форма № 2) є надання користувачам правдивої і повної інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки за звітний період. Цей звіт вважається одним із інформативних документів звітності, тому що містить інформацію про динаміку прибутку підприємства.

Модель формування і розподілу фінансових результатів діяльності підприємства в умовах ринкової економіки містить ряд розрахунків або кроків.

К Р О К 1.

Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 
 

 


=

=

       
   


__

 

К Р О К 2.

Визначення валового прибутку (збитку).

           
     
 


= -

 

 

К Р О К 3.

Визначення фінансового результату від операційної діяльності.

               
   
   
     
 
 
  


=

= + -

==

 

К Р О К 4.

Визначення фінансового результату від звичайної діяльності до оподатковування.

 
 

 

 


=

           
   
   
 
 
 

 


+ -

Ш А Г 5.

 

 

К Р О К 5.

Визначення фінансового результату від звичайної діяльності.

           
 
 
     

 

 


прибуток ряд.190 збиток ряд.195

= =

 

_

 
 

 

 


К Р О К 6.

Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

 
 

 


=

 

 

+

 
 

 


-

 

 

К Р О К 7. Визначення нерозподіленого прибутку.

Такий прибуток визначається вирахуванням з чистого прибутку засобів, використаних у звітному періоді.

 

Щоб управляти прибутком необхідно проводити об'єктивний системний аналіз формування, розподілу і використання прибутку, що дозволить виявити резерви її росту.

Основні задачі аналізу прибутку:

- вивчення складу і структури прибутку в динаміці;

- факторний аналіз валового прибутку від реалізації;

- аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності до і після оподатковування;

- аналіз і оцінка використання чистого прибутку;

- аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу виробництва (продажів) і прибутку;

- виявлення і аналіз зростання прибутку

Факторний аналіз прибутку.

Факторний аналіз – це методика комплексного системного вивчення та виміру впливу факторів на величину результативних показників.

Одним із прийомів проведення факторного аналізу є прийоми елімінування. Елімінувати – це значить усунути, виключити вплив усіх факторів на величину результативного показника крім одного.

Використовуючи цей прийом, необхідно визначити вплив кожного фактора на чистий прибуток.

 

Таблиця 9.2

Факторний аналіз прибутку

Показники Код рядка Попередній (базісний) період (Х0) Звітний період (Х1) Зміна (+, -)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(В)        
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (С)        
Інші операційні доходи (ІОД)      
Адміністративні витрати (АВ)      
Витрати на збут (ВЗ)      
Інші операційні витрати (ІОВ)      
Дохід від участі в капіталі (ДУК)      
Інші фінансові доходи (ІФД)      
Інші доходи (ІД)      
Фінансові витрати (ФВ)      
Втрати від участі в капіталі (ВУК)      
Інші витрати (ІВ)      
Податок на прибуток (ПП)      
Надзвичайні доходи (НД)      
Надзвичайні витрати (НВ)      
Податки з надзвичайного прибутку (ПНП)      
Чистий прибуток (ЧП)      

 

Згідно «Звіту про фінансові результати» ф.№2 і табл.9.2 вплив факторних показників на чистий прибуток (результативний показник) можна представити у вигляді адитивної моделі:

ЧП =В –С +ІОД – ОВ + ФД – ФВ – ПП +НД – НВ – ПНП, (9.1)

ОВ (операційні витрати)це сума рядків 070, 080 і 090 ф.2;

де ФД (фінансові доходи) – це сума рядків 110, 120, 130 ф.2;

ФВ (фінансові витрати) – це сума рядків 140, 150, 160 ф.2.

Як відомо, розмір виручки від реалізації залежить від таких факторів, як ціна реалізованої продукції (Ц), питома вага кожного виду продукції в загальному обсязі реалізації (ПВ) і кількість реалізованої продукції (N). Таку залежність можна записати у вигляді мультиплікативної моделі:

В = N х ПВ х Ц (9.2)

Факторну модель собівартості реалізованої продукції можна представити у вигляді наступного виразу:

С = N х ПВ х Взмін., (9.3)

де N – обсяг зробленої продукції;

ПВ – показник структури зробленої продукції;

Взмін.змінні витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість одиниці).

Використовуючи дані Звіту про фінансові результати, визначити вплив всіх перелічених факторів на фінансовий результат неможливо, тому що нам не відомі ні питома вага реалізованої і зробленої продукції, ні обсяг випуску і реалізації, ні ціна, ні собівартість одиниці. В той же час, знаючи середній індекс цін, можна визначити вплив на розмір чистого прибутку зміни цін, обсягу реалізованої продукції, обсягу випущеної продукції.

Припустимо, що ціни на продукцію в звітному році зросли на 5%, тобто індекс цін (Iц) склав 1,05.

Визначимо вплив факторів на зміну виручки від реалізації. Загальну зміну виручки від реалізації знаходимо за формулою:

(9.4)

Загальна зміна виручки від реалізації є результатом впливу двох факторів: ціни реалізації і обсягу реалізованої продукції (з урахуванням структури). Розрахунок впливу цих факторів можна визначити таким чином:

(9.5)

(9.6)

Якщо збільшення виручки від реалізації пов'язано зі збільшенням обсягу випуску продукції, це говорить про те, що на підприємстві спостерігається розширення виробництва.

Аналогічно розраховується вплив факторів на зміну собівартості реалізованої продукції:

(9.7)

Припустимо, що собівартість одиниці продукції змінилася лише за рахунок зовнішніх факторів, а саме за рахунок загальної зміни цін, тоді:

(9.8)

(9.9)

Зміна цін впливає на чистий прибуток у складі двох показників: виручки і собівартості. Причому вплив зміни цін на розмір чистого прибутку в складі виручки і собівартості носить різнонаправленний характер: ріст виручки від реалізації сприяє зростанню чистого прибутку, а ріст собівартості сприяє зменшенню прибутку. З огляду на це, вплив зміни цін на розмір чистого прибуткуможна визначити таким чином:

(9.10)

Далі необхідно розрахувати вплив інших факторів на зміну розміру чистого прибутку.

Рис.9.2. Модифікована схема факторного аналізу

фірми «Du Pont»

 

В основу приведеної схеми аналізу закладена наступна детермінована модель:

(9.29)

де чиста рентабельність продажів;

коефіцієнт оборотності активів;

коефіцієнт фінансової залежності.

З представленої моделі видно, що рентабельність власного капіталу підприємства залежить від трьох факторів першого порядку: чистої рентабельності продажів, коефіцієнта оборотності активів і структури джерел засобів, інвестованих у підприємство. Значимість даних показників порозумівається тим, що вони у визначеному змісті узагальнюють усі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства: перший фактор узагальнює звіт про фінансові результати, другий – актив балансу, третій – пасив балансу.

Для зручності розрахунку впливу факторів на коефіцієнт рентабельності власного капіталу необхідно побудувати допоміжну таблицю.

 

Таблиця 9.5

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу і

факторних показників у динаміці.

П о к а з н и к и Початок звітного періоду Кінець звітного періоду
Рентабельність власного капіталу
Чиста рентабельність продажів
Коефіцієнт оборотності активів
Коефіцієнт фінансової залежності

 

Загальна зміна рентабельності власного капіталу визначається за формулою:

(9.30)

1. Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміни показника чистої рентабельності продажів визначають по наступній формулі:

(9.31)

 

2. Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміни коефіцієнта оборотності активів визначають по наступній формулі:

(9.32)

3. Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміни коефіцієнта фінансової залежності визначають по наступній формулі:

(9.33)

 

Склавши значення змін показника рентабельності власного капіталу за рахунок кожного фактора, одержимо загальне значення зміни значення коефіцієнта:

(9.34)

Зроблені вище розрахунки необхідно звести в таблицю наступної форми.

 

 

Таблиця 9.6

Зведена таблиця впливу факторів на рентабельність власного капіталу

П о к а з н и к и В п л и в
Чиста рентабельність продажів  
Коефіцієнт оборотності активів  
Коефіцієнт фінансової залежності  
Всього (зміна рентабельності власного капіталу)  

 

 

Рис.9.2. Модифікована схема факторного аналізу

фірми «Du Pont»

 

Таблиця 9.4

Розрахунок показників рентабельності

  Показники, %   Формула розрахунку   п.з.п.   к.з.п. Зміни (+,-)
Рентабельність активів ряд.220 ф.2/ряд.280 ф.1х 100%      
Рентабельність власного капіталу ряд.220 ф.2/ряд.380 ф.1х 100%      
Валова рентабельність продажів ряд.050 ф.2/ряд.035 ф.2х 100%      
Операційна рентабельність продажів ряд.100 ф.2/ряд.035 ф.2х 100%      
Чиста рентабельність продажів ряд.220 ф.2/ряд.035 ф.2х 100%      
Загальна рентабельність підприємства ряд.050 ф.2/ряд.280 ф.1х 100%      
Загальна рентабельність виробничих фондів ряд.050 ф.2/(ряд.080 + ряд.100 + ряд.110 + ряд.120+ ряд.130 + ряд.140 ф.1)х 100%      

 

Таблиця 9.5

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу і факторних показників у динаміці.

П о к а з н и к и Початок звітного періоду Кінець звітного періоду
Рентабельність власного капіталу
Чиста рентабельність продажів
Коефіцієнт оборотності активів
Коефіцієнт фінансової залежності

 

Таблиця 9.6

Зведена таблиця впливу факторів на рентабельність власного капіталу

П о к а з н и к и В п л и в
Чиста рентабельність продажів  
Коефіцієнт оборотності активів  
Коефіцієнт фінансової залежності  
Всього (зміна рентабельності власного капіталу)  

 

Таблиця 9.7

Розрахунок показників ділової активності підприємства

  Показники   Формула розрахунку Початок звітного періоду Кінець звітного періоду Зміни (+,-)
Коефіцієнт оборотності активів ряд.035 ф.2/ряд.280 ф.1      
Коефіцієнт оборотності оборотних активів ряд.035 ф.2/ряд.260 ф.1      
Коефіцієнт оборотності запасів (Ко.з.) ряд.040 ф.2/(ряд.100 + +ряд.110 + ряд.120+ ряд.130 + ряд.140 ф.1)      
Оборотність запасів у днях Од = 360/ Ко.з.      
Коефіцієнт оборотності дебіторскої заборгованості (Ко.дз) ряд.035 ф.2/(ряд.160+ +ряд.170 +ряд.180 + +ряд.190 + ряд.200 + +ряд.210 ф.1)      
Оборотність дебіторскої заборгованості у днях Од = 360/ Ко.дз.      
Коефіцієнт оборотності кредиторскої заборгованості (Ко.кз.) ряд.040 ф.2/ряд.620 ф.1      
Оборотність кредиторскої заборгованості у днях Од = 360/ Ко.кз.      
Фондовітдача основных засобів та інших необоротних активів ряд.035 ф.2/ряд.080 ф.1      
Коефіцієнт оборотності власного капіталу ряд.035 ф.2/ряд.380 ф.1      

 

 
 

 

 


 

Рис.9.3. Схема розподілу та використання прибутку підприємства.

 

Основними факторами, що визначають розмір відрахувань у різні напрямки використання прибутку, можуть бути зміна суми чистого прибутку (ЧП) і коефіцієнта відрахувань прибутку у відповідні напрямки використання прибутку (Кi).

 

Таблиця 9.8

Дані про використання прибутку

П о к а з н и к П л а н Ф а к т
1. Валовий прибуток
2. Фінансовий результат від операційної діяльності -
3. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування    
4. Податок на прибуток (30%)
5. Чистий прибуток
6. Розподіл чистого прибутку: - виплата дивідендів; - поповнення статутного капіталу; - поповнення резервного капіталу; - інші напрями використання.   -   -
7. Частка в чистому прибутку, % - виплата дивідендів; - поповнення статутного капіталу; - поповнення резервного капіталу; - інші напрями використання.   -   -

 

 

Сума відрахувань прибутку по різних напрямках дорівнює добутку двох факторів: Фi = ЧП х Кi. Для розрахунку їхнього впливу можна використовувати один із прийомів детермінованого факторного аналізу.

Таблиця 9.9

Розрахунок впливу факторів на розмір відрахувань чистого прибутку

  Напрями використання прибутку Сума прибутку, яка має розподілятись Частка відрахувань, % Сума відрахувань (тис.грн) Відхилення від плану
  всього в тому числі за рахунок
план факт план факт план факт ЧП Кi
Виплата дивідендів -110 +630 -740
В резервний капітал +70 +70 -
Інші +1440 +700 +740

 

Розглянемо вплив факторів на розподіл чистого прибутку по інших напрямках.

Фi=ЧПхКi
Фпл = ЧПпл х Кпл
= 13400 х 50/100 = 6700

Фусл = ЧПф х Кпл = 14800 х 50/100 = 7400

Фф = ЧПф х Кф = 14800 х 55/100 = 8140

Фусл – Фпл = 7400 – 6700 = +700 (за рахунок ЧП).

Фф – Фусл = 8140 – 7400 = +740 (за рахунок Кi).

 

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

9.1. Формування финансових результатів і задачі аналізу прибутку.

9.2. Аналіз рівня та динаміки фінансових результатів.

9.3. Факторний аналіз прибутку.

9.4. Види та оцінка рентабельності.

9.5. Факторний аналіз рентабельності підприємства.

9.6. Система показників ділової активності підприємства.

9.7. Аналіз розподілу і використання прибутку.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.