Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОгляд ключових категорій і положень

Узагальнююча оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства дається на основі вивчення показників прибутку і рентабельності.

Валовий доход – загальна сума доходу підприємства від усіх видів діяльності в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах.

Оподатковуваний прибуток – прибуток, що визначається шляхом зменшення суми скорригированного валового доходу підприємства на суму валових витрат підприємства і суму амортизаційних відрахувань.

Чистий прибуток – прибуток, що залишається підприємству після сплати податків, економічних санкцій і відрахувань, що підприємство розподіляє і використовує самостійно, без утручання держави.

Ретроспективний аналіз прибутку в більшому ступені важливий для контролюючих органів; прогнозний аналіз дозволяє керувати ресурсами з урахуванням прогнозованих змін у кон'юнктурі ринку. Методика ретроспективного і прогнозного аналізу істотно не розрізняються.

Об'єктами ретроспективного аналізу є:

- валовий прибуток від реалізації;

- окремі види доходів і витрат, що формують прибуток звітного року;

- величина податку на прибуток;

- напрямку використання прибутку.

Об'єктом особливої уваги на підприємстві є валовий прибуток від реалізації і фактори, що впливають на неї:

- обсяг реалізації;

- витрати;

- рівень цін;

- асортимент що випускається і реалізованої продукції.

Аналіз прибутку в системі «директ-костинг» припускає розрахунок і вивчення показника «маржинальный доход», що характеризує можливості підприємства по відшкодуванню постійних витрат. Зниження маржинального доходу в порівнянні з постійними витратами збільшує ризик підприємницької діяльності і «чутливість» прибутку до зміни виторгу. Аналіз співвідношення перемінних і постійних витрат і їхній вплив на фінансовий результат дозволяє прийняти управлінське рішення по зміні складу майна і структури розташовуваних ресурсів.Аналіз прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, припускає рішення наступних задач:

- кількісна оцінка впливу факторів на зміну чистого прибутку;

- виявлення тенденцій, що склалися в розподілі прибутку за звітний період;

- оцінка впливу розподілу прибутку на фінансовий стан підприємства;

Фактори, що впливають на чистий прибуток, підрозділяються на фактори першого, другого і третього рівнів впливу:

- до факторів першого рівня відносяться сума прибутку, що склалася за звітний період, і розмір податкових відрахувань;

- до факторів другого рівня відносяться фактори, що впливають на величину податкових відрахувань: розмір оподатковуваного прибутку і ставка податку на прибуток;

- фактори третього рівня – це фактори, що впливають на розмір оподатковуваного прибутку.

Розподіл прибутку впливає на фінансовий стан підприємства.

Напрямок засобів на нагромадження збільшує економічний потенціал, сприяє підвищенню платоспроможності і фінансової незалежності підприємства, сприяє росту обсягу випуску, реалізації і прибутку без збільшення розміру позикових засобів.

Навпроти, використання прибутку на споживання обмежує можливості росту товарообігу і прибутку.

Результати аналізу розподілу і використання прибутку застосовуються при розробці фінансового плану і виборі стратегії фінансування підприємства.

Резерви зростання прибутку – кількісно вимірні можливості її збільшення за рахунок росту обсягу реалізації продукції, зменшення витрат на її виробництво і реалізацію, недопущення позареалізаційних збитків, удосконалювання структури продукції й ін.

Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства характеризується показниками: прибуток; рентабельність продажів; рентабельність авансованого капіталу; рентабельність власного капіталу.

Рентабельність продажів є одним з найважливіших показників ефективності діяльності підприємства і показує, яку суму операційного прибутку одержує підприємство з кожної гривні проданої продукції. Іншими словами, скільки залишається в підприємства після покриття собівартості продукції.

Причиною зниження коефіцієнта рентабельності продажів може бути ріст витрат на виробництво і реалізацію продукції, а іншою причиною може бути падіння загального обсягу продажів

Рентабельність активів - комплексний показник, що дозволяє оцінювати результати основної діяльності підприємства. Він виражає віддачу, що приходиться на гривню активів підприємства.

Рентабельність власного капіталу - даний показник є найбільш важливим для акціонерів підприємства. Він характеризує прибуток, що приходиться на власний капітал. Цей коефіцієнт містить у собі такі важливі параметри, як платежі по відсотках за кредит і податок на прибуток

Основні показники ділової активності: співвідношення темпів росту активів, виторгу і прибутку; показники оборотності; фондовіддача; тривалість операційного і фінансового циклу.

Аналіз показників ділової активності показує, наскільки ефективне підприємство використовує свої засоби в основній виробничій діяльності.

Положення на ринку цінних паперів характеризується показниками: ринкова вартість підприємства; прибуток у розрахунку на одну акцію; загальна прибутковість акцій (облігацій); коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу; коефіцієнт "ціна-прибуток"; капіталізація.

 

Практичні завдання до теми 9

Таблиця 9.1.

Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів

    Найменeвання статей       ККод рядка   Абсолютні величини (тыс.грн)   Питома вага статей в виручці від реалізації,%     Зміни (+,-)
  п.п   к.п.   п.п.   к.п. в абсолют. величинах в % темпи росту,%
7= 4-3 8=6-5 9=4:3х100
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)     100,0 100,0      
Податок на додану вартість              
Акцизний збір              
               
Інші відрахування з доходу              
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                
В а л о в и й:                
прибуток              
збиток              
Інші операційні доходи              
Адміністративні витрати              
Витрати на збут              
Інші операційні витрати              
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток              
збиток              
Дохід від участі в капіталі              
Інші фінансові доходи              
Інші доходи              
Фінансові витрати              
Втрати від участі в капіталі              
Інші витрати              
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковування:
прибуток              
збиток              
Податок на прибуток від звичайної діяльності              
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток              
збиток              
Надзвичайні:                
доходи              
витрати              
Податки з надзвичайного прибутку              
Чисти й:                
прибуток              
збиток              

п.п. – початок звітного періоду; к.п. – кінець звітного періоду.

 

 
 

 

 


Рис.9.1. Класифікація резервів збільшення прибутку

 

 

Таблиця 9.2

Факторний аналіз прибутку

Показники Код рядка Попередній (базісний) період (Х0) Звітний період (Х1) Зміна (+, -)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(В)        
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (С)        
Інші операційні доходи (ІОД)      
Адміністративні витрати (АВ)      
Витрати на збут (ВЗ)      
Інші операційні витрати (ІОВ)      
Дохід від участі в капіталі (ДУК)      
Інші фінансові доходи (ІФД)      
Інші доходи (ІД)      
Фінансові витрати (ФВ)      
Втрати від участі в капіталі (ВУК)      
Інші витрати (ІВ)      
Податок на прибуток (ПП)      
Надзвичайні доходи (НД)      
Надзвичайні витрати (НВ)      
Податки з надзвичайного прибутку (ПНП)      
Чистий прибуток (ЧП)      

 

 

Таблиця 9.3

Зведена таблиця впливу факторів на

чистий прибуток звітного періоду

П о к а з н и к и Сума, тис.грн.
Зміна цін  
Обєм реалізованої продукції  
Обєм виробленої продукції\  
Інші операційні доходи (ІОД)  
Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати (АВ+ВЗ+ІОВ)  
Фінансові доходи (ДУК+ІФД+ІД)  
Фінансові витрати (ФВ+ВУК+ІВ)  
Податок на прибуток (ПП)  
Надзвичайні доходи (НД)  
Надзвичайні витрати (НВ)  
Податки з надзвичайного прибутку (ПНП)  
Всього  

 

 
 

 

 

 

 

 


Рис.9.2. Модифікована схема факторного аналізу

фірми «Du Pont»

 

Таблиця 9.4

Розрахунок показників рентабельності

  Показники, %   Формула розрахунку   п.з.п.   к.з.п. Зміни (+,-)
Рентабельність активів ряд.220 ф.2/ряд.280 ф.1х 100%      
Рентабельність власного капіталу ряд.220 ф.2/ряд.380 ф.1х 100%      
Валова рентабельність продажів ряд.050 ф.2/ряд.035 ф.2х 100%      
Операційна рентабельність продажів ряд.100 ф.2/ряд.035 ф.2х 100%      
Чиста рентабельність продажів ряд.220 ф.2/ряд.035 ф.2х 100%      
Загальна рентабельність підприємства ряд.050 ф.2/ряд.280 ф.1х 100%      
Загальна рентабельність виробничих фондів ряд.050 ф.2/(ряд.080 + ряд.100 + ряд.110 + ряд.120+ ряд.130 + ряд.140 ф.1)х 100%      

 

Таблиця 9.5

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу і факторних показників у динаміці.

П о к а з н и к и Початок звітного періоду Кінець звітного періоду
Рентабельність власного капіталу
Чиста рентабельність продажів
Коефіцієнт оборотності активів
Коефіцієнт фінансової залежності

 

Таблиця 9.6

Зведена таблиця впливу факторів на рентабельність власного капіталу

П о к а з н и к и В п л и в
Чиста рентабельність продажів  
Коефіцієнт оборотності активів  
Коефіцієнт фінансової залежності  
Всього (зміна рентабельності власного капіталу)  

 

Таблиця 9.7

Розрахунок показників ділової активності підприємства

  Показники   Формула розрахунку Початок звітного періоду Кінець звітного періоду Зміни (+,-)
Коефіцієнт оборотності активів ряд.035 ф.2/ряд.280 ф.1      
Коефіцієнт оборотності оборотних активів ряд.035 ф.2/ряд.260 ф.1      
Коефіцієнт оборотності запасів (Ко.з.) ряд.040 ф.2/(ряд.100 + +ряд.110 + ряд.120+ ряд.130 + ряд.140 ф.1)      
Оборотність запасів у днях Од = 360/ Ко.з.      
Коефіцієнт оборотності дебіторскої заборгованості (Ко.дз) ряд.035 ф.2/(ряд.160+ +ряд.170 +ряд.180 + +ряд.190 + ряд.200 + +ряд.210 ф.1)      
Оборотність дебіторскої заборгованості у днях Од = 360/ Ко.дз.      
Коефіцієнт оборотності кредиторскої заборгованості (Ко.кз.) ряд.040 ф.2/ряд.620 ф.1      
Оборотність кредиторскої заборгованості у днях Од = 360/ Ко.кз.      
Фондовітдача основных засобів та інших необоротних активів ряд.035 ф.2/ряд.080 ф.1      
Коефіцієнт оборотності власного капіталу ряд.035 ф.2/ряд.380 ф.1      

 

 
 

 

 


 

Рис.9.3. Схема розподілу та використання прибутку підприємства.

 

Основними факторами, що визначають розмір відрахувань у різні напрямки використання прибутку, можуть бути зміна суми чистого прибутку (ЧП) і коефіцієнта відрахувань прибутку у відповідні напрямки використання прибутку (Кi).

 

Таблиця 9.8

Дані про використання прибутку

П о к а з н и к П л а н Ф а к т
1. Валовий прибуток
2. Фінансовий результат від операційної діяльності -
3. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування    
4. Податок на прибуток (30%)
5. Чистий прибуток
6. Розподіл чистого прибутку: - виплата дивідендів; - поповнення статутного капіталу; - поповнення резервного капіталу; - інші напрями використання.   -   -
7. Частка в чистому прибутку, % - виплата дивідендів; - поповнення статутного капіталу; - поповнення резервного капіталу; - інші напрями використання.   -   -

 

 

Сума відрахувань прибутку по різних напрямках дорівнює добутку двох факторів: Фi = ЧП х Кi. Для розрахунку їхнього впливу можна використовувати один із прийомів детермінованого факторного аналізу.

Таблиця 9.9

Розрахунок впливу факторів на розмір відрахувань чистого прибутку

  Напрями використання прибутку Сума прибутку, яка має розподілятись Частка відрахувань, % Сума відрахувань (тис.грн) Відхилення від плану
  всього в тому числі за рахунок
план факт план факт план факт ЧП Кi
Виплата дивідендів -110 +630 -740
В резервний капітал +70 +70 -
Інші +1440 +700 +740

 

Розглянемо вплив факторів на розподіл чистого прибутку по інших напрямках.

Фi=ЧПхКi
Фпл = ЧПпл х Кпл
= 13400 х 50/100 = 6700

Фусл = ЧПф х Кпл = 14800 х 50/100 = 7400

Фф = ЧПф х Кф = 14800 х 55/100 = 8140

Фусл – Фпл = 7400 – 6700 = +700 (за рахунок ЧП).

Фф – Фусл = 8140 – 7400 = +740 (за рахунок Кi).

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.