Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 10: Моніторинг інновацій

1. Моніторинг інновацій при планув. інновац. процесів та джерела інформації

Впровадж інновацій супров значним ризиком, тому планув ін процесів на п-ві слід здійсн на осн попер досліджень. Інновації можуть бути не тільки технічними, а й соц, тому ін д-сть п-ва має бути чітко зорієнт на ств або залуч тих новацій, які за існ умов можуть дати найб віддачу. Це можливо за умов моніторингу. Моніторинг суб’єктів ринку з метою виявл перспект напрямків ін д-сті передбач:1) вивчен споживачів тов- інновац - має на меті залученклієнта до розроблен і вип нового тов, що полегшує його подальший збут.М-ди:сегментація споживачів, оцінюв пособів придбання,вивч причин придб.2) Аналіз умов конкур і рівня НТ потенціалу п-ва – такий аналіз є осн ек обгрунтув інновац стратегії п-ва. За умов сильної конкуренції і високого НТ потенціалу ін д-сть слід зорієнтув на в-во нов п-ції. За умов помірн конкуренції модиф і удоскон існ, за умов слабкої кон збільш частини ринку і впров наступ стратегії.3) Вивчен товару інновацій. Гол метою вивч тов іннов є виявлен реальної ринк потреби в ньому.

Джерела інформації для розробл. нових продуктів. Напрямок:

1) потреби ринку: аналіз використ. продуктів-аналогів; інформ. із сист. збуту; звіти і пропозиції торг. посередників; дослідж. сегментів ринку, що шв. розвив.; дослідження, що визнач. вади продуктів, що випуск.; спец. дослідж. ринку для виявл. незадовол. потреб; інформ. про замінники; замовлення споживачів; інтерв’ю з покупцями; інформ. щодо найважлив. видів сировини; інформ. постачальників.

2) конкуруючі вироби: тенденції у розробці нових виробів конкуруючими фірмами; інформ. про вдалі вироби інших фірм; спостереж. за товарами-аналогами на виставках.3) зразки нових видів виробів у науці і техніці: напрями наук. дослідж. конкуруючих компаній; думки експертів з техніки і технології; думки експертів з експлуатац. товарів; наук. статті; звіти про наук. конференції та наради.

Джерела інновац. можливостей

Для пошуку інноваційних ідей необхідно використовувати потенціал підприємства і сигнали зовнішнього середовища. Нові ідеї можуть з’явитися після спілкування із колегами чи друзями, бути наслідком цілеспрямованих досліджень поведінки споживачів або результатом спостереження за роботою інших фірм. Часто наштовхують на цікаву думку публікації у засобах масової інформації чи галузевих наукових виданнях, відвідування виставок, презентацій, участь у наукових конференціях та бізнес-форумах. Зокрема, П. Друкер радить звертати увагу на такі джерела інноваційних можливостей:

1) несподівані події для фірми чи галузі;

2) невідповідність реальності уявленням про неї;

3) інновація, викликана потребою технологічного процесу;

4) зміни в структурі галузі промисловості чи ринку, неусвідомлені всіма;

5) демографічні зміни;

6) зміни у сприйняттях та значеннях;

7) нові знання.

Чотири перших джерела містяться в підприємстві і мають використовуватися його працівниками як індикатори змін, що вже мали місце або які можна здійснити без особливих зусиль. Інші три належать зовнішньому середовищу. Їх розпізнати дещо важче, але саме тому вони можуть відкривати значно більші можливості інноваторам.

Моніторинг інновацій і формування інновац. політики

Вибір керівництвом підприємства перспективних напрямів інноваційної діяльності є основою формування його інноваційної політики. Залежно від потенційних можливостей підприємства вона може бути наступальною або захисною і спиратись на відповідні інновації. Реалізація наступальної політики можлива через створення та впровадження наукомісткої високотехнологічної продукції. Важливим чинником, що обумовлює успіх такої інноваційної політики, є забезпечення патентної чистоти нового виробу. Це означає, що ні сам новий продукт, ні його частини не є недозволеним копіюванням іншого винаходу. Для визначення перспективності новинки і наявності чи відсутності прав інтелектуальної власності на неї здійснюється патентний пошук. Патентний пошук (лат. «відкритий, очевидний») – вивчення охоронних документів різних країн з метою виявлення серед них патенту на винахід чи відкриття, аналогічних зробленому чи досліджуваному.

Він є складною і копіткою справою. Нині у світі щорічно виходять більше 4 млн. публікацій з питань науки і техніки. Методика пошуку потрібної інформації ґрунтується на класифікації інформації. Усю технічну інформацію поділяють на науково-технічну і патентну.

Науково-технічна інформація – це інформація, розміщена в книгах, наукових статтях, депонованих рукописах, звітах про проведені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, дисертаціях тощо.

Патентна інформація – це інформація у поданих, але ще не розглянутих заявках і виданих охоронних документах (патентах, авторських свідоцтвах тощо).

Допомогу в пошуку необхідної науково-технічної літератури надають різноманітні бібліографічні покажчики. За тематикою покажчики поділяються на галузеві і тематичні. За метою: інформац., рекомендовані, за способом і повнотою подання інформ.: бібліографічні, анотовані, реферативні.

Залежно від типу вих ін-ції взятої за основу пошуку виділ тематичний, нумераційний та іменний пошук. Тематичний- це пошук ін-ції за темою дослідж. Нумераційний – здійсн, коли відомий номер охор докум і патентув. Іменним відшуковується документ,що належ конкрособі чи фірмі. Іноді подібні инаходи можуть бути запатентовані в різних галузях, необов споріднених. Якщо провед патент пошук показ, що аналогів немає, а продукт є перспект з розгляду його сприйн споживачами,то завданням фірми є його патентний захист, шв виведення на ринок, що можливе за умов наступ чи наступ-ризик інновац пол-ки.

Моніторинг інновацій в органах держ управління

ЗУ”Про пріоритетні напрями ін д-сті в Укр”від 16.01.03р серед ін заходів передб зд моніторингу ін д-сті шляхом систематиз збору, оброблення і ан ін-ції про пербіг ін процесів. Згідно із законом усі міністерства і відомства Укр щорічно у І кварталі подають до КМУ звіти про заходи реаліз стратег і середньострок інновац пріоритетів і досягнуті результати.

Узагальнена інформація містить такі показникики: 1) обсяг іннов капіталовклад щодо річного рівня амортиз відр. 2) розмір доходу від іннов капіт.вклвдень за рік відносно обсягу іннов капіталовклад. 3) розмір сукупного фінанс науки і техніки у відношені річного ВВП. 4) обсяг річного продажу новоств продукції відносно річного заг обсягу прод. 5) к-сть винаходів на 1млн насел. 6) к-сть впровадж винаходів в рік відносно їх заг к-сті.

У 2001р. в країнах ЄС розроблена і прийн як стандарт нова системама індикаторів наук-техн розробок, яка скл з 18 осн пок-в, що дозв обєкт оцінюв рівень наук-техн робіт країн-учасниць ЄС. Всі пок-ки зведені в 4 групи:

1. показники стану кадрового потенціалу (5 показн.) 2. рівні фінансув. НДДКР і патентна активність (4 показники) 3. рівні інновац. активності у групі малих і середніх п-в (3 показники) 4. рівні пошир. сучасних технологій в економіці (6 показників).

Тема 11: Оновлення техніко-технологічної бази підприємства

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.