Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСутність і розвиток інформ.-комунікац. технологій

Інформатизація сусп-ва це глобальний, соціальний процес в-ва і повсюдного використання інформації як сусп-го ресурсу, що забезпечує прискорення розвитку ек-х іннов-х процесів, демократизацію та інтелектуалізацію сусп-ва.
Серед аналітиків та експертів термін інформаційні телекомунікаційні технології (ІКТ) розглядається як термін, який охоплює всі технології, що полегшують обробку і передачу інформації та комунікаційних послуг.
ІКТ - це сукупність методів, вироб-х процесів і програмно-технічних засобів інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, поширення, відображення та використання інформації в інтересах її користувачів.
Сюди відносять:

- усі типи комп’ютерів, а також телекомунікаційного та спорідненого обладнання

- НДДКР, що проводяться з допомогою всіх видів комп’ютерного та ін. обладнання.

- Усі типи програмного забезпечення

- Усі види телекомунікаційних та телеінформ-х послуг

- Всі оналайнові та офлайнові ЗМІ послуги

- Усі типи онлайнової та офлайнової реклами

ІКТ найшвидше зростає і є най мінливішою технологією світової індустрії та сектору послуг.

Розрізнять виробничу і сервісну сторони ІКТ. Виробнича є повністю технологічною і представлена ІКТ товарами. Сервісна сторона представлена видами послуг сферами застосування і категоріями споживачів.

Основні тенденції в розвитку ІКТ в світовому масштабі:

- створюються нові покоління комп’ютерів і розвивається комп’ютерний потенціал

- з’являється нове покоління телекомунікаційних стандартів і рекомендацій

- з’яв-ся нові стандарти електронної передачі інформації та електронних ЗМІ

- розробляється і впроваджується нові покоління мобільних технологій- з’яв-ся нове стратегічне програмне забезпечення.


Автором теорії „інноваційної економіки” є:а) П. Друкер;

Венчурний капітал складається із коштів:д) усіх названих організацій;

Вивчення масиву охоронних досліджувальному – це:б) патентний пошук;

Визначення ефекту від реалізації інновацій має включати таку оцінку:е) неправильна відповідь в);є) всі перелічені види оцінок.

Винахід, який може бути визнаний патентоспроможним, повинен відповідати таким вимогам:г) правильні всі вимоги;

Витрати на капремонт ефективності витрат на його проведення є величиною:а) додатною;

Вихідними, є:д) правильні всі відповіді;

Відношення ю управлінського рішення – це:а) індекс рентабельності;

Вкажіть правильне визначення:г) усі відповіді правильні;

Вкажіть правильну: „Інноваційне підприємство – це підприємство або об’єднання інноваційні продукти або його г) 70%;

Вкажіть, яким із не оцінюється рівень прогресивності технології:д) питомою металомісткістю устаткування;

Вкладення в об’єкти, з інноваційним об’єктом, які необхідні для його нормальної експлуатації – це:б) супутні інвестиції;

Вперше ввів термін „інновація”:в) Й. Шумпетер;

Гребінчиковий" вигляд класичної свідчить про те, що:б) наявні сезонні коливання попиту на продукт;

Державна інноваційна та пріоритетних напрямів науково-технологічного та країни – це політика:б) технологічного поштовху;

Державна фінансова підтримка інноваційних проектів означає:є) правильні всі відповіді;

Для економічного обґрунтування обладнання використовують:б) коефіцієнт ефективності витрат на проведення капітального ремонту обладнання;

До власних джерел фінансових ресурсів підприємства не належить:в) кошти від продажу облігацій;

До внутрішніх чинників, що впливають на розмір та характер попиту, не належить:а) кількість майбутніх споживачів продукції;

До головних завдань інноваційної політики наступального типу не належить:д) забезпечення умов для підвищення, що вип зайнятої частки ринку.

До зовнішніх чинників, що впливаютьпиту, не належить:а) реклама продукції;

До інноваційної інфраструктури не включають організації, що надають послуги:б) аудиторські;

До методів генерування ідей не належить:г) метод елімінування;

До основних критеріїв оцінювання результатів інновацій не належать:г) адаптивність;

До портфельних інвесторів належать:є) усі перелічені фонди.

До складових інноваційної політики не належать:г) виробнича політика;

До форм розвитку техніко-технологічної бази підприємства не належать:б) технічне доозброєння підприємства;

Довготермінові вкладення капіталу у різні сфери діяльності з метою отримання прибутку – це:а) інвестиції;

Дозвіл використовував.. нематеріальний ресурс протягом певного строку за обумовлену винагороду – це:б) ліцензія;

Дрібні фірми, що використовують інновації на стадіях їх старіння – це:б) комутанти;

Економічно ефективніший варіант виготовлення виробів визначається:а) порівнянням технологічної собівартості;

Життєвий цикл інновацій – це:б) період від зародження ідеї, створення новинки та її практичного використання до моменту її зняття з виробництва;

За способом і повнотою подання інформації покажчики поділяються на:г) усі відповіді правильні;

Завдяки якій скл. товарного ринку і прийняти рішення щодо форм і методів розвитку конкурентного середовища на ньому:б) маркетинговій політиці;

Закон попиту характеризує:в) залежність між ціною та попитом на продукцію;

Захисна стратегія спирається на інноваційну політику __________ типу:б) еволюційного;

Згідно з Паризькою конвенцією з охорони промислової власності до промислової власності не належать:б) відкриття;

Здатність до стабільної виробничої діяльності в межах обраної стратегії в умовах складного і мінливого зовнішнього середовища – це:а) виробничо-технічний потенціал підприємства;

Зовнішнє середовище – це:а) сукупність господарських суб’єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та інших зовнішніх відносно п

Інвестиційні інструменти, за якими провадиться фіксована виплата відсотків протягом встановленого терміну дії, по завершенню якого вони погашаються – це:в) облігації;

Інновації, що забезпечують виживання підприємства, оскільки здійснюються у відповідь на дії конкурентів – це:в) реактивні інновації;

Інновації, що орієнтуються на виробництво і використання нових (поліпшених) продуктів у сфері виробництва або у сфері споживання – це:б) продуктові інновації;

Інформація, що знаходиться у поданих, але ще не розглянутих заявках, акцептованих заявках та виданих охоронних б) патентна інформація;

Кінцевий результат інноваційної ринок нового чи продукту, нового чи вдосконаленого технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності або нового підходу до соціальних послуг – це:в) інновація;

Класифікація інновацій за змістом діяльності не включає:а) ринкові інновації;

Кластер інновацій – це:а) сукупність базисних нововведень, що визначають технологічний устрій економіки протягом тривалого часу;

Комплекс робіт з технічної підготовки не включає:д) запуск продукції у виробництво.

Лізинг з повною окупністю, за ндної плати достатня для повної амортизації майна і забезпечує фіксований прибуток лізингодавцеві – це:б) фінансовий лізинг;

Ліцензія, що надає ліцензіату лише право використання технології, зберігаючи за ліцензіаром права розпорядження – це;а) звичайна ліцензія;

Ліцензія, яка зобов’язує особу, що отримала п у ній бізнесом, використовуючи при цьому специфічне найменування, що належить власнику – це:б) франшиза;

М. Кондратьєв є автором:б) теорії довгих хвиль;

Малі підприємства у технологічно прогресивних ризиком – це:а) венчурні фірми;

Метод комплексного техніко- и на їх здійснення – це:а) метод функціонально-вартісного аналізу;

Методи, що передбачають -графіків з метою оптимізації термінів реалізації проекту – це:а) мережеві методи управління;

Міжнародний патентний класифікатор містить:в) 8 розділів, які позначаються літерами латинського алфавіту;

Міжфірмова науково-технічна кооперація у інноваційних процесах не здійснюється шляхом створення:д) синдикатів.

Моніторинг суб’єктів ринку з их напрямів інноваційної діяльності повинен здійснюватися у таких напрямах:д) правильно все вище перераховане;

Необхідність залучення до процесу розроблення інновацій всіх внутрішніх елементів підприємства – це принцип:а) комплексності;

Нові за виглядом, формою, розміщенням частин або побудовою технічні конструкції – це:б) корисні моделі;

Норми, правила організаційної поведінкизвитком підприємства і напрямами його інноваційної діяльності – це:б) принципи формування інноваційної політики;

Обсяг продукції, який споживач хоче та спривих цін протягом певного часу на конкретному ринку – це:а) попит на продукцію;

Оперативне управління інноваційною діяльністю не включає:е) оцінюв проектів та прийняття рішення щодо вибору кращого із них для реалізації цілей та завдань фірми.

Організаційна структура, метою якої ємалих підприємств через надання їм певного комплексу послуг і ресурсів – це:в) бізнес-інкубатор;

Основним принципом оцінювання економічної ефективності реалізації інновацій є:б) порівняння ефекту (результату) воблення, виробництво та споживання;

Періодичні суми виплат ліцензіару у вигляді встановленого проценту від обсягів виготовленої продукції на основі переданої технології – це:а) роялті;

Підпільне, контрабандне винахідництво, потаємна робота над позаплановими проектами – це:а) бутлегерство;

Планування створення нового товару передбачає здійснення інноваційної діяльності за такими етапами:в) генерування ідей, оцінювання та відбір дослідного

Позитивне рішення щодо доцільності реалізації інноваційного проекту теперішня вартість, що супроводжує реалізацію проекту:б) більша нуля;

Попит, що відображає неможливість задоволення потреб споживачів за рахунок наявних на ринку товарів і послуг – це:б) прихований попит;

Потенційний попит на продукцію формується на стадії:г) задуму і розроблення нової продукції.

Потреби ринку можуть вивчатися за допомогою:з) правильні всі перераховані джерела;

При визначенні ставки дисконту враховуються:г) ступінь ризикованості проекту;д) усі відповіді правильні;

Продукт інтелектуальної діяльності людей, ій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт – це:б) новація;

Продуктово-тематичне планування інновацій включає:є) правильні відповіді а), б) і г).

Проекти, спрямовані на випуск та продаж нових споруд, удосконаленням технологій, розширенням присутності на ринку –це:в) промислові проекти;

Процес комерціалізації нововведень не включає:г) дослідно-конструкторські роботи;

Процес поширення нововведення для використання у нових місцях, сферах чи умовах – це:б) дифузія нововведення;

Розгорнутий документ, що містить обґрунтування економічної для його реалізації, і очікуваної вигоди – це:в) бізнес-план;

Сигналом до здійснення технологічних змін є:г) усі відповіді правильні;

Сторона, яка є власником певного нематеріального ресурсу і диктує умови контракту – це:в) франчайзер;

Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства включає етапи:е) реалізація інноваційних проектів;

Стратегічне управління інноваційною діяльністю включає:д) усі відповіді правильні;

Стратегічними інвесторами можуть бути:д) усі названі компанії;

Стратегія, заснована на придбанні ліцензій чи інших об’єктів інтелектуальної власності у фірм, що їх створили –це стратегія:в) імітаційна;

Стратегія, спрямована на те, щоб утримати конкурентні позиції фірми на вже існуючих ринках – це стратегія:б) захисна;

Стратегія, що пов’язана з прагненням фірми досягти лідерства на ринку шляхом створення та впровадження нових продуктів – в) наступальна;

Сукупність технологічних ланцюгів, яка виникає внаслідок процесів кооабільний елемент відтворювальної структури економіки – це:б) технологічний устрій;

Сфера інноваційної діяльності включає:е) неправильна відповідь а).

Термін „технологічний пат” характеризує:а) кризу, вихід з якої неможливий у рамках існуючої техніки;

Техніка аналізу проектного ризику, що показує, як зміниться значення ЧТВ при заданій зміні вхідної змінної за інших умов – це:а) аналіз чутливості;

Технологічний розрив” характеризує:г) усі відповіді правильні;

Технологія, за якої протягом життєвого циклу попиту на продукт для його виготовлення використовуються нові базові технології – це:б) мінлива технологія;

Тип інноваційної політики, спрямований на піонерне впровадження радикальних інновацій, створених фірмою – це:в) наступально-ризиковий тип;

Укладання центральними чи регіональними органами державного управління договорів з суб’єктами інноваційної діяльності щодо розроблення і виробництва інноваційних продуктів, технології та послуг – це:а) інструменти державної інноваційної політики з боку попиту;

Фізичні чи юридичні особи, які здійснюють інноваційну діяльність і (власні чи позичені кошти в проектів – це:а) суб’єкти інноваційної діяльності;

Фінансова операція, що перетворює комерційний кредит у банківський – це:б) форфейтинг;

Фірми, що орієнтуються на інновації, які здешевлюють виготовл якості, прийнятний для основної маси споживачів – це:г) віоленти.

Фірми, що спеціалізуються на створенні нових чи радикально змінених старих сегментів ринку – це:а) експлеренти;

Фірми, що створюють інновації для потреб вузького сегмента ринку – це:в) патієнти;

Форма стратегічного управління, яка визначає цілі і оптимальне використання наявного виробничого потенціалу – це:в) інноваційна політика;

Формування інноваційної політики має здійснюватися на основі таких принципів:б) переважання стратегічної спрямованості, орієнтація на потребямованість,;

Характеризує загальний результат, отриманий підприємством від здійснення інноваційних заходів за певний проміжок часу:а) абсолютна ефективність;

Характеристики підприємства, його продукції чи послуг, які дають йому певні переваги над прямими конкурентами – це:б) конкурентні переваги підприємства;

Чиста теперішня вартість – це:г) алгебраїчна дисконтована сума поточної вартості м його життєвого циклу.

Юридичне поняття, що охоплює сукупність авторських та інодавчими актами держави – це:в) нематеріальні активи підприємства;

 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.