Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЕкономічне обґрунтування придбання ліцензій

Інновації можуть запозичуватися під-вом ч-з придбання ліцензій. Доцільність такого рішення має бути обґрунтованою, оскільки під-во виходить на ринок із продукцією, яка на ньому вже є. екон обґрунтування придбання ліцензії передбачає врахування таких аспектів.

1. Ліцензійна угода як комерційний документ переважно має компенсаційний характер. Це означає, що за придбану в іншій країні ліцензію треба виплачувати ліцензіару винагороду у формі одноразового (паушального) платежу (ПП) і періодичних відрахувань (роялті) від вартості продукції, виготовленої за ліцензією, величину яких сіл враховувати при розрахунках. Паушальний платіж є, по суті, фактичною ціною ліцензії. Виплата у формі такого платежу є капіталізацією роялті, тобто його довгостроковою виплатою.

Паушальний платіж практикується при передаванні ліцензії разом з поставками технол обладнання, а такох при продажу ліцензії маловідомій фірмі та при небажанні ліцензіата допустити контроль над в-твом ліцензійної продукції. В паушальному платежі більше зацікавлений ліцензіар.

2. Економічний ефект від придбання ліцензії визначається не за один рік, а за весь період виробництва продукції за ліцензією. Необхідність цього обумовлена тим, що економічні переваги ліцензіата обмежені терміном морального старіння технічних новацій, а також тим, що використання ліцензії пов’язано з платежами, розмір яких, як правило, суттєво змінюється в часі.

3. Не завжди можна дотримуватися правил тотожності варіантів, які порівнюються за їх натурально - речовим складом. Тому економічний ефект від використання ліцензії розраховують як різницю абсолютних ефектів (чистого прибутку) від використання продукції за ліцензією і на основі власних розробок.4. Необхідно здійснювати перерахунок валютних витрат відповідно до внутрішніх цін.

Таким чином екон ефект за весь запланований період в-тва прод за ліцензією порівняно з варіантом випуску виробів на база власних н-т розробок залежно від характеру ліцензії можна визначити за формулою

E1Тt=tp[(Зtп.б.tл- Зtр.л.)-( Зtп.б.* Аtвл- Зtр.вл.)]*1/αt

Зtп.б. – питомі приведені витрати на виготовлення 1ці прод за базовим варіантом у t-му році

Зtр.л. , Зtр.вл. – річні приведені витрати на в-тво тієї ж продукції відповідно при використанні ліцензії і на база власних наукових розробок

Аtл, Аtвл – річний обсяг випуску продукції відповідно при використанні ліцензії і на база власних наукових розробок, в натуральних 1цях

αt – коеф приведення екон ефекту за фактором часу t-му році до розрахункового року tр (коеф дисконтування)

Т – запланований період в-тва продукції роках, визначається експертним шляхом

Цю формулу застос, коли об’єктом ліцензії є нова технологія, що сприяє скороченню витрат на виготовлення вже наявної на ринку продукції. При розрах величини річних приведених затрат на в-тво продукції з використанням ліцензії (Зtр.л.) враховують:

1) собівартість річного випуску продукції за ліцензією в t-му році (якщо використовується імпортна сировина, та її виділяють в окрему статтю)

2) власні капіталовкладення, які здійст в t-му році для серійного в-тва прод за ліцензією.

3) платежі за ліцензієюі в-сть необхідного для випуску продукції за ліцензією імпортного обладнання

Зtр.л.= Сtл.нΣt=0tptл.+( Zt+ Wt)* Кв]* αt

Кв – коефіцієнт перерахунку валют

Аналогічно розраховують річні приведені витрати на в-тво продукції на ос власних н-т розробок.

Зtр.л.= Сtвл.нΣt=0tptвл.* αt

3. Економічне обґрунтування продажу ліцензій полягає в розрахунку можливої валютної виручки і чистого прибутку від продажу ліцензії. Величина валютної виручки залежить від ціни попиту на ліцензію ліцензіата. Оскільки до початку переговорів ціна ліцензії невідома, то її визначають орієнтовано на основі приросту прибутку ліцензіата, який він отримає у разі придбання ліцензії.

Для об­числення валютної виручки може бути використана така формула:

,

де — ціна одиниці продукції ліцензіата, у.о.;

— об­сяг виробництва продукції ліцензіатом в 2-му році, оди­ниць;

— відрахунки від при­бутку на користь ліцензіара в 2-му році, в частках одиниці;

Е — середній банківський відсоток у країні ліцензіата, по­ділений на 100.

Цю формулу викор у разі, коли об’єктом ліцензії є нова продукція, що раніше не випускалася ліцензіатом. Якщо об’єктом ліцензії є нова технологія, то формула набуває вигляду:

- приріст обсягу в-тва прод в t-му році

- економія фірми-ліцензіатана поточних витратах в t-му роців умовних 1цях

∆К – економія (перевитрати) фірми-ліцензіата на капіталовкладення в t-му році.

Ціна ліцензії характеризує результати перерозподілу прибутку між ліцензіатом і ліцензіаром. її рівень не пови­нен бути меншим від тієї величини, яка обумовлена про­порцією такого перерозподілу. В практиці світової торгів­лі ціна ліцензії становить, як правило, приблизно 25— 33% всього прибутку ліцензіата, отриманого від викорис­тання придбаної ліцензії. Це слід враховувати при обґрун­туванні ціни ліцензії і щорічного розміру роялті.

Економічну ефективність продажу ліцензій за весь пе­ріод дії ліцензійної угоди розраховують за формулою

,

де — затрати ліцензіара на підготовку і продаж ліцен­зії в 2-му році.

n – кількість можливих ліцензіатів.

Так і попередні розрахунки показують вигідність чи невигідність операцій з продажу ліцензій і дають підставу з прийняття управлінських рішень.

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.