Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз обсягів, динаміки та структури зовнішньоекономічних операцій

Аналіз обсягів, динаміки та структури експортних операцій

Для більш повної характеристики зовнішньоторговельної роботи підприємства експорт товарів і послуг за звітний рік порівнюється з експортом за попередній рік. Метою такого дослідження є встановлення змін, яга відбулися у товарній структурі експорту, у розвитку нових видів експорту, його географічній направленості Дані про експорт за роки, які вивчаються, групуються за країнами, товарами та видами укладених контрактів

З цією метою складаються аналітичні таблиці, наводяться суми експорту по країнах, питома вага цих сум у відсотках до загального підсумку та визначаються відхилення абсолютні і в пунктах структури (табл. 2.1).

З табл. 6.1 видно що обсяг експорту збільшився у 2-му році порів­няно з 1-м як у цілому, так і по кожній окремій групі країн Одночасно відбулися зміни і в структурі експорту у 2-му році порівняно з 1-м.

У структурі експорту у 2-му році значну питому вагу поставок товарів займають поставки в країни Північної Америки (39,99 % в 2-му році), хоча вона й зменшилась на 1,29 пункти від значення цього показника в 1-му році (41,28 %) За іншими групами країн спостерігається збільшення питомої ваги експорту в загальній його структурі на фоні відносного скорочення експорту (з 41,28 % до 39,99%) у країни Північної Америки

Таблиця 7.1 – Аналіз структури експорту за групами країн підприємств-покупців

№ з/n Групи країн 1-й рік 2-й рік Відхилення
відвантаження, тис грн питома вага, % відвантаження, тис грн питома вага, % +/-, тис. грн. % пунктів структури
  Країни Європи 840,00 28,19 901,00 28,82 + 61,0 + 7,26 + 0,63
  Країни Північної Америки 1230,00 41,28 1250,00 39,99 + 20,0 + 1,63 -1,29
  Країни СНД 750,00 25,17 800,00 25,59 + 50,0 + 6,67 + 0,42
  Країни Африки 160,00 5,36 175,00 5,60 + 15,0 +9,38 + 0,24
Разом 2980,00 100,00 3126,00 100,00 + 146,0 + 4,90  

 

З метою вивчення нових напрямів експерту доцільно здійснювати аналіз його структури виходячи з видів експортних контрактів (див табл. 6.2).

Факторний аналіз обсягів реалізації експортної продукції

На обсяги реалізації продукції за експортними контрактами впливають різноманітні фактори. Факторний аналіз здійснюється за наступною моделлю:

, (7.1)

 

де – обсяг продукції (товарів, робіт, послуг), реалізованої за експортними контрактами;

k – загальна кількість експортних контрактів за період;

– кількість іноземних покупців (замовників, клієнтів) за відповідний період.

Використовуючи дані таблиці 6.2, розглянемо приклад факторного аналізу обсягів реалізації продукції за експортними контрактами.

Таблиця 7.2 – Вихідні дані

№ з/п Показник Одиниця виміру 1-й рік 2-й рік Відхилення
+ /- %
  Обсяг продукції, реалізо­ваної за експортними кон­трактами тис. грн. 6745,00 7983,00 + 1238,00 + 18,35
  Загальна кількість експор­тних контрактів шт. 14,00 16,00 + 2,00 + 14,29
  Кількість іноземних поку­пців (замовників) од. 7,00 10,00 + 3,00 + 42,86
  Середня сума одного екс­портного контракту в пері­оді грн. 481,79 498,94 + 17,15 +3,56
  Середня кількість експорт­них контракті" на одного покупця (замовника) шт. / од. 2,00 1,60 -0,40 +20,00

Розрахунок впливу факторів проводиться наступним чином:

а) збільшення середньої суми одного експортною контракту:

= 498,94 x 2,00 x 7 = 6985,16 (тис. грн.);

= 6985,16 - 6745,00 = 240,16 (тис. грн.);

б) зменшення середньої кількості експортних контрактів на одного покупця (зменшення активності покупців):

= 498,94 x 1,60 x 7 = 5588,13 (тис. грн.);

= 5588,13 - 6985,16 = -1397,03 (тис. грн.);

в) збільшення загальної кількості покупців за період:

= 7983,00 - 5588,13 = 2394,87 (тис. грн.).

Загальний вплив зазначених трьох факторів на обсяг реалізації експортної продукції становить:

Отже, збільшення середньої суми одного експортного контракту на 17,15 тис. грн. сприяло збільшенню обсягів реалізованої експортної продукції на 240,16 тис. грн.; зменшення середньої кількості експортних контрактів на 0,4 шт. призвело до зменшення обсягів реалізованої експортної продукції на 1397,03 тис. грн.; збільшення загальної кількості покупців на 3 од. призвело до збільшення обсягів реалізованої експортної продукції на 2394,87 тис. грн., що спричинило збільшення обсягів реалізованої експортної продукції у звітному періоді на 1238 тис. грн. порівняно із значенням цього показника у минулому періоді.Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.