Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗадачі аналізу та джерела інформації

Відповідно до П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Аналогічне формулювання представлене й у П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Об'єктом витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» є продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, що вимагають певних, пов'язаних з їхнім виробництвом (виконанням) витрат.

Аналіз витрат має такі завдання:

– перевірка обґрунтованості прийнятих управлінських рішень щодо витрат;

– об’єктивна оцінка виконання прийнятих рішень, під час якої виявляються відхилення фактичних витрат від планових;

– з’ясу­вання чинників цих відхилень; підрахунок резервів дальшого зни­ження собівартості продукції; розробка заходів із мобілізації внут­рішньовиробничих резервів та використання їх у виробництві.

Для проведення аналізу використовуються такі джерела інформації: планова собівартість продукції; аналітичні розрахунки, норми й нормативи споживання ресурсів; звітна інформація, зокрема «Звіт про фінансові результати» ф. 2, «Звіт з праці» ф. 1-ПВ, дані оперативного обліку (первинні документи, зведення, реєстри відпуску матеріалів на виробництво, табелі про нарахування за­робітної плати, норми витрат матеріалів, відхилення від норм; матеріали обстежень, перевірок, спостережень, нарад, технологіч­ної документації, паспортні дані).

У складі витрат прийнято виділяти:

1. Собівартість реалізованої продукції;

2. Адміністративні витрати;

3. Витрати на збут;

4. Інші операційні витрати;

5. Втрати від участі в капіталі;

6. Інші витрати;

7. Надзвичайні витрати.

Собівартість продукції — це грошова вартість оплати праці, спожитих засобів та предметів праці.

У собівартість товарної продукції включають усі витрати підприємства на виробництво. Собівартість реалізованої продукції дорівнює собівартості товарної продукції плюс виробнича собівартість продукції, реалізованої із залишків минулого періоду.

Залежно від об’єкта та інших ознак виділяють такі види собівартості (табл. 5.1).

Таблиця 5.1 – Класифікація показників собівартості

Ознака класифікації Показник
Місце виникнення витрат Цехова собівартість
Виробнича собівартість
Тривалість періоду Середньомісячна собівартість
Квартальна собівартість
Середньорічна собівартість
Метод розрахунку Планова собівартість
Нормативна собівартість
Фактична собівартість
Об’єкти розрахунку Собівартість одиниці продукції
Собівартість порівнянної продукції
Собівартість непорівнянної продукції
Собівартість усієї товарної продукції (витрати на одну гривню товарної продукції)

 

Цехова собівартість — це витрати конкретного цеху на виробництво продукції. Виробнича собівартість показує всі витрати підприємства на виробництво продукції. Цехові витрати в більшості галузей промисловості включаються в собівартість окремих видів продукції через розподіл їх пропорційно сумі заробітної плати робітників.

Наприклад, сума цехових витрат за місяць становила 78 тис. грн., а основна заробітна плата робітників – 100 тис. грн. Це означає, що в собівартість окремих видів продукції цехові витрати будуть включені в розмірі 78% від суми основної заробітної плати виробничих робітників, нарахованої за окремими видами продукції.

Суть інших видів собівартості продукції випливає вже із самої їх назви

Стосовно об'єкта витрати від операційної діяльності можна розділити в такий спосіб: див. схему представлену на рис. 5.1.

До інших операційних витрат належать:

– витрати на дослідження й розробки;

– собівартість реалізованих виробничих запасів;

– сума безнадійної дебіторської заборгованості;

– втрати від знецінювання запасів;

– нестачі й втрати від псування цінностей;

– штрафи, пені, неустойки;

– витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення.

Витрати від операційної діяльності можливо також групувати по економічних елементах:

– матеріальні витрати;

– витрати на оплату праці;

– відрахування на соціальні заходи;

– амортизація;

– інші операційні витрати.

 

Рис. 5.1 – Склад витрат відносно до об’єкта

До фінансових витрат належать:

– витрати на сплату відсотків (за використання кредиту отриманого, по облігаціях випущеним, по фінансовій оренді);

– інші витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу.

Втрати від участі в капіталі – збитки від інвестицій в інші підприємства.

Інші витрати:

– собівартість реалізації фінансових інвестицій;

– собівартість реалізованих необоротних активів;

– собівартість реалізованих майнових комплексів;

– сума уцінки необоротних активів;

– витрати на ліквідацію необоротних активів.

Таким чином, операційні витрати визначаються

 

(5.1)

де – операційні витрати;

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

– загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства: відрядження й утримання апарата управління, утримання основних фондів загальногосподарського призначення, опалення, освітлення, зв'язок, податки, збори, плата за розрахунково-касове обслуговування;

– витрати, пов’язані з реалізацією продукції;

– собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні безнадійні борги, втрати від знецінювання запасів, втрати від знецінювання курсових різниць, відрахування для забезпечення наступних операційних витрат.

У витрати по будівельних контрактах включаються витрати від дати укладання будівельного контракту до дати його завершення (П(С)БО 18 «Будівельні контракти»).

Витрати по будівельних контрактах включають:

– витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням контракту;

– загальновиробничі витрати.

До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням будівельних контрактів відносять:

– прямі матеріальні витрати;

– прямі витрати на оплату праці;

– інші прямі витрати (включаючи вартість виконаних субпідрядних робіт).

До складу загальновиробничих витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» включаються витрати на управління, організацію й обслуговування будівельного виробництва з розподілом між об'єктами будівництва пропорційно прямим витратам, обсягам доходу, прямим витратам на оплату праці або відпрацьованому будівельними машинами й механізмами часу.

Наприклад. У звітному періоді виконувалися роботи із чотирьох будівельних контрактів. Витрати на управління й організацію будівельного виробництва склали 200000 грн. Витрати по контрактах представлені в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – Витрати по контрактах

Контракт Доход, грн. Загальні прямі витрати, грн. Прямі витрати на оплату праці, грн.
№1      
№2      
№3      
№4      
Разом      

 

Загальновиробничі витрати наведені у таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 – Розподіл загальновиробничих витрат пропорційно обраної бази, (тис. грн.)

Контракт Доходу Загальним прямим витратам Прямим витратам на оплату праці
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
Разом 20,0 20,0 20,0

 

Як видно з розрахунку різні методи розподілу приводять до різного ступеня навантаження загальновиробничих витрат на будівельні витрати.

Не включаються до складу витрат по будівельних контрактах, а відображаються в складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені:

– адміністративні витрати;

– витрати на збут;

– інші операційні витрати;

– витрати на утримання (амортизація, охорона й т.п.) незадіяних будівельних машин, механізмів і інших необоротних активів, які не використовуються при виконанні будівельного контракту.ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.