Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз рівня виконання зобов'язань за строками поставок

Недотримання термінів експортних поставок спричиняє, як правило, певні обмеження і штрафні санкції. Тому причини, що призвели до порушення термінів поставок, необхідно докладно вивчати та аналізувати. Аналіз дотримання термінів експортних угод проводять як у кількісній, так і в якісній оцінці. За кількісний показник беруть питому вагу прострочених або невиконаних експортних угод у їх загальному обсязі, за якісний - суму сплачених санкцій за порушення термінів виконання угод і питому вагу сплачених штрафних санкцій у загальній вартості контракту (табл. 6.3).

 

Таблиця 7.3 – Аналіз рівня дотримання термінів експортних угод

Квар­тали Узяті до виконання експортні угоди Експортні угоди, прострочені або невиконані Питома вага простроче­них або невиконаних екс­портних угод у їх загаль­ному обсязі, %
кількість, шт. загальна сума тис. грн. кількість, шт. загальна сума, тис. грн. за кількі­стю за сумою
І   850,00   230,00 66,67 27,06
II   4І35,00   1240,00 42,86 29,99
III   178,00 І 39,50 25,00 22,19
IV   432,00
Разом   5595,00   1509,50 31,58 26,98

 

З табл. 7.3 видно, що з 19 укладених експортних контрактів було ви­конано в строк лише 13. За шістьма укладеними протягом року контрактами було порушено термін поставки, що становить 31,58% від загальної кількості та 26,98% від загальної суми укладених експортних контрактів. У першому кварталі спостерігається найбільша питома вага невиконаних у строк експортних угод у їх загальному обсязі в порівнянні з запланованим – 66,67% за кількістю і 27,06% за сумою. У другому кварталі спостерігається найбільша питома вага невиконаних у строк експортних угод у їх загальному обсязі в порівнянні з запланованим 29,99% за сумою з одночасним значенням цього показника 42,86% за кількістю. Різниця у питомій вазі невиконаних експортних угод у їх загальному обсязі зумовлена різною кількістю та різними сумами контрактів, укладених у І та II кварталах поточного року.

У третьому кварталі спостерігається позитивна тенденція до зменшення кількості невиконаних вчасно контрактів, що становить 25% за кількістю та 22,19% за сумою.

У четвертому кварталі відбулося 100 % виконання в строк експортних контрактів за відносно великої їх кількості.

Отже, підвищення рівня виконання експортних контрактів в строк в другому півріччі поточного року зумовлене наступними причинами:

– підвищення рівня внутрішнього господарського контролю за виконанням контрактів у передбачені терміни;

– покращання роботи відділу матеріально-технічного забезпечення;

– покращання економічних зв'язків з постачальниками;

– покращання роботи маркетингового відділу.

При позитивних тенденціях підвищення рівня вчасного виконання експортних угод протягом другого півріччя поточного року можна констатувати наявність значних відхилень фактичних термінів поставок від контрактних (31,58% за кількістю та 28,19% за сумою невиконаних експортних контрактів). Це вимагає вдосконалення форм контролю на підприємстві за рівнем виконання в строк експортних угод.

Якщо протягом звітного періоду мали місце значні порушення термінів експортних поставок, то додатково необхідно проаналізувати суми пред'явлених і сплачених штрафних санкцій, а також їх вплив па ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Відповідним показником може бути питома вага сплачених штрафних санкцій у порівнянні з сумами конкретної експортної угоди (табл. 7.4).

Таблиця 7.4 – Аналіз штрафних санкцій, сплачених за порушення термінів експортних угод

Номер і дата експортного контракту Назва покупця (замовника) Сума контракту, тис. гри. Сплачено штрафних санкцій, тис. грн. Питома вага штрафних санкцій у сумі контракту, %
04-01/ЗЕД 18.01 ц.р. "Inter-Mercador Led", Австрія 120,00 12,30 10,25
05-02/ЗЕД 28.02. ц.р. "Nedis", Німеччина 110,00 4,20 3,82
I кв. - 230,00 16,50 7,17  
07-04/ЗЕД 18.04. ц.p. "Perfect", Англія 640,00 20,50 3,20  
10-05/ЗЕД 24.05. ц.p. "R.C.F.", Голландія 170,00 17,40 5,44  
12-06/ЗЕД 15.06. ц.р. "Profusion", Італія 330,00 16,90 5,12  
II кв. - 1240,00 52,10 4,20  
15-08/ЗЕД 12.08. ц.p. "Nedis", Німеччина 39,50 5,40 13,67  
III кв. - 39,50 5,40 13,67  
IV кв. - _ _ -  
Разом - 1509,50 74,00 4,90  
             

За даними табл. 7.4 сума сплачених штрафних санкцій за порушення терміну виконання контракту за звітний рік склала 74 тис. грн., що становить 4,9% від суми прострочених контрактів.

Вказаний стан свідчить про неспроможність підприємства в цілому та маркетингової служби і керівництва, зокрема, реально оцінити власні виробничі можливості. З метою визначення доцільності здійснення експортних операцій необхідно визначити ефективність експортних операцій (див. далі).

За даними звітності підприємства обчислюється узагальнюючий коефіцієнт прострочених зобов'язань (Кпз) за формулою:

, (7.2)

 

де – експортна вартість товарів за всіма контрактами, простроченими виконанням протягом року;

– сума всіх контрактів по експорту, належних до виконання за звітний рік.

Коефіцієнт прострочених зобов'язань визначається за всім експортом за рік, за країнами експорту й товарами. При цьому показники за звітний рік порівнюються з показниками за попередній рік (табл. 7.5).

 

Таблиця 7.5 – Аналіз прострочених зобов'язань

Рік Експортна вартість товарів за всіма контрактами, тис. грн. Сума всіх контрактів за експортом, належних до виконання за звітний рік, Коефіцієнт прострочених зобов’язань, % Абсолютне відхилення
базисний спосіб ланцюговий спосіб
  1087,0 4870,0 22,32 - _
  670,0 3400,0 19,71 -2,61 -2,61
  640,0 4100,0 15,61 -6,71 -4,10  
  920,0 8700,0 10,57 - 11,75 - 5,04  
  870,0 9300,0 9,345 - 12,97 -1,22  
  187,0 8320.0 2,25 - 20.07 -7,10  
Разом 4374,0 38690,0 11,31 х х  
               

За даними таблиці 7.5 па підприємстві спостерігається позитивна тенденція до зменшення коефіцієнта прострочених зобов'язань, який у 1-му році становив 22.32 %. а у 6-му році - 2,25 %, тобто за 5 років коефіцієнт зменшився на 20,07 пункти в порівнянні з 1-м роком. Тенденція що намітилася, свідчить про позитивні зрушення на підприємстві у роботі відділу матеріально-технічного забезпечення, відділу збуту: відбулося посилення внутрішнього контролю. Отже, можна сказати, що підприємство стає більш конкурентоспроможним і виходить на зовнішні ринки з вищим рейтингом.

Аналіз виконання в строк імпортних контрактів здійснюють аналогічно аналізу виконання в строк експортних контрактів.

Результати аналізу, своєчасно доведені до виконавців, повинні запобігати таким випадкам у майбутньому завдяки вжиттю застережних заходів (відмова від співпраці з найбільш прискіпливими замовниками).ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.