Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗначення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності

Розвиток підприємства, вдосконалення виробництва та підвищення його ефективності безпосередньо пов'язані з інвестиційною діяльністю.

Проблема здійснення інвестиційної діяльності стала однією з найактуальніших у процесі реформування економіки України. Пошук і мобілізація джерел інвестування, з одного боку, та реалізація програми інвестування, з іншого, стали актуальними в усіх галузях економічної діяльності. Без здійснення інвестицій неможливий нормальний процес виробництва. Побудова нових економічних відносин неможлива без активізації інвестиційних процесів і поліпшення якості управління ними на рівні підприємств. В умовах переходу України до стійкого економічного розвитку підвищуються вимоги до розробки інвестиційних проектів і прийняття управлінських рішень з метою зменшення ризику при їх реалізації. З метою мінімізації ризиків необхідно здійснити відбір інвестицій уже на стадії планування, тому головна роль в управлінні інвестиціями належить саме аналізу. У випадку, якщо невигідний інвестиційний проект впроваджується без попередніх розрахунків, то ринковий механізм автоматично руйнує створюваний інвестиційний об'єкт, а інвестор отримує збитки.

Відповідно до П(СБО) №4 "Звіт про рух грошових коштів" інвестиційна діяльність – придбання й реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не являються складовою частиною еквівалентів коштів. Таким чином, з діяльності виключаються короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в визначені суми коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їхньої вартості.

З точки зору фінансових параметрів інвестиції – це будь-які види активів, що вкладаються у господарську діяльність з метою наступного отримання доходу. З економічної точки зору інвестиції розглядаються як витрати на створення (придбання), розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу.

Найбільш розширена та деталізована класифікація інвестицій була запропонована І.А. Бланком:

1) За об'єктами вкладення капіталу

· – Реальні – характеризують вкладення капіталу у відтворення основних засобів в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства або покращанням умов праці та побуту персоналу. В практиці господарювання реальні інвестиції ще називають капітальними вкладеннями;

· Фінансові – характеризують вкладення капіталу в різні фінансові інструменти (в основному в акції, облігації та інші цінні папери) з метою отримання доходів у майбутньому.

Відповідно до П(СБО №2 "Баланс" фінансові інвестиції – активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів і т.п.), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвесторів.

2) За характерам участі в інвестиційному процесі

· Прямі – передбачають пряму участь інвестора у виборі об'єктів інвестування і вкладення капіталу. Вони здійснюються шляхом безпосереднього вкладення капіталу до статутних капіталів інших підприємств. Пряме інвестування здійснюють в основному досвідчені інвестори, які достатньо проінформовані про об'єкти інвестування і добре ознайомлені з його механізмом

· Непрямі – передбачають вкладення капіталу інвестора, опосередковане іншими особами (фінансовими посередниками)

3) За періодами інвестування

· Короткострокові – характеризують вкладення капіталу на період до одного року

· Довгострокові – характеризують вкладення капіталу на період більше одного року

4) За рівнем, інвестиційного ризику

· Безризикові – це вкладення коштів у такі об'єкти інвестування, за якими відсутній реальний ризик втрати капіталу (очікуваного доходу) і практично гарантовано отримання розрахункової суми інвестиційного доходу

· Низькоризикові – це вкладення капіталу в об'єкти інвестування, ризик за якими значно нижчий від середньоринкового

· Середньоризикові – рівень ризику за об'єктами інвестування приблизно відповідає середньоринковому

· Високоризикові – рівень ризику перевищує середньоринковий

· Спекулятивні – вкладення капіталу в найбільш ризикові інвестиційні проекти або інструменти інвестування, за якими очікується найвищий рівень інвестиційного доходу

5) За формами власності капіталу, що інвестується

· Приватні – характеризують вкладення коштів фізичних і юридичних (недержавних форм власності) осіб

· Державні – характеризують вкладення капіталу державних підприємств, а також коштів державного бюджету різних рівнів і державних позабюджетних фондів

6) За регіональною належністю інвесторів

· Національні (внутрішні) – характеризують вкладення капіталу резидентами (юридичними або фізичними особами) даної країни в об'єкти інвестування на її території

· Іноземні – передбачають вкладення капіталу нерезидентами в об'єкти (інструменти) інвестування даної країни

Наведена класифікація інвестицій підприємства відображає найбільш суттєві їх ознаки. Виділення й уточнення класифікаційних ознак та основних видів інвестицій дозволяє визначити основні об'єкти аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

Завдання аналізу інвестиційної діяльності:

– загальна оцінка інвестиційних потреб;

– вибір напрямів інвестиційної діяльності та інвестиційних проектів підприємств;

– аналіз форм інвестування та їх ризику;

– аналіз доходності фінансових інвестицій;

– аналіз ефективності інвестиційних проектів та розробка заходів поліпшення інвестиційної діяльності підприємств

Основні об'єкти аналізу інвестиційної діяльності:

обсяг інвестицій (їх видів);

– структура інвестицій.

Мета економічного аналізу інвестиційної діяльності на підприємстві полягає у виборі найбільш ефективних і реальних інвестиційних проектів та обґрунтуванні програм їх реалізації.

Етапи аналізу інвестиційної діяльності:

– аналіз інвестиційної привабливості;

– аналіз інвестиційних проектів;

– аналіз фінансових інвестицій.

Джерела інформації аналізу інвестиційної діяльності:

1) Первинні документи:

– Акт списання основних засобів (ОЗ-3).

– Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1).

– Акт приймання-здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об’єктів (ОЗ-2);

– Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (ОЗ-5).

– Векселі, облігації, акції, виписки банку, ВКО, довідки бухгалтерії, акти приймання-передачі

2) Регістри обліку

– Журнал 3; відомість 3.1; відомість 3.4; журнал 4; відомість 4.1; відомість 4.2; відомість 4.3.

3) Фінансова звітність

– Ф. № 1 "Баланс",

– ф. № 2 "Звіт про фінансові результати",

– ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"

4) Статистична звітність

– ф. № 2-кб "Звіт про будівництво будівель і споруд";

– ф. №2-інвестиції "Звіт про капітальні інвестиції";

– ф. № 2-Б "Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів";

– ф. № 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт";

– ф. № 10-ЗЕЗ "Звіт підприємства (організації) про інвестиції в Україну";

– ф. № 2-кб "Звіт про введення в дію основних фондів, будівель, споруд та потужностей"

5) Інші джерела:

– Проектно-кошторисна документація, планові та звітні дані капітального будівництва, сітьові та календарні графіки виконання робіт за об'єктамиЧто вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.