Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз ритмічності виробництва

При вивченні діяльності підприємства важливим є аналіз ритмічності виробництва й відвантаження продукції.

Ритмічністьрівномірний випуск продукції відповідно до графіка в обсязі й асортименті, передбаченому планом.

Ритмічна робота є основною умовою своєчасного випуску й реалізації продукції. Неритмічність погіршує всі економічні показники: знижується якість продукції; збільшуються обсяг незавершеного виробництва й надпланові залишки готової продукції на складах і, як слідство, уповільнюється оборотність капіталу; не виконуються поставки по договорах і підприємство платить штрафи за несвоєчасне відвантаження продукції; несвоєчасно надходить виручка; перевитрачається фонд заробітної плати у зв'язку з тим, що на початку місяця робітникам платять за простої, а наприкінці – за понаднормові роботи. Все це приводить до підвищення собівартості продукції, зменшенню суми прибутку, погіршенню фінансового стану підприємства.

Для оцінки ритмічності роботи підприємства використовуються прямі й непрямі показники.

Прямі показники:

- коефіцієнт ритмічності,

- коефіцієнт варіації,

- коефіцієнт аритмічності,

- питома вага виробництва продукції за кожну декаду (добу) до місячного випуску,

- питома вага виробленої продукції за щомісяця до квартального випуску,

- питома вага випущеної продукції за кожний квартал до річного обсягу виробництва,

- відношення кількості продукції, випущеної в першу декаду звітного місяця, до третьої декади попереднього місяця.

Непрямі показники ритмічності — наявність доплат за понаднормові роботи, оплата простоїв з вини господарюючого суб'єкта, втрати від браку, сплата штрафів за недопоставку й несвоєчасне відвантаження продукції, наявність наднормативних залишків незавершеного виробництва й готової продукції на складах.

Один з найпоширеніших показників є коефіцієнт ритмічності.

Його можна визначити декількома способами:

1. Як відношення обсягу продукції, зарахованого у виконання прогнозу (плану), до планового випуску продукції

2. Як величину, що визначається шляхом підсумовування фактичних питомих ваг випуску за кожний період, але не більше їхнього планового рівня.

Покажемо це на прикладі.

Таблиця 4.8 - Аналіз ритмічності виробництва

Декади місяця Обсяг виробництва, грн. Питома вага, % Виконання плану, % Зараховується в рахунок виконання плану
План Факт План Факт Грн. %
      33,0 30,0 32,2   32,2
      34,9 31,9 34,3   34,3
      32,1 38,1 40,9   32,1
Разом     100,0 100,0 107,4   98,6

Висновок: Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що фактичний обсяг виробництва був більше, ніж плановий на 7,4 %, що становило 513 грн. При це фактична структура виробництва по декадах місяця значно змінилася в порівнянні із планової. Так в 1-й і в 2-й декаді план недовиконаний на 3%, в 3-й - перевиконаний на 6%. За рахунок цього у виконання плану зараховано менше 98,6% від загального обсягу виробництва.

Коефіцієнт ритмічності (за даними табл. 4.8)

=32,2%+34,3%+32,1%=98,6%, або

свідчить про те, що в строки, установлені планом-графіком, підприємством випущено 98,6% продукції.

Коефіцієнт варіації в) визначається як відношення середньоквадратичного відхилення від планового завдання за добу (декаду, місяць, квартал) до середньодобового (середньодекадного, середньомісячного, середньоквартального) планового випуску продукції:

 

, (4.8)

 

де – квадратичне відхилення від середньої величини завдання;

п — число періодів;

– плановий середньоквартальний (середньомісячний, середньодекад­ний) випуск продукції.

Коефіцієнт варіації показує середнє відхилення випуску продукції по календарних періодах. По даним попередньої табл. зробимо розрахунки:

У нашім прикладі коефіцієнт варіації становить 0,132. З цього виходить, що випуск продукції по декадах відхиляється від графіка в середньому на 13,2%.

Оскільки коефіцієнт ритмічності не фіксує випадків перевиконання завдання, які мають також негативний вплив на загальну ритмічність, розраховують коефіцієнт аритмічності.

Показник аритмічності розраховується як сума позитивних і негативних відхилень у випуску продукції від плану за кожний день (тиждень, декаду). Ніж менш ритмічно працює підприємство, тим вище показник аритмічності. У нашім прикладі він дорівнює (можна розрахувати як 1- Критм)

Каритм = 1 -0,986 = 0,014.

У процесі аналізу підраховують втрачені можливості підприємства по випуску продукції через неритмічність роботи, тобто визначити вартість недовипущеної продукції у встановлені планом-графіком строки в результаті неритмічної діяльності підприємства. Для цього в економічній літературі застосовуються різні способи:

- різниця між фактичним і можливим випуском продукції, розрахованим виходячи з найбільшого (середньодекадного, середньомісячного, середньоквартального) обсягу виробництва

у прикладі 7483-2850 х 3 = – 1067 грн.

- вартість недовипущеної продукції розраховується як добуток планового об'єму виробництва на коефіцієнт аритмічності (6970 х 0,014= 97,58 грн.).

Висновки, які може зробити фахівець-аналітик, залежить від багатьох обставин. Однак у центрі вивчення повинні бути причини неритмічного випуску продукції.

 

Питання для самоконтролю:

1. Яке значення має аналіз виробництва продукції, робіт і послуг за умов ринкових перетворень в Україні? Які зав­дання ставляться перед ним?

2. Як аналізувати обсяг товарної продукції? Які показники при цьому можна використовувати?

3. Які особливості аналізу динаміки обсягу виробництва продукції?

4. Назвіть можливі причини зміни обсягів виробництва продукції.

5. Як проводиться аналіз асортименту та структури випуску продукції?

6. Який порядок розрахунку коефіцієнтів асортиментності та структури випуску продукції?

7. Назвіть основні причини асортиментно-структурних зрушень під час виробництва продукції. На які показники можуть впливати ці зрушення?

8. Які показники використовують, аналізуючи якість продукції?

9. Назвіть основні способи, які застосовують, аналізуючи сортність продукції.

10. У чому полягають особливості аналізу бракованої продукції? Які причини породжують брак?

11. Які показники характеризують ритмічність виробництва та випуску продукції? Назвіть порядок розрахунку коефіцієнта ритмічності за різних умов.

12. Які чинники впливають на ритм роботи підприємства?

13. Якими джерелами інформації користуються, аналізуючи реалізацію продукції?

14. Основні завдання аналізу реалізації продукції.

15. Назвіть фактори, що впливають на обсяг реалізації продукції.

16. Основні напрямки збільшення обсягів реалізації продукції.

 
Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.