Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Сацяльна-эканамичнае становишча беларуских губерняу у 1900-1914 гг. Сталыпинская агарарная реформа.





На Бел. памешч. землеўлад. не толь. пераваж., але i мела выразны латыфунд. характ.. Буйн. памешч. валодалi дзес. i сотн. тыс. дзесяц. зямлi, а сял. надз. былi значна менш.. Перах. да капiталiст. земляроб. на Бел. адбыв. паступ.. На змену прыгон. спач. прыйш. змеш. сiст. гасп.. Пасля рэф. 1861 г. с\гасп. Бел. ўсе шырэй уцягвал. ў рын. сувязi. Шмат памешч. гасп. перайшло на капiтал. шлях развiц.. Разам з тым, многiя памешч. самi не вялi гасп. i сдавалi зямлю ў арэнду. У перш. два дзесяц. пасля рэф. важнейш. галiной гандл. земляробства заставал. вытворч. збожжа. Аднак у вын. сусв. аграрн. крызiсу 80–90-х гг. цэны на яго рэзка панiзiл.. Гэта прымусiла бел. памешч. пераходзiць на вытворч. такiх прад., якiя давалi большы прыбытак. У 90-я гг. галл. спецыялiзав. галiной у с\гаспад. Бел. стала малоч. жывёлаг.. Спецыялiзац. памешч. гасп. праявiл. ў пашыр. вытв. тэхн. культур. Сярод iх 1-е месца займала бульба. Значн. месца ў кан. ХIХ ст. у бел. губ. займала прамысл. садаўн. i агародн.. Прамысл. Бел. развiвал. ў цесн. сув. з агульнарас., але мела i свае асабл.. У прамысл. Бел. iшоў прац. перах. ад ручн. працы да машын.. Рамяство i мануфакт. паступ. выцясн. капiталiст. фабрыка. Значна адстав. Бел. ад Расii па ўзр. канцэнтр. вытворч.. Дробн. прадпр. складалi на Бел. асн. частку усiх фабр. i завод.. Значн. развiц. на Бел. атрымалi запалкав. i папяр.-кард. вытворч.. Вельмi шмат было прадпр., звязан. з перапрац. с\гаспад. сырав.. Iснавалi такс. кафляныя i шклозав.. Значн. павелiч. тэмпаў развiц. прамысл. Бел. спрыяла ствар. густой сеткi чыг. дарог. Важн. ролю ў экан. Бел. адыграваў рачны трансп.. Др. вытв. паст. трапляла пад уплыу буйн. капітала. У с\гас. капіталізм праяул. у разв. таварн. вытв.. Вяд. ролю у экан. пач. адыгрыв. банкі. Дваранства на Бел. 175 тыс., рус. пам. займалі пазіц. захав. дзярж. улады, поль. стаялі на адрадж. РП 1772.Дваране – фальваркоуцы і засцянковая шляхта – станв. на шлях капіт. гасп., арыентав. на адрадж. РП, выст. супр. бел. нац.-вызв. руху. Паскар. развiц. капiтал. ў с\гаспад. i сац. рассл. вескi садзейнiч. Сталып. рэф.. Яе мэта – умацав. сац. апоры самадзярж. ладу i ствар. ўмоў для фармiр. аграрн. кап-зму. Меркав., што рэф. будзе дасягн. шляхам лiквiд. сял. абшч. з уласц. ей сiст. земляробс. i землеўлад., i ствар. шыр. прасл. сял.-уласнiкаў, арыентав. на прадпрым. рыначн. гасп.. Рэф. атрым. развiц. ў шэрагу законаў бурж. характ., я-я былi прыняты напрац. 9 ліст.1906—1912 гг. Сталып. рэф. на Бел. мела шэраг асабл. (у зах. р-нах сял. абшч. ліквд. дауно, перавага падв.-спадч.землеулад. алегч. рэформу). Пад уплывам росту незадавальн. сял. царскі ўрад прызнаў непазб. правядз. ў вёсцы рэф.. Рэф. суправадж. інтэнс. насадж. рускага землеулад.. Ініцыят. і кіраўн. пераўтвар. выступ. міністр унутр. спраў А.А. Сталыпін. Асн. мэтамі рэф.: 1) забяспеч. умовы для больш хутк. развіц. капітал. на вёсцы, а знач., развіц. экан. ў цэлым у краіне; 2) раскалоць вёску, стварыўшы клас сельс. бурж., прыцягн. яго на бок царс. урада і т.ч. паставіць перашк. на шляху рэвалюц. руху. Сталыпінская рэформа мела наступныя накірункі: 1) разбур. сял. абшч. і перадача зямлі ў асабіс. сял. ўласнасць; 2) ствар. водрубаў (зям. участ., вылучаны з ашч. зямлі у аднаас. сял. маемасць без пераноса сядзібы) і хутароў (адасобл. сял. сядз. на зям. участку індывід. уладання); 3) перасяленчая палітыка. У зах. р-нах Стал. імкн. узняць паліт. ролю замож. сялянс. у сіст. мясц. органау кірав., для чаго былі свораны земст., с\гасп. гурткі. Вынік: заможн. част. нас. павяліч. да 1912 г. да 12%, бедн. склад. менш 68% двароу, гал. гасп.,як і раней, - памешч.. Рэф. насіла кампрамісны характ. і не зняла аграрн. пытанне, што садз. наспяв. рас. рэв., гасп. сял. зазстал. адсталай, унутры рынак заст. абмежаваным, не змагла прадухіл. абв. сац. супярэчн., але ж і аказала моц. уплыу на раазвіцце капіталіст. адносін.



30. Народницки и сацыял-демократический рух на тэрыторыи Беларуси в 19-20 ст

 

Подавление восстания 1863 г., развернувшиеся затем репрессии по отношению к его участникам, фактическое запрещение белорусской печати надолго задержали развитие национального движения. Оно оживилось вновь только в конце 70-х годов, когда в борьбу вступило новое, народническое поколение. Во главе его оказались разночинцы-народники, сторонники теории крестьянского социализма, разработанного А. Герценом и Н. Чернышевским. Народничество Беларуси идейно и организационно явилось частью общероссийского движения. Известными представителями этого движения были уроженцы Беларуси М. Судзиловский, А. Бонч-Осмоловский, будущий цареубийца И. Гриневицкий и др. В 1874 - 1884 гг. землячества и нелегальные группы белорусских студентов существовали во многих высших учебных заведениях России. Члены этих организаций часто были руководителями народнических кружков в Минске, Могилеве, Гродно, Пинске, Слуцке и других городах. Идейно и организационно они были связаны с «Землей и волей», созданной в Петербурге в 1876 г. После ее раскола в 1879 г. большинство белорусских кружков поддержало сторонников «Черного передела». Лидер его Г. Плеханов дважды посещал Беларусь. В Минске в 1881 г. были изданы три номера газеты «Черный передел» и газета для рабочих «Зерно». После распада «Черного передела» в 1882 г. белорусские народники перешли на позиции «Народной воли». «Народовольцы» пытались объединиться в единую региональную Северо-Западную организацию «Народной воли», но в конце 1882 г. аресты привели к ее распаду. В начале 80-х гг. центром белорусских народников был Петербург. Белорусское землячество при Петербургском университете в 1881г. обратилось с призывом «К белорусской молодежи», «Письмо про Беларусь», «К белорусской интеллигенции», «Послание к землякам-белорусам». В начале 1884 г. с инициативой объединения в единую организацию всех народнических кружков выступила группа «Гомон», которой руководили А. Марченко и Х. Ратнер. Были изданы два номера газеты «Гомон», которая пропагандировала идеи областной автономии Беларуси в федеративной республиканской России. «Гомоновцы» впервые заявили о существовании белорусской нации, отстаивали ее права на национальную самостоятельность. Однако создать единую организацию в Беларуси гомоновцы не смогли, что объясняется репрессиями властей и кризисом народничества, которое сходило с исторической арены и уступало дорогу марксизму. В последующие годы народничество приобретало либеральный характер. Отказавшись от революционной борьбы с правительством, либеральные народники сконцентрировали внимание на укреплении крестьянского землевладения, надеясь задержать процесс обезземеливания крестьян. Они предлагали укрепить общинное землепользование, дать крестьянам льготные кредиты, развивать крестьянские промыслы и т.д. Развитие капитализма привело к формированию значительных кадров рабочего класса Беларуси. В силу наличия здесь множества мелких предприятий положение рабочего класса Беларуси было более тяжелым, чем в России. 13 - 14-часовой рабочий день, низкая зарплата, штрафы, отсутствие страхового и пенсионного обеспечения толкало рабочих к разным формам борьбы. Вначале это было бегство, а в 70-е гг. основной формой социального протеста становиться стачка. В 70-х - первой половине 80-х состоялось 23 забастовки. Принятое в 80 - 90-х гг. законодательство об ограничении использования детского и женского труда, размеров штрафа, продолжительности рабочего дня, введение фабричной инспекции существенно не повлияло на положение рабочих Беларуси, ибо его сфера была ограничена лишь частью промышленных предприятий. В 80-е годы стали создаваться кружки среди рабочих, где изучались произведения К. Маркса и Ф. Энгельса. Первый кружок был создан в Минске студентом Э. Абрамовичем. Летом 1885 г. в марксистских кружках занималось 130 рабочих. Качественно новый этап в распространении марксизма связан с возникновением группы «Освобождение труда», возникшей в 1883 г. в Женеве. Рабочее движение Беларуси сливается с общероссийским социал-демократическим движением. Членами группы были уроженцы Беларуси И. Гецев, А. Гуринович, С. Левков, А. Трусов и др. На активизацию социал-демократического движения в Беларуси оказал влияние созданный в 1895 г. в Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Его членами были уроженцы Беларуси: Л. Лепешинский, М. Левашкевич, Т. Максимов и др. В сентябре 1895 г. в Вильно для переговоров с местными социал-демократами приезжал В.И. Ленин. Во второй половине 90-х гг. социал-демократические организации действовали в Минске, Гомеле, Витебске, Сморгони, Ошмянах, Брест-Литовске, Гродно, Пинске. Члены социал-демократических организацией проводили политическую агитацию среди рабочих, распространяли листовки и революционную литературу, руководили стачечной борьбой рабочих. Активизация революционного движения, количественный рост социал-демократических организаций делали насущным создание единой всероссийской организации. В марте 1898 г. в Минске состоялся I съезд социал-демократических организаций России, и было провозглашено создание Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). В рабочем и социал-демократическом движении Беларуси в конце 90-х гг. появились свои специфические черты: стремление еврейских, литовских и польских социал-демократов создавать рабочие организации по национальному признаку. Были созданы социал-демократические организации Королевства Польского (в 1900 г. социал-демократия Королевства Польского и Литвы), «Всеобщий еврейский союз в Литве, Польше, России» (Бунд).

Белорусская Социалистическая Громада - первая в республике национально-демократическая партия социалистического направления. Была составной частью революционно-демократического потока национально-освободительного движения, она появилась на политической арене в самом начале ХХ в.

К народным партиям принадлежала партия Белорусская Социалистическая Громада, которая появилась осенью 1903 г. Перед революцией 1905-1907 гг. немногочисленные её группы были в Минске, Вильно и Петербурге.

Программа Громады, принятая на первом съезде в 1903 г., основывалась на идеях ПСР и ППС. Громада считала себя социально-политической организацией «рабочего народа». В понятие «рабочего народа» включались рабочие и все крестьяне. Аграрная программа БСГ в общих чертах была заимствована у эсеров. БСГ заявляла, что она будет стремиться к уничтожению частной собственности на землю и бороться за предоставление каждому человеку права на индивидуальное пользование землей без права пользования чужой наемной рабочей силой при одновременном распространении идеи всесторонней кооперации, как средство перехода к социализму. Ближайшей политической целью Громада объявляла свержение самодержавия. При этом декларировалось, что БСГ будет стремиться к независимости национальностей. Национализм проявлялся стремлением объединить в своих рядах только белорусов.

«Белорусская Революционная Громада в декабре 1903 г. приняла свое новое наименование - Белорусская Социалистическая Громада. Оно сохранилось до её распада в июле 1918 г. Партия зародилась в Минске. Её организаторами были А.И. Луцкевич (А. Новина), И.И. Луцкевич, К. Кастровицкий (К. Каганец), Ф. Стацкевич, А. Пашкевич (Цетка) и другие.

В партию белорусских революционеров пришли люди различных взглядов. Их объединяла ненависть к царизму и желание свергнуть этот политический строй. Что же касалось тактики и стратегии, методов борьбы, единства среди партийцев не было. Поэтому БРГ не могла выработать надлежащей программы принципов. Как признавался А. Луцкевич, партийная программа, принятая в 1903 г., была еще «необработанная», «довольно туманная».

По своему социальному составу БСГ являлась объединением представителей различных слоев белорусской нации, среди которых преобладали выходцы из шляхты, зажиточных слоев крестьянства, интеллигенции и чиновничества. Биографические данные её лидеров свидетельствуют, что это были в основном представители двух классов, двух главных политических течений - либерально-буржуазного и демократического. Возможность такого объединения в рамках одной политической партии обусловливалась сравнительно слабой классовой дифференциацией формировавшейся белорусской нации.

Народническим бунтарством поначалу увлекался и Иван Луцкевич, о чем свидетельствуют его активные контакты с российскими социалистами-революционерами. Однако обнаружилось, что марксистское крыло партии было сильнейшим.

Это сказалось и на программных документах. Программное заявление, являвшееся по существу наброском программы, эклектически объединяло многие теоретические положения различных политических партий, прежде всего ППС, эсеров, а позднее Бунда и меньшевиков. В нем провозглашалась социалистическая ориентация. I съезд, проходивший в декабре 1903 г. в Вильно, принял новое название партии и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», сохранившийся до начала первой русской революции. Однако в программе отсутствовало принципиальное различие между пролетариатом, крестьянством и другими слоями трудящихся. Подобно эсерам, она объединяла их в одну социально-экономическую категорию - трудовой народ и в равной степени стремилась опереться и на рабочий класс, и на крестьянство, и на интеллигенцию.

БСГ добивалась свержения самодержавия и провозгласила своей конечной целью утверждение социализма в Белоруссии. Известно, что все политические партии левее кадетов не отрицали социалистическую идею, каждая из них по-своему её понимала. БСГ, как и эсеры, выступала с обвинением марксистов в том, что они якобы подменили этическую сторону социализма прагматическим классовым интересом.

БСГ рассматривала социализм как высший идеал борьбы, во имя осуществления которого должны быть объединены все силы нации - рабочие, крестьяне, интеллигенция. Выдвигая в своей программе задачу свержения самодержавия, она полагала приблизиться к осуществлению социалистической идеи путем последовательных социально-экономических реформ. Её национальная программа включала требования «возможно большей независимости национальной» и автономии не для Белоруссии, а для всего Западного края с сеймом в Вильно. «Мы стоим за национальную автономию, но сейм мы требуем не для белорусов, а для всего края, - в сейме должны быть представители всех народностей Северо-Западного края».

Программа по национальному вопросу требовала уничтожения национального гнета, равноправия наций и их права на самоопределение. Однако БСГ своеобразно пыталась решать национальный вопрос. В отличие от социал-демократов, особенно их радикального течения - большевиков, которые рассматривали его как составную часть борьбы за социализм, БСГ, признавая в целом классовую борьбу, фактически отрицала её внутри белорусской нации.

Анализ программных документов БСГ свидетельствуют, что её политическая позиция, в том числе и национальные требования, не выходили за рамки революционно-демократических преобразований. Безусловно, в документе нашли отражение и социально-демократические идеи, но они не были доминирующими. В тех исторических условиях БСГ не сформировалось как национально-демократическая партия. Для этого в Беларуси еще не было соответствующей социальной среды - развитого промышленного пролетариата.

«В 1905 г. БСГ создает «Белорусский Крестьянский союз» и организует первые дружины». Издаются листовки на белорусском языке.

В январе 1906 г. в Минске созывается II съезд БСГ, который занимался главным образом, разработкой аграрной программы. Работа ведется более усиленным темпом как среди крестьян и рабочих, так в среде учительства и учащейся молодежи. Ряд нелегальных крестьянских съездов. Организация среди рабочих профсоюзов.

В 1907 году партия фактически прекратила активную деятельность и сконцентрировалась на издании «Нашей нивы» — популярной легальной газеты на белорусском языке.

БСГ возобновила свою работу после Февральской революции и вела активную деятельность по созданию белорусской автономии, а позднее — собственной государственности. 14-25 октября 1917 года в Минске прошёл III съезд партии, на котором наметились серьёзные разногласия между различными группами в партии. В 1917-18 году от БСГ откололись три самостоятельных партии — Белорусская партия социалистов-революционеров, Белорусская партия социалистов-федералистов и Белорусская социал-демократическая партия.

Партия просуществовала до июля 1918 г. когда республику оккупировали немецкие войска.

Большую роль в БСГ играли представители белорусских землячеств в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Украине, на фронтах Первой мировой войны.









Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.