Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаходняя Беларусь у складзе Польшы (1921-1939) Абъяднанне Заходняй Беларуси и БССР.

Напярэдадні і ў час польска-савецкай вайны 1919-1920 гг. этнічная Беларусь была падзелена на тры часткі. Усходнія землі беларусаў (Смаленшчына, Віцебшчына, Магілёўшчына, Заходняя Браншчына і Гомельшчына) былі ўключаны ў склад РСФСР. Шэсць паветаў Мінскай губерні захаваліся за БССР. З 18 сакавіка 1921 г. па Рыжскаму мірнаму дагавору, падпісанаму РСФСР, Украінай і Польшчай без удзелу беларусаў, да польскай дзяржавы адышла тэрыторыя Заходняй Беларусі, плошчай больш за 112 тыс. км2, з насельніцтвам 4,6 млн чалавек, На гэтых землях устанавілася польская буржуазна-памешчыцкая ўлада. Быў уведзены прыняты ў Польшчы адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел - ваяводствы, паветы, гміны. У склад Заходняй Беларусі, ці «ўсходніх крэсаў» (ускраін), як называлі іх кіруючыя польскія колы, увайшлі тэрыторыі Віленскага, Навагрудскага, Палескага, большай часткі Беластоцкага ваяводстваў з пераважна беларускім насельніцтвам, з якога 85% пражывала ў вёсцы, 15% - у горадзе.

Заходняя Беларусь была адсталай ускраінай польскай дзяржавы, у якой урадавыя колы бачылі толькі крыніцу таннай сыравіны, рабочай сілы і рынак збыту для польскай прамысловасці. Акрамя таго, у планах Польшчы ёй прызначалася роля ваеннага плацдарма ў выпадку вайны з СССР. Новыя фабрыкі і заводы ў Заходняй Беларусі не будаваліся. Большасцю прамысловых прадпрыемстваў былі дробныя фабрыкі і заводы, якія займаліся перапрацоўкай прадуктаў сельскай гаспадаркі і некаторых відаў мясцовай сыравіны. Пераважалі харчовая і дрэваапрацоўчая галіны прамысловасці. Рабочыя працавалі па 12-14 гадзін, а атрымлівалі зарплату ў 1,5-2 разы меншую, чым у цэнтральных раёнах Польшчы. Па-драпежніцку знішчаліся прыродныя багацці Заходняй Беларусі: плошчы лясоў змяншаліся, асабліва бязлітасна знішчапася Белавежская пушча. Больш за 80% насельніцтва Заходняй Беларусі займалася сельскай гаспадаркай. Але ў сялян было мала зямлі, і таму ў пачатку 20-х гг. польскі ўрад правёў зямельныя рэформы, якія ўключалі продаж часткі памешчыцкай зямлі дробнымі надзеламі - парцэлямі, камасацыю - звядзенне ў адзін надзел дробных сялянскіх палосак з адначасовым высяленнем на хутар. Польскі ўрад пачаў засяляць беларускія землі ваеннымі каланістамі-асаднікамі, большасць якіх складалі польскія афіцэры. Яны атрымлівалі бясплатна або за невялікую плату зямельныя ўчасткі ад 15 да 45 га. Памешчыкі, кулакі і асаднікі жорстка эксплуатавалі сялян, якія бяднелі і масава разараліся. Многія з сялян выязджалі ў пошуках лепшай долі ў краіны Заходняй Еўропы, ЗША, Канаду.Працоўныя Заходняй Беларусі цярпелі жорсткі нацыянальны прыгнёт і поўнае палітычнае бяспраўе. Беларусаў не лічылі нацыяй. Ажыццяўлялася гвалтоўная паланізацыя беларускага насельніцтва: закрываліся існаваўшыя дагэтуль беларускія школы, настаўніцкія семінарыі, якія з'яўляліся базай падрыхтоўкі педагогаў для гэтых школ, спыняліся выданні беларускіх газет, забаранялася ўжыванне беларускай мовы ў дзяржаўных установах. Да гэтага дабаўлялася релігійная нецярпімасць польскіх улад да праваслаўнай большасці беларускага насельніцтва. З 500 існаваўшых у Заходняй Беларусі праваслаўных цэркваў больш за 300 былі ператвораны ў каталіцкія касцёлы.

Працоўныя Заходняй Беларусі не мірыліся са сваім цяжкім становішчам, вялі барацьбу супраць прыгнятальнікаў. У першыя гады польскага панавання барацьба набыла партызанскі характар. Партызаны спальвалі маёнткі памешчыкаў, сядзібы асаднікаў, рабілі налёты на паліцэйскія ўчасткі, У нацыянальна-вызваленчым руху існавалі два напрамкі: рэвалюцыйна-вызваленчы і нацыянальна-дэмакратычны. Рэвалюцыйна-вызваленчы напрамак узначальвала Камуністычная партыя Заходняй Беларусі (КПЗБ), створаная ў 1923 г. Кіраўніцтва КПЗБ вяло лінію на далейшае разгортванне партызанскага руху і давядзенне яго да змены палітычнай улады ў Заходняй Беларусі. Арганізатарамі рэвалюцыйнага руху былі I. Лагіновіч, С. Прытыцкі, В. Царук, В. Харужая і інш. Пад арганізацыйным уплывам КПЗБ у 1926 г. аформілася масавая палітычная арганізацыя - Беларуская сялянскарабочая грамада (БСРГ) на чале з вядомым беларускім вучоным, грамадскім дзеячам Б. Тарашкевічам. Яе праграма ўключала наступныя патрабаванні: самавызначэнне Заходняй Беларусі, стварэнне рабочасялянскага ўрада, перадача зямлі сялянам без выкупу. Урад Пілсудскага разграміў Грамаду, кінуўшы ў турму некалькі соцен актывістаў.

Летам 1935 г. пачалося буйное выступленне нарачанскіх сялянрыбакоў, у якім удзельнічала каля 5 тыс. чалавек. Прычынай паслужылі спробы ўлад пазбавіць сялян права лавіць рыбу. Кіравала барацьбой рыбакоў КПЗБ. Барацьба нарачанскіх рыбакоў вялася аж да 1939 г. У канцы 30-х гг. пачаўся спад рабочага і сялянскага руху. Гэтаму садзейнічаў неабгрунтаваны роспуск у 1938 г. КПЗБ выканкамам Камінтэрна. Роспуску КПЗБ папярэднічалі сталінскія рэпрэсіі яе кіруючых работнікаў у 1936-1937 гг. У ліку арыштаваных былі члены ЦК КПЗБ I. Лагіновіч, А. Славінскі, А. Альшэўскі, В. Харужая, дзесяткі актыўных дзеячоў нацыянальна-вызваленчага руху. Сваёй упартай барацьбой працоўныя Заходняй Беларусі засведчылі імкненне да ўз'яднання з Савецкай Беларуссю, кансалідацыі ў адзіную дзяржаву.

Лёс Польшчы вырашыла заключэнне 23 жніўня 1939 г. пакта аб ненападзе паміж СССР і Германіяй, які быў дапоўнены сакрэтнымі пратаколамі, па якіх тэрыторыя Польшчы падзялялася на сферы ўплыву СССР і Германіі. Устанаўлівалася, што мяжа гэтых сфер павінна праходзіць па лініі рэк Нараў, Буг, Вісла, Сан. Заходняя Беларусь і Заходняя Украіна прызнаваліся сферай інтарэсаў СССР. Пратаколы, як і заключаны 28 верасня 1939 г. дагавор аб дружбе і граніцы паміж СССР і Германіяй, з'яўляліся грубым парушэннем правоў польскага народа на самавызначэнне, новым падзелам Польшчы, хоць аб'ектыўна аднаўлялі нацыянальныя правы беларускага і ўкраінскага народаў, парушаныя ўмовамі Рыжскага дагавора 1921 г. Савецкія войскі ўступілі ў Заходнюю Беларусь 17 верасня 1939 г. і да канца месяца поўнасцю занялі яе. Пачаліся палітычныя і сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні. Адбылося аб'яднанне беларускага народа.

43. Нападзенне нацыстскай Германии на СССР и абарончыя баи на тэрыторыи Беларуси.

 

Фашистская Германия, нарушив договор о ненападении (пакт Молотова — Риббентропа), 22 июня 1941 г. вероломно напала на СССР. Началась Великая Отечественная войнасоветского народа против немецко-фашистских захватчиков. На территории Беларуси развернулись оборонительные бои.В соответствии с планом мол­ниеносной войны (план был назван по имени германского короля, участника крестовых походов в XII в. Фридриха I Барбаросса) главный удар на московском направлении наносила группа армий «Центр». Ее целью было уничтожение в приграничных боях войск Западного Особого военного округа.

В начальный период войны советские войска вынуждены были отступать. Дело в том, что личный состав Красной Армии готовился главным образом к наступательным действиям, так как существо­вало мнение о будущей войне как наступательной, скоротечной и на чужой территории. К тому же не было полностью проведено перевооружение войск, новая техника была еще не освоена. Вместе с тем вооруженные силы, в т. ч. та их часть, которая размещалась в БССР, были ослаблены репрессиями, которые лишили Красную Армию опытных командиров.

Несмотря на невероятно тяжелое положение, находясь в окруже­нии противника, советские воины оказывали отчаянное сопротивле­ние, проявляли стойкость и мужество. Насмерть, до последнего пат­рона, стояли на своих рубежах пограничники. За неделю боев бойцы пограничной заставы лейтенанта Л. Кижеватова, которая находилась в западной части Брестской крепости, уничтожили около батальона гитлеровцев. Штаб защиты крепости возглавили капитан И. Зубачев и полковой комиссар Е. Фомин — уроженец Витебщины. Руководил обороной майор П. Гаврилов. Защитники крепости продержались около месяца, хотя по планам фашистов на захват крепости отво­дилось только несколько часов. Последние дни обороны крепости овеяны легендами. На ее стенах защитниками были сделаны надписи: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20.VI.41 г.».

Уже в первые часы войны разгорелись воздушные бои в небе Бела­руси. Под Радошковичами совершили героический подвиг командир эскадрильи, уроженец Беларуси капитан Н. Гастелло и члены его экипажа. С согласия экипажа командир направил пылающий самолет на группу немецких танков и автомашин. Подобный подвиг совер­шил экипаж Л. Маслова. При защите Гомеля свой первый воздушный таран осуществил Б. Ковзан — единственный в мире летчик, который совершил четыре воздушных тарана и остался в живых.

Несмотря на упорное сопротивление Красной Армии, германские войска быстро двигались в глубь территории БССР. На седьмой день войны был захвачен Минск. В защите столицы принимала участие 100-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора И. Руссиянова, которая спустя два месяца стала первой гвардейской во всей Красной Армии. Защитники Минска впервые в годы войны использовали так называемую «стеклянную артиллерию» — бутыл­ки с горючей смесью для борьбы с танками. Такое средство борьбы получило в Европе название «коктейль Молотова».

Чрезвычайно напряженный характер носили бои в районе Моги­лева. Оборона города продолжалась 23 дня. Среди отважных защит­ников отличился стрелковый полк под командованием полковника С. Кутепова. Только за один день боев бойцы Кутепова уничтожили 39 фашистских танков. Об этих боях писатель Константин Симонов рассказал в романе «Живые и мертвые». Полковник С. Кутепов стал прототипом одного из героев романа — генерала Серпилина. По завещанию писателя его прах был развеян над Буйничским полем под Могилевом, где в 1941 г. проходили бои.

6 июля 1941 г. под Сенно на Витебщине в ходе Лепельского контр­удара советских войск произошла одна из крупнейших танковых битв в начале войны. В битве принимали участие около 1600 танков с обеих сторон.

14 июля 1941 г. под Оршей впервые советскими войсками (бата­реей реактивных установок под командованием капитана И. Фле­рова) в оборонительных боях была использована новая реактивная артиллерия — знаменитые «Катюши».

Двухмесячные оборонительные бои советских войск в Беларуси не позволили противнику реализовать план «молниеносной вой­ны», дали возможность сконцентрировать резервы и подготовиться к обороне на московском направлении.

На оккупированной территории Беларуси немецко-фашистские захватчики установили оккупационный режим.Был введен «новый порядок», направленный на ликвидацию советского строя, эксплуа­тацию [ I а ц и о и а л ь н ы хбо гатс т в и ресурсов, угнетение и уничтожение людей. Его идейной основой стала человеконенавистническая «расо­вая теория», которая утверждала преимущество арийской расы над всеми другими народами, необходимость расширения «жизненного пространства» для немцев и их «право» на мировое господство.

На оккупированной территории Беларуси было установлено военно-административное деление. Барановичская область, части Минской и Вилейской, северные районы Брестской, Пинской и По­лесской областей были выделены в генеральный округ «Беларусь»рейхскомиссариата «Остланд», который составил одну треть тер­ритории БССР. Другие районы Беларуси были включены в тыловой район группы армий «Центр», в состав рейхскомиссариата«Украи­на»,а также в генеральный округ «Литва» и округ «Белосток».

Отношение оккупантов к белорусам было определено в плане «Ост». Он предусматривал 75 % русских, белорусов, украинцев физически уничтожить, а остальные 25 % превратить в рабов. Что касается цыган и евреев, которые также жили в Беларуси, то их ожи­дало полное уничтожение. Главным средством осуществления своих целей фашисты сделали политику геноцида — уничтожение групп населения по разным мотивам: за принадлежность к коммунистам или евреям, за любое неподчинение оккупационным властям.

В Беларуси было создано более 260 лагерей смерти. Один из них около деревни Малый Тростенец. В системе лагерей фашист­ской Германии он занимает печальное четвертое место после Ос­венцима, Майданека и Треблинки по количеству уничтоженных людей — 206 500 человек (эту цифру исследователи считают мини­мальной). Еврейское население Беларуси сгонялось в специальные места проживания — гетто. Всего их в Беларуси было свыше 110. Скученность, голод, антисанитарные условия, тяжелый труд, из­девательства, погромы, массовые убийства делали жизнь жителей гетто невыносимой. В минском гетто погибло около 100 тыс. евреев. Уничтожение нацистами еврейского населения Европы получило название «Холокост». Всего за годы войны жертвами геноцида в Бе­ларуси стали более 600 тыс. евреев. Тех, кто в годы войны спасал лиц еврейской национальности, называют Праведниками народов мира. В Беларуси их насчитывается более 550.

Гитлеровцы за время оккупации провели в Беларуси более 140 карательных экспедиций, после которых целые районы превраща­лись в «зоны пустыни». 22 марта 1943 г. по приказу фашистов были сожжены заживо все жители деревни Хатынь, что возле Логойска. В огне погибли 149 человек, в том числе 76 детей. Название «Хатынь» стало символом трагедии белорусского народа в годы войны. Всего в Беларуси было уничтожено более 2 млн 200 тыс. человек (по уточ­ненным сведениям людские потери составили не менее 2,8—3 млн человек). Вместе с жителями было сожжено 628 деревень, из которых 186 так и не были восстановлены после войны.

Фашисты насильно вывозили советских людей, особенно молодежь, на каторжные работы в Германию. Тех, кто уклонялся от отправки в Гер­манию, расстреливали. За время оккупации из Беларуси было вывезено около 380 тыс. человек, в том числе более 24 тыс. детей. В Германии таких людей называли остарбайтерами — восточными рабочими.

Чтобы наладить гражданскую жизнь с максимальной пользой для себя, оккупанты сразу же встали на путь формирования местной ад­министрации и полицейских подразделений. В целях создания своей опоры среди населения они позволили тем, кто стал с ними сотруд­ничать — коллаборационистам, распространять историческую симво­лику, организовывать белорусские школы, возобновить деятельность театральных, научных и учебных заведений, издавать белорусские газеты. Когда положение оккупантов стало катастрофическим, они пошли на создание таких организаций, как Белорусская центральная рада, Белорусская краевая оборона, Союз белорусской молодежи. Уже накануне освобождения БССР от немецко-фашистских захват­чиков в июне 1944 г. в Минске был проведен II Всебелорусский съезд. Некоторые представители белорусского национального движения пошли на сотрудничество с немецкой администрацией под лозунгом борьбы с большевиками.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.