Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

4.1 Терміни та їх місце у діловому мовленні

Наукові поняття визначаються спеціальними словами – термінами, які складають основу наукової мови. Термін – це слово або усталене словосполучення, яке має певне наукове чи спеціальне поняття. Термін не називає поняття, як звичайне слово, а поняття приписується терміну, додається до нього. У цій різниці вбачається відома конвенційність терміна, яка полягає у тому, що вчені чи фахівці тієї або іншої галузі домовляються, що розуміти, яке поняття вкладати у той або інший термін. Отже, конкретний зміст поняття, визначеного терміном, буде зрозумілим лише завдяки його лаконічному логічному визначенню, яке зазначає суттєві ознаки предмета або значення поняття, тобто його зміст і межі.

Усі терміни мають низку характерних ознак, до яких належать:

- системність терміна (зв’язок з іншими термінами даної предметної сфери);

- наявність визначення;

- однозначність терміна в межах однієї предметної галузі, однієї наукової дисципліни, сфери професійної діяльності;

- стилістична нейтральність;

- відсутність експресії.

На відміну від загальнолітературної, мова професійного спілкування вимагає однозначності тлумачень основних ключових понять, зафіксованих у термінах. Для будь-якої сфери діяльності це дуже важливо, оскільки неточне вживання того чи іншого слова може мати небажані наслідки.

Терміни конкретної галузі знання або діяльності складають окремі термінологічні групи, наприклад: технічна, хімічна, лінгвістична, економічна, музична, спортивна, політична та ін.[5]

Професійна лексика

Професіоналізми– слова і мовні звороти, характерні для мови людей певних професій. Оскільки професіоналізми вживають на позначення спеціальних понять лише у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу, вони не завжди відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми виникають як неофіційні (а отже, експресивно забарвлені) синоніми до термінів.На відміну від термінів, професіоналізми не мають чіткого наукового визначення і не становлять цілісної системи. Якщо терміни – це, як правило, абстрактні поняття, то професіоналізми – конкретні, тому що детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності відповідної професії. Наприклад: кок, ходити в море, зняти касу, прикинути баланс.

Професіоналізми використовуються також літераторами з метою створення професійного колориту, відтворення життєдіяльності певного професійного середовища у своїх творах.

Канцеляризми– слова та мовленнєві звороти, що позбавляють образності, яскравості, емоційності та індивідуальності стилю, надають йому нейтрального, офіційного та шаблонного значення. Наприклад: в осінньо-зимовий період, відчувати потребу.

Неологізми та запозичення в ОДС

Неологізми– слова, що позначають нові поняття і предмети, поділяють на дві групи: неологізми, які стали термінами, та неологізми – професіоналізми, або слова професійного жаргону. Використання нових слів у тексті документа повинно ґрунтуватися на оцінці того, чи є це слово терміном або чи називає поняття, яке має усталене позначення у мові.

Неологізми першої групи доцільно використовувати у діловій мові. Неологізми другої групи не повинні вживатися в офіційній діловій мові, якщо в українській мові є їхні прямі відповідники усталеного традиційного значення.

Слова, запозичені українською мовою з інших мов, називаються іншомовними.

Декілька порад щодо вживання неологізмів, іншомовних слів у діловій мові та у науковому стилі:

1. Не слід використовувати іншомовні слова, якщо в українській мові є їхні прямі відповідники.

2.Треба використовувати іншомовні слова лише у тому значенні, у якому вони зафіксовані у сучасних словниках, а якщо є синоніми – добирати потрібні найточніші відповідники, виходячи з контексту.

3.Не можна використовувати в одному документі (тексті) іншомовне слово і його український відповідник.

Перевага надається державній мові, що значною мірою полегшить ведення справочинства і допоможе уникнути небажаних двозначностей і помилок.


 

Книжні слова

Усі слова, що зустрічаються у писемному мовленні, зокрема у ділових паперах, називаються книжними. Вони не належать до певних функціональних стилів або сфер. Це лексика наукових та публіцистичних праць, статей, що позбавлена суб’єктивно-оціночних відтінків і вживається у широкому значенні (еволюція, компонент, прогрес, модель).

До книжних слів належать слова з абстрактним значенням із суфіксами -анн(я), -енн(я), -інн(я), -ість, -ств(о), -цтв(о):здійснення, сумісництво. Незначний відтінок книжності мають дієслова на -увати, -ювати (виконувати, здійснювати), віддієслівні іменники на -ння, -ття (посвідчення, прибуття), вживані у діловому стилі дієприкметники (працюючий, призначений) і дієприслівники (враховуючи, розглянувши).

При укладанні документа добираються саме книжні, а не розмовні слова, бо книжні, як правило, однозначні й не виражають емоцій укладача.

Застаріла й рідко вживана лексика використовується в офіційних документах зі стилістичною метою, надаючи особливо важливим серед них відтінок монументальності, високої урочистості. Це слова типу чинити, благотворний, воєдинота інші.

Питання для самоконтролю:

1. Дати визначення поняття «термін», навести приклади вживання термінів за обраним фахом.

2. Навести приклади неологізмів.

3. Навести приклади запозичених слів.


 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

БЛОК 1

Укажіть правильний варіант відповіді.

Норма літературної мови - це:

а) міра, розмір чого-небудь;

б) порядок, стан, вигляд;

в) сукупність мовних засобів;

г) порція, пайок чогось;

Укажіть правильний варіант відповіді.

а) Орфоепічні норми – правильне вживання розділових знаків.

б) Орфографічні норми – правильне написання слів.

в) Граматичні норми – добір мовних засобів залежно від умов спілкування.

г) Стилістичні норми – творення слів, правильне уживання форм слів, побудова словосполучень.

д) Пунктуаційні норми – правильна вимова звуків, звукосполучень.

Визначте правильні варіанти перекладу.

Относиться к языку

а) ставитися до мови;

б) відноситися до мови.

На протяжении многих лет

а) на протязі багатьох років;

б) протягом багатьох років.

Принимать активное участие

а) приймати активну участь;

б) брати активну участь.

Являться высококвалифицированным специалистом

а) являтися висококваліфікованим спеціалістом;

б) являтися спеціалістом високої кваліфікації;

в) бути фахівцем високої кваліфікації;

г) бути висококваліфікованим фахівцем.

Считать необходимым

а) вважати необхідним;

б) рахувати необхідним;

в) вважати за необхідне;

г) рахувати за необхідне.

Выполнить большой объём работы

а) виконати великий об’єм роботи;

б) виконати великий обсяг роботи.

Разработать мероприятия

а) розробити заходи;

б) розробити міроприємства.

Принять следующие решения

а) прийняти наступні рішення;

б) прийняти такі рішення;

в) прийняти слідуючі рішення.

Укажіть правильний варіант перекладу.

Прийти к заключению

а) прийти до висновку;

б) дійти висновку.

Принять меры

а) прийняти міри;

б) вжити заходи;

в) вжити заходів.

Подводить итоги работы

а) підводити підсумки роботи;

б) підбивати підсумки роботи.

Приемлемые условия

а) приємливі умови;

б) прийнятні умови.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.