Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОцінка якості ферментних препаратів

На всіх стадіях культивування продуцентів і виділення ферментів проводять передбачені схемою техно-хімічного контролю аналізи. Готові ФП аналізують на відповідність їх якості вимогам нормативно-технічної документації.

Кожен ФП перед його промисловим виробництвом ретельно перевіряють в спеціальних медичних закладах на токсичність. Перевірку проводять протягом кількох місяців (а то й років) на кількох поколіннях тварин.

Активність ФП виражають в мікромолях субстрату, що прореагував в присутності 1г чи 1 см3 ФП в заданих умовах (температура, рН, концентрація субстрату) за 1 хв. Число мкМ і буде дорівнювати числу стандартних одиниць активності.

Для оцінки (співставлення) роботи різних заводів, а також для встановлення відпускної ціни, вводять поняття "умовна активність ФП".
Перерахунок проводять за формулою:

Де Qум. - кількість умовного ФП, т; Qтов. - кількість товарного ФП, т; Атов - фактична активність ФП, од./г; Аум - умовна активність ФП, од./г.

Дуже часто активність ФП різних партій, отриманих на одному і тому ж заводі, помітно відрізняється. Тому для кожного ФП встановлюють базисний рівень активності, а у виробництві повинні досягти її дещо більшою (з запасом в 20-30%). Для отримання постійної активності до ФП додають наповнювачі, які по відношенню до ферментів мають бути не просто інертною сполукою, а і стабілізатором. Хорошою добавкою і стабілізатором амілолітичних ферментів є крохмаль, пектолітичних - крохмаль і хлористий натрій.

Необхідну кількість наповнювача можна розрахувати за формулою

де S - кількість наповнювача, що необхідна для отримання стандартного за активністю ФП, кг; а - активність вихідного препарату, од./г; b - кількість вихідного препарату, кг; с - стандартна активність препарату, од./г.

Питання для самоперевірки

1. Екстрагування та фракціювання ферментів

2. Режими вакуум-упарювання ферментних розчинів.

3. Режими отримання ФП з індексами ГЗх і ПЗх.

4. Органічні розчинники для осаджування ферментів та вимоги до них.

5. Фактори, від яких залежить швидкість і повнота осаджування ферментів.

6. Види і суть мембранних способів очистки і концентрування ферментних розчинів.

7. Адсорбційні методи розділення і очистки ферментів.

8. Іммобілізовані ферменти і переваги їх застосування.

9. Способи іммобілізації ферментів.

10. Що таке “умовна активність ФП”?

11. Стандартизація і стабілізація ФП.

 

 

ДОДАТКИ

Основні фізико-хімічні показники якості ячменю,

Який використовують для виробництва пивоварного солоду

Показники Ячмінь
1 класу 2 класу
     
Колір світложовтий або жовтий Світложовтий, жовтий або сірувато-жовтий
Вологість, %, не більше 14,5 15,0
Маса 1000 зерен, грам, не менше 40,0 38,0
Масова частка білка, %, не більше 11,0 11,5
Вміст сміттєвих домішок, %, не більше 1,0 2,0
Вміст зернових домішок, %, не більше 2,0 5,0
Дрібних зерен, %, не більше 5,0 7,0
Крупність, %, не менше 85,0 70,0
Здатність до проростання, %, не менше (для зерна, поставленого не раніше, як через 45 днів після його збирання) 95,0 92,0
Життєздатність, %, не менше (для зерна, поставленого раніше 45 днів після його збирання) 95,0 95,0
Зараженість шкідниками Не допускається, крім зараженості кліщами не вище І ступеня
Примітка 1. Крупність – відношення маси зерен ячменю – залишку на ситі з отворами розміром 2,5 мм х 20 мм до маси наважки зерна, виражене у відсотках.
Примітка 2. Рекомендовані вимоги до якості пивоварного ячменю за показником "Екстрактивність, %, не менше": для 1 класу – 79,0, 2 класу – 77,0, що обумовлюється в договорі (контракті) між постачальником і покупцем

 

 

 

Основні фізико-хімічні показники якості

Сухого ячмінного пивоварного солоду

  Показники   Норми для різних типів солоду
світлого темного
високої якості 1 класу 2 класу
Прохід через сито 2,2х20мм, %, не більше 2,0 3,0 7,0 7,0
  Масова частка сміттєвих домішок, %, не більше Не допуска- ється   0,3   0,5   0,3
  Кількість зерен, %:        
- мучнистих, не менше 90,0 85,0 80,0 90,0
- скловидних, не більше 2,0 4,0 8,0 5,0
- темних, не більше Не допускається 4,0 10,0
  Масова частка вологи, %, не більше   4,0   5,0   5,8   5,0
  Масова частка екстракту на суху речовину солоду тонкого помелу, %, не менше   80,0   78,5   76,0   74,0
  Тривалість оцукрювання, хвилин, не більше         -
  Кольорність, см3 розчину йоду концентрацією 0,1моль/дм3 на 100см3 води, не більше   0,18   0,23   0,40   0,49-1,40
  Кислотність, см3 розчину гідроксиду натрію концентрацією 1моль/дм3 на 100см3 сусла     0,9-1,1   0,9-1,2   0,9-1,3   -

 

 

 Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.