Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

В житлових будинках теплова енергія використовується на опалення та гаряче водопоста-чання. При цьому опалення та гаряче водопостачання 1...2-поверхових будинків забезпечують децентралізовано від місцевих генераторів теплоти, які розміщують у кожному з них, а багато-поверхові будинки (3 і більше поверхів) – приєднують до теплової мережі централізованих сис-тем теплопостачання.

Теплові мережі централізованих систем теплопостачання, які прокладають по території кварталів (житлових груп), згідно з сучасними нормативними документами [8] повинні проект-туватись, як правило, двотрубними, закритими з індивідуальними тепловими пунктами (ІТП) у кожному житловому будинку. В ІТП завжди розміщується обладнання для підключення сис-теми опалення будинку до теплової мережі, а обладнання для систем гарячого водопостачання (водоводяні теплобмінники) – тільки при кількості поверхів у житловому будинку більше 5. Для будинків від 3 до 5 поверхів включно – гаряче водопостачання, як правило, децентралізова-не і здійснюється від проточних газових водонагрівачів типу ВПГ, які встановлюють у кожній квартирі.

Розрахункові витрати теплоти на опалення та гаряче водопостачання житлових будинків при наявності поверхових будівельних планів визначають згідно [12], а при їх відсутності – згідно [8] з використанням укрупнених показників питомих витрат теплоти на опалення житло-вих будинків, які наведені у [13]. При цьому за основні розрахункові величини приймають мак-симальні значення теплових потоків.

 

Розрахунок витрат теплоти на опалення житлових будинків

Максимальний тепловий потік на опалення житлових будинків визначають за формулою:

, Вт (4.1)

де q 0 – укрупнений показник максимального теплового потоку на опалення 1 м2 загальної пло-щі житлового будинку, Вт/м2; приймають в залежності від їх поверховості і температурної зони України (додаток 7); А – загальна площа житлового будинку, м2.

Температурні зони України визначають в залежності від кількості градусо-діб S, які розра-ховують так:

град×діб (4.2)

де поп – кількість діб опалювального сезону для даної місцевості, приймають згідно додатка 8, діб; tc.оп – середня температура опалювального сезону, °С, приймають згідно додатка 8; tв – се-редня температура внутрішнього повітря в житлових будинках, приймають tв = +18 °С.

Кліматологічна характеристика деяких населених пунктів України наведена в додатку 8.

 

Розрахунок витрат теплоти на гаряче водопостачання

Житлових будинків

Тепловий потік на підігрів гарячої води за період максимального споживання (з урахуван-ням тепловтрат в трубопроводі) визначають за формулою:

Вт (4.3)

де – максимальна витрата гарячої води, л/с, яку визначають аналогічною розрахунку мак-симальної витрати холодної води (див. формулу (2.3), яка наведена у розділі 2.1); t c – темпера-тура холодної водопровідної води ,°С, приймають для розрахункового (холодного) періоду, t c = =+5 оC; k t – коефіцієнт, який враховує тепловтрати неізольованими трубопроводом системи гарячого водопостачання житлового будинку, приймають k t» 0,25.

 

Гідравлічний розрахунок трубопроводів водяної

Теплової мережі

Гідравлічний розрахунок виконують для визначення діаметрів теплопроводів та втрат тис-ку в них при розрахункових витратах води та рекомендованих з техніко-економічних міркувань питомих втрат тиску чи швидкостей води в теплопроводах.

Перед виконанням гідравлічного розрахунку готують розрахункову схему теплової мережі і визначають витрати води на її ділянках. Кожна розрахункова ділянка – це частина теплопро-воду з незмінною витратою теплоти.

Визначення витрат води з теплової мережі для гарячого водопостачання багатоповерхо-вих житлових будинків (більше 5 поверхів) залежить від схеми приєднання водопідігрівачів до теплової мережі (паралельна чи двоступенева) та способу регулювання відпуску теплової енер-гії споживачам.

Для споживачів при Qh max/Q 0 max > 1 приймається паралельна схема, а при Qh max/Q 0 max = =0,2…1 – двоступенева.

Для сучасних житлових будинків з підвищеними нормативами опору теплопередачі зовні-ніх огороджень, як правило, Qhmax/Q 0 max > 1, а в теплових мережах централізованих систем теп-лопостачання прийнято центральне якісне регулювання по навантаженню на опалення будин-ків.

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.