Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозміщення інженерних мереж у вертикальній площині

При підземному прокладанні інженерних мереж повинні дотримуватися певні відстані не тільки в горизонтальній, але й у вертикальній площинах як між мережами та будинками, спору-дами тощо, так і між самими мережами. Додатково слід враховувати можливе підключення до вуличних мереж відгалуджень-вводів у будинки (одно- або двосторонніх), а також рівні про-мерзання грунту і (або) ґрунтових вод.

Мінімальні значення глибини прокладання інженерних комунікацій становлять [3...5, 7...9]:

1) теплова мережа при прокладці:

а) канальній – 0,5 м (до верху каналу);

б) безканальній – 0,7 м (до верху теплоізоляційної конструкції);

2) газопроводів всіх тисків – 0,8 м (до верху сталевого газопроводу); у місцях, де не перед-бачається рух транспорту, дозволяється зменшувати глибину прокладки до 0,6 м;

3) водопроводи – нижче глибини промерзання грунту на 0,5 м до низу труби;

4) трубопроводи системи водовідведення – вище глибини промерзання грунту в залежності від діаметру трубопроводу:

а) до 500 мм – на 0,3 м;

б) більше 500 мм – на 0,5 м до низу труби;

5) силові кабельні мережі в залежності від напруги ліній:

а) до 20 кВ – 0,7 м;

б) до 35 кВ – 1,0 м до низу кабелю.

На глибину закладання трубопроводів впливають ще і санітарні вимоги. Так, водопровід-ні лінії господарсько-питного призначення завжди розміщують вище трубопроводів систем во-довідведення. Відстань (у просвіті) між ними повинна бути не менше, ніж 0,4 м.

Відстань (у просвіті) між газопроводами і каналами теплової мережі повинна бути не мен-ше ніж 0,3 м.

Відстані між суміжними трубопроводами різного призначення (у просвіті) приймають 0,2 м, за винятками, наведеними вище.

Силові кабелі та кабелі зв¢язку прокладають, як правило, вище трубопроводів при дотри-манні між ними наступних відстаней:

а) між силовими кабелями напругою до 35 кВ, кабелями зв¢язку та трубопроводами – 0,5 м;

б) теж, 110...220 кВ та трубопроводами – 1 м.

Перехід трубопроводів та кабелів під залізничними і трамвайними коліями, рахуючи від підошви рейки, або автодорогами, рахуючи до верху труби (футляру) або кабелю, виконують на глибині 1 м (при відкритому способі виконання робіт) і на глибині 1,5 м (при закритому спосо-бі).

Розміщення інженерних мереж у вертикальній площині виконують в наступній послідов-ності з урахуванням можливого підключення відгалуджень-вводів у будинки: 1) кабельні мере-жі; 2) газопроводи низького тиску; 3) теплова мережа; 4) транзитні газопроводи високого (се-реднього) тисків; 5) водопровід; 6) мережі водовідведення: а) господарсько-побутова; б) зливо-ва.

 

Приклад

Вихідні дані. Побудувати поперечний профіль трасування інженерних мереж, які про-кладені вздовж вулиці, а поперечний профіль останньої наведений на рис.7.1. Діаметри трубо-проводів приймають відповідно до завдання. Всі інженерні мережі окрім теплової прокладають в окремих траншеях; теплопроводи проектуються в непрохідних каналах типу КЛс. Глибина промерзання грунту дорівнює 1.0 м.

Вирішення.

Попередньо визначають розміри непрохідного каналу згідно формул (7.1), (7.2).

Для діаметру теплопроводу dy = 300 мм на основі даних, наведених у додатках 19, 20: а) товщина ізоляції = 100 мм; б) відстань у просвіті до теплоізоляційної конструкції суміжного теплопроводу а1 =160 мм; в) відстань до стінки каналу а2 = 160 мм; г) відстань до перекриття а3 = 70 мм; д) відстань до дна каналу а4 = 140 мм.

 
 

Рис.7.1. Поперечний профіль вулиці

 

Тоді необхідні розміри поперечного перерізу непрохідного каналу складають:

а) ширина каналу

А = 2(300 + 2 100 + 160) + 160 = 1480 мм;

б) висота каналу

Н = 70 + 2 100 + 300 + 140 = 710 мм.

Виходячи з наведених у додатку 23 даних вибирають канал КЛс розміром 1500х 900 мм.

Аналогічним шляхом розраховують необхідні розміри непрохідного каналу для відгалу-жень-вводів у будинки. Їх діаметр прийнято 100 мм. Тоді згідно формул (7.1) і (7.2) ширина ка-налу А = 900 і висота Н = 440 мм. Для відгалужень приймають канал КЛс 1200х600 мм.

Поперечний профіль будують в наступних масштабах: вертикальний Мв =1:50 і горизон-тальний Мг =1:500 (див. мал.2.2).

Визначення місцезнаходження і взаємного розташування інженерних мереж виконують послі-довності, яка викладена в розд.7.3 і 7.4.

В зоні пішохідних доріжок на глибині 0.7 м від рівня землі з обох сторін вулиці Прокла-дають силові електрокабелі напругою до 35 кВ на відстані 2.0 м від бортового каменю доріжки, тобто зона кабелів становить 6-(2+2)=2 м.

З обох сторін вулиці в зеленій зоні біля лінії забудови прокладають газопроводи низького тиску діаметром 100 мм. Так як газопроводи проектують в зоні, де не передбачається рух транс-порту, то мінімальна глибина прокладання дорівнює 0.6 м. Проте, виходячи з можливого дво-стороннього підключення електросистем будинків до силових кабелів та необхідних мінімаль-них відстаней (у просвіті) по вертикалі між силовими електрокабелями і газопроводами низько-го тиску (дорівнює 0.5 м) глибина прокладання останніх складає 1.25 м від верху труби до по-верхні землі.

Після розміщення газопроводів низького тиску і електрокабелів переходять до проекту-вання інженерних мереж у межах вулиці.

 
 

Мг =1:500, Мв =1:50

1- теплова мережа Æ 300 мм у непрохідному каналі КЛс 1500´900(h) мм;

2- теплова мережа Æ 100 мм у непрохідному каналі КЛс 900´600(h) мм;

3- газопровід низького тиску Æ 100 мм;

4- газопровід середнього тиску Æ 100 мм;

5- газопровід високого тиску Æ 100 мм;

6- водопровід Æ 400 мм;

7- трубопровід зливового водовідведення Æ 400 мм;

8- трубопровід господарсько-побутового водовідведення Æ 400 мм;

9- силові електрокабелі

Рис. 2.2. Поперечний профіль трасування інженерних мереж вулиці

Найбільші капітальні витрати порівняно з іншими мережами характерні для теплових ме-реж у непрохідних каналах. Тому вони відзначаються найменшою глибиною прокладання. З урахуванням двостороннього підключення відгалужень-вводів до будинків в непрохідних кана-лах КЛс 1200х600 мм, мінімальної відстані (у просвіті) по вертикалі між каналом відгалуження-вводу і газопроводом низького тиску (дорівнює 0.3 м) непрохідний канал магістрального тепло-проводу прокладають на глибині 2.40 м до низу (1.50 м – до верху, при мінімально допус-тимому значенні 0.5 м) каналу. Магістральний канал розміщують з однієї сторони вулиці в роз-подільній смузі на відстані 2.0 м від осі дерева і 1.5 м від бортового каменю вулиці, що відпо-відає мінімальним значенням відповідних відстаней.

Транзитні газопроводи середнього (dy =100 мм) і високого (dy =100 мм) тисків проклада-ють в одній траншеї на відстані по горизонталі (у просвіті) один від одного в розподільній поло-сі вулиці вище каналів теплової мережі на глибині 1.35 м до низу газопроводів. Відстань по вер-тикалі (у просвіті) між газопроводами і каналом відгалуження-вводу теплової мережі прийнята мінімальною – 0.3 м. Відстань (у просвіті) по горизонталі до бортового каменю вулиці стано-вить 1.5 м, осі дерева – 2.8 м, що відповідно дорівнює і перевищує на 1.3 м мінімально-допусти-мі величини.

З двох сторін вулиці в розподільних смугах прокладають водопроводи діаметром 400 мм кожний, один з яких проектують на глибині 2.85, а другий – 3.0 м до низу труби. Стосовно гли-бини промерзання грунту (1.0 м) – це нижче на 1.85 і 2.0 м відповідно. Відстань по вертикалі (в просвіті) між ними і каналами тепломережі прийнята мінімальною – 0.2 м. Відмінності в гли-бинах прокладання водопроводів пояснюються тим, що для одного з них відстань по вертикалі (в просвіті) відраховується від дна каналу відгалуження-вводу в будинок, а для іншого – від дна каналу магістрального теплопроводу. Для обох водопроводів відстані (у просвіті) по горизонта-лі від бортового каменю складають 2.0 м, а до осі дерева – 2.6 м при мінімальних значеннях у 2.0 м.

Найнижче розміщують трубопроводи систем водовідведення: зливового діаметром 400 мм і господарсько-побутового діаметром 400 мм.

У зв’язку з відсутністю вільного місця в розподільних полосах ці трубопроводи проклада-ють під проїжджою частиною вулиці: перший на глибині 3.45 м, а другий – 4.05 м до низу стін-ки труби. Відстань між ними по вертикалі (у просвіті) становить 0.2 м (мінімально-допустиме значення), а між трубопроводами зливового водовідведення (знаходиться найближче до водо-проводу) і водопроводом ця відстань також дорівнює 0.2 м. Відстань по горизонталі (в просвіті) між трубопроводами систем водовідведення і бортовим каменем вулиці прийнята 1.5 м, що дорівнює мінімальному значенню.

 

 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.