Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВизначення витрат теплоти на гаряче водопостачання

№№ розрахун-кових ділянок Кількість с.т. прила-дів на ді-лянці N Ймовірність використан-ня с.т. при-ладів Рhr     Макс. витрата гарячої води , м3/год. Макс. витрата теплоти на підігрів води Qh,max, кВт
             
  Основна магістраль: 1-2-3  
1-2   0,05 31,5 9,832 9,832 769,7
2-3   0,05   4,707 4,707  
  Відгалуження: 2-4-5  
2-4   0,05 19,5 5,13 5,13 529,3
4-5   0,05 13,5 6,76 6,76 401,7
                 

Гідравлічний розрахунок теплової мережі виконують згідно з методикою, яка наведена в розд. 4.3. Починають з розрахунку витрат теплоносія на опалення Go,max по формулі (4.4) і на га-ряче водопостачання Gh,max при паралельній схемі приєднання водопідігрівачів в ІТП будинку до теплової мережі по формулі (4.5) та визначення розрахункової витрати води в тепловій мере-жі Gd по формулі (4.6).

Використовуючи Gd та Vоп т за допомогою номограми (додаток 10) знаходять усі інші пара-метри: dзовн х S (зовнішній діаметр і товщину стінки трубопроводу), V, R, на розрахункових ділянках основної магістралі та записують у табл.4.3.

Для визначення діаметрів теплопроводів відгалужень попередньо обраховують орієнтовні питомі втрати тиску на розрахункових ділянках відгалуження , Па/м за формулою

Па/м (4.9)

де – втрати тиску на ділянках основної магістралі від найвіддаленішого споживача (бу-динок №3) до точки підключення відгалуження до магістралі (ТК-3), Па; – приведена довжина відгалуження від точки підключення до магістралі (ТК-3) до кінцевого споживача на відгалуженні (будинок №2).

Па/м.

Таблиця 4.3

Результати гідравлічного розрахунку теплової мережі

№№ ділянок QО,maх, кВт Qh,max, кВт GО,max, т/год. Gh,max, т/год. Gd, т/год. d×S, мм V, м/с R, Па/м L, м lпр, м , Па
                       
Основна магістраль: 1-2-3
1-2 561,5 769,7 6,04 16,6 22,64 89х3,5 1,25        
2-3     2,19 7,91 10,1 76х3,5 0,8        
                       
Відгалуження: 2-4-5
2-4 247,5 401,7 2,66 8,64 11,3 57х3,5 1,7        
4-5 357,5 529,3 3,84 11,38 15,2 89х3,5 0,84        
                       

Потім, використовуючи значення Gd і по номограмі (додаток 9) підбирають d x S, знахо-дять Vв, дійсне Rв та на кожній ділянці відгалуження. Умовою правильності вибо-ру діаметру є близькі значення і (похибка не повинна перевищувати 10 %). Резуль-тати гідравлічного розрахунку наведені у табл.4.3.

Похибка при ув’язці відгалуження

.

У прикладі гідравлічний тиск в вузлових точках теплової мережі визначають в залежності від прийнятого тиску в подавальному Рп і зворотному Рзв теплопроводах на вході теплової ме-режі у самий віддалений від вуличної мережі будинок №3 та розрахункових втратах тиску на ділянках.

Наприклад, якщо прийняти на вході тепломережі в будинок №3 Рп = =0,5 МПа, а Рзв =0,4 МПа, то в вузлі ТК-3 гідравлічний тиск буде

МПа,

МПа.

В вузлі ТК-6 відгалуження гідравлічний тиск становить

МПа,

МПа.

 

РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

 

5.1. Гідравлічний розрахунок внутрішньо квартальних (дворових)

Газопроводів низького тиску

Газопроводи від ГРП до житлових і громадських будинків поділяють на вуличні, що пода-ють газ від джерел (ГРП) до вузла приєднання внутрішньо квартальних (дворових) газопроводів до вуличних, дворові газопроводи, вводи в будинки і внутрішньо будинкові газопроводи.

У даній роботі розглядають тільки дворові газопроводи і вводи в будинки. Прокладку дво-рових газопроводів виконують, як правило, підземною і за тупиковою схемою.

Длядворових газопроводів застосовують як сталеві: електрозварні (для підземного про-кладання) та водогазопровідні (для надземного прокладання), так і поліетиленові (лише для під-земного прокладання) труби. Вимикальні пристрої на вводах газопроводів рекомендується встановлювати ззовні. Вводи газопроводів здійснюють в нежитлові приміщення, доступні для огляду. Прокладання розподільних газопроводів виконують по периметру будинку, як правило, ззовні над вікнами першого поверху.

Житлові будинки висотою до 10 поверхів включно обладнають побутовими газовими пли-тами, а до 5 поверхів включно – окрім газових плит дозволяється встановлювати і побутові га-зові водонагрівачі. В додатку 10 вказані номінальні теплові потужності газових приладів, які дозволено встановлювати в житлових будинках [4,5].

Метою гідравлічного розрахунку дворових газопроводів низького тиску і вводів в будинок є визначення діаметрів методом питомих втрат тиску на тертя на підставі відомих розрахун-кових витрат природного газу і знаходження втрат тиску в мережі.

Номінальна витрата газу будь-яким побутовим приладом дорівнює

, м3/год. (5.1)

де – номінальне теплове навантаження приладу, Вт (додаток 10); – нижча теплота спалювання газу, кДж/м (згідно [4], = 34000 кДж/м ); – коефіцієнт корисної дії приладу (див. додаток 10).

Розрахункову годинну витрату газу споживачами окремих житлових і громадських будин-ків визначають за формулою

, м3/год. (5.2)

де – коефіцієнт одночасності, значення якого необхідно приймати для житлових будинків міст і селищ згідно з додатком 11; – кількість однотипних побутових газових приладів або груп приладів; – кількість типів приладів або груп приладів.

Втрати тиску у внутрішньо будинковій і дворовій мережах рекомендується приймати не більше 600 Па [5]. Значення надлишкового тиску в точці підключення дворового газопроводу до вуличної мережі низького тиску повинно бути не менше 1800 Па, що відповідає абсолютній величині

Р = 0.101325 + 1800/106 = 0.103125 МПа.

В курсовому проекті приймають розрахункові втрати тиску в дворових мережах і вводах в будинки Δ Рр =250 Па з урахуванням втрат тиску у внутрішньо будинкових мережах для всіх бу-динків Δ Рвн =350 Па.

Для розрахункових ділянок дворової мережі надбавки на місцеві опори становлять = =10%, на газопроводах від вводу в будинок до розрахункового стояка – =25 %.

Розрахункова довжина ділянок з урахуванням процентної надбавки дорівнює

, м (5.3)

де – геометрична довжина ділянки, м.

Середню питому втрату тиску в мережі дворового газопроводу і вводу в будинок обрахо-вують за формулою

. (5.4)

Знаючи витрати газу і середню питому втрату тиску підбирають діаметри ділянок мережі d ´ S і визначають фактичні питомі втрати тиску за допомогою номограми (додаток 12). При цьому діаметри сталевих газопроводів, які прокладають в землі, повинні бути не мен-ше d ´ S =57x3 мм. Для надземних газопроводів допускається використання менших діаметрів труб.

Втрати тиску на будь-якій ділянці газорозподільної мережі обчислюють так

(5.5)

Значення тиску в кінці ділянки знаходять за формулою

(5.6)

 

Приклад

Вихідні дані. Для заданого генплану запроектувати і виконати гідравлічний розрахунок дворового газопроводу і вводів в будинки: №1 (2-секційний 5-поверховий житловий будинок на 40 квартир) і №3 (2-секційний 9-поверховий житловий будинок на 80 квартир). В квартирах 5-поверхового житлового будинку №1 встановлені побутові чотирипальникові плити ПГ-4 і про-точні водонагрівачі ВПГ-18, а в квартирах 9-поверхового житлового будинку №3 – лише побу-тові чотирипальникові плити ПГ-4. Характеристика природного газу прийнята згідно [4]: Q рн= 34000 кДж/м3 при ρг =0,73 кг/м3.

Вводи газопроводу передбачені з розрахунку: один ввід на кожну житлову секцію з розта-шуванням в районі сходові клітки кожної секції будинку з зовнішнім розміщенням вимикаль-них пристроїв.

Вирішення.

Гідравлічний розрахунок газопроводів розпочинають з точки підключення дворового газо-проводу до вуличної мережі низького тиску – точка 1 – і виконують до найбільш віддаленої точки – вводу в будинок №3 – точка 5 (див. рис. 5.1). На розрахунковій схемі проставляють но-мери всіх вузлових точок і визначають витрату природного газу по ділянкам мережі.

Номінальну витрату газу побутовою чотирипальниковою газовою плитою ПГ-4 знахо-дять за формулою (5.1). Необхідно відмітити, що значення коефіцієнту корисної дії у цьому ви-падку приймається рівним одиниці, так як вся теплота, яка виділяється при спалюванні газу, надходить у приміщення.

м3/год.

Номінальна витрата газу для проточного газового водонагрівача ВПГ-18:

м3/год.

Після цього обраховують номінальну витрату газу на ділянці 4-5, до якої підключено на вводі n= 40 газових плит ПГ-4, за формулою

м3/год.

де n – кількість квартир, до яких постачається природний газ розрахунковою ділянкою.

Для ділянки 1-2 номінальна витрата газу дорівнює:

м3/год.

Аналогічно визначають номінальні витрати газу для інших ділянок і заносять в таблицю 5.1. Після цього обчислююють розрахункову витрату газу на ділянці 4-5 за формулою (5.2).

м3/год.

де Ksim= 0.227 – коефіцієнт одночасності, прийнятий для40 газових плит ПГ-4 згідно з додат-ком 11.

Аналогічно знаходять розрахункові витрати газу і на інших ділянках.

З урахуванням процентної надбавки а визначають розрахункові довжини ділянок за фор-мулою (5.3) і записують їх в таблицю 5.1.

Після визначення сумарної розрахункової довжини ділянок головної магістралі (див. табл. 5.1) обчислюють середню питому втрату тиску на тертя за формулою (5.4).

Згідно з розрахунковими витратами газу на ділянках Vð івеличиною питомої втрати тис-ку на тертя R =0,76Па/м підбирають діаметри ділянок мережі за допомогою номограми (див. додаток 12) і визначають фактичну питому втрату тиску на кожній ділянці Rд. Втрати тиску на ділянці знаходять за формулою (5.5) і результати розрахунку заносять в таблицю 5.1.

Таблиця 5.1

Гідравлічний розрахунок дворового газопроводу і вводу в будинок №3

№№ ділян-ки Номі-нал. ви-трата, м3/год. Ко- ефі-цієнт Ksim Розра-хун. ви-трата, м3/год. Довжи-на ді-лянки, м     Надбавки, % Розра-хун. довжи-на, м Діа-метр d ´ S, мм Питомі втрати тиску R, Па Втрати тиску на ділянці P, Па
                   
1-2   0,208 45,76     30,8 89´3,0 0,7 21,56
2-3   0,214 18,83       76´3,0 0,35 77,0
3-4   0,214 18,83       57´3,0 1,6 48,0
4-5   0,227 9,99       48х3,5 2,0 100,0
            330,8     246,56

Нев’язка тисків у т.5:

Як бачимо, сумарні втрати тиску не перевищують розрахункового перепаду D Р =250 Па для дворової мережі і вводу в будинок і знаходяться в межах ±10%. Таким чином, діаметри га-зопроводів підібрані вірно.

Значення тиску газу в т.5 складає

Р5 = 0.103125 – 246.56/106 = 0.102878 МПа.Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.