Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСТРУКТУРНО-МОДУЛЬНА СХЕМА З ДИСЦИПЛІНИ

«Фінансова санація та банкрутство підприємств»

для студентів спеціальності «Облік та аудит» денної форми навчання

 

Модуль К-ть годин Форма контролю К-ть заходів Оцінка за захід, балів Сума балів
ЛЗ ПЗ СРС mах min mах min
Перевірка ЛЗ 0,5
Тести
Усне, письмове опитування
Самостійна робота
Захист модуля
Всього за модуль 1 30 18
Перевірка ЛЗ 0,5 1,5
Тести
Усне, письмове опитування
Самостійна робота
Захист модуля 10,5 10,5
Всього за модуль 2   30 18
Поточний контроль 60 36
Наукова робота 10
Підсумковий контроль (залік) 30
Разом по курсу
Всього 12 24 18 100 76

 

 


ГЛОСАРІЙ

 

А

Ажіо– відхилення ринкового курсу цінних паперів від їх номінальної вартості в бік перевищення. Визначається у процентах до номіналу. На противагу ажіо розглядають дизажіо.

Альтернативна санація– форма фінансової санації з допомогою власників підприємства, за якою акціонер на добровільних засадах може зробити вибір між деномінацією чи консолідацією своїх корпоративних прав, з одного боку, та здійсненням безповоротної фінансової допомоги підприємству - з іншого. Перед власниками постає проблема вибору: або вони роблять цільові внески для погашення непокритих збитків підприємства і зберігають належну їм частку номінальної вартості статутного фонду, або погоджуються на зниження номінальної вартості своїх корпоративних прав, уникаючи будь-яких доплат.

Андеррайгери– фінансові посередники, професійні торгівці цінними паперами, до послуг яких вдаються емітенти корпоративних чи боргових прав, щоб швидко та ефективно розмістити цінні папери. Посередники можуть взяти на себе зобов'язання з розміщення всієї емісії або її частини. При цьому емітенту надається гарантія розміщення емісії.Антикризове фінансове управління– система принципів і методів розробки і реалізації комплексу спеціальних управлінських рішень, направленнях на попередження і подолання фінансових криз підприємства, а також мінімізацію їх негативних фінансових наслідків.

Арбітражний керуючий(розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали арбітражного суду. Одна й та ж особа може виконувати функції арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". У разі коли арбітражному суду не запропоновано кандидатуру арбітражного керуючого у встановленому законом порядку, арбітражний суд має право призначити арбітражним керуючим працівника державного органу з питань банкрутства за поданням останнього.

Аудит– незалежна експертиза публічної бухгалтерської та фінансової звітності, іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, яка має на меті визначити достовірність цієї звітності, з'ясувати повноту обліку й відповідність чинному законодавству, сформувати висновки щодо реального фінансового стану суб'єкта.

Б

Банківські консорціуми– тимчасові об'єднання банків, які створюються для координації дій під час виконання різного роду банківських операцій або для кредитування однієї, але великої та ризикованої угоди і засновуються банками на паритетних засадах. Банківські консорціуми для надання санаційних кредитів можуть створюватися з метою об'єднання кредитних ресурсів, диверсифікації кредитного ризику, підтримання ліквідності балансу банку.

Банкрутство– визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Згідно із Законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» справа про банкрутство порушується арбітражним судом, якщо безперечні вимоги кредиторів до боржника становлять разом не менш як 300 мінімальних розмірів заробітної плати і не були задоволені протягом трьох місяців після визначеного для їх погашення строку.

Банкрутство реальне– характеризує повну нездатність підприємства відновити в майбутньому періоді свою фінансову стійкість і платоспроможність у силу реальних втрат використовуваного капіталу. Катастрофічний рівень втрат капіталу не дозволяє такому підприємству здійснювати ефективну господарську діяльність у майбутньому періоді, унаслідок чого воно з'являється банкрутом юридично.

Банкрутство приховане– навмисне приховування факту стійкої фінансової неспроможності поданням недостовірних даних кредиторам, державним органам та іншим зацікавленим особам. Має на меті одержання кредиту, вигідного державного замовлення і г. ін. Якщо приховування банкрутства завдало матеріальних збитків кредиторам чи державі, то винні в цьому особи караються згідно з Кримінальним кодексом України.

Банкрутство технічне– стан неплатоспроможності підприємства, викликаний істотним простроченням його дебіторської заборгованості. При цьому розмір дебіторської заборгованості перевищує розмір кредиторської заборгованості підприємства, а сума його активів значно перевершує обсяг його фінансових зобов'язань.

Банкрутство умисне– це свідоме доведення суб'єкта підприємницької діяльності до стійкої фінансової неплатоспроможності, до якого з корисливих мотивів вдається власник або посадова особа підприємства, вживаючи протиправних заходів або не виконуючи свої службові обов'язки, і яке істотно зашкоджує державним або громадським інтересам чи законним правам власників та кредиторів. Винні в доведенні до банкрутства особи караються згідно з законом.

Банкрутство фіктивне– явно неправдива заява громадянина-засновника або власника підприємства, а також посадової особи цього підприємства про фінансову неспроможність виконати зобов'язання перед кредиторами та бюджетом. Такі дії мають на меті порушити справу про банкрутство чи санацію підприємства в рамках провадження справи про банкрутство, приховати незаконне витрачання коштів, ліквідацію, реорганізацію чи приватизацію підприємства з метою зміни форми власності, увести в оману незалежного аудитора з метою одержання необ'єктивного висновку про фінансовий стан підприємства. Якщо факт фіктивного банкрутства завдав матеріальних збитків кредиторам чи державі, то винні в цьому особи караються згідно з законом.

Безнадійна заборгованість– заборгованість, яка відповідає одній з наведених далі ознак:

- заборгованість за зобов'язаннями, щодо якої минув строк позовної давності;

- заборгованість, яка лишилася непогашеною за браком майна фізичної чи юридичної особи, оголошеної банкрутом у встановленому законодавством порядку, або юридичної особи, що ліквідується;

- заборгованість, яка лишилася непогашеною через нестачу коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах майна позичальника, переданого в заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора стосовно примусового стягнення іншого майна позичальника не привели до повного покриття заборгованості.

Безперечні вимоги кредиторів– вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Бенчмаркінг– метод контролінгу, який полягає в перманентному, безперервному порівнянні товарів, виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підприємства з аналогічними показниками інших підприємств чи структурних підрозділів. Основна мета бенчмаркінгу полягає у виявленні негативних відхилень у значенні порівнюваних показників, причин таких відхилень та розробці пропозицій щодо їх ліквідації.

Боржник- суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконані свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

В

Вартість бізнесу– це вартість діючого підприємства або вартість ста відсотків корпоративних прав у діловому підприємстві.

Відокремлення підприємств– форма реорганізації, за якою на базі існуючого суб'єкта господарювання чи його структурної одиниці створюється нове підприємство. У разі відокремлення з підприємства одного чи кількох нових підприємств до кожного з них переходять за розподільним актом у відповідних частинах майнові права та обов'язки реорганізованого підприємства. Частина його активів і пасивів передається правонаступнику або кільком правонаступникам, які створюються внаслідок реорганізації. Підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-господарську діяльність. Воно не втрачає статусу юридичної особи, а лише вносить зміни до установчих документів згідно з чинним законодавством. Коли йдеться про відокремлення, нова юридична особа виникає з використанням лише частини майна, належного реорганізованому підприємству. Решта стає базою для продовження його господарської діяльності.

Витрати банкрутства– потенційна величина можливих утрат наданого підприємству позикового капіталу в процесі очікуваного його банкрутства та ліквідації, генеруючих високою часткою використання ним позикових фінансових засобів.

Власний капітал– це підсумок першого розділу пасиву балансу. Він відбиває частку активів (майна) підприємства, яка фінансується за рахунок внесків держателів корпоративних прав та власних коштів суб'єкта господарювання. Головними його складовими є статутний фонд, додатковий капітал, резервні фонди й прибуток. Показники власного капіталу є одним із індикаторів кредитоспроможності підприємства, основою для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

Внутрішні механізми фінансової стабілізації –система методів стабілізації фінансового стану підприємства, використовуваних їм при погрозі банкрутства, з мстою виходу з кризи без зовнішньої допомоги.

Внутрішній аудит– це сукупність процедур, які забезпечують подання керівництву підприємства вірогідної та повної інформації; додержання внутрішніх і зовнішніх нормативних актів у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності; збереження майна підприємства та його кредиторів; оптимальне використання наявних ресурсів; управління ризиками; забезпечення чіткого виконання управлінських розпоряджень, спрямованих на досягнення мети, яка поставлена в стратегічних та інших планах.

Вороже поглинання– придбання контрольного пакета акцій компанії її конкурентами без попереднього узгодження з радою її директорів.

Г

Грошове зобов'язання– зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються па день подачі в арбітражний суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом. До складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються неустойка (пеня, штраф), визначена на день подання заяви до арбітражного суду, а також зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника -юридичної особи, що виникають з такої участі.

Гудвіл– ділова репутація підприємства, нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу. Гудвіл виникає завдяки застосуванню раціональних управлінських заходів, новим технологіям тощо. Вартість гудвілу не підлягає амортизації і не враховується у визначенні валових витрат підприємства.

Д

Деномінація акцій– зменшення номінальної вартості акцій акціонерного товариства, що має на меті зробити відповідною відповідальність номінальну вартість випущених в обіг акцій з розміром статутного фонду у разі його зменшення. Деномінація може здійснюватися подрібненням акцій або їх консолідацією.

Державний орган з питань банкрутства– державний орган України, до відомства якого належить відповідна проблематика. Сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Ліцензує діяльність фізичних осіб, які виконують функції арбітражних керуючих.

Дизажіо– відхилення ринкового курсу цінних паперів від їх номінальної вартості в бік зменшення.

Дисконтування– процес набуття майбутньої вартості грошей їх теперішньої вартості. Процес дисконтування може здійснюватися за простими чи складеними процентами.

Діагностика банкрутства– система цільового фінансового аналізу, спрямованого на виявлення параметрів кризового розвитку підприємства, що генерують погрозу його банкрутства в майбутньому періоді.

Діагностика фінансового кризи– система цільового фінансового аналізу, спрямованого на виявлення можливих тенденцій і негативних наслідків кризового розвитку підприємства.

Доарбітражне врегулювання спорівполягає у зверненні кредитора до дебітора з письмовою претензією про відшкодування заборгованості. Доарбітражне врегулювання спорів, а також їх розгляд в арбітражному порядку регулюється Арбітражним процесуальним Кодексом України.

Добровільна ліквідація підприємства-боржника– це процедура ліквідації неспроможного підприємства, яка здійснюється поза судовими органами па підставі рішення власників або угоди, укладеної між власниками відповідального підприємства та кредиторами і під контролем кредиторів.

Додатковий капітал– це сума приросту майна підприємства, яка виникла в результаті переоцінювання, безоплатно одержаних матеріальних цінностей та від емісійного доходу. Згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку додатковий капітал поділяється на додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал.

Досудова санація– система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інвестор, з метою запобігання банкрутства боржника шляхом реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до початку порушення провадження у справі про банкрутство.

Е

Експертне оцінювання майна– визначення оцінної вартості майна підприємства експертом згідно з договором із замовником

Експрес-діагносгика банкрутствахарактеризуг систему регулярної оцінки кризових параметрів фінансового розвитку підпригмства, здійснюваної па базі даних його фінансового обліку за стандартними алгоритмами аналізу.

Емісійний дохід– сума перевищення доходів, отриманих від емісії (випуску) власних акцій (інших корпоративних прав) над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав). Тобто це різниця між курсом емісії і номінальним курсом акції. Емісійний дохід є одним із джерел формування додаткового капіталу підприємства.

Емісія акцій або облігацій підприємств– сукупність дій емітента щодо здійснення передплати на акції або продажу облігацій.

Ефект сінергізма– додаткові економічні переваги, що утворяться при успішному об'єднанні підприємств (їхньому злитті та поглинанні). Ці економічні переваги формуються за рахунок ефективного використання їх загального фінансового потенціалу, взаємодоповнення технологій і продукції, що випускається, можливостей зниження рівня їхній поточних витрат і інших аналогічних факторів. Ефект сінергізма може бути використаний при прогнозуванні потенційного прибутку чи ринкової вартості сукупних активів, намічуваних до об'єднання підприємств, при реорганізаційних формах санації й у ряді інших випадків.

Ефект фінансового лівереджу– підвищення рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позичкового капіталу, якщо рентабельність активів перевищує проценти за кредит. Кфскт фінансового лівереджу характеризує залежність рентабельності власного капіталу підприємства від рентабельності всіх активів, процентів за кредит та коефіцієнта заборгованості. Він вимірює ефект фінансування діяльності та підвищення рентабельності власного капіталу за рахунок збільшення частки позичкового капіталу.

З

Зацікавлені особи стосовно боржника– юридична особа, створена за участю боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі й звільнені з роботи за рік до порушення провадження у справі про банкрутство, а також особи, які знаходяться у родинних стосунках із зазначеними особами та підприємцем (фізичною особою) - боржником, а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки. Для цілей Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» заінтересованими особами стосовно керуючого санацією чи кредиторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.

Застава– засіб забезпечення виконання зобов'язання, своєрідна майнова гарантія його виконання в обумовленому обсязі й у визначені умовами договору застави складається документ, в якому фіксуються вид зобов'язання, його розмір, терміни та порядок одержання. Заставне зобов'язання видається кредиторові, щоб підтвердити його право на отримання належної суми коштів у разі невиконання погоджених умов.

Захисна стратегія санації підприємствапередбачає різке скорочення витрат, закриття та розпродаж окремих підрозділів підприємства, консервацію та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, скорочення окремих частин ринкового сегмента, зниження відпускних цін та скорочення обсягів реалізації.

Заява про порушення справи про банкрутствоподається боржником або кредитором у письмовій формі, підписується керівником боржника чи кредитора (іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами), громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності (його представником) і повинна містити:

- найменування арбітражного суду, до якого подається заява;

- найменування (прізвище, ім'я та по батькові) боржника, його поштову адресу;

 

- найменування кредитора, його поштову адресу, якщо кредитором є юридична особа, якщо кредитор - фізична особа, в заяві зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, а також місце його проживання;

- номер (код), що ідентифікує кредитора як платника податків і зборів (обов'язкових платежів);

- виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання;

- перелік документів, що додаються до заяви.

Зворотний лізинг– господарська операція, яка передбачає продаж основних фондів з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів в оперативний або фінансовий лізинг.

Злиття підприємств– форма реорганізації суб'єктів господарювання, що полягає в об'єднанні підприємства (кількох підприємств), яка перебуває у фінансовій кризі, з іншим фінансово стійким підприємством (кількома підприємствами). У разі злиття підприємств усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, який виник в результаті злиття. Бухгалтерські баланси підприємств консолідуються. Під час реорганізації злиттям активи і пасиви підприємств, що реорганізуються, в повному обсязі передаються підприємству-правонаступнику, а підприємства, які злилися, припиняють свою господарську діяльність і втрачають юридичний статус.

Значні угоди– угоди щодо розпорядження майном боржника, балансова вартість якого перевищує один відсоток балансової вартості активів боржника на день укладення угоди.

Золоте правило балансу– принцип фінансування підприємств, який вимагає не лише паралельності строків фінансування, а й дотримання певних співвідношень між окремими статтями пасивів і активів. Це правило передбачає виконання двох умов:

а) основні засоби мають фінансуватися за рахунок власного капіталу та довгострокових позик;

б) довгострокові капіталовкладення мають фінансуватися за рахунок коштів, мобілізованих на довгостроковий період, тобто довгострокові пасиви мають використовуватися не лише для фінансування основних фондів, а й для довгострокових оборотних активів.

Золоте правило фінансування– називають також золотим банківським правилом, або правилом узгодженості строків. Воно вимагає, щоб строки, на які мобілізуються фінансові ресурси, збігалися зі строками, на які вони вкладаються в реальні чи фінансові інвестиції. Це означає, що фінансовий капітал має бути мобілізований на строк, не менший від того, на який відповідний капітал заморожується в активах підприємства, тобто в об'єктах основних та оборотних засобів. Дотримання вимог золотого правила фінансування забезпечує підприємству стабільну ліквідність і платоспроможність.

І

Інноваційний проект– комплекс взаємозв'язаних заходів інвестиційного характеру, спрямованих на комерційне застосування науково-технічних розробок, освоєння нових видів продукції, послуг, упровадження новітніх технологій. Проект оформляється згідно з вимогами Державного інноваційного фонду у вигляді формалізованого опису та включає техніко-економічне обгрунтування й бізнес-план.

К

Керуючий санацією– фізична особа, яка відповідно до рішення арбітражного суду організовує здійснення санації боржника.

Комітет кредиторів– робочий орган зборів кредиторів боржника під час провадження справи про банкрутство. Комітет кредиторів обирається зборами кредиторів у складі не більш як семи осіб. До компетенції комітету належать такі питання: скликання зборів кредиторів; підготовка та укладання мирової угоди; звернення до арбітражного суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначення та припинення повноважень арбітражного керуючого та ряд інших.

Конверсія акцій– об'єднання кількох акцій в одну, яке має на меті зробити відповідною номіналу вартість випущених в обіг акцій з розміром статутного фонду в разі його зменшення. Наприклад, конверсія акцій у співвідношенні 4:3 означає, що кожні чотири акції можна обміняти на три акції нової емісії.

Контролінг– функціональна система планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Іншими словами, конгролінг - це спеціальна, саморегулівна система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства (зокрема фінансового менеджменту) і включає в себе інформаційне забезпечення, планування, координацію. Контроль та внутрішній консалгинг.

Контрольний пакет корпоративних прав– кількість корпоративних прав, яка забезпечує їх власникові право здійснювати фактичний контроль над діяльністю підприємства. У разі високої концентрації статутного капіталу контрольний пакет становить як 50% загальної його суми плюс одна акція. За широкої диверсифікації контрольний пакет може охоплювати 20-30% номінальної вартості всіх корпоративних прав.

Корпоративні права– право власності на частку у статутному фонді юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації згідно з законом.

Кредитний ризик– ризик несплати позичальником основного боргу та відсотків з нього.

Кредитор– юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів).

Кредитоспроможність– наявність передумов для отримання кредиту та здатність повернути його. Кредитоспроможність позичальника визначається показниками, які характеризують його акуратність при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточне фінансове становище, спроможність у разі необхідності мобілізувати кошти з різних джерел, забезпечивши оперативну конверсію активів у ліквідні кошти.

Курс емісії акцій– курс, за яким відбувається передплата на акції. З юридичного погляду нижньою межею курсу емісії нових акцій є їх номінальна вартість, з економічного - номінальна вартість плюс витрати на проведення емісії. Верхня межа курсу емісії- ринковий курс акцій.

Л

Ліквідатор– фізична особа, яка відповідно до рішення арбітражного суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» порядку.

Ліквідаційна вартість активів– оцінка активів підприємства при його ліквідації як цілісного майнового комплексу. Така оцінка активів проводиться у випадку, якщо підприємство припиняє свою діяльність як самостійний господарський суб'єкт (при банкрутстві, розпаді).

Ліквідаційна вартість майна– вірогідна ціна, за яку майно може бути продане на ринку на дату оцінювання з урахуванням терміну продажу, визначеного ліквідаційною комісією.

Ліквідаційна вартість основних засобів– сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Ліквідаційна комісій– це робочий орган, який здійснює ліквідацію суб'єкта підприємницької діяльності і призначається інстанціями, котрі прийняли рішення про ліквідацію підприємства. У разі банкрутства ліквідаційна комісія призначається арбітражним судом.

Ліквідаційна маса– сукупність усіх видів майнових активів банкрута, що належать йому на правах власності або повного господарського відання. До ліквідаційної маси включаються також майнові активи інших осіб, які згідно із законодавчими актами або установчими документами банкрута відповідають за його зобов'язаннями.

Ліквідаційна процедура– це здійснення щодо визнаного банкрутом підприємства заходів, пов'язаних із задоволенням кредиторів продажем його майна та ліквідацією юридичної особи боржника.

Ліквідаційний баланс– це баланс підприємства, який складається після проведення ліквідаційних процедур, тобто після майнових об'єктів, які входять до складу ліквідаційної маси і необхідні для повного задоволення претензій кредиторів, та після розподілу виручених сум між кредиторами.

Ліквідація підприємства– припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного арбітражним судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна. Ліквідація може здійснюватися в добровільному порядку (наприклад, шляхом рішення засновників або акціонерів) або в примусовому порядку (наприклад, після винесення рішення арбітражного суду за позовом кредиторів про визнання підприємства банкрутом).

Ліквідні активи– майно підприємства, що користується високим попитом па ринку та може бути швидко реалізоване.

Ліквідність– здатність окремих видів активів до швидкої реалізації на ринку та перетворення на грошові активи.

М

Масове оцінювання майна– визначення вартості майна підприємства з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних.

Масштаб кризового фінансового стану– ступінь кризового фінансового стану підприємства, встановлений у процесі діагностики фінансової кризи.

МодельАльтмана– алгоритм інтегральної оцінки погрози банкрутства підприємства, заснований па комплексному обліку найважливіших показників, що діагностують кризовий фінансовий його стан.

Метод затрат– метод оцінювання вартості майна підприємства, який грунтується на визначені відновної вартості активів, тобто передбачає оцінювання вартості майна з використанням інформації про вартість його відтворення в існуючому вигляді в ціпах на момент оцінювання.

Мирова угода– це процедура досягнення домовленості між боржником і кредиторами щодо пролонгації строків сплати належних кредиторам платежів або щодо зменшення суми боргів. Мирова угода між боржником і кредиторами може бути укладена на будь-якому етапі провадження справи про банкрутство. Вона укладається в письмовій формі та підлягає затвердженню арбітражним судом.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів– зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію.

Н

Наступальна стратегія санації підприємства– передбачає активні дії: модернізацію обладнання, запровадження нових технологій, ефективного маркетингу, підвищення цін, пошук нових ринків збуту продукції, розробку та втілення прогресивної стратегічної концепції контролінгу.

Нематеріальні активи– об'єкти інтелектуальної, у тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності підприємства. До нематеріальних активів відносять право власності на винахід, право власності на фірмове найменування, право користування земельною ділянкою, право власності на програми, гудвіл та інші.

Неплатоспроможність– неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі із заробітної плати, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.

Номінальна вартість корпоративних прав– це вартість, яка відповідає частці держателя таких прав у статутному фонді емітента.

О

Офіційні друковані органи– газета Верховної Ради України «Голос України» та газета Кабінету Міністрів України «Урядовий кур'єр», друковані видання відповідної обласної ради за місцезнаходженням боржника.

Оцінна вартість майна– вірогідна ціна, за яку майно може бути продане на ринку на дату оцінювання з урахуванням інвестиційних умов іспособу продажу. Оцінною вартістю (залежно від мети оцінки) може бути ринкова вартість, інвестиційна вартість, ліквідаційна вартість.

П

Передавальний баланс– це баланс підприємства, що реорганізується, на день припинення його діяльності. Передавальний баланс складається за стандартними правилами, передбаченими нормативними актами, які регулюють порядок заповнення форм річної (квартальної) бухгалтерської звітності. Передавальний баланс має силу акта приймання-передавання. Його підписують директори та головні бухгалтери підприємства, що реорганізується, та підприємства-правонаступника.

Перетворення підприємств– форма реорганізації, яка передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства. У разі перетворення одного підприємства на інше до підприємства, яке щойно виникло, переходять усі майнові права та обов'язки колишнього підприємства. Розмір частки (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статутному фонді підприємства, реорганізується, має дорівнювати розміру його частки у статутному фонді товариства, створеного в результаті перетворення.

План санаціїмає містити перелік заходів з відновлення платоспроможності боржника; умови участі інвесторів (санаторів), якщо вони є. У повному або частковому задоволенні вимог кредиторів (зокрема переведенням боргу чи його частини на інвестора); строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань. Коли є сенатори, план санації розробляється й погоджується за їх участю.

Платоспроможність– здатність юридичної чи фізичної особи своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов'язання.

Погашені вимоги кредиторів– задоволені вимоги кредитора, вимоги, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі заміну, зобов'язання або припинення зобов'язання іншим чином, а також інші вимоги, які відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вважаються погашеними.

Поглинання підприємств– форма реорганізації, яка полягає в придбанні корпоративних прав фінансово неспроможного підприємства підприємством - сенатором. Поглинене підприємство може або зберегти свій статус юридичної особи і стати дочірнім підприємством санатора. або бути приєднаним до підприємства - санатора та стати його структурним підрозділом, втративши при цьому юридичний статус. Майнові права та зобов'язання боржника переходять до правозас

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.