Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема №1: «УСКЛАДНЕННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ. КОНСЕРВАТИВНЕ Й ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ. ВИДИ ОПЕРАЦІЙ. ХВОРОБИ ОПЕРОВАНОГО ШЛУНКА»

 

Актуальність теми.

На виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки (ДПК) страждають 8–10% населення. Співвідношення дуоденальної та шлункової локалізації виразок становить 4:1. Чоловіки хворіють частіше, ніж жінки. Виразки ДПК частіше розви ваються в молодому віці, практично не малігнізуються, а виразки шлунка, що мають високий ризик малігнізації, спостерігають переважно у людей старшого віку. Незва жаючи на успіхи в лікуванні виразкової хвороби шлунка та ДПК, розвиток її усклад нень становить загрозу життю пацієнтів.

Хоча частка операцій на шлунку протягом останніх років зменшується, розви ток хвороби оперованого шлунка є рідкісним, але дуже неприємним фактом як для хірургів, так і для пацієнтів, оскільки зазначений стані знижує якість життя і пога но піддається лікуванню.

 

Мета.

1. Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з виразковою хворобою шлунка та ДПК і її ускладненнями.

2. Визначати фактори ризику, етіологічні та патогенетичні чинники розвитку ускладнень виразкової хвороби та хвороб оперованого шлунка.

3. Визначати типову клінічну картину ускладнень виразкової хвороби та хвороб оперованого шлунка.

4. Виявляти різні варіанти перебігу ускладнень виразкової хвороби.

5. Складати план обстеження хворих при ускладненнях виразкової хвороби та хворобах оперованого шлунка.

6. На підставі аналізу даних лабораторного й інструментального обстеження проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз усклад нень виразкової хвороби та хвороб оперованого шлунка.

7. Призначати лікування при неускладненій і ускладненій виразковій хворобі.

8. Виявляти перфорацію гастродуоденальної виразки, гастродуоденальну кровотечу та надавати допомогу таким хворим.9. Оцінювати результати контрастних рентгенографій шлунка та ДПК.

10. Демонструвати володіння морально деонтологічними принципами медичного працівника та принципами фахової субординації.

Студент має знати:

1. Патогенез виразкової хвороби та її ускладнень.

2. Механізми та фази шлункової секреції. Вплив вегетативної іннервації на функціонування шлунка, ДПК, печінки, підшлункової залози. Механізми травлення в тонкому кишечнику.

3. Основні принципи противиразкової терапії.

4. Клінічні прояви:

5. Типових і атипових перфорації гастродуоденальних виразок.

6. Пенетрації виразки.

7. Виразкової гастродуоденальної кровотечі.

8. Пілородуоденального стенозу.

9. Малігнізації виразки.

10. Ускладнень операцій на шлунку.

11. Основні принципи та техніку виконання основних інструментальних і рентгенологічних методів обстеження шлунка та ДПК.

12. Показання до оперативного лікування виразкової хвороби шлунка та ДПК та її ускладнень.

13. Фармакологічні властивості інгібіторів протонної помпи, препаратів, які застосовують для противиразкової терапії, антибіотиків, інфузійних розчинів.

14. Основні принципи та методи оперативних втручань при виразковій хворобі шлунка та ДПК.

15. Правила асептики й антисептики.

16. Основні механізми розвитку хвороб оперованого шлунка.

17. Про доцільність онконастороженості у хворих з виразковою хворобою шлунка.

 

Cтудент має вміти:

1. Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з виразковою хворобою шлунка та ДПК і її ускладненнями.

2. Визначати патогенетичні фактори розвитку ускладнень виразкової хвороби.

3. Виявляти типову клінічну картину при виразковій хворобі шлунка, ДПК, її ускладненнях, хворобах оперованого шлунка.

4. Складати план обстеження хворих на виразкову хворобу шлунка, ДПК, її ускладнення, пацієнтів із захворювання оперованого шлунка.

5. На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження проводити диференційну діагностику, обґрунтовувати та формулювати діагноз при ускладненнях виразкової хвороби, хворобах оперованого шлунка.

6. Інтепретувати результати контрастного рентгенологічного дослідження шлунка.

7. Призначати лікування хворим з ускладненнями виразкової хвороби в перед і післяопераційному періоді.

8. Ставити назогастральний зонд, проводити пальцеве ректальне обстеження.

9. Визначати показання та протипоказання до проведення хірургічного лікування хворих з ускладненнями виразкової хвороби.

10. Правильно обрати діагностично лікувальну тактику в пацієнтів з підозрою на ускладнення виразкової хвороби.

11. Демонструвати володіння морально деонтологічними принципами медичного працівника та принципи фахової субординації.

 

Термінологія.

 

Термін Визначення
Виразкова хвороба шлунка та ДПК хронічне захворювання, основним морфологічним проявом якого є рецидивуюча виразка шлунка або ДПК, що утворюєть ся внаслідок розладів механізмів регуляції шлункової секреції з порушенням співіввідношення між активністю факторів кис лото пептичної агресії та факторів захисту, і, як правило, вини кає на тлі гастриту, спричиненого інфекцією Helicobacter pylori
Виразка (шлунка, ДПК) хронічний запальний процес, який характеризується утворен ням дефекту, що проникає глибше власної пластинки слизової оболонки (шлунка, ДПК)
Виразкова кровотеча кровотеча в порожнину шлунка і ДПК внаслідок арозії судин у ділянці виразки
Мелена чорний напіврідкий дьогтеподібний кал зі специфічним не приємним запахом, який утворюється з крові під впливом вмісту шлунка та кишечнику
Перфорація виразки утворення дефекту в стінці шлунка чи ДПК, через який їхній вміст потрапляє в черевну порожнину
Пенетрація виразки проникнення та поширення виразки за межі стінки шлунка або ДПК в сусідні органи та тканини. Виразка поступово заг либлюється, досягає зовнішньої оболонки шлунка та проникає в тканину, яка прилягає до стінки шлунка або ДПК
Пілородуоденальний стеноз рубцева або навколовиразкова запальна деформація воротар ного відділу шлунка або початкового відділу ДПК внаслідок рецидивуючого перебігу виразкової хвороби з порушенням моторно евакуаторної функції шлунка
Демпінг синдром комплекс нейрогуморальних і диспептичних порушень, спри чинений прискореною евакуацією концентрованої неперетрав леної їжі з кукси шлунка в тонку кишку
Синдром привідної петлі синдром, в основі якого лежить порушення евакуації вмісту з привідної петлі, що включає залишену частину ДПК і ділян ку тонкої кишки між дуоденоєюнальним переходом і куксою шлунка. Спостерігають зазначений синдром після резекції шлунка за модифікацією Більрот ІІ
Гіпоглікемічний синдром характерний симптомокомплекс, в основі якого лежать коливання рівня цукру, що завершуються розвитком гіпоглікемії
Пострезекційна (агастральна) астенія симптмокомплекс, який спостерігаються у хворих після ре зекції шлунка або гастректомії на тлі інших симптомів. Основ ними проявами є астенізація психічної та соматичної сфер, яка виражається підвищеною дратівливістю, плаксивістю, апатією, конфліктністю
Пептична виразка анастомозу виразка, що виникла в ділянці анастомозу після операції на шлунку (резекції шлунка або органозберігаючої операції з дре нуванням шлунка, пілоропластикою або анастомозом)
Ваготомія операція пересічення стовбура блукаючого нерва або його гілок: 1) стовбурова ваготомія — пересічення стовбура блукаючого нерва; 2) селективна ваготомія — операція пересічення гілок блукаю чих нервів, які іннервують шлунок, із збереженням печінко вих гілок лівого блукаючого нерва та черевної гілки право го. Можливе поєднання зі стовбуровою в різний варіантах; 3) селективна проксимальна ваготомія — операція пересічення тільки коротких шлункових гілок блукаючих нервів зі збере женням іннервації воротарного відділу шлунка (нерв Латарже)
Дренувальні операції на шлунку операції, що забезпечують вільне проходження шлункового вмісту в кишечник (пілоропластика, гастроентероанастомоз, гастродуоденостомія)
Пілоропластика операція, що забезпечує вільне проходження їжі через воротарний канал у ДПК: 1) за Гейнеке — Мікулічем — повздовжній розріз всіх шарів стінки воротаря з подальшим зшиванням в поперечному напрямку; 2) за Фіннеєм — накладання підковоподібного анастомозу між воротарем шлунка та ДПК з висіченням деформованої час тини цибулини ДПК; 3) за Джадом — висічення частини воротаря або передньої стінки ДПК з виразкою овальним горизонтально розміщеним розрізом з подальшим зшиванням шлунка та ДПК
Резекція шлунка Видалення частини шлунка: 1) антрумектомія: 1/3 шлунка; 2) економна: 1/2 шлунка; 3) типова: 2/3 шлунка; 4) субтотальна: 3/4 шлунка; 5) тотально субтотальна: 4/5 шлунка. а) за Більрот І — гастродуоденоанастомоз (в різних модифікаціях); б) за Більрот ІІ — гастроентероанастомоз (у різних модифікаці ях) з першою петлею порожньої кишки з виключенням пасажу ДПК
Редуоденізація реконструктивна операція, метою якої є відновлення пасажу їжі та включення в процес травлення ДПК
Реверсія сегмента кишки відсічення сегмента кишки й ушивання його в протилежному напрямку

 

Викладення теми.

Виразкова хвороба шлунка і ДПК— хронічне захворювання, основним мор фологічним проявом якого є рецидивуюча виразка шлунка або ДПК, що утворюється внаслідок розладів механізмів регуляції шлункової секреції з порушенням спів відношення між активністю факторів кислото пептичної агресії та факторів захисту і виникає, як правило, на тлі гастриту, спричиненого інфекцією Helicobacter pylori.

Етіологія.

Виразка виникає внаслідок переважання факторів кислото пептичної агресії над факторами захисту.

Фактори агресії:

І. Ендогенні:

– соляна кислота;

– жовчні кислоти та лізолецитин. ІІ. Екзогенні фактори:

Helicobacter pylori (найважливіший етіологічний фактор майже всіх немедикаментозних виразок);

– медикаментозні препарати (НПЗП, стероїдні гормони, цитостатики, протитуберкульозні препарати).

Фактори захисту:

– адекватний кровообіг;

– шар слизу, який вкриває слизову оболонку шлунка та ДПК;

– бікарбонати;

– фактори, які сприяють регенерації слизової оболонки шлунка та ДПК.

 

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.