Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

Кафедра організації обліку та звітності

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ

 

Методичні вказівки по проведенню практичних занять

для студентів факультету обліку і аудиту спеціальності 7.050 106 “Облік і аудит” денної форми навчання

До друку:

Правдюк Н.Л. ______________

Любар О.О. ______________

Коваль Л.В. ______________

Вінниця 2011

Автори:

Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Організація обліку. Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів факультету обліку і аудиту спеціальності 7.050 100 «Облік і аудит» денної форми навчання. - Вінниця : ОЦ ВНАУ, 2011. – 38 с.

Рецензенти:

Головай Н.М., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку ВТЕІ КНТЕУ

Подолянчук О.А., к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного контролю (Вінницький національний аграрний університет)

Коротка анотація

Методичні вказівки по проведенню практичних занять містять перелік тем, завдань і питання для вивчення курсу „Організація обліку”. Завдання конкретизує зміст тимчасової навчальної програми з курсу “Організація обліку ” і призначений для вивчення даного курсу студентами спеціальності 7.050.106 денної форми навчання.

 

Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького національного аграрного університету

(протокол № 8 від 5.04.2011 року)

 

 

 

Зав. видавничим центром ВНАУ Романов О.М.

Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк. 2,4 Обл.-вид. арк.

Наклад 75 пр. зам №

Видавничий центр ВНАУ

Вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008

тел. 330.

 

  Зміст стор.
Вступ…………………...…………………………………………………………..….
Практичне заняття 1. Основи організації бухгалтерського обліку…………
Практичне заняття 2. Організація нормативно – правового забезпечення…
Практичне заняття 3-4. Організація облікового процесу………………………
Практичне заняття 5. Організація обліку власного капіталу…………..……
Практичне заняття 6-7. Організація обліку зобов’язань………………………..
Практичне заняття 8. Організація обліку та аналізу довгострокових активів......................................................................................  
Практичне заняття 9-10. Організація обліку та аналізу оборотних активів…..
Практичне заняття 11 Організація обліку витрат, доходів і результатів діяльності……………………………………………………  
Практичне заняття 12. Організація обліку праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом……………  
Практичне заняття 13. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю і аналізу……..  
Практичне заняття 14. Планування перспективного бухгалтерського обліку.
Список рекомендованої літератури………………………………………………….

 ВСТУП

 

Для підприємницької діяльності сьогодні характерні як складність, невизначеність в питаннях правового регулювання, так і якісно нові вимоги до її результативності, стабільності, прозорості та достовірності звітних даних.

Окреслені завдання передбачають комплексне вирішення керівництвом суб’єкта господарювання таких питань як кадрове забезпечення, раціональне використання активів підприємства, збільшення частки власного капіталу, забезпечення мобільності виробництва продукції (товарів, послуг) з орієнтацією на ринкову ситуацію тощо.

Один з факторів забезпечення бажаних результатів – створення умов для організації бухгалтерського обліку господарської діяльності, яка б була надійним джерелом інформації для проведення контролю та аналізу.

Враховуючи проблеми гармонізації на макро- та мікро-рівнях, розвиток підприємницької діяльності в Україні, питання організації бухгалтерського обліку повинні вивчатись з точки зору відповідності їх чинному нормативному полю з облікових питань, забезпеченню потреб суб’єктів господарювання (зокрема, тих, хто здійснює зовнішньоекономічну діяльність, підтримується закордонними інвесторами).

Вдосконалення організації бухгалтерського обліку доцільно вирішувати комплексно в напрямках: методичному, технічному, адміністративно-організаційному. Критерії оптимального поєднання зазначених етапів не можуть бути аналогічними для різних підприємств, оскільки залежать, в першу чергу, від їх економіко-організаційної структури, а також повинні враховувати реальні можливості та резерви підприємства в питаннях реалізації обраної системи організації обліку для одержання бажаних результатів.

Організація бухгалтерського обліку - самостійний розділ в курсі бухгалтерського обліку, який має для підготовки бухгалтерів особливо важливе значення. Він покликаний сформувати у майбутніх бухгалтерів чітке уявлення про роль, структуру бухгалтерської служби, способи її організації та налагодження своєчасної якісної теоретичної роботи. Автори виходять з того, що робота бухгалтера нерозривно пов'язана з вирішенням неординарних завдань:

- бути не лише рахівником, обліковцем або реєстратором господарських операцій, але й ініціативним помічником керівника підприємства з пошуку варіантів раціоналізації діяльності підприємства;

- вміти налагодити обліковий процес і працю колег щодо ведення бухгалтерського обліку відповідно до специфіки діяльності суб'єкта господарювання.

Раціональна організація дозволяє вдосконалювати документування господарських операцій і документооборот, обробку інформаційних даних у бухгалтерському обліку, ефективно використовувати робочий час облікових працівників, здійснювати точний, своєчасний і дієвий облік за найменших витрат сил і засобів на його ведення, забезпечує узгоджену ритмічну працю на всіх етапах облікового процесу.

Знаючи організацію бухгалтерського обліку можна ефективно господарювати.

Мета практичного навчання – поєднання теоретичної підготовки студентів з практичною.

При підготовці методичних вказівок було використано навчально-методичну і наукову літературу з бухгалтерського обліку, нормативно – законодавчі акти.

 

 

Структура курсу за КМСОНП для навчальної дисципліни

Організація обліку

(9 семестр 5-го курсу спеціальність „Облік і аудит”)

Вид контролю № залікового кредиту № модуля Назва змістового модуля (назва теми) Види навчальної дисципліни   Загальна кількість заходів / годин Кількість балів за кожний вид діяльності
Поточний контроль Заліковий кредит І 135гд/2,5кр.   Модуль I 67год/1,25кр. ЗМ1 Основи організації бухгалтерського обліку. Організація обліку пасивів Лекції 7/14 3,5
Лабораторні - -
Практичні 7/14 7,0
Самостійна робота студентів 3/37 7,0
Контрольні заходи 1∕2 2,5
Всього ЗМ1 18∕67 год. 20,0
Захист модуля - 10,0
Всього за модуль I 30,0 б.
Модуль II 68год/1,25кр. ЗМ2 Організація обліку активів. Організація роботи облікового апарату, забезпечення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу і їх розвитку Лекції 7/14 3,5
Лабораторні - -
Практичні 7/14 7,0
Самостійна робота студентів 3/38 7,0
Контрольні заходи 1∕2 2,5
Всього ЗМ2 18∕68 год. 20,0
Захист модуля - 10,0
Всього за модуль II 30,0 б.
Модуль III Наукова робота та поглиблене вивчення дисципліни (додаткові бали) Публікації    
Участь у конференціях    
Участь в олімпіадах, інше    
Участь в інших конкурсах, отримання грантів   10,0
Всього за поточний контроль 70,0 б.
Всього: Підсумковий контроль 1∕ 30,0 б.
Всього заліковий кредит 36∕135 год. 100,0 б.
Заліковий кредит II 36 год. (1кр.) Модуль IV 36 год.∕1кр. Курсовий проект (100 б.) Підготовка – 70 б., захист курсового проекту (роботи) КП – 30 б.
Заліковий кредит III 36 год. (1кр.) Модуль V 36 год.∕1кр. Практика з дисципліни (100 б.) Навчальна (виробнича) – 70 б. (отрим. перв. умінь і навичок з дисципліни), захист практики – 30 б.

Практичне заняття №1

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.