Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВідповідність рахунків затрат і доходів за видами діяльності підприємства

 

№ пор. Вид діяльності Рахунки затрат Рахунки доходів
За планом рахунків За робочим планом рахунків За планом рахунків За робочим планом рахунків

 

3.Визначити які витрати відносяться до витрат операційної, фінансової та інвестиційної діяльностей:

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій; витрати на опалення; сплачені відсотки за кредит; витрати на утримання машин; нараховані відсотки за договором фінансового лізингу; списання необоротних активів; собівартість реалізованих необоротних активів; собівартість реалізованої готової продукції;

собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг; страхові виплати; витрати від не операційних курсових різниць; витрати пов’язані з випуском цінних паперів;

витрати на збут.

4.Із запропонованої таблиці до кожного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції підібрати відповідну характеристику та застосування:

Метод Застосування Загальні характеристики
А Б В
Попроцесний (простий, однопередільний) Застосовується в індивідуальних та дрібносерійних виробництвах Витрати обліковуються в розрізі технологічних переділів, видів продукції, напівфабрикатів. Контроль витрат при цьому проводиться за кожним об'єктом обліку (технологічний процес, стадія, фаза виробничого процесу). Прямі витрати перевіряються по кожному переділу окремо, а в середині переділу - за видами продукції
Попередільний (багатопередільний) Застосовується для щоденного виявлення відхи-лень від діючих норм на вироб-ництві з метою запобігання понаднормативних витрат Об'єктом обліку є окреме замовлення, оформлене договором між виробником та замовником. Виробничі витрати групуються по окремому цеху, далі сумуються вцілому по підприємству і потім здійснюють облік собівартості одиниці продукції по сумі усіх витрат
Позамовний Застосовується у виробництві, де технологічний процес не поділяється на стадії Витрати на виробництво обліковуються з поділом їх на три елементи: - витрати в межах норм (плану, кошторису, квоти тощо); - зменшення (економія) або збільшення (перевитрати) витрат порівняно з нормою внаслідок зміни норм під впливом технічного прогресу; - відхилення витрат порівняно з нормою у бік зменшення (економія) або збільшення (перевитрати)
Нормативний Застосовується , якщо сировина та матеріали проходять декілька закінчених стадій обробки (переділів) Здійснюються наступні операції: - облік витрат на підставі первинних документів; - розподіл витрат за визначеними процесами, розподіл за визначеними категоріями; - розрахунок суми загальної величини витрат; - розподіл витрат в залежності від виду продукції

  

5.Поділити доходи відповідно до видів діяльності:

Отримані дивіденди; дохід від реалізації майнових комплексів; одержані штрафи, пені ,неустойки; дохід від реалізації іноземної валюти; отримані відсотки; дохід від спільної діяльності; дохід від реалізації готової продукції, робіт ,послуг; безоплатно отримані активи; дохід від операційної курсової різниці; від інвестицій у дочірні підприємства; дохід від операційної оренди активів.

 

 

6.Визначити фінансовий результат діяльності підприємства, якщо:

Дохід від участі в капіталі – 10; адміністративні витрати – 11,7; ПДВ – 30; витрати на збут – 8,7;собівартість реалізованої продукції – 129,6; дохід від реалізації товарів – 180; податок на прибуток від звичайної діяльності – 2,5; інший операційний дохід – 1,6; інші операційні витрати – 0,5; інші витрати – 7; інший дохід – 4.

Дані наведені в тис.грн.

 

7.Вибрати з наведеного переліку надходження та витрати, які не включаються до суми фінансового результату від операційної діяльності підприємства:

- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

- фінансові витрати

- одержані штрафи, пені, неустойки

- чистий дохід від участі в капіталі

- витрати палива та енергії

- дохід від списання кредиторської заборгованості

- відсотки одержані

- вирахування з доходу

- дохід від реалізації іноземної валюти

- одержані гранти та субсидії

- дохід від не операційної курсової різниці

- дохід від безоплатно одержаних активів

Питання для обговорення:

1.Якими нормативними актами регламентується методологія формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства?

2.Які основні положення Наказу про облікову політику щодо обліку витрат діяльності?

3.За якими основними ознаками класифікують витрати підприємства?

Навести приклади.

4.За якими ознаками можна провести класифікацію витрат відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку?

5.Які основні завдання організації обліку процесу виробництва та завдання організації обліку витрат діяльності?

6.Хто на підприємстві здійснює облік витрат виробництва та витрат діяльності?

7.Які фактори впливають на організацію обліку витрат? Навести приклади.

8.Назвати сферу застосування, переваги та недоліки різних методів обліку витрат та калькулювання собівартості.

9.Який порядок здійснення калькуляційної роботи на підприємстві? Назвати типові статті калькуляції для промислових підприємств, підприємств торгівлі.

10.Як організувати аналітичний та синтетичний облік виробничих витрат?

11.Які основні завдання організації обліку та контролю доходів і результатів діяльності підприємства?

12.Яка інформація про доходи і результати діяльності зазначається в наказі про облікову політику підприємства?

13.Як організувати аналітичний облік доходів і результатів діяльності підприємства?

14.На підставі яких принципів бухгалтерського обліку доходи включаються до об'єктів облікового процесу?

15.За якими ознаками в бухгалтерському обліку можна класифікувати доходи і результати діяльності?

16.Які основні критерії оцінки доходів діяльності підприємства?

17.Які види надходжень не визнаються доходами звітного періоду?

18.Які основні умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів та інших активів?

19.Які особливості організації первинного обліку доходів від реалізації?

20.Які особливості організації синтетичного та аналітичного обліку доходів від реалізації?

21.Які умови визнання доходу від надання послуг?

22.Яка інформація про інші операційні доходи зазначається в наказі про облікову політику підприємства?

23.Яким чином організувати бухгалтерський облік інших операційних доходів?

24.Які умови визнання доходу від цільового фінансування?

25.Як організувати аналітичний облік інших операційних доходів?

26.Які основні критерії визнання доходу при обміні продукцією (товарами, роботами, послугами)?

27.Яка інформація про доходи від фінансової діяльності зазначається в наказі про облікову політику підприємства?

28.Яким чином організувати синтетичний облік доходів від участі в капіталі?

29.Які особливості організації обліку фінансових доходів?

30.Яким чином організувати бухгалтерський контроль за визнанням доходів підприємства?

31.Яким чином організувати аналітичний облік доходів, що виникають в ході інвестиційної діяльності?

32.Як організовується синтетичний облік інших доходів?

33.Які особливості організації обліку надзвичайних доходів?

34.Яка інформація про фінансові результати діяльності зазначається в наказі про облікову політику підприємства?

35.Яким чином формується чистий прибуток (збиток) діяльності підприємства?

36.Яким чином організувати облік фінансових результатів діяльності підприємства?

Основна література: 1-16,25-28,31-34.

Додаткова література:37,39-44,47-52.

Практичне заняття № 12

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.