Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПерелік податків, зборів, внесків, обов'язкових платежів, що сплачуються підприємством

 

№ пор. Види податку, збору,внеску обов'язко­вих платежів Ставка або розмір податку, збору, внеску обов'язкових платежів Дата сплати Наявність звітності

6.Надано кредит у сумі 10000грн строком на 3 місяці ( з 1.03. по 31.05.) під 10% річних. Розробити графік видачі та погашення кредиту та розрахувати відсотки за умови:

а)якщо кредит погашається одноразово в кінці строку дії кредитного договору (31.05.06 – 10000грн.)

б)якщо кредит погашається достроково частинами (15.03.06 – 1000грн.; 1.04.06. – 2000грн.; 20.04.06. – 3000грн.; 10.05.06. – 4000грн.)

Відповідь оформити у вигляді таблиці.

7.Необхідно:

- Розрахувати суму відсотків, належних до сплати

- Скласти графік погашення зобов’язань за кредитним договором

- Відповідь оформити у вигляді таблиці

Дані для виконання: першого червня підприємству наданий кредит у розмірі 500000грн строком на три роки під 40% річних. Умовами кредитного договору передбачено, що заборгованість підприємства по основній сумі боргу погашається щороку, частинами, одночасно з виплатою відсотків за кредит.

Дата Погашення основної суми боргу, грн. Відсотки за кредит, грн. Сума виплат, грн. (гр.2+гр.3) Залишок основної суми кредиту, грн.
         

 

8.Необхідно скласти наказ про прийняття, переведення, звільнення з роботи на підставі наведених даних:

 

1)Прийняти на постійну роботу Онопко Олену Олекміївну з 25 січня ц.р. касиром бухгалтерії з місячним окладом 130 грн.(підстава: заява Онопко О.О. від 24.01 ц.р.).

 

2)Перевести Лагутенко Ларису Олександрівну з 12 лютого ц.р. на посаду інженера виробничого відділу з посадовим окладом 210 грн. на місяць, звільнивши її з посади інженера відділу комплектації (підстава: заява Лагутенко Л.О. від 11.02. ц.р.) 

3)Звільнити Юрченка Юрія Олеговича, завідувача складом №5, з 25 березня ц.р. у зв’язку із відмовою від продовження роботи внаслідок зміни істотних умов праці (п.6 ст.36 КЗпП України) та виплатити йому вихідну допомогу у розмірі середнього місячного заробітку (ст.44 КЗпП України) (підстава: заява Юрченка Ю.О. від 24.03 ц.р.) рішення профкому (протокол від12.03.ц.р.№15).

 

9.Скласти наказ про надання відпустки на основі таких даних:

 

Економісту Ятренко В.С. надається частина щорічної основної відпустки тривалістю 14 календарних дня в період з 11 по 24 вересня. Оклад 870 грн. З вересня 2005р. по серпень 2006р. працівник одержав:

- 10200 грн. основної з/п

- 300 грн. матеріальної допомоги

- 205 грн. дивідендів

- 200 грн. допомоги по тимчасовій непрацездатності

(нарахувати лікарняні , виплатити відпускні, нарах з/п)

Відповідь оформити згідно типової форми наказу.

Типова форма № П-6. Затверджена наказом Мінстату України від 09.10.95 р. № 253

________________________________

підприємство, організація

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за УКУД
   

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) ПРО НАДАННЯ ВІДПУСТКИ

 

Номер документа Дата складання
   

 

_____________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові

 

Цех відділ Дільниця Категорія персоналу Професія, посада Тарифний розряд (клас), оклад Табельний номер
           

 

Код
 

 

Умови праці _________________________________________

нормативні, шкідливі, небезпечні

 

Надати щорічну відпустку за робочий рік з "_ "___ 200_ р. по "____ "_____ 200_ р.

включно на робочих (календарних) днів.

Додаткова відпустка на_ робочих (календарних) днів

За роботу з шкідливими умовами* матерям, які мають дітей до праці на _______ робочих днів 14 років, на ______ робочих днів

За безперервний стаж роботи *за багатозмінний режим роботи на ___ робочих (календарних) днів на ___ робочих днів

*інші види додаткової відпустки на робочих (календарних) днів

Всього на __________ робочих (календарних) днів з "_" ____ 200 __ р.

по "_____ "____ 200 р. включно.

 

_____________________________

Підпис керівника цеху (відділу)

________________________________

Підпис начальника (майстра) дільниці ___________________

Підпис працівника
"_"_____ 200 _р. "_ "___ 200_ р.

 

 

Сума: Місяці Разом
із фонду оплати праці                          
                           
                           
із фонду матеріального заохочення                          
                           
                           
пільгові дні                          

Середній заробіток

 

із фонду оплати праці із (вказати джерело)
Місячний Денний місячний денний
       

 

Нараховано     Утримано
Найменування нарахування     Мі­сяць     Вид опла­ти     Кореспондуючий раху­нок     Сума     Дні     ПДФО     До пен­сійного фонду     Інші утримання
вид утри­мання сума
Заробітна плата                  
за попередній місяць                  
за поточний місяць                  
Сума за відпустку:                  
За поточний місяць із фонду оплати праці                  
                   
із (вказати джерела)                  
За наступний мі­сяць:                  
                   
                   
із фонду оплати праці                  
                   
                   
із (вказати джерела)                  
Разом X X              

 

 

До видачі__ грн. по платіжній відомості (видатковому ордеру) № .

 

Бухгалтер

 

Питання для обговорення:

1.Як основні завдання організації обліку зобов'язань?

2.Яким чином класифікуються зобов'язання?

3.Як здійснюється оцінка зобов'язань?

4.Які особливості організації обліку позик банку?

5.Як організувати облік векселів виданих?

6.Яким чином організувати облік зобов'язань за облігаціями та з оренди?

7.Які особливості організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками?

8.Як організувати облік розрахунків за податками, платежами та страхуванням?

9.Яким чином організувати облік іншої дебіторської заборгованості?

10.Які особливості організації обліку забезпечення зобов'язань поза балансом?

11.Який порядок організації проведення інвентаризації зобов'язань?

12.Які основні завдання організації обліку праці та її оплати?

13.На підставі яких основних законодавчих та нормативних документів здійснюється регулювання питань і оплати праці?

14.Які існують види та типові форми кадрової документації з обліку особового складу? Для чого вони призначені?

15.Як здійснюється регулювання та документальне оформлення трудових відносин підприємства з працівником?

16.В яких випадках укладається трудовий договір? Які існують умови припинення дії трудового договору?

17.Назвати типові форми первинних документів ч обліку праці та її оплати. Зазначити їх призначення.

18.Які існують форми та системи оплати праці?

19.Який порядок надання щорічних основних та додаткових відпусток на підприємстві?

20.Які існують види державних пенсій? На підставі яких документів призначаються державні пенсії?

21.На підставі яких форм первинної документації здійснюється розрахунок показників чисельності працівників?

Основна література: 1-7, 9-10,21,24,28.

Додаткова література:36, 39-41, 43,44,48-52.

Практичне заняття № 8

Тема: Організація обліку та аналізу довгострокових активів

Практичні завдання:

 

1. Визначити та подати у вигляді схеми: - класифікацію основних засобів.

2. Подати у вигляді схеми процес: надходження ОЗ; вибуття ОЗ.

3. Надати у вигляді таблиці інформацію про документу­вання операцій з руху основних засобів.

 

Таблиця

Первинні документи з обліку основних засобів

 

Типова форма Назва документа Примітки(де складається, яка інформація зазначена, куди передається)
     

4.Скласти перелік облікових номенклатур при документуванні операцій з обліку ОЗ. Інформацію надати у вигляді таблиці.

Таблиця

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.